24 mei 2019

2019-05-24: Dezelfde ‘verrechtsing’ – Israël en Europa - The same "right-wing" - Israel and Europe

Toen Israëlisch links het conflict nog begreep - When the Israeli left understood the conflict.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Opinie-artikel van Likoed Nederland op De Dagelijkse Standaard, 22 mei 2019.

Tijdens de afgelopen verkiezingsperiode in Israël is er door politiek-correcte Nederlandse media weer veel gewezen op de ‘verrechtsing’ van Israël en hoe negatief dat wel niet zou zijn voor het ‘vredesproces’.

Dat dit laatste onzin is, omdat de Palestijnen zelf de tweestatenoplossing al ruim tachtig jaar afwijzen, wordt met een politiek-correcte mantel der liefde bedekt.

Hoe zit dat met die Israëlische verrechtsing? Het klopt dat de politiek in Israël naar rechts is opgeschoven. Echter, de belangrijkste factor daarin is de teloorgang van links. Waar gedurende 1948-1977 links in Israël continue aan het bewind was is dat nu vrijwel ondenkbaar. Hoe is dat gekomen?

Het draaipunt vormden de Oslo-akkoorden in 1993, die door links met steun van de Arabische partijen met slechts één stem meerderheid gesloten werden (die stem kwam trouwens door het omkopen van een Knesset-lid met een ministerschap).

Protesten van rechts dat dit tot veel ellende zou leiden, werden weggewuifd. Wie tegen Oslo was, was “tegen vrede” en werd uitgemaakt voor oorlogshitser, nazi en racist. Dit bleef zo, zelfs toen rechts bleek gelijk te hebben gehad.

Zoals door rechts was voorspeld, gaf de door links in het zadel geholpen Palestijnse leiding onder Yasser Arafat terroristen de vrije hand. De terreur en zelfmoordaanslagen explodeerden.
En vervolgens had links nog de gotspe om de terreurslachtoffers als onvermijdelijk af te doen; door hen “helaas noodzakelijke offers voor de vrede” te noemen.

Het leidde tot het einde van een lange periode waarbij het linkse establishment in de media, de wetenschap en de politiek het volk voorhield wat goed voor hen zou zijn. Daarbij zorgden het internet en de sociale media ervoor dat er nieuwe, alternatieve informatiebronnen kwamen.
Het volk pikte de bevoogding niet meer en de ‘verrechtsing’ was een feit.

De overblijvende linkerflank gaf de schuld niet aan zichzelf maar wilde ‘rechts’ de schuld blijven geven, met allerlei kronkelredeneringen.
Kortom: links Israël radicaliseerde.
Er ontstonden zelfs allerlei bewegingen in de media (de krant Haaretz), de wetenschap en de politiek die zich pro-Palestijns en anti-Israëlisch gingen uiten.

Uiteraard vervreemdde links zich hierdoor nog meer van het politieke midden. Links werd bij de laatste verkiezingen dus nog kleiner, ten gunste van bijvoorbeeld de nieuwe middenpartij van oud-legerleider Benny Gantz.

Met de radicalisering van links blijkt Israël voorop te hebben gelopen. Die is tegenwoordig ook zichtbaar in andere westerse landen.

Links kan alleen nog maar geloven in het eigen gelijk en verkettert en maakt andere meningen belachelijk.
Andere meningen worden door links zo vaak discriminerend, fascistisch of racistisch genoemd dat deze termen elke betekenis verliezen.

Het gebeurde eerst in de Verenigde Staten, waar president Obama zo overtuigd was van het eigen gelijk dat hij bij belangrijke onderwerpen het Congres buiten spel zette. Hij regeerde steeds meer per decreet en sloot zelfs een atoomverdrag met Iran zonder dit aan het Congres – dat in ruime mate tegen was – voor te leggen. Dat was in strijd met de wet.
Dit arrogante gedrag zorgde ervoor dat als reactie een rechtse tegenpool als Donald Trump tot president gekozen werd. En net als in Israël leidt dit bij de Democratische partij niet tot zelfonderzoek, maar tot een intensivering van de heksenjacht op rechts – zoals de dwaze beschuldigingen van antisemitisme van Trump en van samenspanning met Rusland.

In Europa is de radicalisering het meest zichtbaar in Engeland, waar de Labour partij onder invloed van extreem-links nu doordrenkt is met antisemitisme.
Zoiets zou vroeger onmogelijk zijn geweest.

Ook in Nederland is links aan het radicaliseren. In plaats van dat wetenschap een podium voor debat is (wat het behoort te zijn), dienen wetenschappers nu zonder uitzondering politiek-correct te zijn. Dit signaleert zelfs de NRC. 
Wie eigen land en cultuur waardevol vindt, is een fascist. Wie tegen meer invloed van Europa is, is een oorlogshitser. Wie de effectiviteit van de enorme uitgaven aan het klimaat ter discussie stelt, is een ‘klimaatontkenner’. Wie tegen immigratie van gelukzoekers is en zich zorgen maakt over de gebrekkige integratie van moslims en in dat verband ook over homo- en vrouwenonderdrukking, is een racist.
Uit angst voor die laatste beschuldiging durft nu al de helft van de Nederlanders zich niet meer uit te laten over de multiculturele samenleving. 

De verkiezingen in Nederland voor de Provinciale Staten lieten zien dat ook hier veel mensen deze arrogante en agressieve houding van links zat zijn.
Ja, eenzelfde soort ‘verrechtsing’ wordt zichtbaar. Het is tevens de verwachting bij de Europese verkiezingen donderdag. Links wil niet zien wat het daar zelf aan bijdraagt.

Als het klopt dat Israël ons hierin voorging, is er een verdere radicalisering van links te verwachten.
Dan zal links verder krimpen en krijgt rechts voor een lange periode de overhand, net als in Israël.

Bron: Likoed Nederland


_______________________________________

ENGLISH:

Likoed Netherlands opinion article on De Dagaily Standaard, 22 May 2019.

During the last election period in Israel, politically correct Dutch media again pointed to Israel's "righting" and how negative that would be for the "peace process."

That the latter is nonsense, because the Palestinians themselves have been rejecting the two-state solution for more than eighty years, is covered with a politically correct cloak of love.

What about that Israeli right? It is true that politics in Israel have shifted to the right. However, the most important factor in this is the decline of the left. Where during 1948-1977 the left in Israel was in constant control, it is now virtually unthinkable. How did that happen?

The pivot point was the Oslo Accords in 1993, which were left by a majority vote with the support of the Arab parties with only one vote (the vote came from bribing a Knesset member with a ministry).

Protests from the right that this would lead to much misery were dismissed. Whoever was against Oslo was "against peace" and was called war hitter, Nazi and racist. This remained true even when the right turned out to be right.

As predicted by the right, the Palestinian leadership under Yasser Arafat, assisted by the left in the saddle, gave terrorists free rein. The terror and suicide attacks exploded.
And then the left still had the gotspe to dismiss the terror victims as inevitable; by calling them "unfortunately necessary sacrifices for peace."

It led to the end of a long period in which the leftist establishment told the people what would be good for them in the media, science and politics. In addition, the internet and social media ensured that new, alternative sources of information were created.
The people no longer took the sweep and the "right" was a fact.

The remaining left flank did not blame itself but wanted to continue to blame it on the "right", with all sorts of winding reasons.
In short: the left Israel radicalized.
All sorts of movements even emerged in the media (the Haaretz newspaper), science and politics that started to express themselves pro-Palestinian and anti-Israeli.

Of course, the left estranged itself even more from the political middle. The left therefore became even smaller in the last elections, in favor of, for example, the new middle party of former army leader Benny Gantz.

Israel appears to have been at the forefront with the radicalization of the left. This is now also visible in other Western countries.

The left can only believe in its own right and slander and ridicule other opinions.
Other opinions are so often called discriminatory, fascist or racist by the left that these terms lose all meaning.

It first happened in the United States, where President Obama was so convinced of his own right that he disregarded Congress on important issues. He ruled more and more by decree and even signed a nuclear treaty with Iran without submitting this to Congress - which was largely opposed to it. That was against the law.
This arrogant behavior ensured that a right-wing opposition such as Donald Trump was elected president in response. And just like in Israel, this does not lead to self-investigation in the Democratic Party, but to an intensification of the witch hunt on the right - such as the silly accusations of anti-Semitism by Trump and of collusion with Russia.

In Europe, radicalization is most visible in England, where the Labor party is now infused with anti-Semitism under the influence of the extreme left.
Such a thing would have been impossible in the past.

The left is also radicalizing in the Netherlands. Instead of science being a stage for debate (what it should be), scientists should now be politically correct without exception. This even signals the NRC.
Anyone who finds their own country and culture valuable is a fascist. Anyone who is against more influence from Europe is a war hitter. Anyone who calls into question the effectiveness of the enormous spending on climate is a "climate denier". Anyone who opposes immigration from fortune seekers and is concerned about the poor integration of Muslims and, in that context, about gay and female oppression, is a racist.
Out of fear for the latter accusation, half of the Dutch population no longer dares to comment on the multicultural society.

The elections in the Netherlands for the Provincial States showed that here too many people are fed up with this arrogant and aggressive attitude from the left.
Yes, the same kind of "straightening" becomes visible. It is also expected at the European elections on Thursday. The left does not want to see what it itself contributes to that.

If it is true that Israel preceded us in this, a further radicalization of the left can be expected.
Then the left will shrink further and the right will get the upper hand for a long period, just like in Israel.

Credits: Likoed Netherlands

(Google Translate)