13 augustus 2019

2019-08-13: Generaties verbinden met de Bijbel - Connecting generations to the Bible

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door: Sondra Oster Baras - CFOIC Heartland
Bezoek: cfoic.com
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Deze week is voor mij een van de leukste weken van het jaar. Elk jaar komen duizenden mensen in Gush Etzion, op het Herzog College in Alon Shvut, bij elkaar voor een 5-daags Bijbel-Seminar. Herzog is een religieus college dat begon als een Bijbelschool en vervolgens werd uitgebreid met een volledig scala aan academische vakken. Het volgt academische normen en blijft trouw aan fundamentele religieuze principes. De Bijbel is een door God gegeven boek en de geboden van de Bijbel zijn bindend voor het Joodse volk.

Het Bijbel Seminar is intensief. Er zijn vijf lessen per dag en elke les biedt 10 verschillende keuzes uit de hele cursus. Het bereik is verbazingwekkend en omvat bijna elk boek in de Bijbel. De docenten zijn onder meer het personeel van Herzog College, het beste Bible College van het land, evenals docenten en professoren van scholen en universiteiten uit heel Israël. En de deelnemers komen uit heel Israël en uit het buitenland, variërend in leeftijd van 18 tot 90, mannen en vrouwen, maar ze houden allemaal van de Bijbel.

Ik reis elke dag naar het seminar, ongeveer 90 minuten rijden per enkele reis. En elke dag heb ik passagiers in mijn auto, vrienden en buren die met me mee rijden naar de seminars. Aan het einde van elke dag delen we ervaringen uit de lessen van die dag en debatteren over de verschillende perspectieven die we die dag gehoord hebben met betrekking tot bekende Bijbelse passages.

Mijn vrienden uit heel Israël nemen minstens enkele dagen deel aan de seminars. De meeste mensen kunnen niet een hele week aan de studie besteden, maar komen een paar dagen. Maar al jaren zijn mijn lieve vriendin Linda en ik er allebei elke dag. We hebben ons vaak ingeschreven voor dezelfde klassen en houden voor elkaar stoelen vrij op de eerste rijen. In feite hebben Linda en ik al vele jaren samen de Bijbel bestudeerd.

Onze vriendschap ontstond toen we allebei op hetzelfde Bible College in Jeruzalem waren toen we 18 jaar oud waren. Linda groeide op in New Jersey en ik kwam uit Ohio, maar we waren allebei lid geweest van dezelfde religieuze zionistische jeugdbeweging, Bnei Akiva. Tegen het einde van dat jaar in Israël ontdekten we dat we aan dezelfde universiteit in New York City zouden gaan studeren en besloten we een kamer in het studentenhuis te delen. We waren 3 jaar lang elkaars huisgenoten  en studeerden samen af in 1979.

Ik trouwde direct na mijn afstuderen en Linda trouwde twee jaar later. We woonden in twee verschillende delen van New York, maar we verhuisden allebei naar Israël. Wij vestigden ons in Karnei Shomron en een aantal jaar later vestigden Linda en haar gezin zich in Efrat. Linda en Jay hebben zes kinderen grootgebracht in Efrat, van wie sommigen zijn getrouwd en voor kleinkinderen hebben gezorgd.

Een andere vriendin die ik elk jaar op de Bijbelseminars zie, is mijn vriendin Debra. We zijn samen opgegroeid in Cleveland en haar vader was mijn rabbijn. Haar broer woont een paar blokken bij me vandaan en zijn kinderen zijn opgegroeid met de mijne. Debra en ik kregen les uit de Bijbel vanaf de kleuterklas tot en met de middelbare school.  Na de middelbare school bezocht zij ook met Linda en mij hetzelfde Bijbelcollege in Jeruzalem. Tegenwoordig geeft Debra zelf bijbellessen in Jeruzalem, vergelijkbaar met wat ik doe in Karnei Shomron.

Debra's moeder en mijn moeder waren en zijn nog steeds goede vriendinnen al vanaf Cleveland en nu nog steeds in Jeruzalem. Debra en ik en Wendy, een andere vriendin, die ik morgen op de Bijbel-Seminars zal zien, zaten in dezelfde klas, vanaf de kleuterschool tot middelbare school. Wendy's moeder is jaren geleden overleden, maar onze moeders waren allemaal dierbare vriendinnen.

Ik ben geboren en getogen in Cleveland, Ohio. Was lid van de orthodox-joodse gemeenschap. Deel uitmaken van de gemeenschap betekende samen naar de synagoge gaan, samen naar school gaan, samen naar Bnei Akiva gaan en samen de Bijbel bestuderen. Onze vriendschappen hebben 6 decennia overspannen en zijn gebleven ondanks dat oceanen ons van elkaar scheidden. We zijn begonnen in de VS en we zijn hier allemaal samen, in Israël, nog steeds de Bijbel aan het bestuderen. Toen we kinderen waren, hielden we van de verhalen in de Bijbel. Naarmate we opgroeiden, worstelden we om bijbels Hebreeuws te begrijpen. Op de middelbare school beheersten we het moderne Hebreeuws en bespraken we de Bijbel in het Hebreeuws. We zongen liedjes waarvan de woorden uit de Schrift kwamen en dansten.

Het bestuderen van de Bijbel werd ook in volgende en vorige generaties gedaan. Twee van mijn zonen zijn Bijbelleraren en ook zij nemen deel aan de Bijbelseminars. Mijn ouders hebben in het verleden ook deelgenomen met hun vrienden uit Cleveland die nu in Jeruzalem wonen.

 Vanmorgen hadden we een geweldige presentatie over Genesis door een moeder en haar zoon. De moeder, Dr. Tova Lichtenstein, is de dochter van de vooraanstaande Amerikaanse rabbijn van de huidige generatie, Rabbijn Joseph Dov Soloveichik. Zij is ook de weduwe van een van de vooraanstaande rabbijnse giganten van de afgelopen jaren in Israël, Rabbi Aaron Lichtenstein. Hij was een van de oprichters en leiders van het Gush Etzion Yeshiva en van het Herzog College. De zoon, Rabbijn Moshe Lichtenstein, zit in de leiding van de Gush Etzion Yeshiva en is op zijn eigen wijze een briljante Bijbelwetenschapper. Zij spraken over familierelaties in Genesis en hoe deze relaties van belang waren voor het stichten van de Joodse staat. Zij benadrukten ook de vitale rol die familierelaties spelen in het doorgeven van normen en waarden van de ene generatie naar de volgende.

Moeder en zoon bestuderen en onderwijzen samen de Bijbel. Moeder en zoon vertegenwoordigen voor ons de spirituele en fysieke continuïteit waar het in het jodendom om draait. Het draait allemaal om relaties, familie, vrienden en gemeenschap. Het gaat over de Joodse traditie en de Joodse bestemming, in Israël. Het draait allemaal om de Bijbel. 

Sondra Oster Baras
____________________________________


ENGLISH:

By: Sondra Oster Baras - CFOIC Heartland
Bezoek: cfoic.com

This week is one of the most enjoyable weeks of the year for me.  Each year, thousands gather in Gush Etzion, at the Herzog College in Alon Shvut, for a 5 day Bible Seminar. Herzog is a religious college which began as a Bible School and then expanded to include a full range of academic subjects.  It follows academic standards while remaining loyal to fundamental religious principles — the Bible is a G-d—given Book and the commandments of the Bible are binding upon the Jewish people.

The Bible Seminar is intense — there are five class periods a day and each class period offers 10 different course selections.  The range is amazing, covering nearly every book in the Bible.  The lecturers include the staff of Herzog College, the country’s finest Bible College, as well as lecturers and professors from schools and universities all over Israel.  And the participants come from all over Israel as well as from abroad, range in age from 18 to 90, men and women — but they all love the Bible.

I travel each day to the Seminar, about a 90 minute drive each way. And each day, I have passengers in my car — friends and neighbors who hitch a ride with me to the seminars.   At the end of each day, we share experiences from the day’s classes and debate the various perspectives we heard that day regarding familiar Biblical passages.

Friends of mine from all over Israel participate in the seminars for at least some of the days.  Most people cannot devote an entire week to the study but come for a few days.  But for years now, my dear friend Linda and I are both there every day.  We often have registered for the same classes and save each other seats in the front rows.  In fact, Linda and I have been studying Bible together for many years.

We first became friendly when we were both at the same Bible College in Jerusalem when we were 18 years old.  Linda grew up in New Jersey while I came from Ohio but we had both been members of the same Religious Zionist youth movement, Bnei Akiva.  Towards the end of that year in Israel together, we discovered that we were going to be studying at the same university in New York City and decided to share a room in the dormitory.  We were college roommates for the next 3 years, graduating together in 1979.

I got married right after graduation and Linda married two years later.  We lived in two different parts of New York but we both moved to Israel.  We settled in Karnei Shomron and a number of years later, Linda and family settled in Efrat.  Linda and Jay have raised six children in Efrat, some of whom have married and have given them grandchildren.

Another friend that I see each year at the Bible Seminars is my friend Debra.  We grew up together in Cleveland and her father was my rabbi.  Her brother lives a few blocks away from me and his children grew up with mine.  Debra and I studied Bible together from kindergarten through 12th grade and then she too, was with me and Linda in the same Bible College in Jerusalem after high school.  Today, Debra gives Bible classes of her own in Jerusalem, similar to what I do in Karnei Shomron.

Debra’s mother and my mother were and still are good friends — starting in Cleveland and now continuing in Jerusalem.  Debra and I and Wendy, another friend whom I will see at the Bible Seminars tomorrow, were in the same class from pre-school through high school.  Wendy’s mother passed away years ago but our mothers were all dear friends.

I began my life in Cleveland, Ohio, a member of the Orthodox Jewish community.  Being part of the community meant going to synagogue together, going to school together, going to Bnei Akiva together and studying the Bible together.  We formed friendships that have spanned 6 decades and have crossed oceans.  We began in the US and we are all here together, in Israel, still studying Bible.  When we were children, we loved the stories of the Bible.  As we grew, we struggled to understand Biblical Hebrew.  In high school we mastered modern Hebrew and discussed the Bible in Hebrew.  We danced and sang songs whose words were from Scripture.

My Bible Study has also been multi-generational.  Two of my sons are Bible teachers and they, too, participate in the Bible Seminars.  My parents have participated as well in the past, joining their friends from Cleveland who are now living in Jerusalem.

This morning, I heard a wonderful presentation on Genesis given by a mother and her son.  The mother, Dr. Tova Lichtenstein, is the daughter of the leading American rabbi of the last generation, Rabbi Joseph Dov Soloveichik and is the widow of one of the leading rabbinic giants in Israel in recent years, Rabbi Aaron Lichtenstein, one of the founders and heads of the Gush Etzion Yeshiva and Herzog College.  The son, Rabbi Moshe Lichtenstein, is now one of the heads of the Gush Etzion Yeshiva and a brilliant Bible scholar in his own right.  They spoke about family relationships in Genesis and how these relationships  are foundational to the Jewish nation even as they point to the vital role family plays in transmitting values and beliefs from one generation to the next.

Mother and son studying and teaching Bible together.  Mother and son representing for us the spiritual and physical continuity that Judaism is all about.  It is all about relationships, family, friends, community. It is about Jewish tradition and Jewish destiny, in Israel.  It is all about the Bible


Sondra Oster Baras