02 mei 2019

2019-05-02: De Holocaust: geen soapserie - Holocaust: Not a Soap Opera

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: IsraelToday.nl

Het is tegenwoordig zo normaal om Israëli’s nazi’s te noemen, dat men het nu serieus in overweging neemt. Volgens deze nieuwe antisemieten horen Joden altijd slachtoffers te blijven. Het feit dat de Joden nu worden beschuldigd van het verdrukken van een ander volk, rechtvaardigt volgens deze antisemieten de gelijkstelling van de Joden met de nazi’s.

Om te beginnen is het reduceren van elk menselijk conflict tot slachtoffers en daders gelijk aan een marxistische stelling, die van elke overwinnaar een schurk maakt, en van elke opstandeling een held. De onderverdeling slachtoffer/dader gaat ervan uit, dat in alle gevallen het slachtoffer onschuldig is en dat de dader een crimineel is. Het is een simplistische en kunstmatige tweedeling. Toch is hij vaak effectief gebruikt om Israël af te schilderen als het ergste type schurk die zijn gezworen vijanden durft te verslaan en te onderdrukken. 

Wat hier antisemitisch aan is, is dat dezelfde stemmen zelden of nooit China of Marokko veroordelen als ‘nazistaten’. Of hoe zit het met Groot-Brittannië? Beschouwt iemand het als een ‘nazistaat’ omdat het (met Amerikaanse hulp) Duitsland tot puin maakte en het vervolgens bezette?  Het is een feit dat alleen Israël zo veroordeeld is. En dat is een waarschuwing, namelijk dat degenen die vandaag de dag een vergelijking maken tussen soevereine Joden en de nazi's, de mentale basis leggen voor een nieuwe Holocaust.

De vergelijking tussen Joden en nazi’s plaveit de morele weg om Israël tot puin te reduceren, en om dezelfde reden heeft Duitsland zo’n lot ondergaan. Israël op hetzelfde morele niveau van nazi-Duitsland plaatsen is zo fictief, schandalig en gevaarlijk dat het moeilijk is om zelfs maar een begin te maken met het verdrijven van dit boosaardige begrip.

Israëli’s kunnen uitleggen totdat ze een ons wegen, dat ze zichzelf verdedigen tegen vijanden die zich toeleggen op Israëls vernietiging, en niet willekeurig militair optreden tegen onschuldige slachtoffers. Zij kunnen erop wijzen dat de idee van een genocide op de Palestijnen belachelijk is, gezien het feit dat er vandaag de dag meer Palestijnen leven dan ooit tevoren in hun korte, ad-hoc-geschiedenis. (Ter vergelijking: de Joden, die een echte genocide hebben doorstaan, hebben nog steeds hun aantallen van voor de Tweede Wereldoorlog niet bereikt). Israëli’s kunnen dit alles uitleggen, maar het enige wat ze daarvoor terugkrijgen is een neerbuigend antisemitisch schouderophalen. 

De walgelijke morele gelijkschakeling tussen Israël en de nazi's doet me denken aan een lang vergeten begrafenis die in januari 1946 in Roemenië plaatsvond. Op de bovenstaande foto staan honderden Joden. Zij lopen achter twee doodskisten aan die op de Joodse begraafplaats worden begraven. Maar de kisten bevatten geen lijken. Er zaten stukken zeep in die gemaakt waren van het vet van de Joodse slachtoffers van de vernietigingskampen.  Evenzo heeft de gemeente Pardes Hana, in het noorden van Israël, enkele jaren later de volgende laconieke aankondiging gedaan, dat ‘vanwege een begrafenis van zeep gemaakt van Joodse karkassen, het kantoor gesloten zal zijn van 3:30 tot 4:30.’

Dit is de echte nazi-erfenis, die geen goedkope soapserie van cynische acteurs is, maar eerder een ongelooflijke gruwel. Daar beschuldigen de nieuwe antisemieten Israël van.

______________________________

ENGLISH

Credits: IsraelToday.co.il

Calling Israelis Nazis has become so common that people now think it something to be seriously considered. According to these new antisemites, Jews are supposed to remain forever victims, and the fact that they are now accused of victimizing another people justifies equating the Jews with Nazis.

Of course, to begin with, reducing every human conflict to victims and victimizers is a Marxist discourse transforms every victor into a villain, and every rebel into a hero. The victim/victimizer division assumes that in every case, the victim is guiltless, and the victimizer is a criminal. It's a simplistic and artificial dichotomy, but one that's been used effectively to portray Israel as the very worst type of villain for daring to defeat and suppress her sworn enemies.

What's antisemitic about it all is that these same voices are rarely, if ever, heard condemning China or Morocco as "Nazi" states. Or how about Great Britain? Does anyone consider it a "Nazi" state for, with the help of the Americans, reducing Germany to rubble and then occupying it?

The fact that Israel alone is so condemned is a warning that those who today are drawing a comparison between sovereign Jews and the Nazis are laying the mental groundwork for another Holocaust.

Comparing Jews to Nazis paves the moral road to reducing Israel to rubble, and for the very same reason Germany suffered such a fate. Placing Israel on the same moral level of Nazi Germany is so fictitious, outrageous, dangerous, that one finds it hard to even begin dispelling this evil notion. 

Israelis can explain until they're blue in the face that they are defending themselves against enemies dedicated to Israel's destruction, and not arbitrarily launching military action against innocent victims. They can point out that the very notion of a genocide against the Palestinians is ludicrous given that there are more Palestinians living today than ever before in their brief, ad-hoc history. (By comparison, the Jews, who endured an actual genocide, still haven't reached their pre-World War II numbers.) Israelis can explain all this, but all they'll get in return is a condescending antisemitic shrug.

The vile moral equivalence between Israel and the Nazis has reminded me of a long-forgotten funeral that took place in Romania in January 1946. In the above picture are hundreds of Jews following two coffins to be buried in the Jewish cemetery. But the coffins didn't contain bodies. Rather, they contained bars of soap made from the fat of Jewish victims of the death camps. 

Similarly, several years later, the Pardes Hana municipality in northern Israel issued the following laconic announcement that "due to a funeral for soap made from Jewish carcasses, the office will be closed from 3:30 till 4:30."

This is the real Nazi legacy, which is not a cheap soap opera played by cynical actors, but rather horror beyond belief. That's what the new antisemites are accusing Israel of.