05 november 2019

2019-11-05: De bondgenoten van de BDS-beweging onder de hypocriete Nederlandse elite - The BDS Movement's allies among the hypocritical Dutch elite

      
Dr. Manfred Gerstenfeld.                    Wim R. F. Kortenoeven
           
De schrijver is een langetermijnadviseur in strategiekwesties geweest in de raden van bestuur van verschillende grote multinationale ondernemingen in Europa en Noord-Amerika. van het Journal for the Study of Anti-Semitism. Meer van de auteur ►

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Wat Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten wel doen, ondernemen de Nederlandse autoriteiten geen actie tegen BDS-organisaties. Antisemitisme is opnieuw acceptabel geworden onder de Nederlandse sociale en politieke elite.

Manfred Gerstenfeld interviewt Wim Kortenoeven 
Bron: ArutzSheva7
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Hoe wijd verspreid is de BDS-beweging?

“De anti-Israel Boycott Divestment and Sanctions Movement (BDS) is wereldwijd actief. In Nederland heeft BDS een fijnmazig netwerk dat samenwerkt met andere anti-Israël activisten. De Nederlandse BDS-beweging en haar anti-Israëlische bondgenoten zijn doorgedrongen in kerken, vooraanstaande maatschappelijke en politieke organisaties, evenals nationale instanties waaronder enkele van de hoogste elites van het land. "

Wim Kortenoeven is een Nederlandse Midden-Oosten specialist met een lange carrière in pro-Israel belangenbehartiging. Hij heeft verschillende boeken over het Midden-Oosten gepubliceerd en was lid van het Nederlandse parlement. Hij is momenteel directeur van een adviesbureau voor overheidsaangelegenheden. 

Kun je wat meer vertellen over BDS in Nederland? Wat is het Rights Forum en wie promoot het?

“Het Rights Forum speelt een centrale rol in anti-Israëlactiviteiten. Het werd opgericht door de meest invloedrijke Nederlandse BDS-promotor en anti-Israëlische activist, voormalig premier Dries van Agt, een christen-democraat (CDA). Van Agt verwierf bekendheid in de jaren tachtig toen hij zich in de hoedanigheid van minister van Justitie zichzelf provocerend 'een Ariër' noemde terwijl hij voorstelde de laatste drie prominente nazi-oorlogsmisdadigers vrij te laten uit gevangenschap in Nederland. Onder hen was Ferdinand aus der Fünten, de speciale vertegenwoordiger van Adolf Eichmann in Nederland. 

“Al decennialang heeft Van Agt sympathie gehad voor en samengewerkt met antisemieten, waaronder de Palestijnse Autoriteit en Hamas-leiders. Hoewel het Rights Forum ontkent dat het een pro-BDS-organisatie is of dat het een antisemitische agenda heeft, toont zijn website duidelijk zijn BDS-agenda. Het werkt ook op verschillende manieren samen met andere BDS-organisaties. Het Forum gebruikte ten minste één openlijk antisemitische auteur, Jan Tervoort, om te schrijven voor zijn website. 

“Onder de leden van de Rights Forum Council of Advice vindt men een aantal prominente Nederlanders. Thom de Graaf is een voormalig leider van de anti-Israëlische links-liberale D66-partij en een voormalig vice-premier. Hij is momenteel de vice-president van de Raad van State en nam pas ontslag uit het Rights Forum toen hij werd benoemd in zijn nieuwe functie. De Raad van State, honderden jaren oud, is een constitutioneel ingesteld adviesorgaan voor de regering en het parlement waarvan koning Willem Alexander de president is. 

“Andere medewerkers van het Forum zijn voormalige ministers, waaronder Laurens Jan Brinkhorst (D66). Hij is de schoonvader van de nog in leven zijnde broer van de koning, Prins Constantijn. De christen-democraat (CDA) Hans van den Broek (CDA), een voormalige minister van Buitenlandse Zaken, is de schoonvader van Prins Maurits, een neef van de koning. Frans Andriessen (CDA) - dit jaar overleden - was voormalig driemaal EU-commissaris en Nederlands minister van Financiën. Bert de Vries is een voormalig minister en voorzitter van het CDA. Jan Pronk en Hedy d'Ancona waren beiden ministers namens de PvdA. De laatste had een joodse vader.

“Een andere medewerker van het Rights Forum is professor André Nollkaemper, een vooraanstaand juridisch adviseur van de Nederlandse overheid. Deze paar namen, evenals andere, laten zien hoe extreme anti-Israëlische opvattingen de Nederlandse mainstream en regering zijn binnen gedrongen.

"Het feit dat al deze prominente personen in het bestuur van het Forum bleven na een schandaal met zijn antisemitische tekstschrijver, Tervoort, is een aanwijzing dat antisemitisme opnieuw aanvaardbaar is geworden onder de Nederlandse sociale en politieke elite.

Hoe zit het met de boycots zelf? Zijn ze geslaagd?

“De wereldwijde BDS-beweging richt zich op verschillende gebieden, waaronder handel, cultuur, sport en academici. Desondanks zijn de academische en culturele boycotinspanningen niet erg succesvol geweest in Nederland. Bijvoorbeeld, slechts enkele niet erg bekende mensen reageerden op een BDS-initiatief om de toonaangevende Nederlandse muzikant Andre Rieu aan te spreken om niet in Israël op te treden. Rieu wees de oproep af en trad op in Tel Aviv. 

Associate Rights Forum, professor Cees Flinterman, was betrokken bij het Russell "tribunaal" over Palestina, dat een nep strafproces tegen Israël organiseerde. Hypocriete Flinterman steunde Saoedi-Arabië voor de rechten van de vrouw bij de VN-commissie. 

“In het bedrijfsleven is een groot pensioenfonds, PGGM / PFZW, uitgesloten van de aandelen van vijf Israëlische banken.  Dit was slechte publiciteit voor het fonds en zij hebben hun actie teruggedraaid. Andere pensioenfondsen volgden niet.

"De drijvende kracht achter deze BDS-actie was een andere medewerker van het Rights Forum, professor Cees Flinterman, 'de ethische adviseur' voor investeringen bij het pensioenfonds. Een aantal jaar geleden was hij ook betrokken bij het Russell" tribunaal "over Palestina, dat een nep strafproces tegen Israël organiseerde. Deze organisatie werkt ook samen met de BDS-beweging. 
Toch steunde hypocriete Flinterman Saoedi-Arabië voor de rechten van de vrouw bij het toetreden tot de VN-commissie.  

Zijn er christelijke kringen bij betrokken?

“In christelijke kringen is de belangrijkste anti-Israëlische strijdmacht de Nederlandse tak van de beweging Kairos-Sabeel. Deze oorspronkelijk Palestijnse organisatie is geworteld in de christelijke vervangingstheologie en beweert dat de christenen de Joden hebben vervangen in Gods Verbond. In 2017 noemde voorzitter Kees Blok het zionisme 'racisme' en vergeleek hij Palestijnse terroristen met Nederlandse verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

“Arjan El Fassed is mede-oprichter van de anti-Israel en BDS-promotie-site, Electronic Intifada. Hij is een voormalig parlementslid van de Groene Linkse Partij. El Fassed was adviseur van de Nederlandse ontwikkelingshulporganisaties, Oxfam Novib en de protestantse ICCO. Beide worden gedeeltelijk gefinancierd door de Nederlandse overheid.

En de Nederlandse overheid?

“De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) is een adviesorgaan van de Nederlandse overheid en wordt er volledig door gefinancierd. 


Het 2013-rapport Tussen woord en daad. Perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten - is nog steeds te vinden op de AIV-website. Het rapport is een verbazingwekkende verzameling nep-nieuws en een nep historisch overzicht van het Arabische / moslimconflict met de Joodse staat. Het besluit met aanbevelingen voor economische en politieke sancties tegen Israël en het leggen van formele contacten met Hamas. Verschillende leden van de commissie die het rapport hebben opgesteld, zijn medewerkers van het Rights Forum. De regering heeft de aanbevelingen van de AIV niet aanvaard, maar de vele leugens zijn niet weerlegd. Hun rapport is nu 'officiële' achtergrondinformatie. 

“Vanwege zijn wettelijke status zou het Rights Forum een jaarverslag moeten publiceren met financiële gegevens. Toch zijn de bronnen van inkomsten van de organisatie niet bekend. De Facebook-pagina van het Rights Forum heeft ook antisemitische opmerkingen geplaatst. Enkele van de meest extreme opmerkingen werden pas verwijderd nadat CJO, de Nederlandse joodse koepelorganisatie, samen met het pro-Israël informatiecentrum CIDI, een klacht had ingediend bij de politie. "  

Tot slot?

Kortenoeven concludeert: “In tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten ondernemen de Nederlandse autoriteiten geen actie tegen BDS-organisaties. De huidige Nederlandse regeringscoalitie omvat een expliciet pro-Israëlische partij, de Christen Unie (CU). Toch is het niet bereid geweest om de regering echt onder druk te zetten met betrekking tot haar Israëlische beleid. De houding van de CU is ook een raadsel wanneer men hun krachtige positie als junior partner in een coalitie met een parlementaire meerderheid van slechts één zetel beschouwt. 

Oproepen aan de partij om de pro-Israël paragrafen in haar programma na te leven zijn tevergeefs geweest en hebben alleen geleid tot cosmetische aanpassingen  

 “Als een van de resultaten bleef de BDS-beweging impliciete politieke steun van de huidige regering genieten. Dit omvat een minister van internationale samenwerking, Sigrid Kaag van D66, die getrouwd is met een voormalige minister van de Palestijnse Autoriteit die onder Arafat heeft gediend. ”

__________________________
ENGLISH 


Dr. Manfred Gerstenfeld.                    Wim R. F. Kortenoeven 

The writer has been a long-term adviser on strategy issues to the boards of several major multinational corporations in Europe and North America.He is board member and former chairman of the Jerusalem Center for Public Affairs and recipient of the LIfetime Achievement Award (2012) of the Journal for the Study of Anti-Semitism. More from the author ►

to Germany, France and the United States, the Dutch authorities do not take any action against BDS organizations. Antisemitism has once again become acceptable in Dutch social and political elite circles.

Manfred Gerstenfeld interviews Wim Kortenoeven 
Bron: ArutzSheva7

How widespread is the BDS Movement?

“The anti-Israel Boycott Divestment and Sanctions Movement (BDS) is active worldwide. In the Netherlands, BDS has a fine meshed network which collaborates with other anti-Israel activists. The Dutch BDS movement and its anti-Israel allies have permeated churches, leading societal and political organizations as well as national bodies which include some of the country’s highest elites.”

Wim Kortenoeven is a Dutch Middle East specialist with a long career in pro-Israel advocacy. He has published several books on the Middle East and was a member of the Dutch Parliament. He is currently the director of a public affairs and consultancy firm. 

Can  you elaborate on BDS in the Netherlands? What is the Rights Forum and who promotes it?

“The Rights Forum holds a central role in anti-Israel activities. It was founded by the most influential Dutch BDS promoter and anti-Israel activist, former Prime Minister Dries van Agt, a Christian Democrat (CDA). Van Agt gained notoriety in the 1980’s when he, in the capacity of Minister of Justice, provocatively called himself “an Aryan” while proposing to release the last three prominent Nazi war criminals from imprisonment in the Netherlands. Among these was Ferdinand aus der Fünten, Adolf Eichmann’s special representative in the Netherlands. 

“For decades, Van Agt has sympathized and colluded with antisemites, amongst them Palestinian Authority and Hamas leaders. Although the Rights Forum denies that it is a pro-BDS organization or that it has an antisemitic agenda, its website clearly shows its BDS agenda. It also collaborates in various ways with other BDS organizations. The Forum employed at least one openly antisemitic author, Jan Tervoort, to write for its website. 

“Among the members of the Rights Forum Council of Advice one finds a number of prominent Dutchmen. Thom de Graaf is a past leader of the anti-Israeli left-liberal D66 Party and a former Deputy Prime Minister. He is currently the Vice-President of the Council of State and only resigned from the Rights Forum when he was appointed to his new position. The Council of State, hundreds of years old, is a constitutionally established advisory body to the government and parliament whose president is King Willem Alexander. 

“Other Rights Forum associates include former cabinet ministers, amongst them Laurens Jan Brinkhorst (D66). He is the father-in-law of the King’s surviving brother, Prince Constantijn. The Christian Democrat (CDA) Hans van den Broek (CDA), a former minister of Foreign Affairs, is the father-in-law of Prince Maurits, a cousin of the King. Frans Andriessen (CDA) – who passed away this year – was a former three time EU commissioner and Dutch Minister of Finance. Bert de Vries is a former minister and chairman of the CDA. Jan Pronk and Hedy d’Ancona were both ministers on behalf of the Labour party (PvdA). The latter had a Jewish father.

“Another associate of the Rights Forum is Professor André Nollkaemper, a prominent legal advisor to the Dutch government. These few names, as well as others, demonstrate how extreme anti-Israeli opinions have permeated the Dutch mainstream and government.

"The fact that all of these prominent individuals remained on the board of the Forum following a scandal with its antisemitic text writer, Tervoort, is one indication that antisemitism has once again become acceptable in the Dutch social and political elite.

What about the boycotts themselves? Have they succeeded?

“The worldwide BDS movement focuses on a variety of areas including trade, culture, sport and academics. Nevertheless the academic and cultural boycott efforts have not been very successful in the Netherlands. For instance, only a few not very well-known people acted on a BDS initiative to appeal to leading Dutch musician Andre Rieu not to perform in Israel. Rieu rejected the call and performed in Tel Aviv. 

Rights Forum associate, Professor Cees Flinterman was involved with the Russell “tribunal” on Palestine which organized a fake criminal trial of Israel.. Flinterman hypocritically supported Saudi Arabia entering the UN Commission for Women’s Rights.   “In the business sector one large pension fund, PGGM / PFZW, divested from the shares of five Israeli banks. This was bad publicity for the fund and they reversed their action. Other pension funds did not follow.

"The driving force of this BDS action was another Rights Forum associate, Professor Cees Flinterman, 'the ethical advisor' for investments at the pension fund. A number of years ago he was also involved with the Russell “tribunal” on Palestine which organized a fake criminal trial of Israel. This body also collaborates with the BDS movement. Yet Flinterman hypocritically supported Saudi Arabia entering the UN Commission for Women’s Rights.  

Are Christian circles involved?

“In Christian circles, the main anti-Israel force is the Dutch branch of the Kairos-Sabeel movement. This originally Palestinian organization is rooted in Christian replacement theology, claiming that the Christians have substituted the Jews in God’s Covenant. In 2017, its chairman Kees Blok, called Zionism ‘racism’ and compared Palestinian terrorists to Dutch resistance fighters during the Second World War.  

“Arjan El Fassed is a co-founder of the anti-Israel and BDS promoting site, Electronic Intifada. He is a former parliamentarian of the Green Left Party. El Fassed was an advisor to the Dutch development aid organizations, Oxfam Novib and the Protestant ICCO. Both are partly financed by the Dutch government.

And the Dutch government?

“The Advisory Council for International Issues (AIV) is an advisory body of the Dutch government and fully funded by it. Its 2013 report entitled Between Words and Deeds - Perspectives on a Lasting Peace in the Middle East can still be found on the AIV website.  The report is an astonishing collection of fake news and a fake historical review concerning the Arab/Muslim conflict with the Jewish State. It concludes with recommendations for economic and political sanctions against Israel and the establishment of formal contacts with Hamas. Several members of the commission who prepared the report are Rights Forum associates. The government did not accept the AIV's recommendations, but its many lies have not been refuted. Their report is now ‘official’ background material. 

“Due to its legal status, the Rights Forum should publish an annual report containing financial data. Yet the sources of the organization’s income are not known. The Rights Forum Facebook page has also posted antisemitic comments. Some of the most extreme remarks were only removed after CJO, the Dutch Jewish umbrella organization, together with the pro-Israel information center CIDI, complained to the police.”  

In conclusion?

Kortenoeven concludes: “In contrast to Germany, France and the United States, the Dutch authorities do not take any action against BDS organizations. The present Dutch government coalition includes one explicitly pro-Israeli party, the Christian Union (CU). Yet it has not been willing to really pressure the government regarding its Israel policy. The attitude of the CU is also puzzling when one considers their powerful position as the junior partner in a coalition with a parliamentary majority of only one seat. Appeals to the party to live up to the pro-Israel paragraphs in its program have been in vain and only resulted in cosmetic actions. 

 “As one of the results, the BDS movement has continued to enjoy implicit political support from the present government. This includes a minister of international cooperation, Sigrid Kaag of D66, who is married to a former Palestinian Authority minister who served under Arafat.”