10 oktober 2019

2019-10-10: Berlijn, Hoofdstad van het antisemitisme in Europa - Berlin, European Capital of antisemitism

Nederlands - Ebglish

NEDERLANDS: 

Berlijn heeft Malmö overtroffen als de antisemitistische hoofdstad van Europa, met een breed scala aan anti-joodse en anti-Israëlische opvattingen. Tientallen fysieke aanvallen hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden.

Door Dr. Manfred Gerstenfeld, BESA Center - United with Israel
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

Jarenlang beschouwden experts Malmö, de op twee na grootste stad van Zweden, als de hoofdstad van het antisemitisme in Europa. Incidenten van anti-joodse haat deden zich daar regelmatig voor. Burgemeester Ilmar Reepalu, een voormalige socialist, was een antisemiet. Een bom werd gegooid naar een lokale synagoge. Klachten ingediend door Joden werden genegeerd door rechters. Het Simon Wiesenthal Center (SWC) gaf een reiswaarschuwing af voor die stad.

Het antisemitisme in Malmö is niet aanzienlijk verzwakt, maar zelfs een oppervlakkige kijk op de schaal van klassiek antisemitisme en anti-Israëlisme in Berlijn laat zien dat het Malmö ver overtreft. Er zijn zoveel facetten van antisemitisme in de Duitse hoofdstad dat elke samenvatting onvolledig blijft.

Met 3,5 miljoen inwoners is Berlijn een veel grotere stad dan Malmö. Die stad heeft een bevolking van minder dan 350.000 inwoners. Berlijn telt 40.000 joodse burgers tegen ongeveer 500 in Malmö. Een rapport, gepubliceerd door het Berlijnse onderzoeks- en informatiecentrum voor antisemitisme (RIAS) registreerde 1.083 antisemitische incidenten in 2018, vergeleken met 951 in 2017. Dit is slechts een fractie van het totaal, aangezien veel incidenten niet worden gemeld.

Een veel gepubliceerde zaak temidden van vele andere zaken, vond plaats in juli 2019, toen de Berlijnse rabbijn Yehuda Teichtal, op weg naar huis uit de synagoge samen met zijn zoon, werd bespuugd en beledigd door Arabische sprekers. In augustus werd rabbi Jan Aaron Hammel agressief omver gelopen, bespuugd en verbaal aangevallen in het Arabisch. Hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis en daarna kon hij niet zonder krukken lopen.

In 2012 werd rabbijn Daniel Alter in aanwezigheid van zijn zeven jaar oude dochter in elkaar geslagen in een Berlijnse straat door vier Arabisch ogende jongeren. Berlijnse antisemitisme commissaris Lorenz Korgel, die werd benoemd in mei 2019, waarschuwde dat joden dat als zij in het openbaar een keppeltje zouden dragen, frequente aanvallen konden verwachten.

Gideon Joffe, voorzitter van de joodse gemeenschap van Berlijn, zei dat een derde van de leerlingen van de joodse middelbare school in Berlijn door niet-joodse scholieren van de openbare school is lastiggevallen. "In het jaar 2019 zit onze middelbare school vol met Joodse vluchtelingen," zei hij. De vermeende daders zijn vaak de kinderen van islamitische immigranten.

Het meest gepubliceerde geval van dergelijk antisemitisme vond plaats in 2017 op een openbare school. Het betrof een joodse jongen wiens voornaam in de media werd gewijzigd in Oscar Michalski. Zijn kwelgeesten waren leerlingen van Arabische en Turkse afkomst. Een oudere student schoot op het kind met een realistisch ogend pistool en kneep hem de keel dicht tot hij bijna bewusteloos was.

In augustus 2019 werden graven van Joodse soldaten, die zijn gedood in de eerste Wereldoorlog, op een grote Joodse begraafplaats, beklad. In dezelfde maand ontving een Berlijnse joodse vrouw een brief met as.

Op 25 september 2019 vond een pro-Palestijnse demonstratie plaats bij de Brandenburger Tor. Slechts een paar uur eerder verbood de Berlijnse senator van Binnenlandse Zaken, Andreas Geisel (SPD), de deelname van twee rappers, Shadi al-Bourini en Shadi al-Najja. Hun nummers bevatten de zinnen: "Burn Tel Aviv down, (we willen Tel Aviv platbranden)” en over Joden: “Ik wil je vertrappen onder mijn voeten.”

Bij een demonstratie in Berlijn in 2017 werden er spandoeken gedragen die de vernietiging van Israël eisten en werd een Israëlische vlag in brand gestoken, een incident dat internationale aandacht trok.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de ernstigere incidenten tot nu toe. De officiële - betwiste - beoordeling ondersteund door RIAS is dat de belangrijkste daders van antisemitische incidenten in Berlijn Duits zijn en niet afkomstig zijn uit de 300.000 grote moslimgemeenschap. RIAS voegt er echter aan toe dat 49% van de daders 'onbekend' zijn. Geisel (SPD) heeft beloofd de motieven achter antisemitische delicten beter te onderzoeken, zeggend: 'Het is duidelijk niet te rechtvaardigen extreemrechtse motieven aan elk  van deze onopgeloste misdaden toe te schrijven. "

Israël-gerelateerd antisemitisme gedijt

Antisemitische incidenten maken slechts deel uit van het antisemitisme van Berlijn. In het jaar 2019 vond de publicatie van de eerste Berlijnse Monitor plaats, die inzicht geeft in de opvattingen van stadsbewoners over belangrijke thema's. De monitor constateerde dat het aan Israël gerelateerd antisemitisme in Berlijn floreert. 28% van de inwoners zonder migrantenachtergrond beschouwt de vestiging van Israël als een slecht idee en 35% beschouwt het gedrag van Israëliërs als vergelijkbaar met dat van de nazi's onder Hitler. Van de Berlijners met een migratieachtergrond, is 55% het eens met deze verklaringen.

In deze sfeer, waar haat tegen Israël wijdverspreid is, is het Joods Museum in Berlijn in de loop der jaren zwaar bekritiseerd voor een aantal anti-Israëlische programma's. Uiteindelijk hebben ze geleid tot het ontslag van directeur professor Peter Schäfer in juni 2019. Hoewel hij een gerenommeerd geleerde was, ontbrak het hem blijkbaar aan de managementcapaciteiten die nodig zijn om meerdere schandalen te voorkomen.

In 2009 werd de Berlin University of Applied Science (opgericht in 1971) omgedoopt tot Christian Peter Wilhelm Beuth (1781-1853), een Pruisische staatsman en virulent antisemiet. Hij riep op tot de moord op Joden en omarmde onder meer het ten laste leggen van etnische belastering.

De mars op Al-Quds Day, die de vernietiging van Israël eist, is een jaarlijks evenement in Berlijn. Er is ook een moskee van sympathisanten met Hezbollah. De Duitse regering weigert lokale afdelingen van deze genocidale terroristische organisatie te verbieden.

Nog een ander probleem is de houding van de lokale overheid. Burgemeester Michael Müller (SPD) heeft geweigerd zich publiekelijk te verzetten tegen spraakmakende anti-Israëlische evenementen in Berlijn. Hij kreeg deze zomer opnieuw kritiek toen hij de burgemeester van Teheran ontving. De Berlijnse Staatssecretaris van Federale Zaken Sawan Chebli (SPD) is de initiator van de Working Circle van de Berlijnse Senaat om antisemitisme te bestrijden, maar in juni 2019 deelde ze het podium met een Joodse pro-BDS-supporter op een evenement in Berlijn.

Duitse regering toont twee gezichten.

Ten slotte is er de houding van de Duitse regering, gevestigd in Berlijn, die twee gezichten toont.  President Frank-Walter Steinmeier (SPD) bezocht Rabbi Teichtal nadat hij was aangevallen, maar feliciteerde ook de Iraanse regering, die openlijk spreekt over genocide tegen Israël. Bondskanselier Angela Merkel, een christen-democraat, spreekt zich regelmatig uit tegen antisemitisme - maar haar asielbeleid heeft honderdduizenden antisemieten uit moslimlanden naar Duitsland gebracht. Ze heeft ook haar solidariteit betuigd met de antisemitische Amerikaanse democratische congresleden Ilhan Omar en Rashida Tlaib.

FM Heiko Maas (SPD) woonde een gebedsdienst bij in een synagoge in Berlijn om zijn medeleven met rabbijn Teichtal te betuigen, maar op zijn gezag steunt Duitsland een groot aantal anti-Israëlische resoluties in de Algemene Vergadering van de VN. De anti-Israëlische afgevaardigde FM Niels Annen (SPD) bracht een felicitatiebezoek aan de Iraanse ambassade in Berlijn om de 40e verjaardag van de revolutie te vieren.

In Berlijn zijn drie antisemitisme commissarissen actief. Er zijn gedetailleerde plannen om antisemitisme te bestrijden. Maar zolang tweeslachtigheid in de hoogste regionen in de gemeente en in de regering prominent aanwezig is, kan men zich alleen maar afvragen wat de vooruitzichten zijn voor de strijd tegen Berlijn en het Duitse antisemitisme in zijn klassieke of in anti-Israëlische vorm.

Dr. Manfred Gerstenfeld is een Senior Research Associate bij het BESA Center en een voormalig voorzitter van de stuurgroep van het Jerusalem Center for Public Affairs. Hij is gespecialiseerd in Israëlisch-West-Europese betrekkingen, antisemitisme en anti-zionisme en is de auteur van 'The War of a Million Cuts'.

Levensreddende ATV’s houden terroristen tegen voordat ze onschuldige Israëli’s aanvallen.

Door heel Israël hebben Palestijnse aanvallers de Israëliërs geterroriseerd door steekpartijen, schietpartijen, bombardementen en het rammen van auto’s. Er lijkt geen einde aan te komen.

Gespecialiseerde, ultramoderne, compacte ATV's voor elk terrein, die in krappe ruimtes kunnen manoeuvreren, zijn het 'geheime wapen' van Israël, ontworpen om terroristen te achtervolgen en te arresteren VOORDAT ze aanvallen. Levensreddende ATV's zijn hard nodig om gemeenschappen in heel Israël te beschermen. Doneer alstublieft gul!


______________________________
ENGLISH

Berlin has surpassed Malmö as Europe’s anti-Semitism capital, with a wide variety of anti-Jewish and anti-Israel attitudes on display. Dozens of physical attacks have taken place in recent years.

Door Dr. Manfred Gerstenfeld, BESA Center - United with Israel

For years, experts viewed Malmö, Sweden’s third-largest city, as the capital of anti-Semitism in Europe. Incidents of anti-Jewish hatred occurred there on a regular basis. Mayor Ilmar Reepalu, a former socialist, was an anti-Semite. A bomb was thrown at a local synagogue. Complaints filed by Jews were ignored by judges. The Simon Wiesenthal Center (SWC) put out a travel warning concerning the town.

Anti-Semitism in Malmö has not weakened significantly, but even a superficial look at the scale of classic anti-Semitism and anti-Israelism in Berlin shows that it by far surpasses Malmö. There are so many facets to anti-Semitism in the German capital that any summary remains incomplete.

With 3.5 million inhabitants, Berlin is a much larger city than Malmö, the population of which is less than 350,000. Berlin contains 40,000 Jewish citizens to Malmö’s approximately 500. A report published by Berlin’s Research and Information Center on Anti-Semitism (RIAS) recorded 1,083 anti-Semitic incidents in 2018 compared to 951 during 2017. This is but a fraction of the total, as many incidents go unreported.

One much publicized case among many occurred in July 2019, when Berlin’s Rabbi Yehuda Teichtal was spat on and insulted by Arab speakers on his way home with his son from synagogue. In August, Rabbi Jan Aaron Hammel was aggressively shoved, spat upon, and verbally abused in Arabic. The attack sent him to the hospital, and after it he had to walk with crutches.

In 2012, Rabbi Daniel Alter was severely beaten on a Berlin street by four Arab-looking youngsters in the presence of his seven-year-old daughter. Berlin anti-Semitism commissioner Lorenz Korgel, who was appointed in May 2019, warned that Jews who wear a kippah in public could experience frequent attacks.

Gideon Joffe, chairman of Berlin’s Jewish community, said one-third of the pupils at the Berlin Jewish High School had suffered harassment at non-Jewish public schools. “In the year 2019 our high school is full of Jewish refugees,” he said. The alleged perpetrators are often the children of Muslim immigrants.

The most publicized case of such anti-Semitism occurred in 2017 at a public school. It concerned a Jewish boy whose first name was changed in the media to Oscar Michalski. His tormenters were pupils of Arab and Turkish descent. An older student shot at the child with a realistic-looking gun and choked him to the point of unconsciousness.

In August 2019, graves of Jewish soldiers killed in WWI were defaced at a large Jewish cemetery. In the same month, a Berlin Jewish woman received a letter containing ashes.

On September 25, 2019, a pro-Palestinian demonstration took place at the Brandenburger Gate. Only a few hours before, the Berlin Senator of the Interior, Andreas Geisel (SPD), prohibited the participation of two rappers, Shadi al-Bourini and Shadi al-Najja, one of whose songs includes the lines: “Burn Tel Aviv down, we want to burn Tel Aviv down” and, about Jews: “I want to trample you under my feet.”

At a Berlin demonstration in 2017, placards were carried demanding the destruction of Israel and an Israeli flag was set on fire, an incident that attracted international attention.

These are only a few examples of the more severe incidents to date. The official – contested — assessment supported by RIAS is that the main perpetrators of anti-Semitic incidents in Berlin are German and do not come from the 300,000 large Muslim community. RIAS does, however, add that 49% of the perpetrators are “unknown.” Geisel (SPD) has promised to better scrutinize the motives behind antisemitic offenses, saying: “It is obviously unjustifiable to ascribe a motive of right-wing extremism to every one of these unsolved crimes.”

Israel-related Anti-Semitism Thrives

Anti-Semitic incidents are only part of Berlin’s anti-Semitism. The year 2019 marked the publication of the first Berlin Monitor, which provides insights into the views of city inhabitants on major themes. The Monitor found that Israel-related anti-Semitism is thriving in Berlin. Twenty-eight percent of inhabitants with no migrant background regard the establishment of Israel as a bad idea and 35% view the behavior of Israelis as comparable to that of the Nazis under Hitler. Of Berliners with a migrant background, up to 55% agree with these statements.

In this atmosphere, where hatred of Israel is widespread, the Jewish Museum in Berlin has been severely criticized for a number of anti-Israel programs over the years. Ultimately they led to the resignation of director Professor Peter Schäfer in June 2019. Though a renowned scholar, he evidently lacked the managerial capacities required to prevent multiple scandals.

In 2009, the Berlin University of Applied Science, founded in 1971, was renamed after Christian Peter Wilhelm Beuth (1781-1853), a Prussian statesman and virulent anti-Semite. He called for the murder of Jews and, inter alia, embraced blood libel accusations.

The march on Al-Quds Day, which calls for the destruction of Israel, is an annual event in Berlin. There is also a mosque of sympathizers with Hezbollah. The German government refuses to outlaw local branches of this genocidal terrorist organization.

Yet another issue is the attitude of the local government. Mayor Michael Müller (SPD) has declined to publicly oppose high-profile anti-Israel events in Berlin. He came under renewed criticism this summer when he received the Mayor of Tehran. Berlin State Secretary for Federal Affairs Sawan Chebli (SPD) is the initiator of the Berlin Senate’s Working Circle to combat anti-Semitism, yet in June 2019 she shared the podium with a Jewish pro-BDS supporter at an event in Berlin.

Two-faced Attitude of German Government

Finally, there is the two-faced attitude of the German government, which is housed in Berlin. President Frank-Walter Steinmeier (SPD) visited Rabbi Teichtal after he was attacked, but also congratulated the Iranian government, which speaks openly about genocide against Israel. Chancellor Angela Merkel, a Christian Democrat, regularly speaks out against anti-Semitism – but her asylum policy has brought hundreds of thousands of anti-Semites from Muslim countries into Germany. She has also expressed solidarity with anti-Semitic Democrat American Congress members Ilhan Omar and Rashida Tlaib.

FM Heiko Maas (SPD) attended a solidarity prayer service with Rabbi Teichtal at a synagogue in Berlin, yet on his authority, Germany supports a huge number of anti-Israel resolutions at the UN General Assembly. The anti-Israeli deputy FM Niels Annen (SPD) paid a congratulatory visit to the Iranian embassy in Berlin to celebrate the 40th anniversary of the revolution.

In Berlin, three anti-Semitism commissioners are active. There are detailed plans to combat anti-Semitism. Yet as long as two-facedness is prominent at the highest levels in the municipality and in government, one can only wonder at the prospects for the fight against Berlin and German anti-Semitism in either its classic or its anti-Israeli forms.

Dr. Manfred Gerstenfeld­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ is a Senior Research Associate at the BESA Center and a former chairman of the Steering Committee of the Jerusalem Center for Public Affairs. He specializes in Israeli–Western European relations, anti-Semitism and anti-Zionism, and is the author of “The War of a Million Cuts.”

Life-Saving ATVs Stop Terrorists Before they Attack Innocent Israelis

Palestinian attackers have terrorized Israelis with stabbings, shootings, bombings and car-rammings throughout Israel, with no end in sight.

Specialized, state-of-the-art, compact, all-terrain ATVs that maneuver in tight spaces are Israel’s “secret weapon,” designed to pursue and capture terrorists BEFORE they attack. Life-saving ATVs are desperately needed to protect communities throughout Israel. Please donate generously!