16 oktober 2019

2019-10-16: UNRWA, de pro-Palestijnse ‘hulp’ organisatie van de VN, staat op de rand van bankroet - UNRWA, the pro-Palestinian "aid" organization of the UN, is on the verge of bankruptcy

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Palestijnse vluchtelingenverhaal is er een van harteloze uitbuiting van Arabieren door andere Arabieren. De schaamteloze en openlijke manipulatie van machteloze slachtoffers voor politieke doeleinden getuigt van weinig respect voor hun welzijn of mensenrechten.

Bron: Brabosch

Rond de tijd dat de staat Israël ontstond, verliet meer dan de helft van de niet-Joodse bevolking hun huis in wat vroeger ‘Palestina’ werd genoemd. Afhankelijk van de bron vluchten tussen de 330.000 en 750.000 Arabieren hun huis – sommigen op advies, sommigen uit angst voor het komende conflict, sommige tijdens het conflict.

De VN-organisatie die werd opgericht om hen te helpen – het United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) – begon zijn werkzaamheden in mei 1950, zeven maanden vóór de oprichting van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR). Als gevolg hiervan zijn Palestijnse vluchtelingen sindsdien geheel anders behandeld – en veel slechter dan – alle andere vluchtelingen over de hele wereld.

Hoewel in de resolutie van de Algemene Vergadering van 1949 tot oprichting van UNRWA werd opgeroepen om de nood onder de Palestijnse vluchtelingen te verlichten, werd ook gesteld dat “vroegtijdig constructieve maatregelen moeten worden genomen met het oog op de beëindiging van de internationale hulpverlening”. De missie van het nieuwe vluchtelingenbureau was bedoeld als tijdelijk.

Tegen 2018 was de ‘tijdelijke’ UNRWA omgevormd tot een opgeblazen internationale bureaucratie met een personeelsbestand van 30.000 en een jaarlijks budget van ongeveer $ 1,2 miljard.

Wat betreft het aantal Palestijnen dat door UNRWA als vluchtelingen is geregistreerd, dat is gestegen tot 5,6 miljoen als gevolg van haar besluit om de vluchtelingenstatus aan de “nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen” tot in de eeuwigheid te verlenen – kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Vandaar dat de groei van het klantenbestand van UNWRA jaar na jaar exponentieel is blijven toenemen, wat een steeds groter personeelsbestand en een steeds groter budget rechtvaardigde.

Het was op dit punt dat de Amerikaanse president Donald Trump besloot dat genoeg genoeg was. Hij verlaagde de Amerikaanse financiering van $ 364 miljoen naar $ 60 miljoen. En kondigde aan dat vanaf 2019 de Amerikaanse financiering zou stoppen. “De Verenigde Staten zullen niet langer verdere financiering inzetten voor deze onherstelbare gebrekkige operatie”, verklaarde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Terwijl het belangrijkste VN-agentschap dat zich bezighoudt met vluchtelingen – UNHCR – zich concentreert op hervestiging, het faciliteren van hun vrijwillige repatriëring of hun lokale integratie en hervestiging, houdt UNRWA miljoenen mensen in hun vluchtelingenstatus, decennium na decennium, waardoor het aantal jaar op jaar wordt uitgebreid.

Organisaties die bekend zijn met een steeds groter wordend klantenbestand, waardoor voortdurende groei en een steeds groter wordend budget worden gerechtvaardigd, maken het terrein vrij voor misdaad en interne corruptie. Wat dus blijkbaar bewezen wordt in het geval van UNRWA.

Op 20 juli 2019 bleek plotseling dat zeven maanden eerder een vertrouwelijk intern rapport van 10 pagina’s, met inbreng van tientallen huidige en voormalige UNRWA-medewerkers, was verzonden naar de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres. Volgens het persbureau Agence France-Presse beweerde het rapport dat de commissaris-generaal van UNWRA, Pierre Krahenbuhl, en andere topambtenaren zich schuldig hadden gemaakt aan een reeks van misbruiken, waaronder “seksueel wangedrag, nepotisme, vergelding, discriminatie en ander misbruik van autoriteit’ , voor persoonlijk gewin, om legitieme afwijkende meningen te onderdrukken en anderszins hun persoonlijke doelstellingen te bereiken.”

Het Al Jazeera-medianetwerk beweert een kopie van het ethische kantoorrapport te hebben verkregen van een bron in de buurt van UNRWA, die zei dat uitzendkrachten zich zorgen maakten over een schijnbaar gebrek aan actie, aangezien het rapport in december 2018 bij Guterres werd ingediend. Het UN Office of Internal Oversight Services (OIOS) heeft een onderzoek geopend naar aantijgingen die in het rapport worden beschreven.

Het ETHICS-rapport beweert dat sinds 2015 leden van de binnenste cirkel van UNRWA hun macht gestaag hebben geconsolideerd, maar dat de situatie vanaf begin 2018 aanzienlijk escaleerde, samenvallend met het besluit van de VS om de financiering te schrappen. Dit, beweert het rapport, “diende als een excuus voor een extreme concentratie van beslissingsbevoegdheid bij leden van de’ kliek ‘.”

Het beweert verder dat deze ontwikkelingen hebben geleid tot een ‘uittocht van senior en ander personeel’ en een werkcultuur ‘ die wordt gekenmerkt door een laag moreel, angst voor vergelding … wantrouwen, geheimhouding, pesten, intimidatie en marginalisatie … en management dat zeer disfunctioneel is, met een significante uitsplitsing van de reguliere verantwoordingsstructuur.

Veel van het rapport richt zich op aantijgingen rond het gedrag van Krahenbuhl, die in maart 2014 de functie op zich nam, onder verwijzing naar een reeks corrupte en onprofessionele activiteiten. Kort nadat de details van het rapport bekend waren geworden, hebben Nederland en Zwitserland hun financiering van UNRWA opgeschort. Ze werden in augustus 2019 gevolgd door de regering van Nieuw-Zeeland.

UNRWA’s mandaat van de Algemene Vergadering wordt om de drie jaar vernieuwd. Omdat het in juni 2020 afloopt, werd het vernieuwd tijdens de 74ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN, die eindigde op 30 september 2019. Er is niets in de media naar voren gekomen dat suggereert dat Guterres’s onderzoek naar het ethische rapport in de discussies naar voren is gekomen .

Tijdens de 42ste zitting van de VN-Mensenrechtenraad op 23 september 2019 verklaarde voormalig algemeen raadsman van de UNRWA, James Lindsay, dat het bureau moet evolueren of ontbinden. Het grootste structurele probleem van UNRWA is volgens hem de unieke definitie van wie in aanmerking komt als vluchteling. Dit verschilt fundamenteel van de definitie die wordt gebruikt door de UNHCR, die verantwoordelijk is voor alle andere vluchtelingen over de hele wereld. Door niet te eisen dat UNRWA deze definitie overneemt, zegt Lindsay, heeft de Algemene Vergadering de politiek verheven boven moraliteit.

Ook op 23 september zei voormalig Knesset-lid Einat Wilf dat…

… de Palestijnen UNRWA hebben gekaapt nadat ze hadden geweigerd de uitkomst van de oorlog van 1948 te accepteren die tot de oprichting van de staat Israël heeft geleid. De kernvraag is dat in hun gedachten de oorlog niet voorbij is. In hun gedachten is de staat Israël tijdelijk. Als ze Israël als tijdelijk beschouwen, zullen ze nooit een overeenkomst ondertekenen die vrede zal brengen. Ze zullen het afwachten. De westerse donorlanden wiens definitie van vrede twee staten is, blijven maar geld naar deze organisatie leiden die [Palestijnse vluchtelingen] anders doet denken.

Al met al is het Palestijnse vluchtelingenverhaal er een van harteloze uitbuiting van Arabieren door Arabieren – de eeltige manipulatie van machteloze slachtoffers voor politieke doeleinden, met weinig respect voor hun welzijn of mensenrechten. Ongeacht het resultaat van het onderzoek naar het ethische rapport van de UNRWA, deze onmenselijkheid moet aan het licht worden gebracht, de UNRWA-farce van ‘vluchtelingenstatus’ in eeuwigheid moet worden beëindigd en er moeten maatregelen worden genomen om mensen en hun families toe te staan om in een land waar ze al vijftig jaar of langer wonen, er zich te vestigen en volwaardige burgers te worden.

Naar een artikel van Neville Teller “UNRWA IN TROUBLE – UNRWA began its work in May 1950 and Palestinian refugees have been designated and treated quite differently from − and much worse than − all other refugees the world over, ever since” van 14 oktober 2019 op de site van The Jerusalem Post

___________________
ENGLISH:


The Palestinian refugee story is one of the heartless exploitation of Arabs by other Arabs. The shameless and overt manipulation of powerless victims for political purposes bears witness to little respect for their well-being or human rights.

Source: Brabosch

Around the time the state of Israel came into existence, more than half of the non-Jewish population left their home in what was formerly called "Palestine." Depending on the source, between 330,000 and 750,000 Arabs flee their homes - some on advice, some for fear of the coming conflict, some during the conflict.

The UN organization set up to help them - the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) - began its work in May 1950, seven months before the establishment of the Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) ). As a result, Palestinian refugees have since been treated differently - and much worse than - all other refugees around the world.

Although the resolution of the 1949 General Assembly establishing UNRWA called for the relief of Palestinian refugee needs, it was also stated that "early constructive measures should be taken with a view to ending international aid." The mission of the new refugee office was meant to be temporary.

By 2018, the "temporary" UNRWA was transformed into a bloated international bureaucracy with a workforce of 30,000 and an annual budget of around $ 1.2 billion.

As for the number of Palestinians registered as refugees by UNRWA, it has risen to 5.6 million as a result of its decision to grant refugee status to "descendants of Palestinian refugees" for eternity - children, grandchildren and great-grandchildren.

That is why the growth of the UNWRA customer base has continued to increase exponentially year after year, which justifies an increasing workforce and an increasing budget.

It was at this point that US President Donald Trump decided that enough was enough. He lowered US funding from $ 364 million to $ 60 million. And announced that from 2019 the American financing would stop. "The United States will no longer deploy further funding for this irreparable defective operation," said the US Department of Foreign Affairs.

While the main UN agency dealing with refugees - UNHCR - focuses on resettlement, facilitating their voluntary repatriation or their local integration and resettlement, UNRWA keeps millions of people in their refugee status, decade after decade, increasing the number of years is to be expanded.

Organizations that are aware of an ever-growing customer base, justifying continued growth and an increasing budget, are clearing the ground for crime and internal corruption. So what apparently is proven in the case of UNRWA.

On July 20, 2019, it suddenly appeared that a confidential 10-page internal report, with input from dozens of current and former UNRWA employees, had been sent to the UN Secretary-General, Antonio Guterres, seven months earlier. According to the Agence France-Presse news agency, the report claimed that UNWRA's Commissioner General, Pierre Krahenbuhl, and other senior officials had committed a series of abuses, including "sexual misconduct, nepotism, retribution, discrimination and other abuse of authority" , for personal gain, to suppress legitimate divergent opinions and otherwise achieve their personal goals. "

The Al Jazeera Media Network claims to have obtained a copy of the ethical office report from a source near UNRWA, which said temporary workers were concerned about an apparent lack of action, since the report was submitted to Guterres in December 2018. The UN Office of Internal Oversight Services (OIOS) has opened an investigation into allegations described in the report.

The ETHICS report claims that since 2015, members of the inner circle of UNRWA have been steadily consolidating their power, but that the situation escalated considerably from early 2018, coinciding with the US decision to scrap funding. This, the report claims, "served as an excuse for an extreme concentration of decision-making power among members of the" clique. "

It further claims that these developments have led to an 'exodus of senior and other staff' and a work culture 'characterized by low morale, fear of retribution ... distrust, secrecy, bullying, intimidation and marginalization ... and management that is very dysfunctional , with a significant breakdown of regular accounting.

To an article from Neville Teller “UNRWA IN TROUBLE – UNRWA began its work in May 1950 and Palestinian refugees have been designated and treated quite differently from − and much worse than − all other refugees the world over, ever since” van 14 oktober 2019 op de site van The Jerusalem Post

(Google Translate)