30 april 2019

2019-04-30: Israëlische onderzoekers ontdekken dat MS-medicatie kan helpen bij epilepsiepatiënten - Israeli researchers discover MS drug could help epilepsy patients

Illustratief - Meisje met EEG-elektroden op haar hoofd. (Loeaeva, Getty Images)
Illustrative - Girl with EEG electrodes attached to her head. (Luaeva, Getty Images)

Nederlands - English

NEDERLANDS

Bron: The Times of Israel 

De doorbraak kan leiden tot nieuwe medicijnen voor de 30%-40% van de epilepsiepatiënten die niet reageren op bestaande behandelingen.

Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv hebben ontdekt dat een geneesmiddel, dat wordt gebruikt bij de behandeling van multiple sclerose, kan worden aangepast om epilepsiepatiënten te helpen.

De ontwikkeling is belangrijk. omdat 30%-40% van epilepsiepatiënten niet reageren op de huidige beschikbare farmaceutische behandelingen, in het bijzonder die van kinderen met een zeldzame en ernstige vorm van de aandoening Dravet-syndroom, volgens een universitaire verklaring die maandag werd gepubliceerd.

De bevindingen van het team, dat door Prof. Inna Slutsky van de Faculteit van Geneeskunde en de School van Sagol van Neurologie wordt geleid, werden Maandag in het wetenschappelijke tijdschrift Neuron gepubliceerd.

De ontdekking kwam voort uit een doorbraak voor, wat de onderzoekers 'een eeuwenoud enigma (raadsel)' noemen, dat wetenschappers in de war heeft gebracht bij het bepalen van het mechanisme dat de stabiliteit van de hersenactiviteit reguleert en garandeert.

Epilepsie doorbraak onderzoeksteam (van links naar rechts):
Nir Gonen, Prof. Inna Slutsky, Boaz Styr, Daniel Zarihin (Inna Slutsky, Tel Aviv University).

Hoewel de oorzaken van de meeste vormen van epilepsie onbekend zijn, weten wetenschappers, dat epileptische aanvallen het gevolg zijn van overmatige en abnormale neuronale activiteit in de hersenen.

De onderzoekers verklaarden, dat hun bevindingen als basis kunnen dienen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor een reeks ziekten, die worden gekenmerkt door een instabiliteit van de hersenactiviteit.

"De instabiliteit van de neurale activiteit in verschillende delen van de hersenen is een belangrijk element voor een breed scala van hersenaandoeningen, met inbegrip van epilepsie, Alzheimer en Parkinson," aldus Slutsky.

Slutsky's team ontdekte dat het Gen DHODH de sleutel is tot het op gang brengen van hersenactiviteit, en de drug Teriflunomide, dat gebruikt wordt voor de behandeling van multiple sclerose, een remmend effect had op de neurale activiteit.

Toen onderzoeker Boaz Styr de drug voor een langere periode bij de hersencellen achterliet, werd het lagere activiteitsniveau permanent. Vervolgens heeft het team dit onderzocht en ontdekte, dat ze de versnelde hersenactiviteit, die mensen met epilepsie teistert, konden verminderen.

"We ontdekten een nieuw mechanisme dat verantwoordelijk is voor het reguleren van de hersenactiviteit op de hippocampus, dat als basis kan dienen voor de toekomstige ontwikkeling van effectieve medicijnen tegen epilepsie," concludeerde Slutsky.

Ze hopen dat de ontdekking zal helpen bij het Dravet-syndroom.
 
De Dravet Syndrome Foundation beschrijft de ziekte als "een zeldzame, catastrofale, levenslange vorm van epilepsie, die in het eerste levensjaar begint met frequente en/of langdurige aanvallen". Patiënten met het Dravet-syndroom hebben constante zorg nodig. Dit heeft een ernstige impact op de kwaliteit van leven, waarbij patiënten geconfronteerd worden met een sterftecijfer van 15%-20% als gevolg van complicaties.

________________________________
ENGLISH:


Credits: The Times of Israel 

Breakthrough may lead to new drugs for the 30%-40% of epilepsy sufferers who don’t respond to existing treatments.

Tel Aviv University researchers have discovered that a drug used in the treatment of multiple sclerosis may be adapted to help epilepsy patients.

The development is significant because 30-40 percent of epilepsy patients do not respond to the pharmaceutical treatments available today, particularly children with a rare and severe form of the disorder called Dravet Syndrome, a university statement said on Monday.

The findings of the team headed by Prof. Inna Slutsky of the Faculty of Medicine and Sagol School of Neuroscience were published Monday in the scientific journal Neuron.

The discovery emerged from a breakthrough for what the researchers call “a century-old enigma” that has baffled scientists trying to determining the mechanism that regulates and ensures the stability of brain activity.


Epilepsy breakthrough research team members left to right):
Nir Gonen, Prof. Inna Slutsky, Boaz Styr, Daniel Zarihin (Inna Slutsky, Tel Aviv University)

While the causes of most forms of epilepsy are unknown, scientists do know that epileptic seizures result from excessive and abnormal neuronal activity in the brain.

The researchers said their findings may serve as a basis for the development of drugs for a range of diseases that are characterized by an instability of brain activity.

“The instability of neural activity in various parts of the brain is a main element in a wide range of brain disorders, including epilepsy, Alzheimer’s and Parkinson’s,” Slutsky said.

Slutsky’s team discovered that the gene DHODH is key to the triggering of brain activity, and the drug Teriflunomide, used for treating multiple sclerosis, had an inhibiting effect on neural activity.

When researcher Boaz Styr left the drug with the brain cells for a prolonged period, the lower level of activity became permanent. The team then investigated and found they could reduce the accelerated brain activity that plagues those with epilepsy.

“We discovered a new mechanism responsible for regulating brain activity in the hippocampus, which may serve as a basis for the future development of effective drugs for epilepsy,” concluded Slutsky.

They hope the discovery will help those with Dravet Syndrome.