16 augustus 2019

2019-08-16: VN Watch Shadow Report legt Palestijns antisemitisme bloot - UN Watch Shadow Report Exposes Palestinian Antisemitism

Nederlands - English

NEDERLANDS:

VN Watch Shadow Report legt Palestijns antisemitisme bloot, vooruitlopend op eerste VN Racisme Review

Bron: UN Watch - GENEVA, 12 August 2019
Vertaling: Paula van den Bos

Een week voordat de "Staat Palestina" zijn eerste beoordeling door de anti-racismecommissie van de VN ondergaat, heeft UN Watch aangekondigd een schaduwrapport van 32 pagina's in te dienen dat  documenteert dat de PA het probleem van antisemitisme niet heeft aangepakt in haar rapport aan het wereldorgaan .

De inzending van UN Watch kan dienen als een hulpmiddel voor leden van de VN-commissie bij hun ondervraging van de Palestijnse delegatie en legt belangrijke feiten vast voor een wereldwijd publiek. 

Volgens de website van de Verenigde Naties was UN Watch een van de slechts vier groepen ter wereld die een rapport indienden voor de Palestijnse sessie, en de enige universele mensenrechtengroep die dit deed. Met name groepen als Human Rights Watch en Amnesty International - die lobbyden voor de erkenning van de Palestijnen als een staat vóór het ondertekenen van mensenrechtenverdragen, hebben geen inzending gestuurd voor deze eerste evaluatie van de Palestijnen door het antiracisme comité van de VN. Zij zeiden dat dit hen ter verantwoording zou roepen.

In haar gedetailleerde rapport onthult UN Watch dat de PA en Hamas routinematig internationale verplichtingen om racisme te bestrijden schenden, door middel van wetten, beleid en verklaringen die erop gericht zijn Joden alle rechten te ontzeggen in Israël of in de door Palestijnen bestuurde gebieden.  Helaas in hun eigen rapportage verzaakt de PA hun plicht, als lid van het antiracisme-verdrag, om het probleem van racisme in de Palestijnse wet en samenleving niet aan te pakken en in plaats daarvan herhaaldelijk te proberen Israël de schuld te geven. Zo gebruikt de PA het rapportageproces van het antiracisme comité als weer een ander VN-mogelijkheid om Israël aan te vallen. Dit is een verspilling van tijd en middelen van de commissie, aangezien Israël later dit jaar aan een eigen evaluatie wordt onderworpen.  UN Watch wees op de tekortkomingen in het rapport van de PA en drong er bij de anti-racismecommissie op aan haar beoordeling te concentreren op Palestijnse wetten en beleidsmaatregelen. Ter overweging worden de volgende discriminerende praktijken beschreven:

1.    Racistische Palestijnse wetten criminaliseren de verkoop van land aan Israëlische Joden

Tientallen Palestijnen zijn gearresteerd vanwege een poging om land te verkopen aan Joden, een misdaad die wordt beschouwd als verraad. In december 2018 werd een Amerikaans-Palestijnse man veroordeeld tot levenslange gevangenschap met dwangarbeid wegens het overtreden van de Palestijnse wet die de verkoop van grond aan de Israëli's verbiedt. Palestijnse rechtbanken hebben bepaald dat de doodstraf ook in dergelijke gevallen kan worden toegepast.  

2. Palestijnse wetten stimuleren de moord op Israëlische Joden door het verstrekken van financiële beloningen aan de Palestijnse terroristen die Israëlische Joden doden of pogen te doden 

Door de Palestijnse wet wordt de betaling door de PA van salarissen en uitkeringen aan Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, voor terreur gerelateerde misdrijven, verplicht gesteld. Elk jaar besteedt de PA ongeveer 7% van haar budget aan betalingen aan terroristen. Deze praktijk legitimeert direct terroristische daden tegen Israëli's en is gericht op het weghouden van Joden uit gebieden die worden gecontroleerd en opgeëist door de PA.

President Mahmoud Abbas herhaalde onlangs de inzet van de PA voor deze betalingen en verklaarde "zelfs als we nog maar een cent over hebben, zullen we het aan de martelaren, de gevangenen en hun families geven."

3      Regelmatige aansporing van antisemitische rassenhaat door Palestijnse functionarissen, inclusief PA-president Mahmoud Abbas

Hoewel het PA-rapport refereerde aan Palestijnse strafwetten met betrekking tot propaganda, negeerde het gemakshalve het probleem van ongebreidelde antisemitische propaganda die aanzet tot Palestijns terrorisme. In zijn toespraken en posts op sociale media geeft Abbas regelmatig aanzet tot terrorisme en bezigde klassieke antisemitische quotes. Zijn opmerkingen bestaan uit het prijzen van de “martelaren als de "prioriteit" van de Palestijnse samenleving, de verklaring dat Joden "geen recht hebben om de Al-Aqsa-moskee met hun vuile voeten te verontreinigen", en de bewering dat Europese Joden worden gehaat vanwege hun connectie met woeker en de banken in plaats vanwege hun religie.

Verschillende andere PA- en Hamas-leiders hebben joden in het openbaar 'apen en varkens' genoemd en propageerden andere antisemitische laster.

4. Routinematige demonisering van Israël, antisemitisme en aanzetten tot terrorisme door Palestijnse, door de staat gesponsorde, media 

Palestijnse media publiceren verhalen, politieke cartoons, opiniestukken en uitzendingen die vooroordelen versterken en haat en geweld tegen Israëli's en joden prediken. Opiniestukken en cartoons in door de overheid gesponsorde kranten verspreiden laster zoals joden die moslimbloed drinken, en gebruiken klassieke antisemitische afbeeldingen van joden met grote neuzen en afbeeldingen rondom geld.

Veel programma's - vaak gericht op kinderen - verheerlijken ook het terrorisme door liedjes te streamen en andere inhoud te tonen die het martelaarschap aanmoedigen , samen met het gebruik van haat zaaiende taal tegen Israëli's en Joden.

5. Palestijnse leermiddelen leren haat, zetten kinderen aan tot terrorisme Vanaf jonge leeftijd zijn Palestijnse kinderen geïndoctrineerd om te geloven dat Israël geen bestaansrecht heeft en dat ze ernaar moeten streven om zich aan te sluiten bij het gewelddadige verzet of de jihad tegen Israëli's. Het Palestijnse educatieve curriculum ontkent Joodse rechten in Israël, verheerlijkt terroristen en predikt haat tegen Joden en Israëli's. Scholen en jeugdfaciliteiten en -activiteiten worden routinematig vernoemd naar moorddadige terroristen en Palestijnse opvoeders verheerlijken terrorisme en martelaarschap. 

6. Verzuimen bescherming te bieden aan Israëliërs, die gebieden betreden, die door Palestijnen gecontroleerd worden. Israëliërs die binnenkomen in door Palestijnen beheerde gebieden, zelfs per ongeluk, lopen een groot risico om gewelddadig aangevallen of zelfs gedood te worden.  Hamas houdt twee Israëliërs, die lijden aan psychiatrische stoornissen en per ongeluk Gaza binnenkwamen al meer dan vier jaar gevangen in eenzame opsluiting.

Er zijn veel gevallen van gewelddadige aanvallen op Israëliërs die per ongeluk Palestijnse gebieden zijn binnengekomen, bekend. Daders van deze aanvallen hoeven zich niet te verantwoorden.

7. Nalaten Joodse heilige plaatsen en aanbidders te beschermen in door Palestijnen gecontroleerde gebieden

De rechten van Joden om te aanbidden op belangrijke religieuze locaties in door Palestijnen gecontroleerde gebieden worden routinematig geschonden door de ontheiliging van die locaties en aanvallen op Joodse aanbidders. De toegang voor Joden tot die plaatsen is ook beperkt omdat hun bezoeken moeten worden gemeld en moeten plaatsvinden onder zwaar bewapende bewaking.

Deze schendingen komen ook voor in de vorm van misbruik van internationale organisaties zoals UNESCO om historisch Joodse rechten op deze heilige plaatsen te ontzeggen. 

8. Vervolging van Christenen en Samaritanen door Palestijnen.

Christenen op de Westelijke Jordaanoever hebben wijdverbreide discriminatie en aanvallen door hun moslimburen te doorstaan. Dit is een belangrijke oorzaak van emigratie van Christenen vanuit deze gebieden geworden. In de traditioneel christelijke steden Bethlehem, Beit Sahour en Beit Jala daalde de christelijke bevolking van 86% in 1950 tot 12% in 2016.

Samaritanen - een veel kleinere minderheid - zijn ook verdreven van hun traditionele huizen in de stad Nablus naar een afzonderlijke gemeenschap op de berg Gerizim, met uitzicht op Nablus. Door een wet uit 2004 werd de Samaritaanse zetel in het parlement geschrapt, waardoor Samaritanen verder uit de Palestijnse publieke sector werden verwijderd. 

_________________________
ENGLISH:

GENEVA, August 12, 2019

UN Watch Shadow Report Exposes Palestinian Antisemitism, Ahead of First UN Racism Review

One week before the "State of Palestine" undergoes its first review by the UN’s anti-racism committee, UN Watch announced its submission of a 32-page shadow report documenting the PA’s failure to address the issue of antisemitism in its report before the world body.

UN Watch's submission provides a resource for UN committee members in their questioning of the Palestinian delegation, and puts on record key facts before a global audience. 

According to the United Nations website, UN Watch was one of only four groups in the world to submit a report for the Palestinian session, and the only universal human rights group to do so. Notably, groups like Human Rights Watch and Amnesty International—which lobbied for the Palestinians to be recognized as a state for the purpose of signing human rights treaties, saying this would hold them to account—failed to make any submission for this first review of the Palestinians by the UN anti-racism committee. In its detailed report, UN Watch reveals that the PA and Hamas routinely violate international commitments to combatting racism, through laws, policies, and statements aimed at denying any Jewish rights in Israel or the Palestinian-controlled territories. Regrettably, in its own report, the PA shirks its obligations as a party to the anti-racism convention by failing to address the problem of racism in Palestinian law and society, and instead seeking repeatedly to blame Israel. Thus the PA exploits the reporting process of the anti-racism committee as yet another UN vehicle to attack Israel. This is a waste of the committee’s time and resources, as Israel is subject to its own review later this year. Highlighting the deficiencies in the PA’s report, UN Watch urged the anti-racism committee to focus its review on Palestinian laws and policies, detailing the following discriminatory practices for consideration:

1. Racist Palestinian laws criminalize the sale of land to Israeli Jews Dozens of Palestinians have been arrested for attempting to sell land to Jews — a crime that is considered treason. In December 2018, an American-Palestinian man was sentenced to life in prison with hard labor for violating the Palestinian law prohibiting land sales to Israelis. Palestinian courts have ruled that the death sentence can be applied in such cases as well. 

2. Palestinian laws incentivize the murder of Israeli Jews by providing financial rewards to Palestinian terrorists who kill or attempt to kill Israeli Jews The payment by the PA of salaries and benefits to Palestinian prisoners serving time in Israeli jails for terror-related offenses is mandated in Palestinian law. Each year, the PA allocates approximately 7% of its budget to terrorist payments. This practice directly legitimizes acts of terrorism against Israelis and is aimed at keeping Jews out of areas controlled and claimed by the PA.

President Mahmoud Abbas recently reiterated the PA’s commitment to these payments, stating “even if we have only a penny left, we will give it to the martyrs, the prisoners, and their families.”

3. Regular incitement of antisemitic racial hatred by Palestinian officials, including PA President Mahmoud Abbas

While the PA report referenced Palestinian criminal laws concerning propaganda, it conveniently ignored the problem of rampant antisemitic propaganda that incites Palestinian terrorism. In his speeches and social media posts, Abbas has regularly incited terrorism and spewed classical antisemitic tropes. His comments have praised “martyrs” as the “priority” of Palestinian society, proclaimed that Jews “have no right to defile the Al-Aqsa Mosque with their filthy feet,” and claimed that European Jews were hated for their connection to usury and the banks rather than for their religion.

Several other PA and Hamas leaders have publicly called Jews “apes and pigs” and promoted other antisemitic libels. 

4. Routine demonization of Israel, antisemitism, and incitement to terrorism by Palestinian state-sponsored media  Palestinian media publish stories, political cartoons, op-eds and broadcasts which enhance prejudice and preach hatred and violence against Israelis and Jews. Op-eds and cartoons in state-sponsored newspapers spread libels such as Jews drinking Muslim blood and use classic antisemitic depictions of Jews featuring large noses and imagery surrounding money.

Many programs — often aimed at children — also glorify terrorism by streaming songs and showing other content that encourages martyrdom, along with using hate-mongering language against Israelis and Jews.

5. Palestinian educational resources teach hate, incite children to terrorism From a young age, Palestinian children are indoctrinated to believe that Israel has no right to exist and that they should aspire to join the violent resistance or jihad against Israelis. The Palestinian educational curriculum denies Jewish rights in Israel, glorifies terrorists, and preaches hatred against Jews and Israelis. Schools and youth facilities and activities are routinely named for murderous terrorists, and Palestinian educators glorify terrorism and martyrdom. 

6. Failing to ensure protection for Israelis who enter Palestinian-controlled territories Israelis who enter Palestinian-controlled territories, even by accident, are at a high risk of being violently attacked or even killed. For more than four years, Hamas has held captive and incommunicado two Israelis who entered Gaza by mistake, both of whom suffer from mental illness.

There are many cases of violent attacks on Israelis who mistakenly entered Palestinian areas. Perpetrators of these attacks are not held accountable.

7. Failing to protect Jewish holy sites and worshippers in Palestinian-controlled areas

The rights of Jews to worship at important religious sites in Palestinian-controlled areas are routinely violated by the desecration of the sites and attacks against Jewish worshippers. Jewish access to the sites is also restricted as their visits must be coordinated and take place under heavy armed guard.

These violations also come in the form of misusing international bodies like UNESCO to deny Jewish historical rights to these holy sites.

8. Persecution by Palestinians against Christians and Samaritans

Christians in the West Bank have seen widespread discrimination and attacks from their Muslim neighbors, a major cause of Christian emigration from these territories. In the traditionally Christian cities of Bethlehem, Beit Sahour, and Beit Jala, the Christian population dropped from 86% in 1950 to 12% in 2016.

Samaritans — a much smaller minority community — have also been driven from their traditional homes in the city of Nablus to a separate community on Mount Gerizim, overlooking Nablus. A 2004 law canceled the Samaritan seat in parliament, further removing Samaritans from the Palestinian public sphere.