17 april 2019

2019-04-17: Ontsnappen aan de top van de elite - Escape of the elites

Bewoners van Gaza tijdens Israëlische luchtaanval -  (Foto: Reuters)
Gaza residents during Israeli air raid (Photo: Reuters)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Ynet - Alex Fishman

De Gazastrook wordt geconfronteerd met een toekomst zonder sterke mensen. Onder Hamas is het leven gewoon te zwaar. 40% van de jongeren willen graag vertrekken en nooit meer terugkeren.

Iedereen die kan, verlaat de Gazastrook. Sommigen in Israël beschouwen dit misschien als een positieve ontwikkeling, maar laten we ons geen illusies maken. Gaza verliest zijn intellectuelen, deskundigen, bevolking en staat op de rand van de chaos.

Na de verkiezingen in Israël en de langverwachte 'deal van de eeuw', dat op het punt staat bekend te worden, doemt de dreiging op van een nieuw militair conflict.

Hamas heeft al toegegeven, dat men de Gaza strook niet kan beheren en heeft om hulp gevraagd van buitenaf. Misschien wel van de Arabische Liga, om in te grijpen en te helpen. Er zal sprake zijn van anarchie.
 
De Hamas-leiders houden de cijfers geheim, maar naar schatting zijn er sinds het gewapende conflict met Israël in 2014 meer dan 20.000 inwoners vertrokken. Exacte cijfers zijn onbekend, omdat veel van hen vertrekken met valse documenten, die hen identificeren als Syrische vluchtelingen. Zo krijgen zij een betere kans om zich in Turkije, Griekenland en België te vestigen.

Een Europese studie van asielzoekers, uitgevoerd in 2017, heeft uitgewezen, dat 4.500 Palestijnen uit de Gazastrook in Griekenland verbleven. Palestijnse bronnen melden echter, dat er alleen al in Athene minstens 6.000 Palestijnen verblijven, de meesten onder hen hadden een vals paspoort bij zich.
 

Demonstraties aan de grens met Gaza (Foto: EPA)

Tot voor kort konden slechts zeer weinig mensen Gaza verlaten. De grensovergang Rafah naar Egypte, werd grotendeels geblokkeerd, zodat de smokkeltunnels en de zee werden gebruikt. Maar de gevaren waren groot. Smokkelaars, die ingezet werden voor de oversteek van de grens, rekenden tot 12.000 dollar per persoon.

Toen de 'March of Return' demonstraties langs de Gaza-Israel grens in 2018 begonnen, hield Egypte de grensovergang bij Rafah, 187 dagen per jaar open, zes keer langer dan het vorige gemiddelde.
 
60.000 mensen maakten van de gelegenheid gebruik en zijn naar Egypte gevlucht. Israël stond ook toe dat 8.000 inwoners van Gaza, meestal studenten, via de Allenbybrug naar Jordanië vertrokken, mits ze zich ertoe verbonden om minstens een jaar weg te blijven.
 
Tienduizenden mensen vertrokken met toestemming van de Hamas-autoriteit. Veel meer mensen hebben een aanvraag ingediend, maar moesten Hamas meer dan 2.000 dollar betalen, een bedrag dat naar verwachting verdrievoudigd zal zijn tegen de tijd dat ze Europa bereiken.
 
Dus terwijl er wekelijks georganiseerde demonstraties langs de grens met Israël een hoge prijs vragen middels doden en gewonde demonstranten, betalen duizenden anderen elke maand contant geld om de strip te verlaten.
 
Ondanks de ernstige gewonde demonstranten aan de grens, besloten 5 artsen Gaza te verlaten. Op sociale media werd deze beslissing veroordeeld.

Armoede in Gaza na bezuinigingen van de Wereldbank op de UNRWA (Foto: Reuters)

De anarchie die de Gazastrook in haar greep krijgt, uit zich in het massaal verlaten van de bewoners, maar niet alleen dat. Er wordt melding gemaakt van een groeiend aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen, evenals van drugsmisdrijven en prostitutie.

Dat alles zou kunnen neerkomen op het hoofd van Israël.

________________________

ENGLISH:

Credits: Ynet - Alex Fishman

OPINION: The Gaza strip is facing a future without its strongest members. Under Hamas, life is just too hard. 40% of youth say they would like to leave many of them never to return.

Anyone who can, is leaving the Gaza strip. Some in Israel may consider this a positive development but let there be no illusion. Gaza is losing its intellectuals, its professionals and it's wealthy and is left on the verge of chaos.

The threat of another military conflict looms, with elections in Israel over and the long awaited 'deal of the century' about to be revealed.

Hamas has already admitted it cannot administer the strip and has called for help from outside, perhaps the Arab league, to step in and assist. There will be Anarchy.
 
Hamas leaders are keeping figures under wraps, but it is estimated over 20,000 residents have left since the 2014 armed conflict with Israel. Exact numbers are unknown, as many of those leaving; obtain false documents identifying them as Syrian refugees, so as to improve their chances of settling in Turkey, Greece and Belgium.

A European study of asylum seekers, conducted in 2017, found 4,500 Palestinians from Gaza residing in Greece but Palestinian sources report as least 6,000  are in Athens alone, most of them, carrying false passports.

Demonstrations on the Gaza border (Photo: EPA)

Until recently, only very few people could leave Gaza. The Rafah crossing, into Egypt, was kept mostly closed so smuggling-tunnels and the sea were used. But the dangers were great. Smugglers, hired for the Sinai desert crossing, charged up to $12,000 per person exercising complete control over the refugees.
 
When the 'March of return' demonstrations began along the Gaza - Israel border, in 2018, Egypt kept the Rafah crossing open for 187 days a year, six times longer than their previous average.
 
60,000 people took advantage of the opportunity and crossed into Egypt. Israel also allowed 8,000 residents of Gaza, mostly student, to leave via the Allenby bridge crossing, into Jordan, provided they committed to staying away for at least a year.
 
Those who left with the Hamas authority's permission, number tens of thousands. But many more have applied and are required to pay Hamas upwards of $2000, a figure expected to grow three-fold by the time they reach Europe.
 
So while organized demonstrations take place weekly, along the border with Israel, and exact a high price in dead and wounded demonstrators; thousands of others, every month, pay cash to leave the strip.
 
The decision of 5 doctors to leave Gaza, despite the numbers of wounded demonstrators that continue to suffer serious injuries on the border, was condemned on social media.

Poverty in Gaza following World Bank cuts to UNRWA (Photo: Reuters)

The anarchy taking hold of the Gaza strip manifests in residents leaving in droves but not only that. Growing numbers of suicides and suicide attempts are reported as are drug abuse crime and prostitution.
All of that could come crashing down on Israel's head.