10 mei 2019

2019-05-10: 's Werelds langste zoutgrot ontdekt in Israël - groter dan die van Iran - World’s Longest Salt Cave Discovered In Israel – Bigger than Iran’s

Photo Credit: Anton Chikishev / Hebrew University


Photo credit: Ruslan Paul / Hebrew University

Nederlands - English

NEDERLANDS

Door: David Israel - 21 Adar II 5779 - 28 maart 2019
Vertaling: Paula van den Bos - ICNN

Na het Bijbelse verhaal van de vrouw van Lot die in een zoutpilaar was veranderd, is het Israëlische Dode Zee-gebied nu beroemd om een tweede zoutverschijnsel: de Malham-grot, 's werelds langste zoutgrot.

Dertien jaar lang was deze titel voorbehouden aan de Drie Naakten van Iran (3N) op Qeshm Island. Nu heeft een internationale expeditie onder leiding van het Cave Research Center (CRC) van de Hebrew University of Jerusalem (HU), de Cave Explorers Club, en de Sofia Speleo Club in Bulgarije, samen met 80 speleologen uit negen landen, met succes de zoutgrot van Malham in kaart gebracht in het Sedomgebergte  in de Dode Zee, die met haar 10 kilometer lengte de titel draagt van 's werelds langste zoutgrot. 

Photo credit: Ruslan Paul / Hebrew University

Zoutgrotten zijn geologisch gezien levende wezens. Ze komen meestal voor in woestijngebieden met zoutzieders, zoals de Atacama-woestijn in Chili, het Qeshm-eiland in Iran en de dode zee van Israël. Water is de basis voor de vorming, zelfs in droge klimaten valt af en toe een stortbui. Als het regent, stroomt water langs scheuren in het oppervlak, lost zout op en creëert onderweg semi-horizontale kanalen. Nadat al het regenwater is afgevoerd, blijven deze uitgedroogde "rivierbeddingen" over en zo ontstaan zoutgrotten.Passend bij deze beschrijving is Sedomgebergte van Israël, een 11 km lange berg die 170 meter onder de zeespiegel ligt aan de zuidwestelijke punt van de Dode Zee. Onder een dun kapsel van gesteente is deze berg volledig van zout gemaakt (net zoals het soort waarmee we ons eten op smaak brengen). Twee factoren beschermen deze berg tegen wegvreten: de stevige bovenlaag die het zout bedekt, en het droge klimaat van de Negev-woestijn. Het Sedomgebergte krijgt ongeveer 50 mm regen per jaar, meestal in korte maar dramatische regenbuien. Zoals professor Amos Frumkin, directeur van het CRC van het Instituut voor Aardwetenschappen van de HU, uitlegde: "De zoutgrot van Malham is een riviergrot. Water uit een oppervlaktestroom stroomde ondergronds en loste het zout op, waardoor er grotten ontstonden - een proces dat nog steeds gaande is wanneer er ongeveer een keer per jaar flink regen op de berg Sedom valt. "Op deze manier is de Malham Salt Cave ‘levend’ en blijft groeien.

Photo credit: Ruslan Paul / Hebrew University

Malham werd aanvankelijk ontdekt door het CRC in de jaren tachtig. Later bekeken tientallen CRC-expedities Mount Sedom en vonden meer dan 100 verschillende zoutgrotten binnenin, waarvan de langste 5.685 meter mat. Daaropvolgende koolstof-14 testen dateerden de grot als ongeveer 7.000 jaar oud.  Meer opeenvolgende stortbuien creëerden nieuwe passages voor de speleologen om te verkennen. Toen de internationale expedities in 2018 en 2019 terugkeerden naar Malham, ontdekten zij de record brekende double-digit lengte van de grot. "Dertig jaar geleden, toen we Malham onderzochten, gebruikten we meetlinten en kompassen. Nu hebben we lasertechnologie die metingen bundelt en rechtstreeks naar onze iPhones stuurt, "herinnerde Frumkin zich.

Opmerkelijk is dat Malham de eerste zoutgrot ter wereld is die een lengte in de dubbele cijfers bereikt. Ter vergelijking: de zoutgrot van Qeshm in Iran, nu de op een na grootste zoutgrot ter wereld, meet slechts 6.580 meter. Naast de lengte bevat de grot van Malham een prachtige reeks van zoutstalactieten en zoutkristallen in zijn kamers. Deze zoutijskegels hangen aan het plafond van de grot en groeien langer en dikker naarmate elke druppel water naar beneden rolt voordat het in de zoute lucht verdampt.

Photo credit: Ruslan Paul / Hebrew University

Momenteel verwerkt het onderzoeksteam de laatste gegevens van de nieuwe Malham Cave-enquêtes om een elektronische kaart van de grot te maken en de bevindingen te publiceren.

De internationale grotexpedities die samenwerkten om de grot Malham in kaart te brengen zijn de Grotonderzoekersclub van Israël, het Grotonderzoekcentrum van HU en de Sofia Caving Club & Speleo School in Bulgarije. Het onderzoeksteam omvatte speleologen uit Israël, Bulgarije, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Kroatië, Roemenië, Duitsland en de Tsjechische Republiek.

Boaz Langford, lid van HU's Cave Research Center en hoofd van de Malham Cave Mapping Expedition in 2019: "De zoutgrotten van Israël zijn een wereldwijd fenomeen. Mijn collega's over de hele wereld zijn altijd verbaasd over wat we hier vinden. Terugkerend naar het onderzoek van de grot van Malham konden we de volledige afmetingen onthullen en Israël rangschikken als de eerste van 's werelds langste zoutgrotten.'

Photo credit: Ruslan Paul / Hebrew University

Yoav Negev, voorzitter, Israel Cave Explorers Club en projectleider van de Malham Cave Mapping Expedition: "Dit hele project begon met een telefoontje naar Antoniya Vlaykova van de Sofia Caving Club & Speleo School in Bulgarije. Vanaf het begin toonden ze echte interesse om met ons samen te werken en een centrale rol in het project te spelen. Al snel hadden we een delegatie van 50 leden - een halve internationale en halve Israëlische delegatie. De Malham-grot is een unieke expeditie die de kracht aantoont van de samenwerking tussen internationale speleologen  om iets opmerkelijks te bereiken. 

Het feit dat we met een nieuw wereldrecord weggingen, is een kers op de taart. "

Efraim Cohen, lid van Grotonderzoekscentrum HU's: "Het in kaart brengen van de grot van Malham kostte veel moeite. Wij speleologen werkten dagen van tien uren ondergronds, kruipend door ijzige zoutkanalen en vermeden nauwgezet zout-stalactieten en overweldigende zoutkristallen. Het voelde daar als een andere planeet. Onze volgende en laatste stap is om de krapste plekken en de moeilijkste plekken in kaart te brengen. Als we klaar zijn, zullen we waarschijnlijk een paar honderd meter toevoegen aan Malham's indrukwekkende lengte van 10 kilometer. "

De expedities van de Malham Cave in 2018 en 2019 werden ondersteund door de Bulgaarse Federatie van Speleologie, het Ministerie van Jeugd en Sport in Bulgarije, de Europese Federatie van Speleologie (FSE) en haar sponsors Aventure Verticale, Korda's, Scurion en Bulgaria Air.

________________________________________

ENGLISH:
By David Israel - 21 Adar II 5779 – March 28, 2019

Following the biblical recounting of Lot’s Wife who was turned into a pillar of salt, Israel’s Dead Sea region is now famous for a second salt phenomenon: Malham Cave, the world’s longest salt cave.

For thirteen years, this title was held by Iran’s Cave of the Three Nudes (3N) on Qeshm Island. Now, an international expedition led by the Hebrew University of Jerusalem (HU)’s Cave Research Center (CRC), Israel Cave Explorers Club, and Bulgaria’s Sofia Speleo Club, along with 80 cavers from nine countries, has successfully mapped the Malham salt cave in the Dead Sea’s Mount Sedom which, at 10 kilometers long, now bears the title of world’s longest salt cave.

Photo credit: Ruslan Paul / Hebrew University

Salt caves are living things, geologically speaking. They form mostly in desert regions with salt outcrops, such as Chile’s Atacama Desert, Iran’s Qeshm Island and Israel’s Dead Sea. What helps them form is water—even arid climates see the occasional rainstorm. When it does rain, water rushes down cracks in the surface, dissolving salt and creating semi-horizontal channels along the way. After all the rainwater drains out, these dried out “river beds” remain and salt caves are formed.


Fitting this description is Israel’s Mount Sedom, an 11km long mountain that sits 170 meters below sea level at the southwestern tip of the Dead Sea. Underneath a thin layer of cap rock, this mountain is made entirely of salt (just like the kind we season our food with). Two factors protect this mountain from dissolving away: the sturdy cap rock that covers its salt, and the arid climate of the Negev Desert. Mount Sedom gets roughly 50mm of rain a year, mostly in short but dramatic rain bursts. As Professor Amos Frumkin, director of the CRC at HU’s Institute of Earth Sciences, explained, “The Malham Salt Cave is a river cave. Water from a surface stream flowed underground and dissolved the salt, creating caves – a process that is still going on when there is strong rain over Mount Sedom about once a year.” In this way, the Malham Salt Cave is “alive” and continues to grow.

Photo credit: Anton Chikishev / Hebrew University

Malham was initially discovered by the CRC back in the 1980’s. Later, tens of CRC expeditions surveyed Mount Sedom and found more than 100 salt different caves inside, the longest of which measured 5,685 meters. Subsequent carbon-14 tests dated the cave as 7,000 years old, give or take, and successive rainstorms created new passages for the cavers to explore. When the international expeditions returned to Malham in 2018 and 2019, their surveys discovered the cave’s record-breaking, double-digit length. “Thirty years ago, when we surveyed Malham, we used tape measures and compasses. Now we have laser technology that beams measurements right to our iPhones,” Frumkin recalled.

Notably, Malham is the world’s first salt cave to reach a length in the double-digits. By comparison, Iran’s Qeshm Island salt cave, now the world’s second largest salt cave, measures only 6,580 meters. In addition to its length, the Malham Cave contains a stunning array of salt stalactites and salt crystals within its chambers. These salt icicles hang from the cave’s ceiling and grow longer and fatter as each drop of water rolls down before evaporating into the salty air.

 Photo credit: Ruslan Paul / Hebrew University

 Currently, the survey team is processing final data from the new Malham Cave surveys to create an electronic map of the cave and to publish its findings.

The international cave expeditions that worked together to map Malham Cave include Israel’s Cave Explorers Club, HU’s Cave Research Center, and Bulgaria’s Sofia Caving Club & Speleo School. The survey team included cavers from Israel, Bulgaria, France, United Kingdom, Croatia, Romania, Germany and the Czech Republic.

Boaz Langford, Member of HU’s Cave Research Center and head of the 2019 Malham Cave Mapping Expedition: “Israel’s salt caves are a global phenomenon. My colleagues around the world are always amazed at what we find here. Returning to survey Malham Cave allowed us to reveal its full dimensions and rank Israel as first among the world’s longest salt caves.”

Photo credit: Ruslan Paul / Hebrew University

 Yoav Negev, Chairman, Israel Cave Explorers Club and project leader of the Malham Cave Mapping Expedition: “This entire project began with a call to Antoniya Vlaykova at Bulgaria’s Sofia Caving Club & Speleo School. From the very beginning they showed real interest in collaborating with us and in taking on a central role in the project. Soon we had a 50-member delegation—half international, half Israeli. The Malham Cave is a one of kind expedition that demonstrated the power of international caving delegations coming together to achieve something remarkable. The fact that we came away with a new world record is icing on the cake.”

Efraim Cohen, Member of HU’s Cave Research Center: “Mapping Malham Cave took hard work. We cavers worked 10-hour days underground, crawling through icy salt channels, narrowly avoiding salt stalactites and jaw-dropping salt crystals. Down there it felt like another planet. Our next and final step is to map the tightest spots and the most difficult ones to reach. When we’re all done, it’s likely we’ll add a few hundred meters to Malham’s impressive 10 kilometer length.”

The 2018 and 2019 Malham Cave expeditions were supported by the Bulgarian Federation of Speleology, the Ministry of Youth and Sports in Bulgaria, the European Federation of Speleology (FSE) and its sponsors Aventure Verticale, Korda’s, Scurion, and Bulgaria Air.