03 mei 2019

2019-05-03: De moslim die Joden van de Holocaust redde - The Muslim Who Saved Jews From the Holocaust

De moslim die Joden van de Holocaust redde

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: IsraelToday.nl

Abdol-Hossein Sardari Qajar was een moslimdiplomaat in Parijs die het leven redde van duizenden Iraanse Joden uit de nazi-doodkampen.

Sardari Qajar was een Iraniër en kwam uit de Azer­beidz­jaanse Qajar-dynastie, die bijna tweehonderd jaar lang over Perzië regeerde, tot 1925. Toen werd de Iraanse Mohammad Khan tot sjah gekroond. Hij begon een gewelddadige campagne tegen de Iraanse Azer­beidz­jaanse burgers.  Azerbeidzjan werd na een lange reeks oorlogen uiteindelijk verdeeld tussen Rusland en Iran, en vandaag de dag wonen er nog steeds meer dan dertig miljoen Azerbeidzjanen in Iran. Sardari Qajar was lid van deze inheemse Azerbeidzjaanse gemeenschap in Iran.

Azerbeidzjaanse Joden onderhouden tot op de dag van vandaag goede relaties met hun niet-Joodse en islamitische buren. In Azerbeidzjan bezitten Joden zelfs de enige Joodse stad buiten Israël. Qirmisi Qesebe is de enige stad in de wereld buiten Israël waar Joden de meerderheid vormen. Veel beroemde Joden zijn ook afkomstig uit Azerbeidzjan, zoals Garry Kasparov, die beschouwd wordt als de grootste schaker ter wereld.

Toen de Duitsers Parijs binnenkwamen, begonnen de nazi’s en hun Franse handlangers de lokale Joodse bevolking naar dodenkampen in het verre Polen te sturen, om hen te vernietigen. De 26-jarige Azerbeidzjaanse moslim Sardari Qajar had de leiding over de Iraanse Joden in Frankrijk. 

In 1940 eisten de nazi's dat alle Joden van Frankrijk zich bij de politie zouden laten registreren en een gele Jodenster zouden dragen. Sardari Qajar stuurde een brief naar de Franse regering, die naar Vichy verplaatst was. In de brief legt Qajar uit dat de Iraanse Joden met rust gelaten moeten worden, omdat ze volledig in de Perzische cultuur waren opgenomen. De unieke plaats van de Joden in de Perzische wereld gaat helemaal terug naar koningin Esther, die met de Perzische koning Ahasveros trouwde en de Perzische Joden van Haman redde.

Onverklaarbaar, en sommigen zeggen op miraculeuze wijze, werkte het plan van Sardari Qajar en hoefden de Iraanse Joden de gele Davidster niet te dragen. Meer dan 75.000 Franse Joden werden uiteindelijk naar de nazi-doodkampen gestuurd, maar alle Perzische Joden in Frankrijk bleven onaangeroerd. Voor de Joden die Frankrijk wilden verlaten, gaf Sardari Qajar moedig Iraanse paspoorten uit voor hele families, zonder officiële toestemming van de Iraanse regering. Zo werden duizenden van de nazi-Holocaust gered.

Toen Yad Vashem, het vooraanstaande Holocaustmuseum van Jeruzalem, Sardari vroeg naar zijn werk in Frankrijk, antwoordde hij eenvoudigweg als volgt. ‘Zoals u wellicht weet, had ik het genoegen de Iraanse consul te zijn in Parijs tijdens de Duitse bezetting van Frankrijk, en als zodanig was het mijn plicht om alle Iraniërs te redden, met inbegrip van de Iraanse Joden.’ In 2004 eerde het Simon Wiesenthal Center in Los Angeles Sardari Qajar. De organisatie doet onderzoek naar de Holocaust. Ook bestrijdt de organisatie antisemitisme, haat en terrorisme. Verder steunt het Israël en verdedigt het de veiligheid van Joden wereldwijd. 

Wat de Iraanse moslim Sardari Qajar deed voor het Joodse volk was een uitdrukking van duizenden jaren vreedzaam samenleven van Joden en de Azerbeidzjaanse en Perzische volkeren. Sardari Qajar weerspiegelt een tijd waarin religie en etnische achtergrond werden overtroffen door het belang van de gemeenschappelijkheid en het gemenebest van de mensheid. Opgroeiend onder de Azerbeidzjaanse bevolking die in harmonie met de Joden leefde, begreep Sardari Qajar het belang van respect, de heiligheid van het leven en de moed die nodig is om elkaar te beschermen. Een les die we allemaal moeten leren in het kielzog van de Holocaust.

____________________________________
ENGLISH:

By: IsraelToday.co.il

Abdol-Hossein Sardari Qajar was a Muslim diplomate in Paris who saved the lives of thousands of Iranian Jews from the Nazi death camps. 

Sardari Qajar was an Iranian born into the Azerbaijani Qajar dynasty that ruled Persia for almost 200 years until 1925, when the Iranian Mohammad Khan was crowned Shah and began a campaign of violence against Iran's Azerbaijani citizens. 

Azerbaijan was eventually divided up between Russian and Iran after a long series of wars, and today over 30 million Azerbaijanis still live in Iran. Sardari Qajar was a member of this indigenous Azerbaijani community in Iran.

Azerbaijani Jews maintain good relationships until this day with their non-Jewish and Muslim neighbors. Jews even maintain the only Jewish town in the world outside of Israel in Azerbaijan. Qirmisi Qesebe is the only town in the world outside of Israel where Jews constitute the majority. Many famous Jews have also come from Azerbaijani background, such as Garry Kasparov, considered the world’s greatest chess player. 

When the Germans entered Paris, the 26-year-old Azerbaijani Muslim Sardari Qajar was left in charge of France’s Iranian Jews, as the Nazis and their French agents began sending the local Jewish population to be exterminated in death camps in far-away Poland. 

In 1940, the Nazis required all the Jews of France to register with the police and wear a yellow Jewish star. Sardari Qajar sent a letter to the French government now exiled to Vichy explaining that the Iranian Jews should be left alone because they had completely assimilated into the Persian culture. The unique place of Jews in the Persian world goes all the way back to Queen Esther, who married the Persian King Ahasuerus and saved the Persian Jews from Haman. 

Inexplicably, and some say miraculously, Sardari Qajar’s scheme worked, and Iranian Jews were not required to wear the yellow Star of David. Over 75,000 French Jews were eventually sent to Nazi death camps, but all of France’s Persian Jews remained untouched. For those Jews who wanted to leave France, Sardari Qajar courageously issued Iranian passports for entire families without official Iranian government approval, thus saving thousands from the Nazi Holocaust.

When Yad Vashem, Jerusalem’s distinguished Holocaust Museum, asked Sardari about his work in France, he answered simply: “As you may know, I had the pleasure of being the Iranian consul in Paris during the German occupation of France, and as such it was my duty to save all Iranians, including Iranian Jews.” In 2004, the Simon Wiesenthal Center in Los Angeles honored Sardari Qajar. The Center is an organization that researches the Holocaust, confronts antisemitism, hate and terrorism, stands with Israel and defends the safety of Jews worldwide. 

What the Iranian Muslim Sardari Qajar did for the Jewish people was an expression of thousands of years of peaceful coexistence between Jews and the Azerbaijani and Persian peoples. Sardari Qajar reflects a time when religion and ethnic background were superseded by the importance of humanity’s commonality and commonwealth. Growing up among the Azerbaijani people who lived in harmony with Jews, Sardari Qajar understood the importance of respect, the sanctity of life and the courage it takes to protect one another. A lesson we all must learn in the wake of the Holocaust.