23 juni 2019

2019-06-23: VS onthult het plan van 50 miljard dollar voor de Palestijnse economisch - US unveils $50 billion Palestinian economic plan

White House Adviser Jared Kushner in Jerusalem. (AP/Jacquelyn Martin)

Nederlands - English 

 NEDERLANDS:

Op zaterdag onthulde de Trump regering een Palestijns investerings- en infrastructuurvoorstel van 50 miljard dollar om de lang verwachte "deal of the century" vredesplan voor het Midden-Oosten te financieren.

Door Associated Press - 22 juni 2019

Op  zaterdag werd het economische gedeelte van de langverwachte "deal of the century" van de Trump-regering, het vredesplan voor het Midden-Oosten onthuld. Het bevat een mix van openbare en particuliere financieringen dat vereist is om ten minste een miljoen nieuwe banen voor de Palestijnen te creëren.

Het 50 miljard dollar initiatief werd op de website van het Witte Huis geplaatst voorafgaand aan de tweedaagse conferentie in Bahrein, dat wordt gehouden ondanks de tegenstand van de Palestijnen.

De conferentie van Bahrein, de 'Vrede en Voorspoed' werkgroep, vindt plaats op dinsdag en woensdag temidden van verhoogde spanningen rondom Iran, die de doelstellingen van de conferentie dreigen te overschaduwen.

Zonder officiële deelname van de twee hoofdrolspelers, Israël en de Palestijnen, als ook de afleiding manoeuvre van een mogelijk Amerikaans-Iraans conflict, zijn de verwachtingen beslist laag. De senior adviseur van president Donald Trump, Jared Kushner, staat voor grote obstakels bij het opbouwen van steun voor het initiatief.

Het 10 jaren plan omvat verschillende projecten met investeringen van 27,5 miljard dollar in Judea en Samaria en Gaza, en 9,1 miljard dollar, 7,4 miljard dollar en 6,3 miljard dollar voor Palestijnen in respectievelijk Egypte, Jordanië en Libanon. De beoogde projecten omvatten projecten als gezondheidszorg, onderwijs, energie, water, high-tech, toerisme en landbouw. Het vereist de oprichting van een "hoofdfonds" voor het beheer van de financiën en de uitvoering van de projecten, die volgens het verslag te vergelijken zijn aan het Marshallplan, dat Europa na de Tweede Wereldoorlog opnieuw heeft opgebouwd.

Het plan voorziet in meer dan een verdubbeling van het Palestijnse binnenlandse bruto inkomen, een terugdringing van de Palestijnse armoede met 50 procent en een verlaging van de Palestijnse werkloosheid tot slechts enkele procenten, zo blijkt uit de documenten, die niet precies aangeven hoe de projecten zullen worden gefinancierd.

"Generaties van Palestijnen hebben onder tegenspoed en nederlagen geleefd, maar het volgende hoofdstuk kan worden gedefinieerd door vrijheid en waardigheid," zei het Witte Huis, en noemde het plan "de meest ambitieuze internationale inspanning voor het Palestijnse volk tot nu toe".

Niettegenstaande de economische aspecten van het plan zullen de belangrijkste politieke kwesties, die essentieel zijn voor de oplossing van het geschil, zoals de grenzen, de status van de heilige stad Jeruzalem, de veiligheid van Israël en het lot van de Palestijnse vluchtelingen, niet aan de orde worden gesteld. Dergelijke zaken, aldus ambtenaren van de Verenigde Staten, zullen mogelijk tot de herfst moeten wachten, tot na de Israëlische verkiezingen, waarbij talloze vragen onbeantwoord zijn gebleven waarop potentiële investeerders vrijwel zeker een antwoord willen hebben, voordat ze voorzichtige financiële verplichtingen aangaan.

Erfenis van Palestijnse afwijzing.

Ondertussen, blijven de Palestijnse leiders boos over de nieuwe diplomatieke benadering van de V.S. van het conflict, en willen niets met de conferentie te maken hebben. Men weigert om deel te nemen. De Palestijnen hebben opgeroepen tot massademonstraties tegen de conferentie op maandag, dinsdag en woensdag. (Redactie IsraelCNNDit is ook te verwachten van de corrupte Palestijnse/Iraanse terroristen leiders. Ze kunnen zich dan privé niet meer verrijken met de enorme financiële steun vanuit Europa en Quatar.)

"Wij verwerpen deze conferentie", aldus Nabil Abu Rdeneh, woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. "We zullen niet akkoord gaan met een bijeenkomst zonder politieke perspectieven. Onze zaak is politiek van aard en moet als zodanig worden behandeld.  Het is een strategische fout. De Amerikaanse regering begaat dagelijks fouten tegen het Palestijnse volk. Zonder Palestijnse goedkeuring heeft  de conferentie geen enkele waarde. Zonder een politieke invalshoek is deze conferentie, net als de deal van de eeuw, dood geboren." (Redactie IsraelCNN: het elimineren van de staat Israël en de Joodse bevolking)

Ook in Gaza veroordeelde de concurrerende terreurgroep Hamas de conferentie. "Met één stem zeggen we nee tegen de Manama conferentie en de deal van de eeuw", zei Hamas-leider Ismail Haniyeh. Hij deed een beroep op de koning van Bahrein om "een dappere, sterke, authentieke Arabische beslissing te nemen om deze conferentie niet te organiseren" en riep de Arabische landen op om hun geplande deelname te annuleren.

Het gecompliceerde karakter van de bijeenkomst in Bahrein is het feit, dat deze samenvalt met een conferentie in New York over het VN-agentschap voor Palestijnen (UNRWA), een 70 jaar oude instelling waarin de Trump-regering de fondsen heeft verlaagd en nu volledig wil opheffen. De UNRWA wordt al tientallen jaren geteisterd door schandalen, die verband houden met de banden met Hamas en het antisemitische leerplan en moorden op Joodse burgers in scholen wordt onderwezen. 

Kushner's vredesplanpartner Jason Greenblatt heeft publiekelijk opgeroepen tot de ontbinding van de UNRWA. Greenblatt betoogde vorige maand, dat het agentschap het Palestijnse (financieel) slachtofferschap continueert, tegen anti-Israëlsentiment handelt en inefficiënte geld verspeeld van fondsen, dat beter zou kunnen worden besteed.

Ongeacht de Amerikaanse bedoeling, zullen de twistende vergaderingen waarschijnlijk de donateurs, in het bijzonder de Europese landen, verscheurd achterlaten tussen het steunen van ofwel de UNRWA, ofwel de nieuwe visie van de Amerikaanse regering voor het Midden-Oosten. Veel landen in Europa zien de UNRA als een bijna volledige mislukking in het volbrengen van haar missie

Sinds Trump aantrad als president, heeft hij erkend, dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is, verhuisde de Amerikaanse ambassade vanuit Tel Aviv naar Jeruzalem, degradeerde het consulaat gewijd aan Palestijnse kwesties, sloot het Palestijnse kantoor in Washington en hakte honderden miljoenen dollars in steun aan Palestijnen in Judea, Samaria en Gaza.

"Dit is proberen de Palestijnen een aantal voordelen te bieden om de voorwaarden te accepteren, die ze al verworpen hebben," zei Shibley Telhami, een geleerde uit het Midden-Oosten en de Anwar Sadat professor voor vrede en ontwikkeling aan de Universiteit van Maryland. "Een lokmiddel om de Palestijnen het onaanvaardbare te laten accepteren, zal niet werken. Het is onmogelijk".

Bron: World Israel News

______________________________________ ENGLISH: The Trump administration on Saturday unveiled a $50 billion Palestinian investment and infrastructure proposal to power its much-anticipated “deal of the century” Middle East peace plan.

By Associated Press - June 22, 2019

The economic portion of the Trump administration’s long-awaited “deal of the century” Mideast peace plan was unveiled on Saturday, which calls for a mix of public and private financing and intends to create at least a million new jobs for Palestinians.

The $50 billion initiative was posted to the White House website ahead of a two-day conference in Bahrain that is being held amid outright opposition from the Palestinians.

The Bahrain conference, dubbed the “Peace to Prosperity” workshop, will take place on Tuesday and Wednesday amid heightened regional tensions over Iran that threaten to overshadow its goals.

With no official participation from the two main actors, Israel and the Palestinians, and the distraction of potential U.S.-Iran conflict, expectations are decidedly low. President Donald Trump’s senior adviser Jared Kushner faces high hurdles in building support for the initiative.

The 10-year plan calls for projects worth $27.5 billion in Judea and Samaria and Gaza, and $9.1 billion, $7.4 billion and $6.3 billion for Palestinians in Egypt, Jordan and Lebanon, respectively. Projects envisioned include those in the health care, education, power, water, high-tech, tourism, and agriculture sectors. It calls for the creation of a “master fund” to administer the finances and implementation of the projects that it says are akin to the Marshall Plan that rebuilt Europe after World War II.

The plan foresees more than doubling the Palestinian gross domestic product, reducing the Palestinian poverty rate by 50 percent and cutting the Palestinian unemployment rate to nearly single digits, according to the documents, which do not specify exactly how the projects will be funded.

“Generations of Palestinians have lived under adversity and loss, but the next chapter can be defined by freedom and dignity,” the White House said, calling the plan “the most ambitious international effort for the Palestinian people to date.”

Notwithstanding the economic dimensions of the plan, core political issues key to resolving the dispute, such as borders, the status of the holy city of Jerusalem, Israel’s security and the fate of Palestinian refugees, will not be raised. Such matters, U.S. officials have said, may have to wait until the fall, after Israeli elections, leaving numerous questions that potential investors almost certainly want answers to before making even tentative financial commitments.

Legacy of Palestinian rejectionism

Meanwhile, Palestinian leaders remain angered by the U.S.’s new diplomatic approach to the conflict, and want nothing to do with the workshop, refusing to participate. The Palestinians have called for mass demonstrations against the conference on Monday, Tuesday and Wednesday.

(Editorials IsraelCNN: This is also to be expected from the corrupt Palestinian / Iranian terrorist leaders. They can then no longer enrich themselves privately with the enormous financial support from Europe and Qatar.)

“We reject this workshop,” said Nabil Abu Rdeneh, Palestinian President Mahmoud Abbas’ spokesman. “We will not agree to any meeting without a political horizon. Our cause is a political one and should be dealt with as such. It is a strategic mistake and the American administration is committing daily mistakes against the Palestinian people. Without Palestinian approval, there is no value to any meeting, and without a political horizon, no one will deal with any effort. This conference was born dead just like the deal of the century.” (Editing IsraelCNN: eliminating the state of Israel and the Jewish population)

In Gaza, the rival Hamas terror group also condemned the conference. “In one voice, we say no to the Manama workshop and the deal of the century,” Hamas leader Ismail Haniyeh said. He appealed to Bahrain’s king to “take a brave, strong, authentic Arab decision not to host this workshop” and called on Arab countries to cancel their planned participation.

Complicating the Bahrain meeting is the fact that it coincides with a pledging conference in New York for the U.N. agency for Palestinians (UNRWA), a 70-year-old institution that the Trump administration has defunded and wants to eliminate entirely. UNRWA has been plagued for decades with scandals related to its ties to Hamas and the anti-Semitic curriculum taught in its schools, which promotes terror, including the murder of Israeli civilians.

Kushner’s peace plan partner Jason Greenblatt has publicly called for UNRWA’s dissolution. Greenblatt argued last month that the agency perpetuates Palestinian victimhood, abets anti-Israel sentiment and is an inefficient drain on funds that could be better directed.

Regardless of American intent, the dueling meetings are likely to leave donors, particularly European nations, torn between supporting either UNRWA, which many see as a near complete failure in accomplishing its mission, or the U.S. administration’s new vision for the Middle East.

Since Trump took office, he has recognized that Jerusalem is Israel’s capital, moved the U.S. embassy there from Tel Aviv, downgraded the consulate devoted to Palestinian issues, shut down the Palestinian office in Washington and slashed hundreds of millions of dollars in assistance to Palestinians in Judea and Samaria and Gaza.

“This is trying to dangle some benefits to the Palestinians to accept terms they already rejected,” said Shibley Telhami, a Mideast scholar and the Anwar Sadat professor for peace and development at the University of Maryland. “A lure to get the Palestinians to accept the unacceptable is not going to work. It’s impossible.”

Source: World Israel News