26 juni 2019

2019-06-26: Via Data-informatie spoort een Israëlische Provider patiënten op met een verhoogd risico op darmkanker - Mining data, Israeli healthcare provider flags colon-cancer risk patients

Een illustratieve foto van een patiënt met een infuus - An illustrative image of a cancer patient and perfusion drip. (CIPhotos, iStock by Getty Images)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: The times of Israel -Shoshana Solomon

Via Data-informatie spoort een Israëlische Provider voor Gezondheidszorg patiënten op met een verhoogd risico op darmkanker. Maccabi, in samenwerking met een startup in gezondheidszorgtechniek, heeft analyses gebruikt om een stap voorwaarts te komen in het gepersonaliseerd medicijngebruik.

Maccabi Healthcare Services heeft in de laatste anderhalf jaren, in samenwerking met Medical EarlySign (een Israëlische startup) 67 patiënten met darmkanker gespot en nog eens 250 in een pre-kanker stadium. Door het gebruik van algoritmen, die patiënte data scannen op darmkanker risico worden medici daarop attent gemaakt.

In een telefonisch interview vertelde Prof. Varda Shalev: “Wij bekijken de data van de patiënt om er zo in een vroeg stadium achter te komen welke patiënten een verhoogd risico lopen.” Zij is hoofd van het Morris Kahn and Maccabi Research & Innovation Institute.

Shaley, een faculteitsmedewerker aan de Tel Aviv University School of Public Health en een actieve eerstelijnsarts in Maccabi Healthcare Services, heeft het centrum vier jaar geleden opgericht met het doel: gepersonaliseerde medicatie. Maccabi, Israëls op één na grootste gezonheidszorgprovider, heeft ongeveer 2,5 miljoen patiënten en daarmee een berg aan elektronische data over hen.  Het HMO heeft sinds 1990 digitale informatie verzameld.

Maccabi is er recent mee gestart informatie van biologische monsters toe te voegen. In een periode van 18 maanden hebben 70.000 patiënten toestemming gegeven de uitslagen van bloed en urine aan de database toe te voegen.

Prof. Varda Shaley, het hoofd van Morris Kahn en Maccabi Research& Innovation Institute.

“Op deze manier, als een patiënt kanker heeft, kunnen we terugkijken naar de bloed- en urine uitslagen of er eventueel genetische bio markers waren die al een indicatie hadden kunnen geven,” zei ze, “Dit stelt ons in staat dokters de werkelijke situatie van de patiënt  te laten zien en gepersonaliseerde medicatie voor te kunnen schrijven.”

“We kijken naar de data en gebruiken die om eerder een diagnose te kunnen stellen,” zei ze. “Hoe meer ik over je weet, hoe beter ik je kan behandelen. Bijvoorbeeld, als u de BRCA-gen-mutatie heeft, dat een indicatie is voor borst- of ovariumkanker, geeft het systeem onmiddellijk aan een MRI te doen in plaats van een mammografie.”

Ter plaatse is het systeem ook in staat automatisch een 2eopinie te geven.

Maccabi heeft samengewerkt met de Israëlische startup Ibex Medical. Die heeft $11 miljoen opgehaald om samen een algoritme te ontwikkelen, dat medische foto’s en biopten kan analyseren ten einde te kunnen voorspellen of een patiënt kanker heeft of niet. Het systeem is bij Maccabi in een lab geïmplementeerd in de vorm van een 2deopinie.

Een illustratief voorbeeld van digitale gezondheidstechnologie.
(chombosan; iStock door Getty Images)

Macabi heeft ook samengewerkt met het Amerikaanse K Health om een gratis app op de mobiel te ontwerpen om een diagnose te kunnen stellen. Die app stelt gebruikers in de VS en in Israël in staat om hun leeftijd, sexe en klachten in te voeren en zo een diagnose te verkrijgen. Dit systeem, dat het onpersoonlijke online onderzoek vervangt, gaat in dialoog met de gebruiker en vraagt hetzelfde als een dokter zou doen. Uiteindelijk geeft het als uitslag welke diagnose er gesteld is bij patiënten van dezelfde leeftijd, geslacht en met dezelfde symptomen. 

“Als je Dr. Google consulteert om op basis van je symptomen een diagnose te ontvangen, krijg je altijd het slechtste scenario. De K Health-app is 86 % van de keren correct,“ zei Shaley, “En het is zijn leerproces begonnen op basis van alle voorbeelden die het had verzameld.”

Harvard Business School heeft een casusstudie gedaan over Maccabi’s vernieuwingscentrum. Shaley zei: “Zij hebben me uitgenodigd om te komen spreken over het programma en over hoe medische organisaties data kunnen gebruiken.”

Israël wil een leider in Gezondheidszorgtechnologie worden. Vorig jaar heeft de regering haar fiat gegeven aan een Nationaal Digitaal Gezondheidsplan. Dit houdt in dat er een digitale database wordt gecreëerd uit de medische dossiers van 9 miljoen inwoners, die ter beschikking komen van onderzoekers en ondernemers. Investeringen in gezondheidszorgtechnologie zijn gestegen. De startups die zich bezighouden met digitale gezondheidszorg hebben in 2017 $389 miljoen opgehaald en in 2018 $511 miljoen, volgens data die verzameld zijn door Start-up Nation Central. Ziekenhuizen in Israël en HMO’s hebben innovatiecentra opgericht om profijt te hebben van de meest recente technologie.

Hoe kan innovatie zich ontwikkelen als het Israëlische Gezondheidssysteem in zwaar weer zit? Als patiënten maanden moeten wachten om bij een specialist terecht te kunnen of een behandeling te krijgen? Als ziekenhuizen gebukt gaan onder het gebrek aan personeel en bedden? Shalev erkende het acute gebrek aan financiële middelen.

Overvol Sourasky Medical Center Ichilov, Tel Aviv (pGideon Markowicz/flash 90)

De nationale uitgaven aan Gezondheidszorg was in 2017 ongeveer 7.4% van het BNP, dat in Europese landen 11% en in andere landen 9% was, landen met een zelfde systeem als in Israël, volgens Israëls Taub Center for Social Policy Studies.

“We investeren weinig in Gezondheidszorg en je ziet wat ervan komt,” zei Shalev. “De bevolking groeit en wordt ouder en wij hebben een tekort aan artsen. We moeten meer geld in ons systeem investeren.

De Gezondheidszorgtechnologie balanceert al op het randje, zei ze, “maar er zou meer gedaan kunnen worden als er uitbreiding van het budget kwam.”

Shalev zal  medevoorzitter zijn van de MIXiii-BIOMED-conferentie voor Personalized Medicine and Digital Health Track, samen met Dr. Yair Schindel, medeoprichter en managementpartner van het aMoon Fund, in Tel Aviv op 14-16 mei.


______________________________________________________________

ENGLISH:

Source: The Times of Israel - Shoshana Solomon 

Mining data, Israeli healthcare provider flags colon-cancer risk patients. Maccabi, in collaboration with heath-tech startup, has been using analytics in step forward for personalized medicine

Over the last year and a half, Maccabi Healthcare Services, in collaboration with Israeli startup Medial EarlySign, has flagged 67 patients with colon cancer and 250 in a pre-colon cancer state through the use of algorithms that scan patients’ data and alert physicians about patients at risk.

“We are looking at the patients’ data and using it to help us detect at-risk patients earlier,” said Prof. Varda Shalev, the head of the Morris Kahn and Maccabi Research & Innovation Institute, in a phone interview.

Shalev, a faculty member at the Tel Aviv University School of Public Health and an active primary care physician in Maccabi Healthcare Services, set up the center four years ago in a bid to use data “to create better personalized medicine.” Maccabi, Israel’s second largest health care provider, has some 2.5 million patients and thus a huge amount of electronic data on patients. The HMO has been digitalizing information since 1990. 

Maccabi has recently started adding information from biological samples. It got the permission of some 70,000 patients in a 18-month period to add their blood and urine specimens to the database.

Prof. Varda Shalev, the head of the Morris Kan and Maccabi Research & Innovation Institute (Courtesy).

“In this way, if a patient has cancer, we can go back to their blood and urine tests to see if there were any genetic biomarkers that could have indicated the condition,” she said. “This allows us to build personalized medicine and show physicians the real pictures of patients.”

“We are looking at the data and using it to help diagnose patients earlier,” she said. “By knowing more about you, I can treat you better. For example, if you have the BRCA gene mutation, which could indicate breast or ovarian cancer risk, the system will immediately refer patients to do an MRI and not a simple mammography.”

The systems in place are also able to give experts an automatic second opinion.

Maccabi has worked together with Israeli startup Ibex Medical, which recently raised $11 million, to jointly develop an algorithm that is able to analyze medical images of biopsies to predict whether a patient has cancer or not. The system has  been implemented at Maccabi in the form of a second opinion in the lab.

Illustrative image of digital health technology (chombosan; iStock by Getty Images)

Maccabi has also worked together with US startup K Health to create a free mobile app that enables users in Israel and the US to insert their age and gender and ailments they are suffering from and get a diagnosis. This system, replacing the impersonal online search, conducts has a dialogue with the user, asking similar questions to those a physician would ask, and eventually providing information about what other patients with the same age, gender and symptoms were diagnosed with.

“If you consult with Dr. Google in order to get a diagnosis based on your symptoms, you will always get the worst-case scenario. The K Health app is correct 86% of the time,” Shalev said. “And it has just started its learning process based on all of the examples it has collected.”

Maccabi’s innovation center has been the subject of a Harvard Business School case study, Shalev said. “They invited me to speak about the program and how medical organizations can use data.”

Israel wants to become a leader in healthcare technologies. Last year the government approved a National Digital Health plan to create a digital database of the medical files of some 9 million residents and make them available to researchers and enterprises.Investment in healthcare technologies has soared, with digital health startups raising $511 million in 2018, from $389 million in 2017, according to data compiled by Start-Up Nation Central. Hospitals in Israel and HMOs have set up innovation centers to tap into the latest technologies.

How can innovation flourish given the dire straits of the Israeli health system — which sees patients having to wait months to see a specialist or get treatment, while hospitals are groaning under the pressure of shortages of staff and beds? Shalev acknowledged the acute lack of funding.

Crowded Sourasky Medical Center Ichilov, Tel Aviv. (pGideon Markowicz/Flash90)

 National expenditure on health was about 7.4% of GDP in 2017, compared to an average of nearly 9% in the OECD and 11% in European countries with health systems similar to Israel’s, according to the Taub Center for Social Policy Studies in Israel.

“We invest less in health and you can see the outcome,” Shalev said.”The population is getting older and bigger and we have a shortage of physicians. We need to inject more money into the system.”

The health technologies in Israel are already cutting edge, she said, “but much more could be done” if there were additional budgets.

Shalev will co-chair the Personalized Medicine and Digital Health Track at the MIXiii-BIOMED conference together with Dr. Yair Schindel, co-founder and managing partner of the aMoon Fund, in Tel Aviv on May 14-16.