19 oktober 2019

2019-10-19: Israëlische vinding om lucht te verversen - Clean up the air

Eldar and Aviad Shnaiderman (Courtesy)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Dit Israëlische thuisapparaat controleert op gevaarlijke gassen en stofdeeltjes en zuivert de lucht van kleine deeltjes van bacteriën, virussen, schimmels, zwammen en pollen.

Door Brian Blum - United with Israel
V
ertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Als u last heeft van pollenallergieën of bezorgd bent over "binnenvervuiling" door bronnen zoals schoonmaakmiddelen, meubellijm en schimmels, heeft u misschien overwogen om een luchtzuiveringsinstallatie van een merk als Dyson, Molekule of Blueair te kopen. En als u een bezorgde huiseigenaar bent, hebt u waarschijnlijk al een paar rook- en koolmonoxidemelders geïnstalleerd.

Waarom twee apparaten kopen als je het allemaal in één zou kunnen hebben?

Het in Tel Aviv gevestigde bedrijf Aura Air startte eerder dit jaar een crowdfunding-campagne om de combinatie van een detector voor binnenluchtkwaliteit en een luchtzuiveringsinstallatie te bouwen. Het doel was een bescheiden $ 15.000, maar donateurs beloofden bijna $ 300.000. Dat komt bovenop de $ 1,5 miljoen die het bedrijf ontving van particuliere (Ideologische) beleggers toen het in 2017 werd gelanceerd.

Wat maakt de lucht uit Aura zo cool? Het verhaal begint 20 jaar geleden, toen de broers Eldar en Aviad Shnaiderman ‘s zomers in hun vakanties hun vader hielpen in het bedrijf voor airconditioning en onderhoud.

"We zagen wat er aan de binnenkant van de units zat," vertelt Aviad aan ISRAEl21c, "en we dachten, wauw, het is zo vies. Dit ademen we in? “

Aviad, 32, nu de CEO van Aura Air, zat al meer dan tien jaar in een speciale eenheid van het leger, terwijl hij ook een MBA-studie volgde. Eldar, de oudste van de twee, 37, die nu dienstdoet als CTO van Aura Air, is opgeleid tot elektrotechnisch ingenieur. Toen beiden zich beraadden op hun volgende job, herinnerden ze zich wat ze in de winkel van hun vader hadden gezien.

"We wisten dat we een oplossing moesten vinden," zegt Aviad.

Het resultaat is een apparaat met de grootte en vorm van een kleine robotachtige vloerreiniger, maar een die hangt aan uw muur.

Aura Air controleert eerst alle soorten gevaarlijke gassen en deeltjes: rook, koolmonoxide, propaan, butaan en andere brandbare gassen die kunnen lekken, evenals VOS (vluchtige organische stoffen) zoals formaldehyde, verf en aceton, en emissies van kantoormachines (bijvoorbeeld de geur van uw kopieermachine).

Aura Air gaat dan aan het werk om de lucht te zuiveren. Het kan kleine deeltjes uitfilteren - tot de grootte van bacteriën, virussen en pollen. Het reinigt de lucht van deeltjes van zwammen, schimmels en PM2.5, fijnstof met een breedte van slechts twee en een halve micron. Die kunnen zich in de longen nestelen, wat kan leiden tot hoesten, niezen, kortademigheid en, bij langdurige blootstelling, ernstiger problemen.

Aura Air maakt gebruik van een combinatie van vier filters - een koolstof- en koper-geïnjecteerd "Ray" -filter, een HEPA-filter (zeer efficiënte roetfilter), een voorfilter en ultraviolette UVC-LED's. Er is ook een 'sterilisator' die positieve en negatieve ionen genereert om de binnenlucht op te frissen.

"Die kunnen voorkomen op het tapijt en op meubels, waar bacteriën en schimmels zich kunnen gaan ontwikkelen, maar die nog niet door ons apparaat zijn gegaan,” legt Aviad uit.

Eén Aura Air-apparaat kan iets minder dan 700 vierkante meter bestrijken, dus de gemiddelde woning heeft er meer dan één nodig.

"We ontwikkelen pakketten die meer omvatten dan alleen de woonkamer of slaapkamer," zegt Aviad. “We zullen pakketten hebben voor alleenstaanden, gezinnen met pasgeborenen en bedrijven. We willen dat de prijs betaalbaar is. ”

Een enkele Aura Air zal $ 389 kosten- dit is gunstig in vergelijking met concurrenten die prijzen hanteren van $ 600 en meer. Als u een Aura Air op Indiegogo vooraf bestelt, kunt u 41% besparen. De eerste bestellingen worden naar verwachting deze zomer geleverd.

De Amerikaanse markt is het eerste doel.

Het team van Aura Air heeft samengewerkt met het Technion - Israel Institute of Technology en de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem om zijn technologie te bekrachtigen. Momenteel wordt eraan gewerkt om goedkeuring van UL (voorheen Underwriter's Laboratory) in de Verenigde Staten te krijgen.

Hoewel u een Aura Air op Indiegogo (en uiteindelijk via de website van het bedrijf) overal ter wereld kunt bestellen, richt Aura Air zich eerst op de Amerikaanse markt. Het bedrijf toonde zijn product op de CES-show in Las Vegas in januari van dit jaar.

Er is één plaats waar u Aura Air niet zult vinden: uw lokale Best Buy - althans in eerste instantie niet. "We willen ons publiek beter begrijpen voordat we naar de grote winkels gaan," zegt Aviad.

Zonder de nieuwste op de persoon toegesneden toeters en bellen zou Aura Air niet zo succesvol zijn geweest. Je bestuurt je Aura Air-apparaat via je mobiel, die zowel de binnen- als de buitenluchtkwaliteit weergeeft (de laatste via een samenwerkingsverband met collega Israëlisch milieu-startup BreezoMeter).

Wanneer u uw Aura Air instelt, wordt u gevraagd een aantal vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld of iemand in huis last heeft van allergieën. Uw mobiele telefoon met de Aura Air-app kan u vervolgens waarschuwingsmeldingen sturen als er bijvoorbeeld veel pollen in de lucht zijn of als er een hoger PM2.5-gehalte buiten is.

Uw persoonlijke gegevens hebben ook invloed op de werking van het apparaat. "Als u astmatisch bent, zal het product gevoeliger zijn voor PM2.5", legt Aviad uit. Dat kan betekenen dat de ventilatoren sneller en langer draaien, afhankelijk van wie er thuis is.

Aura Air werkt op de achtergrond. De naam van het bedrijf komt voort uit het idee dat het product je omgeving waarbinnen jij ademhaalt, beschermt als een halo - of een 'aura'. Nadat je het hebt ingesteld, hoef je het niet te controleren, hoewel je altijd met je apparaat kunt praten ( via Google Assistant of Amazon's Alexa) om de luchtkwaliteit te controleren en parameters handmatig aan te passen.

De gebroeders Shnaiderman hebben grote plannen voor hun bedrijf met 10 werknemers. Zelfsteriliserende lakens en handdoeken "die helpen bij het doden van virussen en bacteriën komen er binnenkort aan", zegt Aviad.

____________________
ENGLISH:

This Israeli home device checks for dangerous gases and particles, and purifies the air of tiny particles of bacteria, viruses, mold, fungi and pollen.

By Brian Blum - United with Israel

If you suffer from pollen allergies or are concerned about “indoor pollution” from sources such as cleaning materials, furniture glue and mold, you might have considered buying an air purifier from a brand like Dyson, Molekule or Blueair. And if you’re a safety-concerned home owner, you probably already have a few smoke and carbon monoxide alarms installed.

Why buy two devices when you could have it all-in-one?

The Tel Aviv-based company Aura Air launched a crowdfunding campaign earlier this year to build its indoor air-quality detector and air purifier combo. The goal was a modest $15,000, but backers pledged close to $300,000. That’s on top of the $1.5 million the company received from private angel investors when it launched in 2017.

What makes the air from Aura so cool? The story begins 20 years ago, when brothers Eldar and Aviad Shnaiderman would spend summers and vacations helping at their father’s air-conditioning and maintenance company.

“We saw what was happening on the inside of the units,” Aviad tells ISRAEl21c, “and we thought, wow, it’s so dirty. This is what we’re breathing?”

Aviad, 32, now the CEO of Aura Air, had been in the army’s special forces unit for more than a decade, while also pursuing an MBA. Eldar, the older of the two at 37, who now serves as Aura Air’s CTO, is an electrical engineering by training. When both found themselves ready for their next gigs, they remembered what they’d seen in their father’s shop.

“We knew we had to find a solution,” Aviad says.

The result is a device the size and shape of a small robotic floor cleaner but that hangs on your wall.

Aura Air first checks for all kinds of dangerous gases and particles: smoke, carbon monoxide, propane, butane and other flammable gases that can leak, as well as VOCs (volatile organic compounds) such as formaldehyde, paints and acetones, and emissions from office machines (for example, the smell from your photocopying machine).

Aura Air then goes to work to purify the air. It can filter out tiny particles – down to the size of bacteria, viruses and pollen. It cleans the air of mold, fungi and PM2.5, particulate matter just two and a half microns in width that can lodge in the lungs, leading to coughing, sneezing, shortness of breath and, over extended exposure, more serious problems.

Aura Air uses a combination of four filters – a carbon- and copper-infused “Ray” filter, a HEPA (high efficiency particulate air) filter, a pre-filter and ultraviolet UVC LEDs. There’s also a “sterionizer” generating positive and negative ions to freshen indoor air.

“Those can get to places like the carpet and furniture where bacteria and fungi have started to develop but haven’t gone through our product yet,” Aviad explains.

One Aura Air device can cover 700 square feet, so the average home will need more than one.

“We’re developing packages to cover more than just the living room or bedroom,” Aviad says. “We will have packages for singles, families with newborns, businesses. We want the price to be affordable.”

A single Aura Air will sell for $389 – that compares favorably with competitors retailing at $600 and up. If you pre-order an Aura Air on Indiegogo, you can save 41%. Initial orders are expected to be delivered this summer.

Targeting US market first

Aura Air’s team has been working with the Technion – Israel Institute of Technology and the Hebrew University of Jerusalem to validate its technology. The product is currently in the process of receiving approval from UL (formerly Underwriter’s Laboratory) in the United States.

While you can order an Aura Air on Indiegogo (and eventually through the company’s website) from anywhere in the world, Aura Air is targeting the US market first. The company displayed its product at the CES show in Las Vegas in January of this year.

One place you won’t find Aura Air: your local Best Buy – at least not initially. “We want to understand our audience better before we go for the big retail stores,” Aviad says.

Aura Air wouldn’t have been so successful on Kickstarter without the latest personalization bells and whistles. You control your Aura Air device via your mobile, which displays both indoor and outdoor air quality (the latter through a partnership with fellow Israeli environmental startup BreezoMeter).

When you set up your Aura Air, you’re prompted to answer a series of questions, such as whether anyone in the home suffers from allergies. Your mobile, running the Aura Air app, can then send you push notifications if, for example, there’s a lot of pollen in the air or there’s a higher level of PM2.5 outside.

Your personalization data also affects how the device operates. “If you’re asthmatic, the product will be more sensitive to PM2.5,” Aviad explains. That might mean the fans run faster and longer depending on who’s at home.

Aura Air works in the background. The company’s name comes from the idea that its product protects your breathing environment like a halo – or an “aura.” Once you’ve set it up, you don’t have to monitor it, although you can always talk to your device (via Google Assistant or Amazon’s Alexa) to check air quality and adjust parameters manually.

The Shnaiderman brothers have big plans for their 10-person company. Self-sterilizing sheets and towels “that help kill viruses and bacteria will be coming soon,” Aviad says.