15 oktober 2019

2019-10-15: Hoe Israël de weg wijst naar duurzame voedselontwikkeling - How Israel Leads the Way in Sustainable Food Development

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Pioniers in de voedselproductie van over de hele wereld bezochten onlangs Israël om te leren over de nieuwste innovaties van het land op het gebied van voedsel-, drank- en landbouwtechnologie.

Door: United With Israel Staff
Vertaling: Paula van den B os - IsraelCNN.com

Deze week organiseerde Israël twee grote evenementen ter bevordering van 'smart food' en bracht voedselproducenten van over de hele wereld samen met de Israëlische innovators, FoodTechIL en AgriVest.

FoodTechIL, in de haven van Tel Aviv, bood een platform voor de nieuwste technologieën in de voedingssector. Ongeveer 1500 ondernemers, investeerders, leiders in de voedingsindustrie, overheidsfunctionarissen, onderzoekers en dienstverleners uit de hele wereld waren aanwezig.

Deelnemers kwamen in contact met Israëlische FoodTech-innovators en internationale investeerders. Senior executives, investeerders en vertegenwoordigers van meer dan 50 startups namen deel aan de tentoonstelling.

Het evenement, georganiseerd door Strauss Group, een van de grootste voedingsmiddelenbedrijven van Israël, omvatte presentaties door Aleph Farms, producenten van 's werelds eerste in het laboratorium geteelde, slachtvrije biefstuk, en Yofix, makers van plantaardige, sojavrije yoghurt.

"Bedrijven begrijpen tegenwoordig dat we een cruciale rol spelen bij het gebruik van technologie om een positieve impact te hebben op de samenleving, de gezondheid en het welzijn van mensen en het milieu," zei Ofra Strauss, voorzitter van de Strauss-groep, in een verklaring. "Onze verantwoordelijkheid is om voedsel te maken op een duurzame manier die verder gaat dan winst en inkomsten en gericht is op mens, maatschappij en de planeet."

Topbedrijven komen naar Israël

Vertegenwoordigers van PepsiCo, Danone en Mondelez International, het moederbedrijf van Oreo, Cadbury en Toblerone, waren aanwezig, om er maar een paar te noemen, volgens No Camels.

Strauss, die opgroeide in de voedingsindustrie, zei in haar toespraak tijdens het evenement dat we, om de wereldwijde voedseluitdagingen het hoofd te bieden en de groeiende wereldbevolking te voeden, niet kunnen doorgaan met de dingen die we vroeger deden. We moeten de hele voedselwereld opnieuw bedenken, we moeten deze vernieuwen en we moeten iedereen eromheen geruststellen dat we weten wat we gaan doen. "

In 2018 hebben de Israëlische technologiebedrijven voor voedsel en landbouw ongeveer $ 103 miljoen aan investeringen in aandelen gedaan, volgens een nieuw gepubliceerd rapport van Start-Up Nation Central (SNC). Dit plaatst Israël "op gelijke voet met, en soms zelfs groter, dan veel grotere landen zoals Australië en India", aldus het rapport.

De Israëlische voedingsmiddelenindustrie zal in 2019 $ 135 miljoen aan investeringen ophalen. Dit is inclusief $ 22 miljoen voor de startup DouxMatok, die een gepatenteerde oplossing voor suikerreductie heeft ontwikkeld.

"Terwijl de wereldbevolking toeneemt en verstedelijkt, zijn standaard landbouwmethoden niet voldoende om het te leveren zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten en ernstige milieuschade te veroorzaken," verklaarde het rapport. "Klimaatverandering maakt het weer instabieler en minder voorspelbaar, waardoor het kweken van voedsel nog moeilijker wordt."

Zelfs de Amerikaanse multinationale producent van voedsel- en snackproducten Mars, steunt Israëlische innovatieve voedselstartups. Volgens Jerusalem Venture Partners (JVP), "zal het partnerschap belangrijke wereldwijde duurzaamheidsproblemen aanpakken door oplossingen te bieden voor de uitdagingen de mensheid te voeden op een manier die het milieu behoudt en beschermt."

Israel's Booming Startups voor Voeding en Landbouw

Nieuwe gegevens suggereren dat Israël momenteel 350 startups heeft voor voeding en landbouw, waarvan 124 zijn opgericht sinds 2016. SNC beweerde dat dit "wordt aangewakkerd door zowel de groeiende wereldwijde vraag naar efficiënte en duurzame voedselproductietechnologieën en de kracht van verschillende technologieën in Israël."

Deze omvatten Israëlische innovaties zoals AI-identificatie van grondstoffen, door algoritmen aangedreven zaadveredeling, op wortels gebaseerde niet-GMO-veredeling en behandelingen van melkkoeien, volgens het rapport.

Andere opkomende Israëlische innovaties zijn Zero Egg's veganistische eivervanger, Rilbite's gehaktalternatief, BactuSense's en Inspecto's detectietechnologieën voor het opsporen van besmettingen, Flying Spark's op inspecties gebaseerde eiwitbronnen en Better Juice's natuurlijke suikersaptechnologieën met minder suiker, om er maar een paar te noemen.

De jaarlijkse AgriVest-conferentie, gehouden aan de Universiteit van Tel Aviv, bood plaats aan ongeveer 750 internationale ondernemers, leidinggevenden van ongeveer 200 multinationals, academici, marktleiders en investeerders.

Onderdeel van het evenement was een wedstrijd voor startups die ongeveer 60 deelnemers opleverde, waarbij de hoofdprijs werd toegekend aan de Israëlische biotechnische startup eggXYT. Het bedrijf ontwikkelde een technologie die het geslacht van kuikens detecteert voordat ze uitkomen. Deze innovatie is een belangrijke doorbraak voor bewuste eierconsumenten die een einde willen maken aan het afmaken van mannelijke kuikens, die geen eieren produceren.

De combinatie van een lastig klimaat in Israël en de beperkte zoetwatervoorziening, dwong het land om innovatieve manieren te ontwikkelen om zijn bevolking in stand te houden en kansen te creëren voor de export van voedsel teneinde de economie te stimuleren. Vandaag de dag profiteert de wereld van de oplossingen van de Joodse staat voor die uitdagingen.

___________________
ENGLISH:

Food production pioneers from across the globe recently visited Israel to learn about the country’s latest innovations in food, beverage and agriculture technology.

By United With Israel Staff

This week, Israel hosted two big events that promoted “smart food” and united global food producers with Israeli innovations, FoodTechIL and AgriVest.

FoodTechIL, at the Tel Aviv port, provided a platform for the latest technologies in the food sector. Some 1,500 entrepreneurs, investors, food industry leaders, government officials, researchers and service providers from around the world were in attendance.

Participants connected with Israeli FoodTech innovators and international investors. Senior executives, investors and representatives from more than 50 startups took part in the exhibition.

The event, hosted by Strauss Group, one of Israel’s biggest food product companies, included presentations by Aleph Farms, producers of the world’s first lab-grown, slaughter-free steak, and Yofix, makers of plant-based, soy-free yogurts.

“Businesses today understand that we have a crucial role in using technology to make a positive impact on society, on people’s health and wellness and the environment,” Ofra Strauss, Chairperson of the Strauss Group, said in a statement. “Our responsibility is to make food in a sustainable way that goes beyond profits and revenue and focuses on people, society and the planet.”

Top Companies Come to Israel

Representatives from PepsiCo, Danone, and Mondelez International, the parent company of Oreo, Cadbury, and Toblerone, were present, to name a few, according to No Camels.

Strauss, who grew up in the food industry, said in her address at the event, that in order to meet global food challenges and feed growing world populations, “we cannot continue to do things the way we used to do. We must reimagine the whole food world, we must renew it, and we must reassure everyone around it that we know what we are going to do.”

In 2018, Israel’s food-agri tech firms drew about $103 million in equity investment, according to a newly published report by Start-Up Nation Central (SNC). This places Israel “on par with, and sometimes exceeding, much larger nations like Australia and India,” the report noted.

Israel’s food industry is set to raise $135 million in investments in 2019. This includes $22 million for the startup DouxMatok, that has developed a patented sugar reduction solution.

“As the world’s population rises and urbanizes, standard agricultural methods are not enough to supply it without depleting natural resources and causing severe environmental damage,” explained the report. “Climate change makes weather more volatile and less predictable, making growing food even more difficult.”

Even the US multinational manufacturer of food and snack products, Mars is backing Israeli innovative food startups. According to Jerusalem Venture Partners (JVP), “The partnership will tackle major global sustainability issues by providing scalable solutions to the challenges of feeding humanity in a way that preserves and protects the environment.”

Israel’s Booming Food-Agri Startups

New data suggests that Israel presently has 350 food-agri startups, with 124 established since 2016.  SNC claimed this is “driven by both the growing global demand for efficient and sustainable food production technologies and the strength of various technologies in Israel.”

These include Israeli innovations such as AI identification of inputs, algorithm-powered seed breeding, root-based non-GMO breeding, and cures for dairy cows, according to the report.

Other up-and-coming Israeli innovations include Zero Egg’s vegan egg substitute, Rilbite’s minced meat alternative, BactuSense’s and Inspecto’s contaminant detection technologies, Flying Spark’s inspect-based protein sources, and Better Juice’s reduced sugar natural fruit juice technologies, to name a few.

The annual AgriVest conference, held at Tel Aviv University, hosted about 750 international entrepreneurs, executives of some 200 multinationals, academics, industry leaders, and investors.

Part of the event included a contest for startups that brought some 60 competitors, with the top prize awarded to Israeli biotech startup eggXYT. The company developed technology that detects the gender of chicks before hatching. This innovation is a major breakthrough for conscious egg consumers who want to end the practice of culling male chicks, which don’t not produce eggs.

With Israel’s challenging climate and limited supply of fresh water, the country was forced to develop innovative ways to sustain its population as well as create food export opportunities to build its economy. Today, the world is benefiting from the Jewish state’s solutions for those challenges.