14 augustus 2019

2019-08-14: Iran denkt dat het kan doen wat het wil in de Golf-analyse. - Iran thinks it can do whatever it wants in the Gulf-Analysis

Een Nour testraket werd gelanceerd vanaf de eerste plaatselijk geproduceerde torpedobootjager van Iran, Jamaran, gelegen aan de zuidelijke oevers van Iran in de Perzische Golf maart 9, 2010. 
A Nour missile is test fired off Iran's first domestically made destroyer, Jamaran, on the southern shores of Iran in the Persian Gulf March 9, 2010. (photo credit: REUTERS/EBRAHIM NOROOZI/IIPA)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Teheran heeft het Amerikaanse draaiboek gelezen en probeert met recente acties de macht in de Perzische Golf te doen gelden. Iran wil meer macht dan de kustwateren, die zij al controleren. 

Door: The Jerusalem Post 

Iran meldde, dat een ander schip in beslag in beslag heeft genomen – een olietanker die beschuldigt werd van olie smokkelen uit Irak. Teheran bespotte de poging van Amerika om een internationale coalitie te creëren om de scheepvaart te beschermen in de Perzische Golf en de straat van Hormuz. Kortom, de boodschap van Iran is: we kunnen doen wat we willen in onze Golf en zeestraat. 

Dit was ver voor begin mei, toen de VS Teheran waarschuwde tegen elke provocaties en met onverbiddelijk geweld bedreigde. In plaats daarvan is Washington voorzichtig geweest in zijn reactie. Eerst kwam de sabotage van vier tankers op 12 mei en daarna de aanval op nog eens twee andere tankers op 13 juni, raketten die medio juni werden afgevuurd in de buurt van Amerikaanse bases in Irak, het neerhalen van de Amerikaanse drone op 20 juni, lastig vallen van een Britse olietanker op 11 juli, inbeslagname van de tanker Riah op 13 juli en een Britse tanker op 19 juli, evenals van een andere tanker op 4 augustus. 

Iran zou beweren, dat al deze incidenten reacties zijn, of ontkennen, dat het er zelfs enkele had uitgevoerd. Het lijkt er steeds meer op, dat de Islamitische Republiek niet alleen betrokken is bij de aanslagen in Irak, maar ook op de aanvallen van de tankers van Saoedi-Arabië. Maar de echte boodschap is, dat Iran kan doen wat het wil, en er is geen "onverbiddelijk" antwoord. In feite is er weinig respons. De VS heeft gezegd dat sancties Iran schenden en dat het "niet-aflatende" druk heeft. Iran zegt dat het wordt geconfronteerd met "economisch terrorisme" en beschuldigt de VS en het VK, evenals anderen, van het tegenwerken. Iran is bezig met het slopen van delen van het nucleaire akkoord.  Maar de echte boodschap is dichter bij huis. Iran weet dat geen enkel land  een conflict met hun en de meesten zullen zich niet aansluiten bij een Amerikaanse coalitie in de Golf. Het weet ook dat het Verenigd Koningrijk escalatie wil voorkomen te midden van de Brexit-crisis en dat de Amerikaanse president Donald Trump geen oorlog wil. 

Teheran heeft het Amerikaanse draaiboek gelezen en probeert door zijn recente daden de macht in de Perzische Golf te doen gelden: niet alleen macht in de gebieden waar zij  al controleren, maar echte macht – om aan te tonen dat Iran de enige is die de veiligheid in de Golf waarborgt. Iran heeft dat gezegd en wil laten zien dat dit het geval is. Toch houdt Iran een troef achter de hand over vrede tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Javad Zarif, die vorige week door de VS werd gesanctioneerd, heeft de hand gereikt naar Abu Dhabi en Riyadh. De Verenigde Arabische Emiraten lijken elkaar te beantwoorden, waarbij een minister van de Verenigde Arabische Emiraten aangeeft, dat beide Golflanden diplomatieke oplossingen willen over de conflicten. 

______________________________________
ENGLISH:

Tehran has read the American playbook and through its recent actions is attempting to assert power in the Persian Gulf, power beyond just the areas controlled by its coastal waters.

By: The Jerusalem Post

Iran said that it seized another ship on Sunday – an oil tanker it accused of smuggling oil from Iraq. Tehran has also mocked America's attempt to create an international coalition to protect shipping in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz. In short, Iran’s message is: We can do whatever we want in our Gulf and Strait.

This is a far cry from the early days of May when the US warned Tehran against any provocations and threatened “unrelenting force.” Instead Washington has been cautious in its response. First came the sabotage of four tankers in May 12 and then the attack on two more on June 13, rockets fired near US bases in Iraq in mid-June, the downing of the US drone on June 20, harassment of a British oil tanker on July 11, capture of the tanker Riah on July 13 and the capture of a British tanker on July 19, as well as the recent seizing of another tanker on August 4.

 Iran would argue that all of these incidents are responses, or deny that it had even carried out some of them. But it increasingly appears that the Islamic republic is involved not only in the attacks in Iraq, but also attacks in Saudi Arabia and against the tankers. But the real message is that Iran can do what itwants, and there is no “unrelenting” response. In fact, there is little response. The US has said that sanctions are breaking Iran and that it is facing “relentless” pressure. Iran says it faces “economic terrorism” and accuses the US and UK, as well as others, of working against it. Iran is scrapping parts of the nuclear deal in response.  But its real message is closer to home. Iran knows that no country has the stomach for a conflict with it, and most won’t join a US coalition in the Gulf. It also knows that the UK wants de-escalation amid the Brexit crisis and that US President Donald Trump does not want war.

Tehran has read the American playbook and, through its recent actions, is attempting to assert power in the Persian Gulf: power not just in the areas controlled by its coastal waters, but real power – to show that it is the only one that guarantees security in the Gulf. Iran has said as much and wants to show that this is the case. Yet it holds out a fig leaf about peace to Saudi Arabia and the UAE. Javad Zarif, who was sanctioned by the US last week, has reached out to Abu Dhabi and Riyadh. The UAE appears to be reciprocating, with one Emirati minister indicating that both Gulf countries want diplomacy over conflict.