09 augustus 2019

2019-08-09: De terroristen van Sbarro hebben 813.216 euro via 'play-for-slay' wet in 18 jaar ontvangen - Sbarro terrorists have received $910,823 in 'play-for-slay' law in 18 years

Een gapend gat is achtergelaten in de winkelpizzeria van de Sbarro-pizzeria na een zelfmoordbomaanslag, die op 9 augustus 2001 in Jeruzalem ten minste 18 mensen het leven kostte en meer dan 80 anderen gewond raakte. Bij de ergste bomaanslag in Jeruzalem sinds het begin van een Palestijnse opstand afgelopen september, blies de zelfmoordterrorist zich op. (fotokrediet: REUTERS)
A gaping hole is left in the shop front of the Sbarro pizzeria after a suicide bombing that killed at least 18 people and wounded more than 80 others in Jerusalem August 9, 2001. In the worst bombing in Jerusalem since the start of a Palestinian uprising last September, the suicide bomber blew himse. (photo credit: REUTERS)


Nederlands-English

NEDERLANDS:

Achttien jaar geleden, op 9 augustus, smokkelde de vrouwelijke terrorist Ahlam Tamimi een bom in een gitaarkoffer naar Jeruzalem en begeleidde een zelfmoordterrorist naar de overvolle pizzashop van Sbarro in het stadscentrum van Jeruzalem. Zelfmoordterrorist Izz Al-Din Al-Masri at een stuk pizza op en blies zichzelf vervolgens op, waarbij 15 mensen, waaronder zeven kinderen, vermoordde en bijna 130 anderen verwondde.
 
Door: The Jerusalem Post

"Ik heb er geen spijt van", vertelde de vrouwelijke terrorist Ahlam Tamimi aan Channel 1 TV in een interview, dat onlangs opnieuw werd uitgezonden op de Palestinian Authority TV. "Geen enkele Palestijnse gevangene heeft spijt van wat hij of zij heeft gedaan.
 
Sinds die noodlottige dag, waarin twee Amerikanen - Malki Roth en Shoshana Yehudit Greenbaum - onder de vermoorde mensen waren, heeft de PA de zeven terroristen, die geholpen hadden bij het organiseren van de aanval en de familie van Al-Masri's,  910.823 dollar (813 638 euro - 3,2 miljoen shekels) uitbetaald, volgens een rapport van Palestinian Media Watch, dat donderdag werd gepubliceerd . 
 
Deze betalingen omvatten maandelijkse salarissen aan de terroristen in de gevangenis, betalingen aan de familie van de dode terrorist, en betalingen aan de terroristen, zoals Tamimi, die in 2011 werden vrijgelaten middels een gevangenen uitwisseling, met de Israëlische Gilad Shalit, tussen de Israëlische regering en Hamas.
 
Vandaag de dag betaalt de PA 7.321 dollar (25.800 NIS) per maand aan de Sbarro-terroristen en hun families, volgens PMW.
 
De familie van Al-Masri heeft in totaal 53.689 dollar ontvangen, aldus PMW. De bommenmaker, Abdullah Barghouti, heeft 213.848 dollar ontvangen en Tamimi 51.836 dollar, totdat ze werd vrijgelaten en naar Jordanië vluchtte.
 
Tamimi staat op de Amerikaanse "Most Wanted Terrorist" lijst, maar de VS is niet in staat geweest om haar uit te laten leveren vanuit Jordanië. In maart 2017 weigerde het hoogste gerechtshof van Jordanië haar uit te leveren aan de VS, omdat een uitleveringsverdrag uit 1995 tussen de twee landen nooit door het Jordaanse parlement werd bekrachtigd.
 
In een recent interview met Al-Jazeera zei Tamimi dat ze niet begrijpt waarom de VS haar wil laten uitleveren of waarom ze als terrorist wordt bestempeld.
 
"Ik maak deel uit van een onafhankelijkheidsbeweging, een nationale bevrijdingsbeweging, een verzetsbeweging, die opkomt voor haar vrijheid," zei ze in maart van dit jaar. "Waarom worden het gedefinieerd als 'terreur'? Waarom wordt Ahlam gedefinieerd als een 'terrorist'?
 
Ze merkte op dat, terwijl de Amerikaanse eis om haar wederom te arresteren, haar leven tot op zekere hoogte heeft ontwricht. Mijn verblijf in Jordanië sterkt me, omdat er geen uitleveringsverdrag bestaat tussen Jordanië en de VS.
 
Tamimi werd door de VS beschuldigd van "samenzwering om een massavernietigingswapen te gebruiken tegen Amerikaanse onderdanen buiten de VS, met de dood tot gevolg".
 
In 2017, noemde waarnemend assistent-procureur-generaal voor de nationale veiligheid Mary McCord,  Tamimi "een onberouwvolle terrorist, die toegaf haar rol te spelen in een dodelijke terroristische bomaanslag, die talrijke onschuldige slachtoffers verwondde en doodde".
Op de meest gezochte flyer wordt ze beschreven als "gewapend en gevaarlijk".
 
Tamimi zelf beschreef haar acties in een interview  in 2011, dat ze negen dagen voor de aanval de Sbarro restaurant had onderzocht en dat ze de locatie zorgvuldig uitgekozen had op basis van het grote aantal klanten.
 
"Ik wilde mezelf niet opblazen. Ik wilde geen martelaar zijn," zei ze. "Mijn missie was gewoon om de plaats te kiezen en de martelaar erheen te brengen.
 
"Het algemene plan van de operatie heb ik uitgestippeld, maar de uitvoering ervan is toevertrouwd aan de degene, die martelaar wil zijn", gaat ze verder.... Ik zei hem het restaurant moest binnen te gaan, een maaltijd nuttigen en na een kwartier de operatie moest uitvoeren. Ik nam afscheid van hem. Hij stak de weg over en ging het restaurant binnen. Zoals ik gekomen was, ging ik ook weer terug. Het was mijn taak om voor deze martelaar het gelukkige leven te realiseren, dat hij wilde", besluit ze.
 
Het resultaat van haar acties was de dood van Roth, Greenbaum, Tehila Maoz, Frieda Mendelsohn, Tamara en Lily Shimashvili, Giora Balash, Michal Raziel, Zvika Golombek, Yocheved Sjoesjan en leden van de familie Schijeschuurder: Mordechai, Tzira, Ra'aya, Avraham Yitzchak en Hemda.
 
"De Palestijnse Autoriteit verheerlijkt al haar terroristen als helden, inclusief kindermoordenaars en zelfmoordterroristen", verklaarde Maurice Hirsch, hoofd juridische strategieën van PMW in een verwante zaak. "Naast het toekennen van een maandsalaris aan de terroristen in de gevangenis, verbiedt de 'Palestijnse 2004-wet van gevangenen en vrijgelaten gevangenen' de PA om een vredesakkoord te ondertekenen, dat niet voorziet in de vrijlating van alle Palestijnse terroristen, met inbegrip van de kindermoordenaars, die deze aanval uitvoerden.
 
In 2018 gaf de PA toe dat ze 134 miljoen dollar aan salarisbetalingen aan terroristen had uitgegeven. Op dit moment begint elk terroristisch salaris bij een minimum van 1400 NIS (ca. 280 Euro) per maand en kan na 30 jaar, 12.000 maanden, per maand oplopen tot 12.000 NIS (ca. 3000 euro).

_________________________________
ENGLISH:

Eighteen years ago, on August 9, female terrorist Ahlam Tamimi smuggled a bomb in a guitar case into Jerusalem and led a suicide bomber to the crowded Sbarro pizza shop in Jerusalem’s city center. Suicide terrorist Izz Al-Din Al-Masri ate a slice of pizza and then blew himself up, murdering 15 people, seven of them children, and wounding close to 130 others.
 

By: The Jerusalem Post

“I have no regrets,” Tamimi told Channel 1 TV in an interview that was recently rebroadcast on Palestinian Authority TV. “No Palestinian prisoner regrets what he or she has done.”
 
Since that fateful day, in which two Americans – Malki Roth and Shoshana Yehudit Greenbaum – were among the murdered, the PA has paid the seven terrorists who helped orchestrate the attack as well as Al-Masri’s family $910,823 (3.2 million shekels), according to a report released Thursday by Palestinian Media Watch.
 
These payments include monthly salaries paid to the terrorists in prison; payments to the family of the dead terrorist; and payments to the terrorists, like Tamimi, who were released in the 2011 Gilad Shalit prisoner exchange deal, brokered between the Israeli government and Hamas.
 
Today, the PA pays $7,321 (NIS 25,800) per month to the Sbarro terrorists and their families, according to PMW.
 
Al-Masri’s family has received a total of $53,689, PMW reported. The bomb maker, Abdullah Barghouti, has received $213,848 and Tamimi received $51,836 until she was released and fled to Jordan.
 
Tamimi is on America’s “Most Wanted Terrorist” list, but the US has been unable to extradite her from Jordan. In March 2017, the country’s top court refused to hand her over to the US because a 1995 extradition agreement between the two countries was never ratified by the Jordanian parliament.
 
In a recent interview with Al-Jazeera, Tamimi said she cannot understand why the US wants to extradite her or why she is defined as a terrorist.
 
“I’m part of an independence movement, a national liberation movement, a resistance movement acting for its freedom,” she said this March. “Why are we defined as ‘terror’? Why is Ahlam defined as a ‘terrorist?’”
 
She noted that while the US demand to rearrest her has “shaken our lives to a certain extent... my being in Jordan strengthens me, as there is no extradition agreement between Jordan and the US.”
 
Tamimi was charged by the US with “conspiring to use a weapon of mass destruction against US nationals outside the US, resulting in death.”
 
In 2017, acting Assistant Attorney-General for National Security Mary McCord called Tamimi, “an unrepentant terrorist who admitted to her role in a deadly terrorist bombing that injured and killed numerous innocent victims.”
The most-wanted flyer describes her as “armed and dangerous.”
 
Tamimi herself described her actions in an interview aired in 2011 where she explained that she had examined the Sbarro restaurant for nine days ahead of the attack and that she chose the location carefully based on its large number of patrons.
 
“I didn’t want to blow [myself] up, I didn’t want to carry out a martyrdom-seeking operation,” she said. “My mission was just to choose the place and to bring the martyrdom-seeker.
 
“[I made] the general plan of the operation, but carrying it out was entrusted to the martyrdom-seeker,” she continued… I told him to enter the restaurant, eat a meal, and then after 15 minutes carry out the martyrdom-seeking operation.
 
“During the quarter of an hour, I would return the same way that I had arrived. Then I bade him farewell. He went inside, crossed the road and went to the restaurant, and I went back the way that I had come.
 
“My job was to realize, for this Martyrdom-seeker, the happy life that he wanted,” she concluded.
 
The results of her actions were the deaths of Roth, Greenbaum, Tehila Maoz, Frieda Mendelsohn, Tamara and Lily Shimashvili, Giora Balash, Michal Raziel, Zvika Golombek, Yocheved Shoshan and members of the Schijeschuurder family: Mordechai, Tzira, Ra’aya, Avraham Yitzchak and Hemda.
 
“The Palestinian Authority glorifies all its terrorists, including child murderers and suicide bombers, as heroes,” explained Maurice Hirsch, PMW’s head of legal strategies in a related release. “In addition to granting the terrorist prisoners a monthly salary, the 2004 PA Law of Prisoners and Released Prisoners prohibits the PA from signing any peace agreement that does not include the release of all the Palestinian terrorists, including the child-murderers who carried out this attack.”
 
In 2018, the PA admitted to spending $134 million in salary payments to terrorists. Currently, every terrorist salary starts at a minimum of NIS 1,400 per month and can reach as much as NIS 12,000 month after 30 years.