06 mei 2019

2019-05-06: Het Israëlisch Instituut investeert $ 100 miljoen in kunstmatige intelligentie - Israeli institute invests $100 million in artificial intelligence

Machine learning (ML) is een term die wordt gebruikt om algoritmen te beschrijven die door een machine worden gebruikt om bepaalde taken te leren en wordt op steeds meer verschillende gebieden toegepast, waaronder biologie en chemie, en wordt steeds crucialer voor het hightech succes van Israël. (Sean Gallup / Getty Images)

Machine learning is being applied to an ever-widening variety of fields, including biology and chemistry, and is becoming increasingly crucial to Israel’s high-tech success. (Sean Gallup/Getty Images)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Van Larry Luxner 25 FEBRUARI 2019
Vertaling: Paula van den Bos - ICNN

Het Israëlisch Instituut investeert $ 100 miljoen in kunstmatige intelligentie om problemen in de echte wereld op te lossen.

REHOVOT, Israël - Jarenlang was de Israëlische wetenschapper Tamar Flash gefascineerd door de octopus en de ongewone manier waarop de acht armen van deze ongewervelde dieren het moeiteloos door het water voortstuwen.

Haar interesse is geen hobby. Als gerenommeerd professor die onderzoek doet naar kunstmatige intelligentie aan het Weizmann Institute of Science in Rehovot, gebruikt Flash de octopus als een model om methoden te ontwikkelen voor de diagnose en behandeling van aandoeningen van de ziekte van Parkinson tot autisme.

"Mijn grootste interesse gaat uit naar de invloed van de hersenen op het maken van bewegingen of naar de principes die ten grondslag liggen aan het systeem, controle en perceptie van beweging door mensen," zei Flash. "De octopus heeft geen botten. Hij is helemaal zacht. Hij bestaat gewoon alleen uit spieren. "

Het nabootsen van de beweging van de octopus, zei ze, kan ook wetenschappers helpen om "zachte" robots te ontwikkelen voor revalidatieklinieken, opsporings- en reddingsoperaties en zelfs verpleeghuizen.

"De eerste generatie robots was gemaakt van staal," zei Flash. "Maar als we willen dat robots gehandicapten helpen, zonder hen te verwonden, kunnen we ze beter maken van zachte materialen."

Flash werkt in het nieuwe centrum voor Kunstmatige Intelligentie voor Wetenschappelijke Toepassingen van het Weizmann Instituut, een initiatief uit van $ 100 miljoen. Dit project is een van de vele in het centrum die de AI-principes (Artificial Intellegence) op echte problemen wil toepassen.

Weizmann, een van 's werelds meest multidisciplinaire onderzoeksinstellingen, investeert zwaar in het snelgroeiende gebied van AI. De expertise op het gebied van computervisie, ontwikkeling van ‘machine learning’ en robotica - én een cultuur die samenwerking tussen disciplines stimuleert - maakt AI tot een zeer geschikt onderwerp.

In het nieuwe centrum, dat ongeveer een jaar geleden werd gelanceerd, doet meer dan een half dozijn wetenschappers van deze instelling AI-gerelateerd onderzoek. De directeur van het centrum is Shimon Ullman, een wereldleider in computervisie die in 2015 de Israëlische prijs kreeg toegekend voor wiskunde en computerwetenschappelijk onderzoek.


Tamar Flash is een wetenschapper van het nieuwe centrum voor Kunstmatige Intelligentie voor Wetenschappelijk Onderzoek van het Weizmann Instituut, dat onderzoek doet naar manieren om 'zachte' robots te ontwikkelen die vorm gegeven zijn naar de octopus, om patiënten te helpen in revalidatieklinieken, opsporings- en reddingsoperaties en verpleeghuizen. (Larry Luxner)

"De technieken die uit de AI voortkomen - en, meer in het algemeen, ‘machine learning’- worden belangrijk in bijna alle disciplines," zei Ullman. "Ze kunnen wetenschappers echt helpen om te gaan met enorme reeksen gegevens in de chemie, in de natuurkunde en in de biologie. Dit zal ook erg nuttig zijn voor de hightech-industrie in Israël. "

Shai Bagon, een expert in video- en beeldverwerking, is een van de twee Robin Chemers Neustein Artificial Intelligence Fellows die gerekruteerd zijn om in het centrum te werken.

"Ieder van ons heeft een ander perspectief", zei Bagon over zijn collega-onderzoekers. "Sommige zijn meer theoretisch van aard, andere zijn praktischer. We willen zien of we door het opzetten van dit centrum op de een of andere manier samenwerkingen mogelijk kunnen maken in fundamenteel onderzoek, dat anders niet zou zijn gebeurd. "

Hoewel het nog niet duidelijk is waar het werk naartoe zal leiden, zei Bagon, is de missie van zijn team het uitvoeren van fundamenteel onderzoek naar AI en ‘machine learning’.

"Ons wordt niet verteld wat we moeten onderzoeken," zei hij. "Integendeel, de voortstuwende kracht is de nieuwsgierigheid en vindingrijkheid van de onderzoekers zelf.”

De focus van het Weizmann Instituut op onderzoek dat is gebaseerd op nieuwsgierigheid en niet zozeer op winst of commercieel succes, verleent zijn wetenschappers een ongewoon niveau van vrijheid om hun eigen ideeën en onderzoeken na te streven.

Flash werkt bijvoorbeeld al sinds het begin van de jaren tachtig op het gebied van het menselijk bewegingsapparaat en robotica. Ze studeerde aan de Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology en heeft een doctoraat in de medische fysica. In de loop der jaren is het werk van Flash gefinancierd door de Amerikaanse marine en het Defence Advanced Research Projects Agency van het Pentagon, en meer recent door de Europese Unie.

"We hebben een basiskennis nodig van wat het betekent om intelligentie te hebben," zei ze. "Er is nu een hype met betrekking tot kunstmatige intelligentie, maar als we de AI-revolutie in de echte wereld willen brengen, hebben we robotica nodig. Als we ons verplaatsen, lijkt het zo eenvoudig. Maar het is helemaal niet eenvoudig. "

Om Flash en haar collega's te helpen, maakt het centrum gebruik van krachtige Nvidia DGX-1-computers en -servers die data in uren kunnen verwerken in plaats van in weken of maanden. Het onderhouden en upgraden van de apparatuur is volgens Bagon echter kostbaar.

De oprichting van het centrum is bedoeld om Israël een wereldleider in onderbelichte gebieden van AI te laten worden. Financiering is een opgave, vooral gezien het feit dat overheidsinstanties en multinationals in de Verenigde Staten, Europa en China jaarlijks miljarden dollars investeren in AI-inspanningen. Om deze reden is filantropische steun voor het centrum een belangrijke prioriteit voor het Weizmann Instituut, evenals het Amerikaanse comité voor het Weizmann Instituut, dat fondsen werft in de Verenigde Staten voor het instituut. "Het klopt dat we niet kunnen concurreren met het Chinese budget of de middelen die Google heeft. Maar we kunnen een fundamenteel, diep inzicht in dit onderwerp bewerkstelligen, "zei Bagon. "Het doel van Facebook en Google is om zaken te doen, wij hebben de luxe om vragen te stellen waar andere mensen het geduld of de vasthoudendheid niet voor hebben. We kennen deze vragen nog niet eens - laat staan de antwoorden daarop. '

Prominent wiskundige Boaz Nadler maakt ook deel uit van het team in het nieuwe AI-centrum. Zijn huidige onderzoek richt zich op grote datasets en hun theoretische en praktische toepassingen - met name hoe uitschieters te vinden en "ruis" te verwijderen bij het fuseren van informatie uit verschillende bronnen.

"Crowdsourcing is wanneer je een reeks taken aan veel verschillende mensen geeft en ze geven je allemaal hun antwoorden," zei hij. "Je weet niet hoe nauwkeurig of onnauwkeurig ze zijn, toch wil je ze combineren en krijg je een antwoord dat nog nauwkeuriger is."

“De AI-revolutie wordt door toegenomen rekenkracht ongeveer in dezelfde mate voortgestuwd, als de revolutie in de fysica in de vroege 20ste eeuw en de computerrevolutie in de jaren 50,” zei Nadler.

"Israël staat bekend als de 'Startup Nation' en veel nieuwe startups zijn tegenwoordig gebaseerd op ‘machine learning’ en AI, 'zei Nadler. "Dit instituut zou Weizmann in de voorhoede van wetenschappelijk onderzoek willen plaatsen, maar het zal ook helpen mensen opleiden, die dan over de vaardigheden beschikken om de industrie in te gaan. Dit is essentieel voor het aanhoudende succes van Israëlische bedrijven. "

Dit artikel werd gesponsord door en geproduceerd in samenwerking met de Amerikaanse commissie voor het Weizmann Institute of Science , die filantropische ondersteuning ontwikkelt voor het Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israël, een van 's werelds belangrijkste wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Dit artikel is geproduceerd door het native content-team van JTA.

Meer van het Amerikaanse comité voor het Weizmann Institute of Science.
__________________________________________________________________

ENGLISH:

By Larry Luxner FEBRUARI 25, 2019

Israeli institute invests $100 million in artificial intelligence to solve real-world problems.

REHOVOT, Israel — For years, Israeli scientist Tamar Flash has been fascinated with the octopus, and the unusual way the invertebrate’s eight arms propel it effortlessly through the water.

Her interest is no mere hobby. A renowned professor who does research in artificial intelligence at the Weizmann Institute of Science in Rehovot, Flash is using the octopus as a model for methods of diagnosis and treatment of disorders from Parkinson’s disease to autism.

“My major interest is the brain’s representation of movement, or the principles underlying the organization, control and perception of movement by humans,” Flash said. “The octopus has no bones. It’s totally soft. It’s just made of muscles.”

Modeling the movement of the octopus, she said, also may help scientists develop “soft” robots for rehabilitation clinics, search-and-rescue operations and even nursing homes.

“The first generation of robots were made of steel,” Flash said. “But if we want robots to help handicapped people, we had better make them from soft materials that can come in contact with humans without injuring them.”

Flash works at the Weizmann Institute’s new Artificial Intelligence Center for Scientific Exploration, a $100 million initiative. Hers is one of several projects at the center that seek to apply AI principles to real-life problems.

One of the world’s foremost multidisciplinary research institutions, Weizmann is investing heavily in the burgeoning field of AI. Its expertise in computer vision, machine learning and robotics — as well as a culture that encourages collaborations across disciplines — makes AI a natural fit.

More than half a dozen scientists from across the institute do AI-related research at the new center, which was launched about a year ago. The center’s director is Shimon Ullman, a world leader in computer vision who was awarded the 2015 Israel Prize in mathematics and computer science research.

Tamar Flash is a scientist at the Weizmann Institute’s new Artificial Intelligence Center for Scientific Exploration researching ways to develop “soft” robots modeled on the octopus to help patients in rehabilitation clinics, search-and-rescue operations and nursing homes. (Larry Luxner)

“The techniques coming out of AI — and, more broadly, machine learning — are becoming important in almost all disciplines,” Ullman said. “They can really help scientists deal with huge sets of data in chemistry, in physics and in biology. This will also be very helpful for Israel’s high-tech industry.”

Shai Bagon, an expert in video and image processing, is one of two Robin Chemers Neustein Artificial Intelligence Fellows recruited to work at the center.

“Each one of us has a different perspective,” Bagon said of his fellow researchers. “Some are more theoretical in their inclination, others are more practical. We want to see if by establishing this center we can somehow enable collaborations in fundamental research that wouldn’t have happened otherwise.”

While it’s not yet clear where the work will lead, Bagon said, his team’s mission is to conduct basic research on AI and machine learning.

“We are not told what to investigate,” he said. “Rather it’s all driven by the curiosity and ingenuity of the researchers themselves.”

The Weizmann Institute’s focus on curiosity-driven research rather than on profit or commercial success grants its scientists an unusual level of freedom to pursue their own ideas and investigations.

For example, Flash has been working in the field of human locomotion and robotics since the early 1980s. She studied at the Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology and has a doctorate in medical physics. Over the years, Flash’s work has been funded by the U.S. Navy and the Pentagon’s Defense Advanced Research Projects Agency, and more recently by the European Union.

“We need a basic understanding of what it means to have intelligence,” she said. “There’s a lot of hype now about artificial intelligence, but if we want to bring the AI revolution to the real world, we need robotics. When we move, to us it seems so simple. But it’s not simple at all.”

To help Flash and her colleagues, the center employs powerful Nvidia DGX-1 computers and servers that can crunch numbers in hours rather than weeks or months. However, maintaining and upgrading the equipment is costly, according to Bagon.

The center’s establishment is meant to help Israel become a world leader in underexplored areas of AI. Funding is a challenge, especially given that government agencies and multinationals in the United States, Europe and China invest billions of dollars annually in AI efforts. For this reason, philanthropic support for the center is a major priority for the Weizmann Institute, as well as the American Committee for the Weizmann Institute, which raises funds in the United States for the institute.

“It’s true we can’t compete with China’s budget, or the resources Google has. But we can make some fundamental, deep insight into this subject,” Bagon said. “Whereas companies like Facebook and Google are very much driven by business, we have the luxury of asking questions that other people don’t have the patience or the attention span to ask. We don’t even know these questions yet — let alone the answers to them.”

Prominent mathematician Boaz Nadler is also part of the team at the new AI center. His current research focuses on large data sets and their theoretical and practical applications — specifically how to find outliers and remove “noise” when fusing information from varying sources.

“Crowdsourcing is when you give a series of tasks to many different people and they all give you their answers,” he said. “You don’t know how accurate or inaccurate they are, yet you’d like to combine them and get an answer that’s even more accurate.”

Dramatically increased computing power is driving the AI revolution, much the same way the early 20th century saw a revolution in physics and the 1950s was defined by the computer revolution, Nadler said.

“Israel is known as the ‘Startup Nation,’ and many new startups today are based on machine learning and AI,” Nadler said. “This institute would like to put Weizmann at the forefront of academic research, but it will also help to train people who would then have the skills to go into industry. This is key for the continued success of Israeli companies.”

This article was sponsored by and produced in partnership with the American Committee for the Weizmann Institute of Science, which develops philanthropic support for the Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, one of the world’s premier scientific research institutions. This article was produced by JTA’s native content team.

More from American Committee for the Weizmann Institute of Science