30 september 2019

2019-09-30: Israëlische technologie: water als brandstof en geen migraine meer - Israeli technology: water as fuel and no more migraine

Israël heeft zich wat hightech betreft ontwikkeld tot een van de leidende landen op aarde. Inmiddels werkt 8,7% van de beroepsbevolking in Israël in deze bedrijfstak en dit percentage groeit nog steeds.

Artikel van Likoed Nederland op IsraelCNN.com 

Andere landen en buitenlandse bedrijven staan in de rij voor samenwerkingsverbanden. Zo hebben alle top-10 technologie bedrijven in de wereld de laatste jaren geïnvesteerd in Israëlische technologie. Dit zijn de giganten Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Intel, Oracle, Samsung en Baidu. Deze top-bedrijven verrichten er onderzoek en/of namen Israëlische innovatieve ondernemingen over.

Boycotters van Israëlische producten moeten dus niet alleen van de Israëlische sinaasappels afblijven, maar ook van alle technologische producten, zoals computers of smartphones. Want die bevatten allemaal Israëlische technologie.

Hieronder een aantal voorbeelden van Israëlische technologie die onze levens waarschijnlijk gaat veranderen.

Middel tegen migraine
Een Israëlische hoofdband die migraine bestrijdt, is recent goedgekeurd door het Europese Comité voor geneesmiddelen. Deze hoofdband, Neurolief, is het eerste apparaat in zijn soort dat veilig wordt beschouwd voor poliklinisch gebruik. De hoofdband werkt met elektrische prikkels. Het is een ‘zelflerend’ systeem, waardoor het na verloop van tijd een optimale individuele behandeling geeft aan iedere patiënt. Circa 12% van de wereldbevolking lijdt aan migraine, het is daarmee de op twee na meest voorkomende ziekte op aarde. Dankzij Israëlisch vernuft is er nu een effectief middel tegen.

Water als brandstof
Het Israëlische bedrijf Electriq~Global heeft een op waterstof gebaseerde brandstof ontwikkeld. Bijzonder is dat deze brandstof voor zestig procent uit water bestaat. De brandstof is daardoor niet brandgevaarlijk of schadelijk voor het milieu.
In 2020 start het bedrijf in Nederland, via een Nederlandse partner: Eleqtec. Het is nog in de experimentele fase, maar in Israël heeft het bedrijf al een scooter ontwikkeld die op de nieuwe brandstof -water dus (!) – rijdt.

Middel tegen kanker
Het eerste – door een Israëli ontwikkelde – medicijn ter wereld dat de verspreiding van kankercellen tegengaat, is recent goedgekeurd voor patiënten. Dat gebeurde door de Amerikaanse ‘Food and Drug Administration’ (FDA), dat bekend staat om haar strenge eisen voor de toelating van nieuwe medicijnen. Het medicijn Xpovio kreeg gezien de bijzondere resultaten wel een spoedprocedure. Het middel is in eerste instantie uitgebracht tegen bloedkanker. Bij 40% van de lijders daaraan zorgde het voor een krimp van hun tumoren en verlengde hun levensverwachting met een factor drie tot vijf. Momenteel wordt onderzocht of het middel ook werkt bij andere vormen van kanker.

Volledig elektrisch vliegtuig
Het revolutionaire vliegtuig op de luchtshow van Parijs. Het Israëlische startup-bedrijf Eviation Aircraft heeft recent op de vliegshow van

Parijs ’s werelds eerste volledig elektrische passagiersvliegtuig gedemonstreerd. Dit vliegtuig vliegt volledig op elektriciteit uit accu’s. Iets dat mogelijk is doordat het vliegtuig volledig aerodynamisch is herontworpen en door het gebruik van nieuwe materialen. Het vliegtuig biedt plaats aan negen passagiers en kan ongeveer 1.000 kilometer overbruggen. Deze maand hielden de VVD en D66 een pleidooi voor elektrisch vliegen. Door dit Israëlische bedrijf worden zij op hun wenken bediend.Vlees uit stamcellen
Het Israëlische bedrijf Aleph Farms produceert vlees gemaakt van stamcellen van koppen. Het stelt dat het zo vlees kan produceren op een manier die ethischer, duurzamer en gezonder is. Op dit moment wordt nog een groot deel van de landbouw gebruikt om er dieren mee te voederen. Journalisten van het Amerikaanse tv-station CBS bezochten het bedrijf en vonden de smaak “verrassend normaal”. Het bedrijf denkt zelf, dat het als het massaal kan worden geproduceerd, gewoon ‘vlees’ zal worden genoemd

Bovenstaande is nog maar een kleine greep uit de recente Israëlische uitvindingen. Producten die volgens de anti-Israëlische BDS-beweging geboycot zouden moeten worden. Terwijl deze nieuwe producten de wereld juist een beetje mooier maken.

Daarom is Israel de TECHNISCHE hoofdstad van de wereld

_______________________________
ENGLISH:

As far as high-tech is concerned, Israel has developed into one of the leading countries on earth. In the meantime, 8.7% of the workforce in Israel works in this industry and this percentage is still growing.

Article by Likoed Nederland on IsraelCNN.com

Other countries and foreign companies stand in line for partnerships. For example, all the top 10 technology companies in the world have invested in Israeli technology in recent years. These are the giants Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Intel, Oracle, Samsung and Baidu. These top companies conduct research and / or took over Israeli innovative companies.

Boycotters of Israeli products must therefore not only stay away from Israeli oranges, but also from all technological products, such as computers or smartphones. Because they all contain Israeli technology.

Below are some examples of Israeli technology that is likely to change our lives.

Water as fuel
The Israeli company Electriq ~ Global has developed a hydrogen-based fuel. What is special is that this fuel consists of sixty percent water. The fuel is therefore not flammable or harmful to the environment. The company will start in the Netherlands in 2020, via a Dutch partner: Eleqtec. It is still in the experimental phase, but in Israel the company has already developed a scooter that runs on the new fuel - water (!).

Anticancer agent
The first drug developed by an Israeli in the world to prevent the spread of cancer cells has recently been approved for patients. This was done by the US Food and Drug Administration (FDA), which is known for its strict requirements for the authorization of new medicines. Given the exceptional results, the Xpovio drug was given an emergency procedure. The drug was initially released against blood cancer. For 40% of those suffering from it, it caused their tumors to shrink and extended their life expectancy by a factor of three to five. It is currently being investigated whether the medicine also works with other forms of cancer.

Fully electric plane
The revolutionary plane on the Paris air show. The Israeli start-up company Eviation Aircraft recently demonstrated at the air show of the

world's first fully electric passenger aircraft. This aircraft flies entirely on electricity from batteries. Something that is possible because the aircraft has been completely aerodynamically redesigned and through the use of new materials. The aircraft can accommodate nine passengers and can cover approximately 1,000 kilometers. This month, the VVD and D66 argued for electric flying. They are served by this Israeli company.

Meat from stem cells
The Israeli company Aleph Farms produces meat made from stem cells from heads. It states that it can produce meat in a way that is more ethical, sustainable and healthier. At present, a large part of agriculture is still used to feed animals with it. Journalists from the American TV station CBS visited the company and found the taste "surprisingly normal". The company itself thinks that if it can be mass-produced, it will simply be called "meat."

Means against migraine
An Israeli headband combating migraine has recently been approved by the European Medicines Committee. This headband, Neurolief, is the first device of its kind to be considered safe for outpatient use. The headband works with electrical stimuli. It is a "self-learning" system, which in time gives an optimal individual treatment to every patient. About 12% of the world's population suffers from migraine, making it the third most common disease on the planet. Thanks to Israeli ingenuity, there is now an effective remedy against it.

The above is just a small selection of recent Israeli inventions. Products that should be boycotted according to the anti-Israeli BDS movement. While these new products make the world a little nicer.

(Google Translate)


Why Israel is a Tech Capital of the World