18 juli 2019

2019-07-18: Verschil tussen islamitische hoofddoek en Joodse pruik - Difference between Islamic headscarf and Jewish wig

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In het debat over opzichtige religieuze symbolen wordt af en toe de vergelijking gemaakt tussen de islamitische hoofddoek en de pruik die orthodox-joodse dames dragen. Deze vergelijking gaat echter niet op. 

Door: Joods Actueel - Guido Joris

Vooraleer een opsomming te maken van de verschillen, eerst even dit: In het Jodendom gelden Joodse wetten enkel voor Joodse mensen en worden ze nooit opgelegd aan niet-Joden. Dat komt omdat de Joodse gemeenschap geen bekeringsdrang heeft en mensen van andere geloofsovertuiging niet ziet als afvalligen of ketters. De islamitische wetten daarentegen gelden in principe voor iedereen. Moslims proberen vaak hun manier van leven op te leggen aan de rest van de samenleving. Dat zien we bijvoorbeeld in locaties waar men het moeilijk heeft met het feit dat anderen alcohol nuttigen, dat niet moslims eten tijdens de Ramadan of zich niet kleden volgens de strikte islamitische voorschriften.

Hieronder vindt u alvast enkele essentiële verschillende tussen islamitische hoofddoek en de pruik van orthodoxe joodse dames.

1. Argumentatie: het begint al met de beweegredenen achter het dragen van deze hoofdbedekkingen.

– In de islam is dat ingegeven vanuit ‘de wil’ om de man niet in verleiding te brengen, het is dus een ‘contract’ tussen de vrouw en alle mannen. In die optiek zien we ook de evolutie waarbij moslima’s op steeds jongere leeftijd gesluierd worden, soms reeds vanaf de leeftijd van 6 of 7 jaar in het Verenigd Koninkrijk en zelfs vanaf 4 of 5 jaar in Indonesië.

– In het Jodendom dienen meisjes en vrouwen an sich zich niet te sluieren. Niet vanaf 7 jaar, 13 jaar, 18 jaar of zelfs 25 jaar. Echter, pas als een vrouw huwt, dan bedekt ze haar eigen haar. Dit heeft dan weer niets te maken met het feit dat de vrouw een lustobject zou zijn en zich moet sluieren opdat de mannelijke zintuigen niet geprikkeld worden. Neen, het is uit respect voor het huwelijk en haar relatie dat ze het hoofdhaar, wat aanzien wordt als een belangrijk onderdeel van haar schoonheid, exclusief voorbehoudt aan haar partner.

2. Bedekkingsgraad
– Om diezelfde reden begrijpen we ook waarom in de islam vrouwen hun volledig lichaam bedekken met een boerka, nikab of chador of hun volledig aanzicht sluieren met een hijab. Het is niet specifiek gerelateerd aan het haar, maar wel aan het feit dat de vrouw op zich als ‘temptatie’ voor de man wordt gezien en hen daartegen moet beschermen.

– In het orthodoxe jodendom is dit niet van toepassing en wordt enkel het hoofdhaar bedekt na huwelijk, nooit het gezicht of het lichaam.

3. Stigmatisering
– Net omdat het de bedoeling is vrouwen niet te stigmatiseren of ze te vernederen, is er in het moderne jodendom geopteerd voor de pruik. Dat is een creatieve manier om enerzijds te voldoen aan de religieuze verplichtingen zonder dat de buitenwereld beseft dat de dame een pruik draagt. Tegenwoordig zijn pruiken gemaakt van echt haar en zijn dames met pruik nauwelijks te onderscheiden van dames zonder pruik. Je kan dus rondlopen met make-up, op hoge hakken, met een mondaine pruik en eruitzien als een topmodel en toch voldoen aan de joodse richtlijnen.

– In de islam is de bedekking een opzichtig element met één duidelijke boodschap: een vrouw mag publiekelijk niet gezien of bekeken worden door een man. Denk bijvoorbeeld aan de voorzitter van de Islampartij die tijdens een debat op de RTBF ostentatief weigerde te kijken naar de vrouwelijke gaste aan de tafel.

4. Verplichting
– Uiteraard bestaat er in het Jodendom geen enkele traditie van verplichting om de wil op te leggen aan anderen. Het staat iedereen vrij om de joodse wetten heel strikt, minder rigoureus of helemaal niet op te volgen. Dat kan je goed zien in Israël of in Amerikaanse steden als New York, L.A. of zelfs in ons land waar grote seculiere en orthodoxe gemeenschappen vredig naast elkaar leven.

– In de islam is het tegenovergestelde waar en is er zelfs een zedenpolitie die hierop toekijkt in islamitische landen. Wie zich daar als vrouw (bijvoorbeeld in Iran, Saoedi-Arabië, Afghanistan, de Arabische Emiraten, Burkina Faso, Indonesië, enz.) de deur uit waagt zonder bedekking wordt al snel opgepakt, afgeranseld of erger. Vaak zal ook een lid van de familie zoals de vader, echtgenote of broer de vrouw in kwestie een pak slaag geven als ze zich op een ongehoorzame manier gedraagt.

Conclusie:
Om al deze redenen is het duidelijk dat de islamitische hoofddoek niet zomaar vergeleken kan worden met de pruik van getrouwde orthodox joodse dames. Wie dat toch doet is ofwel onwetend of handelt niet ter goeder trouw.

___________________________
ENGLISH:

In the debate about flashy religious symbols, a comparison is sometimes made between the Islamic headscarf and the wig that orthodox Jewish women wear. However, this comparison does not hold.

By: Joods Actueel - Guido Joris

Before listing the differences, first this: In Judaism, Jewish laws only apply to Jewish people and are never imposed on non-Jews. That is because the Jewish community has no urge to repent and does not see people of other beliefs as apostates or heretics. Islamic laws, on the other hand, apply in principle to everyone. Muslims often try to impose their way of life on the rest of society. We see this, for example, in locations where it is difficult for others to drink alcohol, that Muslims do not eat during Ramadan or do not dress according to strict Islamic regulations.

Below you will find some essential differences between Islamic headscarves and the wig of Orthodox Jewish ladies.

1. Argumentation: it starts with the motives behind wearing these head coverings.
- In Islam, this is based on "the will" not to tempt the man, so it is a "contract" between women and all men. From that point of view, we also see the evolution in which Muslim women are being veiled at an increasingly young age, sometimes from the age of 6 or 7 in the UK and even from 4 or 5 years in Indonesia.

- In Judaism, girls and women should not veil themselves. Not from 7 years, 13 years, 18 years or even 25 years. However, only when a woman marries does she cover her own hair. This, in turn, has nothing to do with the fact that the woman is a pleasure object and has to veil herself so that the male senses are not stimulated. No, it is out of respect for marriage and her relationship that she exclusively reserves her hair, which is considered an important part of her beauty, to her partner.

2. Coverage rate
- For the same reason we also understand why in Islam women cover their entire body with a burqa, nikab or chador or veil their full view with a hijab. It is not specifically related to the hair, but to the fact that the woman in itself is considered "temptation" for the man and must protect them against it.

- In Orthodox Judaism, this does not apply and only the head hair is covered after marriage, never the face or body.

3. Stigmatization
- Just because the intention is not to stigmatize or humiliate women, modern Judaism has opted for the wig. That is a creative way to meet religious obligations on the one hand without the outside world realizing that the lady is wearing a wig. These days wigs are made from real hair and ladies with a wig can hardly be distinguished from ladies without a wig. So you can walk around with makeup, in high heels, with a mundane wig and look like a top model and still comply with Jewish guidelines.

- In Islam, the covering is a flashy element with one clear message: a woman may not be seen or viewed by a man in public. Consider, for example, the chairman of the Islam party who ostentatively refused to look at the female guest at the table during a debate on the RTBF.

4. Obligation
- There is of course no tradition of obligation in Judaism to impose the will on others. Everyone is free to follow Jewish laws very strictly, less rigorously or not at all. You can see that in Israel or in American cities such as New York, L.A. or even in our country where large secular and orthodox communities live peacefully next to each other.

- In Islam the opposite is true and there is even a vice squad who watches over this in Islamic countries. Whoever ventures out there as a woman (for example in Iran, Saudi Arabia, Afghanistan, the Arab Emirates, Burkina Faso, Indonesia, etc.) without cover is quickly arrested, beaten or worse. Often a member of the family such as the father, wife or brother will also give the woman in question a beating if she acts disobediently.

Conclusion:
For all these reasons, it is clear that the Islamic headscarf cannot simply be compared to the wig of married Orthodox Jewish ladies. Whoever does that is either ignorant or does not act in good faith.

(Google Translate)