02 november 2019

2019-11-02: Wie had nu weer Nobelprijs voor de Vrede 2019 gewonnen? Was het Greta of Anuna? - Who had won the Nobel Peace Prize 2019 again? Was it Greta or Anuna?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Plaatje hierboven: De Zweedse milieuactiviste, de lieftallige Greta Thunberg, woordvoerster van de climate-hoax grijpt naast de Nobelprijs voor de Vrede, hoewel ze hem zeker had verdiend als ‘Bitch of the Year’  bv. De Vredesprijs 2019 ging echter naar de Ethiopiër Abiy Ahmed Ali [beeldbron: USA Today]

Bron Brabosh

Nobelprijzen werden toegekend aan meer dan 900 individuen van wie minstens 20% Joden waren, hoewel de Joodse bevolking minder dan 0,2% van de wereldbevolking uitmaakt. Er zijn verschillende theorieën voorgesteld om dit fenomeen te verklaren, dat veel aandacht heeft gekregen.

Israëlische academici Dr. Elay Ben-Gal en professor Yeshayahu Leibowitz, nieuwsgierig naar het fenomeen, begonnen een encyclopedie te vormen van Joodse Nobelprijswinnaars en interviewden zoveel mogelijk over hun leven en werk.

Joden hebben alle zes prijzen ontvangen. De eerste joodse ontvanger, Adolf von Baeyer, ontving de prijs in chemie in 1905. Vanaf 2018 waren de meest recente joodse ontvangers natuurkunde laureaat Arthur Ashkin en economische laureaat William Nordhaus.

Joodse laureaten Elie Wiesel en Imre Kertész overleefden de vernietigingskampen tijdens de Holocaust, terwijl François Englert overleefde door verborgen te zijn in weeshuizen en kindertehuizen.

Anderen, zoals Walter Kohn, Otto Stern, Albert Einstein, Hans Krebs en Martin Karplus moesten nazi-Duitsland ontvluchten om vervolging te voorkomen. Weer anderen, waaronder Rita Levi-Montalcini, Herbert Hauptman, Robert Furchgott, Arthur Kornberg en Jerome Karle ervaarden aanzienlijk antisemitisme tijdens hun carrière.

Terreur wordt beloond

De Nobelprijs voor de vrede van 1994 werd gezamenlijk toegekend aan Arafat, Shimon Peres en Yitzhak Rabin ‘voor hun inspanningen om vrede te creëren in het Midden-Oosten’. De terroristenleider van Al Fatah en de PLO, Yasser Arafat, is tot dusver de enige islamitische Palestijn die ooit een Nobelprijs heeft ontvangen. 

In 1994 ontving deze oorlogszuchtige haatzaaier en virulente antisemiet de Nobelprijs voor de Vrede. Welke verdienste hij de wereld bracht is niet bekend maar onder zijn leiding werden duizenden Joden over de kling gejaagd.

Toen de prijs in 1994 werd aangekondigd vroeg The Washington Post zich hardop af : “Wat hebben Arafat en Moeder Teresa gemeen? Is het misschien hun ongewone hoofddoek?” (Moeder Teresa had in 1979 eveneens de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen voor haar werk voor de armsten in Indië.)

Islam en Nobelprijs
Twaalf moslims hebben een Nobelprijs ontvangen, waarvan meer dan de helft in de 21ste eeuw. Nochtans zijn 1 op 5 mensen op de aarde volgelingen van de profeet Mohammed en Allah, ofte zowat 20% van de wereldbevolking. Zeven van de twaalf laureaten hebben de Nobelprijs voor de vrede ontvangen, terwijl drie voor de wetenschappen zijn.

De ontvanger van de Nobelprijs voor natuurkunde 1979, Abdus Salam, was lid van de Ahmadiyya-gemeenschap in Pakistan. Aziz Sancar is de tweede Turkse Nobelprijswinnaar en ontving in 2015 de Nobelprijs voor chemie op het gebied van moleculaire biologie.

De 80-jarige Belgische Jood, Francois Englert, een professor aan de ULB en sinds 1984 ook verbonden aan de universiteit van Tel Aviv, ontving op 10 december 2013 in het Zweedse Stockholm de Nobelprijs Natuurkunde 2013. Hij kreeg de prijs voor de ontwikkeling van een theorie over het ‘godsdeeltje‘. De Joodse prof wist als kind de Holocaust te overleven [beeldbron: CERN]

_______________________
ENGLISH:

Thunberg, spokeswoman for the climate hoax, grasps the Nobel Peace Prize, although she certainly deserved it as 'Bitch of the Year'. For example, the Peace Prize 2019 went to the Ethiopian Abiy Ahmed Ali [image source: USA Today]

Source: Brabosh

Nobel prizes were awarded to more than 900 individuals of whom at least 20% were Jews, although the Jewish population makes up less than 0.2% of the world's population. Various theories have been proposed to explain this phenomenon, which has received much attention.

Israeli academics Elay Ben-Gal and professor Yeshayahu Leibowitz, curious about the phenomenon, started to form an encyclopedia of Jewish Nobel Prize winners and interviewed as much as possible about their lives and work.

Jews have all received six prizes. The first Jewish recipient, Adolf von Baeyer, received the prize in chemistry in 1905. From 2018, the most recent Jewish recipients were physics laureate Arthur Ashkin and economic laureate William Nordhaus.

Jewish laureates Elie Wiesel and Imre Kertész survived the extermination camps during the Holocaust, while François Englert survived by being hidden in orphanages and children's homes.

Others, such as Walter Kohn, Otto Stern, Albert Einstein, Hans Krebs and Martin Karplus, had to flee Nazi Germany to prevent persecution. Others, including Rita Levi-Montalcini, Herbert Hauptman, Robert Furchgott, Arthur Kornberg and Jerome Karle, experienced considerable anti-Semitism during their careers.


Terror is rewarded

The 1994 Nobel Peace Prize was jointly awarded to Arafat, Shimon Peres and Yitzhak Rabin "for their efforts to create peace in the Middle East." The terrorist leader of Al Fatah and the PLO, Yasser Arafat, is so far the only Muslim Palestinian who has ever received a Nobel Prize.

In 1994 this warlike hate-monger and virulent anti-Semite received the Nobel Peace Prize. It is not known what merit he brought to the world, but under his leadership thousands of Jews were driven over the blade.

When the prize was announced in 1994, The Washington Post wondered aloud: “What do Arafat and Mother Teresa have in common? Is it perhaps their unusual headscarf? ”(Mother Teresa had also received the Nobel Peace Prize in 1979 for her work for the poorest in India.)

Islam and Nobel Prize


Twelve Muslims have received a Nobel Prize, more than half of them in the 21st century. However, 1 in 5 people on the Earth are followers of the Prophet Muhammad and Allah, or about 20% of the world's population. Seven of the twelve laureates have received the Nobel Peace Prize, while three are for the sciences.

The recipient of the 1979 Nobel Prize in physics, Abdus Salam, was a member of the Ahmadiyya community in Pakistan. Aziz Sancar is the second Turkish Nobel Prize winner and in 2015 received the Nobel Prize for chemistry in the field of molecular biology.

The 80-year-old Belgian Jew, Francois Englert, a professor at the ULB and also associated with the University of Tel Aviv since 1984, received the 2013 Nobel Prize in Physics in Stockholm, Sweden, on December 10, 2013. He was awarded the prize for the development of a theory about the 'particle of God'. The Jewish prof as a child managed to survive the Holocaust [image source: CERN]

(Google TRanslate)