01 september 2019

2019-09-01: Yamina-leiders kondigen huisvesting aan in Samaria voor een half miljoen Israëli's - Yamina leaders proclaim housing for half a million Israelis in Samaria

Foto: met dank aan het Yamina-feest - Photo Credit: Courtesy the Yamina party

Nederlands - English

NEDERLANDS

Yamina's ultieme oplossing voor hoge kosten van huisvesting: verplaats een half miljoen Israëli's naar Samaria.
 

Bron: JewishPress
Vertaling: Paula van den Bos

De Yamina-partij lanceerde op woensdag haar huisvestingsprogramma tijdens een persconferentie in Elkana, Samaria, in aanwezigheid van voorzitter Ayelet Shaked, minister Bezalel Smotrich, Rabbi Rafi Peretz en voormalig minister Naftali Bennett. 

Maar voordat we u vertellen over het innovatieve, realistische en uiterst provocerende plan van de Yamina-partij om de huisvestingsproblemen van Israël in het grootstedelijke Tel Aviv op te lossen, moeten we uitleggen dat Samaria, dat samen met Judea, de Golanhoogten en de Gazastrook in 1967 werd bevrijd,  is net zo verankerd in centraal Israël als steden als Hadera, Netanya en Kfar Saba.

Inderdaad, een van de vergeten slogans die bedoeld waren om jonge Israëlische koppels aan te moedigen zich in die gebieden te vestigen, toen Israëlische regeringen dat soort dingen nog steunden, suggereerde dat die nederzettingen "Vijf minuten vanaf  Kfar Saba" lagen. Dat werd zo gezegd omdat Kfar Saba de spreekwoordelijke slaapstad buiten Tel Aviv was, en omdat de afstand ongeveer vijf minuten was en bleef.

Nu weet je wat elke Israëliër weet over Samaria.

"De sterke stijging van de huizenprijzen in de belangrijkste steden van Israël in de afgelopen jaren is een sociaal en economisch probleem van topniveau", aldus het nieuwe Yamina-partijplan. “Jonge mensen die gereed staan om te gaan werken, hebben recht op een realistische kans om een appartement te kopen. Tegenwoordig bestaat deze mogelijkheid voor het grootste deel bijna niet. Veel gezinnen in de staat Israël streven ernaar om te upgraden van huurders naar eigenaren. De redelijke prijzen, naast de nabijheid van het grootstedelijke Tel Aviv (Gush Dan) zou een oplossing kunnen zijn en hen een realistischer kans geven op een betere kwaliteit van leven.”

Het plan is opgesteld op basis van voorspellingen dat de bevolking van de staat Israël in de komende decennia zou verdubbelen, van ongeveer 8 miljoen naar 16 miljoen, samen met de groei van de dichtheid per hoofd van de bevolking, die ook toeneemt en momenteel wordt beschouwd als de hoogste onder de OESO-landen (7.958 inwoners per vierkante km - 0,386 vierkante mijl).

Deze twee componenten (bevolkingsgroei, toenemende dichtheid) zijn de belangrijkste oorzaken van de astronomische huizenprijzen in de centrale regio. Het Yamina-programma - huisvesting voor een half miljoen Israëli's in West-Samaria, ongeveer een half uur rijden van Tel Aviv - zou het aanbod van appartementen vergroten, met het gevolg: lagere prijzen.

Het gebied in kwestie is ongeveer 8.650 acres groot en staatseigendom, exclusief gebieden A en B en natuur in gebied C, dat in handen is van Israël. Daarvan kan 50% worden ontwikkeld om 113.000 woningen te realiseren. De prijs per appartement zal 950.000 NIS ($ 270.000) bedragen, vergeleken met 1,7 miljoen NIS ($ 482.000) in Gush Dan. Dat is een beweging die ook een drastische daling van de onroerendgoedprijzen in de regio zou kunnen veroorzaken.

Het plan zou worden uitgespreid over 5 jaar met een snelheid van 22.000 woningen per jaar.  Er zou een speciale entiteit opgericht moeten worden voor projectbeheer, overheidsbegroting voor infrastructuurontwikkeling én voor de promotie van het project in het Nationaal Comité voor Planning en Bouw van voorkeurswoningen. 

Voorzitter Shaked zei: “De verschillende goocheltrucs die we de afgelopen jaren hebben gezien, werken gewoon niet. De oplossing is eenvoudig en gebaseerd op degelijke logica en juiste economie. Om de prijzen te kunnen verlagen, geloven we in één oplossing: het aanbod vergroten. Geen magie zal het probleem oplossen. Alleen serieus, grondig en diepgaand werk. Gush Dan is bijna net zo dicht en duur als New York City en het is tijd om dit te veranderen. "

Minister van Transport Bezalel Smotrich verklaarde dat "de lightrail zal worden uitgebreid tot de Tapuach Junction", die ongeveer 50 kilometer spoor zou toevoegen en honderdduizenden Samaria-Israëli's zou verbinden met het Savidor-station in het bruisende centrum van Tel Aviv.

Minister van Onderwijs Rabbi Rafi Peretz beloofde: "Om hier op 30-jarige leeftijd te kunnen komen wonen, moeten ze hier op 16-jarige leeftijd al heen reizen. Dus als onderdeel van het curriculum bezoeken studenten erfgoedlocaties in heel Judea en Samaria."

Voormalig minister Naftali Bennett legde uit: “Tegenwoordig is de situatie zo dat er geen eerlijke deal bestaat. Een jong stel dat alles goed doet - dienen in het leger, belasting betalen, dienen als reservist, hard werken - kan nog steeds niet economisch overleven in de Staat Israël. Dit is geen Zionisme. Het moet worden opgelost en dat kan ook. Het is geen goddelijk decreet.

Peace Now is woedend over het plan en gaf als antwoord: "Extreem rechts presenteert een Prijs voor de Kolonist," (een parafrase over de mislukte prijs voor het ingezetenen-programma bedacht door minister van Financiën Moshe Kahlon [Likud] - DI).

"Een maand voor de verkiezingen werd Smotrich herinnerd aan de benarde situatie van huisvesting, transport en de kosten van levensonderhoud van Israëlische burgers," ging Peace Now verder. "Deze cynische politici die tien jaar in regeringen zaten en niets deden, proberen nu miljarden af te persen voor hun messiaanse visie, terwijl ze de prioriteiten van de staat volledig verstoren."

Voormalig plaatsvervangend stafchef Yair Golan van het Democratische kamp, die ooit het huidige Israël met nazi-Duitsland in de jaren dertig vergeleek, verklaarde dat “de annexatie gaat niet meer kruipenderwijs,  maar lijkt nu op een marathon. 

Onder het mom van het oplossen van het woningtekort proberen Shaked en Smotrich de hele staat Israël in de tang te nemen. De annexatie van 2,5 miljoen Palestijnen en de vernietiging van het vooruitzicht op een politieke regeling, dat is de echte inhoud van het rechtse huisvestingsprogramma.”

Het cijfer van 2,5 miljoen is gebaseerd op een schatting van het aantal Palestijnse ID-kaarthouders, waarbij de emigratie van minstens 400.000 Arabische inwoners van Judea en Samaria in de afgelopen jaren, evenals het normale sterftecijfer worden genegeerd.

_______________________________
ENGLISH 

Yamina’s Ultimate Solution for High Cost of Housing: Move Half a Million Israelis to Samaria

Source: JewishPress

The Yamina party on Wednesday launched its housing program at a press conference in Elkana, Samaria, with Chairwoman Ayelet Shaked, Minister Bezalel Smotrich, Rabbi Rafi Peretz, and former minister Naftali Bennett on hand.

But before we begin to tell you about the Yamina party’s innovative, realistic and extremely provocative plan to solve Israel’s housing problems at metropolitan Tel Aviv, we should explain that Samaria, which was liberated along with Judea, the Golan heights and the Gaza Strip in 1967, is as anchored in central Israel as cities like Hadera, Netanya, and Kfar Saba.

Indeed, one of the forgotten slogans that were intended to encourage young Israeli couples to settle in the territories, back when Israeli governments supported that kind of thing, suggested those settlements were “Five minutes from Kfar Saba.” Because Kfar Saba was the proverbial bedroom community outside Tel Aviv, and because they were and remain about five minutes away.

Now you know what every Israeli knows about Samaria.

“The sharp rise in housing prices in Israel’s major cities in recent years is a first-rate social and economic problem,” states the new Yamina party plan. “Young people who are ready to go to work are entitled to a realistic opportunity to purchase an apartment. Today, for the most part, this possibility is almost non-existent. Many families in the State of Israel strive to upgrade from renters to owners, and a solution that offers reasonable prices alongside proximity to metropolitan Tel Aviv (Gush Dan) is a realistic opportunity for them to improve the quality of their lives.”

The plan was conceived based on forecasts that in the coming decades the population of the State of Israel would double, from about 8 million to 16 million, alongside growth in the per capita density index, which is also on the rise and is currently considered the highest among the OECD countries (7,958 inhabitants per sq. km – 0.386 sq. mile).

These two components (population growth, increasing density) are the main determinants of astronomical housing prices in the central region. The Yamina program – housing for half a million Israelis in western Samaria, about a half hour drive from Tel Aviv – would increase the supply of apartments and lower prices.

The area in question is It’s about 8,650 acres of state-owned land, excluding areas A and B and nature preserves in Israel-owned Area C, of which 50% can be developed to create 113,000 housing units. The price per apartment will be NIS 950,000 ($270,000), compared to NIS 1.7 million ($482,000) in Gush Dan, a move which would also bring a drastic drop in real estate prices in the region.

The plan will be spread over 5 years at a rate of 22,000 housing units per year, and will be carried out by establishing a dedicated project management entity, government budgeting for infrastructure development, and the promotion of the project in the National Committee for Planning and Construction of Preferred Housing Areas.

Chairwoman Shaked said: “The various magic tricks we’ve seen in recent years – just aren’t working. The solution is simple and based on sound logic and proper economics. In order to lower prices, we believe in one solution: increase the supply. No magic will solve the problem. Only serious, thorough and in-depth work. Gush Dan is nearly as dense and expensive as New York City and it’s time to change this.”

Transport Minister Bezalel Smotrich declared that “the light rail will be extended to the Tapuach Junction,” which would add about 50 kilometers of railroad tracks and connect hundreds of thousands of Samaria Israelis to the Savidor station in bustling downtown Tel Aviv.

Education Minister Rabbi Rafi Peretz promised: “In order to come and live here at 30, they have to travel here at 16, so as part of the curriculum, students will visit heritage sites throughout Judea and Samaria.”

Former Minister Naftali Bennett explained: “The situation today is that there is no fair deal. A young couple doing everything right – serving in the army, paying taxes, serving in the reserves, working hard – still cannot survive economically in the State of Israel. This is not Zionism. It has to be fixed and it can be, it’s not a divine decree.

Peace Now is furious at the plan, and issued a response saying: “The far right presents a Price for the settler,” (a paraphrase on the failed Price for the resident program conceived by Finance Minister Moshe Kahlon [Likud] – DI).

“A month before the elections, Smotrich was reminded of the plights of housing, transportation, and the cost of living of Israeli citizens,” Peace now continued. “These cynical politicians who for a decade sat in governments and did nothing, are now seeking to extort billions for their messianic vision, while completely distorting the state’s priorities.”

Former Deputy Chief of Staff Yair Golan of the Democratic Camp, who once compared Israel today to Nazi Germany in the 1930s, declared that “the annexation has stopped crawling and has been thrown into a marathon. 

Under the guise of solving the housing shortage, Shaked and Smotrich are trying to take the entire State of Israel captive. The annexation of 2.5 million Palestinians and the destruction of the prospect of a political settlement – this is the real right-wing housing program.”

The 2.5 million figure is based on an estimate of the number of Palestinian ID card holders, while ignoring the emigration of at least 400,000 Arab residents of Judea and Samaria in recent years, as well as the normal death rate.