01 november 2019

2019-11-01: Repressie verhard in de Palestijnse gebieden. Waar zijn Palestijnse leiders bang voor - Repression hardened in the Palestinian territories. What are Palestinian leaders afraid of

Plaatje hierboven: In de Bronx van Gaza City in Hamastan, tafereel kort na het vrijdaggebed van 22 augustus 2014. Gemaskerde boeven van Hamas zullen enkele ogenblikken later op klaarlichte dag enkele Palestijnen executeren. Geen pottekijkers noch journalisten aanwezig want mensenrechten in Gaza interesseert geen hond 

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De leiders van de Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas hebben te maken met toenemende onvrede van hun volk en hervatten hun harde optreden tegen Palestijnse journalisten op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. In de afgelopen weken zijn verschillende journalisten gearresteerd door veiligheidstroepen van PA en Hamas.

Bron: Brabosh

De arrestaties worden door Palestijnse journalisten gezien als onderdeel van de PA- en Hamas-programma’s om hun critici het zwijgen op te leggen en verslaggevers ervan te weerhouden iets te onthullen dat de Palestijnse leiders slecht reflecteert. Elke vorm van kritiek, met name van Palestijnse journalisten, is al lang een anathema voor de PA en Hamas.

Het laatste harde optreden tegen Palestijnse journalisten zou voortkomen uit de angst van de PA en Hamas dat de huidige golf van anti-corruptieprotesten die Libanon, Irak, Egypte en andere Arabische landen zou kunnen overslaan en zich zou verspreiden naar de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

In de Gazastrook arresteerden Hamas-veiligheidstroepen tientallen Palestijnen nadat lokale activisten hadden opgeroepen demonstraties te houden om te protesteren tegen de aanhoudende economische crisis daar. Onder degenen die in hechtenis zijn genomen zijn journalisten Hani al-Agha en Bassam Moheisen, die zijn gearresteerd voor het plaatsen van kritische opmerkingen tegen Hamas op sociale media.

Moheisen werd blijkbaar gearresteerd vanwege zijn banden met Hamas’ rivalen in de Fatah-factie onder leiding van PA-president Mahmoud Abbas. De afgelopen 19 jaar heeft Moheisen gewerkt als producent voor het radiostation Voice of Palestine op de Westelijke Jordaanoever. Zijn familie zegt dat hij werd gearresteerd nadat hij opmerkingen op Facebook had gepost waarin hij Hamas bekritiseerde. Een familielid, dat vroeg om niet te worden geïdentificeerd, zei dat Moheisen is gemarteld in de Hamas-gevangenis.

Hamas beweert dat de tweede journalist, al-Agha, is gearresteerd voor ‘het doorgeven van informatie die schadelijk is voor de openbare veiligheid aan beveiligingsinstanties’. Hamas heeft geen verdere details verstrekt, maar de claim wordt verondersteld gebaseerd te zijn op connecties die de journalist mogelijk heeft gehad met de PA van Abbas op de Westelijke Jordaanoever.

Palestijnse bronnen in de Gazastrook zeiden dat een aantal sociale media-activisten ook zijn gearresteerd omdat ze Palestijnen zouden hebben opgeroepen om de straat op te gaan om te protesteren tegen Hamas en het falen om de levensomstandigheden van zijn bevolking te verbeteren.

Sommige van de activisten werden geïdentificeerd als Ramzi al-Bar’i, Ahmed al-Zaeem, Amin Abed, Haitham Mas’oud, Mohammed Abu Ghosh, Hasan al-Daoudi, Abdullah al-Hawihi en Khaled al-Ghazali. Hamas, aldus de bronnen, heeft ook tientallen andere activisten en journalisten opgeroepen voor ondervraging. U

it alle verslagen blijken de PA en Hamas nek aan nek in hun strijd om de vrijheid van meningsuiting te vernietigen en de media te bestrijden. Palestijnse journalisten die de schurk van Palestijnse leiders ontmaskeren, worden beschouwd als criminelen, compleet met criminele gevolgen.

Kritiek is natuurlijk prima – als die gericht is op de aartsvijand van de Palestijnen, Israël. Anders zouden Palestijnse journalisten hun kritiek het beste voor zichzelf kunnen houden – anders zouden de PA en Hamas besluiten hen in kritieke toestand te laten.

Plaatje hierboven: Gaza, 20 november 2012. Zes Palestijnen die ervan beschuldigd werden ‘Israëlische spionnen’ te zijn, werden voor een zingende menigte geëxecuteerd en nadien achter een motor door de straten van Gaza Stad gesleept en [beeldbron: Zola Levitt/Reuters)

Bronnen:

♦ naar een artikel van Khaled Abu Toameh “What Are Palestinian Leaders Afraid Of?” van 31 oktober 2019 op de site van The Gatestone Institute


__________________
ENGLISH:

Picture above: In the Bronx of Gaza City in Hamastan, scene shortly after the Friday prayer of August 22, 2014. Masked crooks of Hamas will execute some Palestinians in broad daylight in broad daylight. No potters or journalists present because human rights in Gaza do not interest a cat [image source]

The Palestinian Authority (PA) and Hamas leaders face increasing dissatisfaction with their people and resume their crackdown on Palestinian journalists in the West Bank and Gaza Strip. In recent weeks, various journalists have been arrested by security forces from PA and Hamas.

Source Brabosh

The arrests are seen by Palestinian journalists as part of the PA and Hamas programs to silence their critics and keep reporters from disclosing anything that poorly reflects Palestinian leaders. Any form of criticism, particularly from Palestinian journalists, has long been an anathema to the PA and Hamas.

The latest crackdown on Palestinian journalists would stem from the fear of the PA and Hamas that the current wave of anti-corruption protests that Lebanon, Iraq, Egypt, and other Arab countries could skip and spread to the West Bank and Gaza Strip.

In the Gaza Strip, Hamas security forces arrested dozens of Palestinians after local activists had called for demonstrations to protest the ongoing economic crisis there. Among those detained are journalists Hani al-Agha and Bassam Moheisen, who have been arrested for posting critical remarks against Hamas on social media.

Moheisen was apparently arrested for his ties with Hamas' rivals in the Fatah faction led by PA President Mahmoud Abbas. For the past 19 years, Moheisen has worked as a producer for the Voice of Palestine radio station in the West Bank. His family says he was arrested after posting comments on Facebook in which he criticized Hamas. A family member who asked not to be identified said Moheisen was tortured in Hamas prison.

Hamas claims that the second journalist, al-Agha, has been arrested for "passing on information that is harmful to public security to security authorities." Hamas has not provided further details, but the claim is believed to be based on connections that the journalist may have had with Abbas' PA in the West Bank.

Palestinian sources in the Gaza Strip said a number of social media activists have also been arrested for calling on Palestinians to take to the streets to protest against Hamas and to fail to improve the living conditions of its people.

Some of the activists were identified as Ramzi al-Bar'i, Ahmed al-Zaeem, Amin Abed, Haitham Mas'oud, Mohammed Abu Ghosh, Hasan al-Daoudi, Abdullah al-Hawihi and Khaled al-Ghazali. Hamas, the sources say, has also called on dozens of other activists and journalists for questioning. YOU

It is all reports that the PA and Hamas are neck and neck in their struggle to destroy freedom of expression and to fight the media. Palestinian journalists who expose the villain of Palestinian leaders are considered criminals, complete with criminal consequences.

Criticism is of course fine - if it is aimed at the archenemy of the Palestinians, Israel. Otherwise, Palestinian journalists could best keep their criticism to themselves - otherwise the PA and Hamas would decide to leave them in critical condition.

Image above: Gaza, November 20, 2012. Six Palestinians accused of being "Israeli spies" were executed in front of a singing crowd and then dragged behind the motorcycle through the streets of Gaza City and [image source: Zola Levitt / Reuters]

Sources:

♦ to an article by Khaled Abu Toameh "What Are Palestinian Leaders Afraid Of?" From October 31, 2019 on the site of The Gatestone Institute

(Google Transalte)