12 september 2019

2019-09-12: Geheime Nederlandse mol hielp Stuxnet-Aanval op het Nucleaire Programma van Iran - Secret Dutch Mole Aided Student attack on Iran's Nuke Program

Stuxnet-virus 150. (fotocredit: Courtest) - 
Stuxnet virus 150. (photo credit: Courtest)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Nederlanders waren in een unieke positie om belangrijke informatie te verstrekken over de activiteiten van Iran om apparatuur uit Europa te kopen voor zijn illegale nucleaire programma en over de centrifuges zelf.

Bron: The Jerusalem Post
Vertaling: Paula van de Bos

Een Iraanse mol, gerekruteerd door de Nederlandse Inlichtingendienst, was de sleutel van de VS en Israël om het Stuxnet-virus op de nucleaire centrifuges van Iran in Natantz te installeren. Dit werd in een rapport (maandag) van Yahoo News, met vermelding van buitenlandse bronnen, bekend gemaakt.

Noch de Mossad, noch voormalige Mossad-agenten of Amerikaanse inlichtingenagenten die destijds naar verluidt betrokken waren bij operaties met betrekking tot Iran, hadden per persbericht bij de Jerusalem Post gereageerd.

Het Stuxnet-virus verwoestte ongeveer 2.000 Iraanse centrifuges en vertraagde zijn uraniumverrijkingsplannen met maar liefst een paar jaar, volgens analisten.  Velen zeggen dat deze extra tijd, die werd gecreëerd door meerdere sabotagerondes in de periode 2008-2010, druk en ruimte bood om de Iraniërs te laten onderhandelen over hun nucleaire programma, wat uiteindelijk resulteerde in de nucleaire deal van 2015. Het rapport zei dat, volgens meerdere bronnen, de koerier achter de inbraak in Natanz, wiens bestaan en rol niet eerder was gemeld, een mol was die door Nederlandse inlichtingenagenten was gerekruteerd in opdracht van de CIA en de Mossad. Een Iraanse ingenieur, geworven door de Nederlandse inlichtingendienst AIVD, constateerde in het rapport vier inlichtingenbronnen, die kritieke gegevens leverden. Deze hielpen de Amerikaanse ontwikkelaars hun cyberaanval code op de systemen van Natantz te richten. Die mol plaatste of een USB-stick met het virus in Iraanse systemen (omdat de systemen niet waren verbonden met internet) of zette een andere persoon die bij Natanz werkte ertoe aan om dit te doen. Het rapport zei dat twee van de drie deelnemende landen samen met de centrale spelers - de VS en Israël - Nederland en Duitsland waren. Het zei dat de derde waarschijnlijk Frankrijk was. Mogelijk hebben Britse inlichtingen ook een rol gespeeld.

Eerder is gemeld dat de technische specificaties en kennis over de industriële besturingssystemen van het Duitse Siemens, die in de Iraanse fabriek werden gebruikt om de centrifuges te regelen, heeft bijgedragen. Volgens het rapport zou Frankrijk soortgelijke inlichtingen hebben verstrekt. Maar volgens het rapport bevonden de Nederlanders zich in een unieke positie om belangrijke informatie te verstrekken over de activiteiten van Iran om apparatuur uit Europa te kopen voor zijn illegale nucleaire programma en over de centrifuges zelf. De reden hiervoor was dat de centrifuges in Natantz gebaseerd waren op ontwerpen die in de jaren 70 van een Nederlands bedrijf waren gestolen door de Pakistaanse wetenschapper Abdul Qadeer Khan, die ze gebruikte voor het nucleaire programma van Pakistan, én om Iran en Libië te helpen. Gedurende de jaren van onderhandelingen hebben de CIA en de Mossad de Nederlanders en hun agent overtuigd om samen te werken en hun man in Natantz te zijn, terwijl zij het cyberwapen ontwikkelden dat geschiedenis zou schrijven. In latere rondes van cyberaanvallen op het nucleaire programma van Iran was de fysieke aanwezigheid van de medewerker in Natantz niet nodig, maar zijn aanvankelijke intelligentie en fysieke aanwezigheid vormden de basis voor het succes van Stuxnet. De Nederlandse medewerker verloor uiteindelijk de toegang tot Natantz. Een ander belangrijk aspect daarvan was dat het een factor kan zijn geweest die de Mossad ertoe heeft gebracht om tegen Amerikaans advies in, naar verluidt, in latere stadia agressiever te handelen met het Stuxnet-virus. Toen hij geconfronteerd werd met het meningsverschil tussen de Mossad en de CIA over het latere gebruik van Stuxnet, heeft een voormalige medewerker van Mossad de Post verteld dat degenen die Israël bekritiseren van over-agressiviteit, meestal niet zo direct werden bedreigd door het nucleaire programma van Iran. Maar de nieuwe details over het verlies van fysieke toegang van de Nederlandse mol bieden een nieuw venster op de redenen waarom latere ronden van cyberaanvallen op het nucleaire programma van Iran mogelijk zijn blootgelegd - en niet alleen vanwege agressiviteit. Fysieke toegang tot Natanz heeft mogelijk ook geholpen om de sporen van de cyberaanval te bedekken. Een zuivere externe cyberaanval had gemakkelijker kunnen worden blootgelegd. Een ander fascinerend aspect van het rapport was dat de Nederlandse mol Natantz niet infiltreerde bij het ene strobedrijf voordat het slaagde bij een ander strobedrijf, naar verluidt, onder begeleiding van de Mossad. Het was onduidelijk waarom de bronnen die de nieuwe onthullingen deden nú naar voren kwamen. Vaak zijn dergelijke nieuwe onthullingen van invloed op de huidige gebeurtenissen, wanneer een hoofdrolspeler zich terugtrekt en krediet wil of wanneer een medewerker sterft, zodanig dat het onthullen van zijn activiteiten hem niet langer in gevaar brengt. Het was onduidelijk hoe deze onthulling de huidige impasse tussen de VS, Israël en Iran zou kunnen beïnvloeden. Er zijn recente spanningen tussen Nederland en Iran, waarbij de Nederlanders Iran beschuldigen van betrokkenheid bij aanslagen in 2015 en 2017. Er zijn ook lopende interne meningsverschillen in de EU over hoe Iran ingeschat moet worden.

__________________
ENGLISH:

The Dutch were in a unique position to deliver key intelligence about Iran’s activities to procure equipment from Europe for its illicit nuclear program and about the centrifuges themselves.

Source: The Jerusalem Post

An Iranian mole recruited by Dutch intelligence was the US and Israel's key to installing the Stuxnet virus on Iran's nuclear centrifuges in Natantz, according to a report Monday by Yahoo News, citing foreign sources. Neither the Mossad, nor former Mossad agents or US intelligence agents reportedly involved in operations regarding Iran at the time, had commented to The Jerusalem Post on the report by press time.

The Stuxnet virus ruined around 2,000 Iranian centrifuges, delaying its uranium enrichment plans by as many as a couple of years according to analysts.  Many say that this additional time bought by multiple rounds of sabotage in the 2008-2010 time frame provided pressure and space to get the Iranians to negotiate over their nuclear program, eventually resulting in the 2015 nuclear deal. The report said that according to multiple sources, the courier behind the intrusion into Natanz, whose existence and role had not been previously reported, was a mole recruited by Dutch intelligence agents at the behest of the CIA and the Mossad. An Iranian engineer recruited by Dutch intelligence agency AIVD, noted four intelligence sources in the report, provided critical data that helped the US developers target their cyberattack code to the systems at Natantz. That mole then either inserted a USB flash drive with the virus onto Iranian systems (since the systems were not connected to the internet) or manipulated another person working at Natanz into doing so.

The report said that two of the three participating countries along with the central players – the US and Israel – were the Netherlands and Germany. It said that the third is believed to be France, although UK intelligence also allegedly played a role. It has been previously reported that Germany contributed technical specifications and knowledge about the industrial control systems made by the German firm Siemens, which were used in the Iranian plant to control the spinning centrifuges. The report said that France is believed to have provided similar intelligence. But, the Dutch, according to the report, were in a unique position to deliver key intelligence about Iran’s activities to procure equipment from Europe for its illicit nuclear program and about the centrifuges themselves. This was because the centrifuges at Natantz were based on designs stolen from a Dutch company in the 1970s by Pakistani scientist Abdul Qadeer Khan, who used them for Pakistan’s nuclear program, and in order to help Iran and Libya. Over the course of years of negotiations, the CIA and the Mossad convinced the Dutch and their operative to cooperate and be their man in Natantz as they developed the cyber weapon that would make history. Later rounds of cyberattacks on Iran's nuclear program did not require the operative's physical presence in Natantz, but his initial intelligence and physical presence provided the basis for Stuxnet's success. Another important aspect of the Dutch operative eventually losing access to Natanz was that it may have been a factor that led the Mossad, against US advice, to reportedly act more aggressively with the Stuxnet virus in later stages. When confronted with the difference of opinion between the Mossad and the CIA on the later uses of Stuxnet, one former Mossad operative has told the Post that those criticizing Israel for over-aggressiveness were usually not as directly threatened by Iran’s nuclear program. But the new details about the Dutch mole’s loss of physical access provides a new window into why later rounds of cyberattacks on Iran’s nuclear program might have been exposed – and not only because of aggressiveness. Physical access to Natanz may also have helped cover the cyberattack’s tracks in ways that a pure external cyberattack might be more easily exposed. Another fascinating aspect of the report, was that the Dutch mole failed to infiltrate Natanz with one straw company before succeeding with another straw company, reportedly with guidance from the Mossad. It was unclear why the sources who made the new revelations were coming forward now. Often such new revelations come to influence current events, when a key actor retires and wants credit or when an operative dies, such that revealing his activities will no longer put him in danger. It was unclear how this revelation might influence the ongoing current nuclear standoff between the US, Israel and Iran. There are recent tensions between the Netherlands and Iran with the Dutch accusing Iran of involvement in attacks in 2015 and 2017. There are also ongoing internal battles within the EU about how to view Iran.