21 september 2019

2019-09-21: ​​Israëli's verweren zich tegen rabbijnen, die bewijzen eisen dat ze joden zijn - Israelis from former Soviet Union hit back at rabbis' demands to prove they are Jews

Een joodse bruiloft (Foto: Aviv Abergil)

Nederlands - English

NEDERLANDS: 

Israëli's uit de voormalige Sovjet Unie verweren zich tegen rabbijnen, die bewijzen eisen dat ze joden zijn.

'Welk bewijs?' eist de in Oekraïne geboren Paula Barkan, die samen met Beri Rozenberg, oorspronkelijk uit Letland, protesteert tegen steeds strengere eisen van het rabbinaat dat controle heeft over het joodse leven in Israël; eisen die zelfs DNA-testen omvatten

Attila Somfalvi, Alexandra LukashAttila Somfalvi en Alexandra Lakush | Gepubliceerd: 09.14.19, 13:51 YNETNEWS
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

Israëli's uit gezinnen die zijn geëmigreerd uit de voormalige Sovjet-Unie, hebben het over beledigende en onredelijke eisen van het ultraorthodoxe rabbinaat om hun joods-zijn te bewijzen bij het plannen van een huwelijk in Israël.

Volgens de Israëlische wet staat het huwelijk voor joden onder het exclusieve gezag van het ultraorthodoxe rabbinaat, voor moslims geldt de sharia-wetgeving en voor christenen de kerk. Israël heeft geen burgerlijk huwelijk en iedereen die in een niet-religieuze ceremonie wil trouwen, moet het land verlaten om dat te doen.

Het rabbinaat heeft geëist dat Israëli's uit Russischsprekende families hen documenten of afbeeldingen bezorgen waaruit blijkt dat hun families die generaties teruggingen in feite Joods waren.

Paula Barkan, van Oekraïense afkomst, was een van degenen die door de rabbijnen werd gevraagd om te bewijzen dat ze joods was.

"Bewijs van wat?" zegt ze. "Ik ben hier 30 jaar geweest, ik kom uit een 5000 jaar oude Joodse cultuur."

Paula Barkan

"Het is alsof je in je buik wordt geschopt", zegt Barkan. "Ik was eindelijk verzoend met mijn identiteit als een Israëliër van Oekraïense afkomst," maar nu voelt ze zich alsof dat haar is ontnomen.

Het komende decennium zullen er 180.000 van dergelijke verhalen zijn als dit gedrag niet wordt gestopt, waarschuwt Barkan.

Barkan verwerpt de bewering dat niet-joden gebruik hebben gemaakt van de massale joodse immigratie uit de voormalige Sovjetunie in de jaren negentig.

"Jodendom dat werd beoefend door Joden in de Sovjetunie, zelfs als het tegen de wet was, is niet zoals de religie die tegenwoordig in Israël wordt beoefend," zegt ze.

De laatste belediging kwam vorig jaar, toen 20 paren werden gevraagd om DNA-tests te doen om te bewijzen dat ze genetisch joods waren .

Beri Rozenberg kwam uit een trotse Joodse familie in Letland. Zijn familie was verantwoordelijk voor de zorg voor hun synagoge en zorgde ook voor de matse voor Pascha in de Joodse gemeenschap van hun stad. Zijn ouders trouwden in het geheim onder Sovjetregering en hadden zelfs een ketubah (niet-bindende joodse huwelijkse voorwaarden).

Beri Rozenberg

Toen Beri zich in ging schrijven om te trouwen, hebben zijn ouders hem blij en trots naar het rabbinaat vergezeld om te getuigen van hun erfgoed.  

Hij voelde zich echter beledigd en vernederd toen aan hun Joodse identiteit werd getwijfeld.

"Joods zijn is niet alleen belangrijk voor hen", zegt hij. "Het is ook belangrijk voor mij."

Joodse bruiloft (Foto: Aviv Abergil)

Om te illustreren hoe belachelijk de procedure van het Rabbinaat is geworden, vertelt Paula dat de familie van haar man met een fotoalbum op het Rabbinaat moest verschijnen. Onder de vele foto's was er een van een oom die zijn Keppel droeg. "Dat was goed genoeg voor hen", lacht ze.

Het komende decennium zullen er 180.000 van dergelijke verhalen zijn te vertellen als dit gedrag niet wordt gestopt, waarschuwt ze.

Zowel Paula als Beri behoren tot de oprichters van de "Culturele Brigade", een groep die enkele van hun familietradities probeert te integreren in het Israëlische leven en in de cultuur.

Hun ervaringen en die van vele anderen vormen de basis van een lied dat door de groep is samengesteld en op sociale media is gezet om hun woede te uiten en anderen bewuster te maken.

________________________
ENGLISH: 

'What proof?' demands Ukraine-born Paula Barkan, who along with Beri Rozenberg, originally from Latvia, are protesting increasingly strident demands from the Rabbinate that has control over Jewish life in Israel; demands that even include DNA testing

Attila Somfalvi, Alexandra LukashAttila Somfalvi and Alexandra Lakush|Published:  09.14.19 , 13:51

Israelis from families who immigrated from the former Soviet Union are speaking out over what they say are insulting and unreasonable demands from the ultra-Orthodox Rabbinate to prove their Jewishness when planning a marriage in Israel.

According to Israeli law, marriage is under the exclusive authority of the ultra-Orthodox Rabbinate for Jews, Sharia law for Muslims and the church for Christians. Israel has no civil marriage and anyone wishing to marry in a non-religious ceremony must leave the country to do so.

The Rabbinate has been demanding that Israelis from Russian-speaking families provide them with documents or pictures showing that their families going back generations were in fact Jewish.

Paula Barkan, who is of Ukrainian origin, was one of those asked by the rabbis to show proof she was Jewish.

"Proof of what?" she says. "I have been here 30 years, I come from 5,000 years of Jewish culture."

Paula Barkan

"It is like being punched in the gut," Barkan says. "I was finally comfortable with my identity as an Israeli of Ukrainian origin," but now she feels as though that has been taken away from her.

There will be 180,000 such stories in the coming decade if this behaviour is not stopped, Barkan warns. 

Barkan is dismissive of the claim that non-Jews took advantage of the mass Jewish immigration from the former Soviet Union in the 1990s.

"Judaism that was practised by Jews in the Soviet Union, even when it was against the law, is not like the religion being practised in Israel today," she says. 

The latest insult came last year, when 20 couples were asked to take DNA tests to prove they were genetically Jewish.

Beri Rozenberg came from a proud Jewish family in Latvia. His family were responsible for the care of their synagogue and also provided the matzah for Passover in the Jewish community of their town. His parents married in secret under Soviet rule and even had a ketubah (non-binding Jewish prenuptial agreement).

 Beri Rozenberg

When Beri tried to register to get married, his parents were happy and proud to accompany him to the Rabbinate and testify as to their heritage.

He was offended and humiliated, though, when their Jewish identity was doubted.

"Being Jewish is not just important to them," he says. "It's important to me." 

Jewish wedding (Photo: Aviv Abergil)

To illustrate how ridiculous the Rabbinate's process has become, Paula recounts her husband's family having to show up at the Rabbinate with a photo album. Among the many photographs was one of an uncle wearing his kippah. "That was good enough for them" she laughs.

There will be 180,000 such stories in the coming decade if this behavior is not stopped, she warns.

Both Paula and Beri are among the founders of the "Cultural Brigade" a group trying to incorporate some of their families traditions into Israeli life and culture.

Their experiences and those of many others are the basis of a song produced by the group making its way on social media to raise awareness and express their anger.