11 juli 2019

2019-07-11-14.25: De laatste Kever: geen eerbetoon aan de Joodse uitvinder, maar eerbetoon aan Adolf Hitler - The Last Beetle: no tribute to the Jewish inventor, but tribute to Adolf Hitler

Prototype Maikäfer in 1930 (Credits ganz-defilm)

Nederlands - English

NEDERLANDS

Op 10 juli 2019 liep in Mexico de laats Kever van de band. De media heeft hier ruim aandacht aan besteed. Ook de NOS en RTL, beiden bleven weer eens in gebreke door het weglaten van het feit, dat Josef Ganz de Joodse uitvinder, de geestelijke vader was van de Kever. Helaas geen eerbetoon aan de Joodse uitvinder, maar eerbetoon aan Adolf Hitler.

De volkswagen is niet door de nazi's met name SS-er Ferdinand Porsche en Hitler uitgevonden. Welnee, de volkswagen, de meikever, is uitgevonden door een Joodse uitvinder Josef Ganz. Hij is in Boedapest (Hongarije) geboren en in 1910 naar Duitsland geëmigreerd, waar hij het tot ingenieur schopte. Na zijn studie begon Josef Ganz als journalist voor autobladen te werken en hield hij zich bezig met een idee dat hem gewoon niet uit het hoofd ging. Hij was van mening dat iedereen in het bezit van een auto moest kunnen komen, een betaalbare compacte en toch comfortabele wagen. In 1933 wel hij door de SS gearresteerd en werden zijn patenten hem ontnomen. In 1934 is hij gevlucht naar Zwitserland.

De NOS schreef: "Het eerste exemplaar van het iconische autootje werd ruim 80 jaar geleden gemaakt in nazi-Duitsland in opdracht van Adolf Hitler." Dat is dus absoluut niet waar. (https://nos.nl/artikel/2292958...)
RTL Nieuws schreef:  De originele versie werd in de jaren 30 van de vorige eeuw door Ferdinand Porsche in opdracht van Adolf Hitler ontwikkeld. Ook misleiding en niet waar. (https://www.rtlnieuws.nl/econo...)
Nogmaals: Helaas geen eerbetoon aan de Joodse uitvinder, maar eerbetoon aan Adolf Hitler.

Wilt u meer weten over de Meikever kijk eens op ClassicCars en Ganz Film.

Redactie IsraelCNN

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Er is nu een film uitgebracht. Onderstaand bericht en leader van Ganz-defilm.nl.

Josef Ganz (1898-1967) was autogek, een briljant ingenieur, een messcherpe autojournalist en niet bang om technische grenzen te doorbreken. Kortom: hij leefde voor auto’s. Ganz droomde van een kleine, veilige en betaalbare auto voor de gemiddelde man. En hij was Joods, een bijzaak, ware het niet dat hij in nazi-Duitsland leefde. In Juni 2019 kwam de documentaire  "Ganz, how I lost my Beetle" door Suzanne Raes.

Zie onderstaand trailer.


“Ganz” neemt de kijker mee naar een tijd waarin de auto net is uitgevonden en slechts speelgoed was voor rijkelui. Voor Ganz was de automobiel symbool voor vrijheid, hij voorzag een revolutie in mobiliteit. In zijn missie om een auto voor het volk te maken vond Ganz een opmerkelijke medestander in Adolf Hitler. Deze net verkozen politicus slaagde erin de sceptische auto-industrie het zwijgen op te leggen door het immense Autobahn project vooruit te duwen en het onderzoek naar een ‘volkswagen’ te stimuleren. Maar in Hitlers Nazi Duitsland was geen plaats voor Josef Ganz, in 1934 vluchtte hij net op tijd het land uit. De Volkswagen Kever, gebaseerd op het door Ganz al begin jaren ’30 beschreven concept, werd een van de meest populaire en succesvolle auto’s in de geschiedenis. Ganz stierf uiteindelijk in ballingschap, duizenden kilometers van zijn vaderland en door bijna iedereen vergeten.

Bron ganz-defilm.nl

_________________________________________________

ENGLISH:


On 10 July 2019, the last Beetle of the band ran in Mexico. The media has paid ample attention to this. The NOS and RTL, both again failed, by omitting the fact that Josef Ganz was the Jewish inventor, the spiritual father of the Beetle. Unfortunately no tribute to the Jewish inventor, but tribute to Adolf Hitler.

The volkswagen was not invented by the Nazis, in particular SS-er Ferdinand Porsche and Hitler. No, the volkswagen, the May bug, was invented by a Jewish inventor Josef Ganz. He was born in Budapest (Hungary) and emigrated to Germany in 1910, where he became an engineer. After his studies, Josef Ganz started working as a journalist for car magazines and was occupied with an idea that simply did not go unnoticed. He believed that everyone should be able to get a car, an affordable compact yet comfortable car. In 1933 he was arrested by the SS and his patents were taken away from him. In 1934 he fled to Switzerland.

The NOS wrote: "The first copy of the iconic car was made over 80 years ago in Nazi Germany on behalf of Adolf Hitler." So that is absolutely not true. (https: //nos.nl/artikel/2292958 ...)
RTL News wrote: The original version was developed by Ferdinand Porsche in the 1930s on behalf of Adolf Hitler. Also deception and not true. (https: //www.rtlnieuws.nl/econo ...)
Again: Unfortunately no tribute to the Jewish inventor, but tribute to Adolf Hitler.

If you want to know more about the Meikever, take a look at ClassicCars and Ganz Film.

Editorial staff IsraelCNN

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Josef Ganz (1898-1967) was a car kid, a brilliant engineer, a razor-sharp car journalist and not afraid to break through technical boundaries. In short: he lived for cars. Ganz dreamed of a small, safe and affordable car for the average man. And he was Jewish, a side issue, were it not for living in Nazi Germany. In June 2019 the documentary "Ganz, how I lost my Beetle" came by Suzanne Raes. 

See the trailer below.


"Ganz" takes the viewer to a time when the car was just invented and was only a toy for the rich. For Ganz, the automobile was a symbol of freedom, he foresaw a revolution in mobility. In his mission to make a car for the people, Ganz found a remarkable supporter in Adolf Hitler. This recently elected politician managed to silence the skeptical car industry by pushing forward the immense Autobahn project and stimulating research into a "volkswagen". But in Hitler's Nazi Germany there was no room for Josef Ganz, in 1934 he fled the country just in time. The Volkswagen Beetle, based on the concept described by Ganz in the early 1930s, became one of the most popular and successful cars in history. Ganz finally died in exile, thousands of miles from his homeland and forgotten by almost everyone.

Source:  ganz-defilm.nl

(Google Translate)