06 november 2019

2019-11-06: Temple Mount Project: Behoud van erfgoed van archeologisch puin - Temple Mount Project: Salvaging Heritage from archeological crime debris

Zeef tempelresten op de nieuwe Masuot Lookout-site ... (foto credit: TMSP)
Sifting through temple mount debris at the new Masuot Lookout site.. (photo credit: TMSP)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het project werd in juni opnieuw geopend met een nieuw centrum in Masuot Lookout. Dit stemde hoopvol omdat eindelijk een lange-termijn-droom om de bevindingen volledig te publiceren zou uitkomen.

Bron: The Jerusalem Post
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

Hoewel het ambitieuze Temple Mount Sifting-project al verschillende tegenslagen heeft gehad, slaagt het erin door te gaan met nieuwe motivatie om de vondsten op de oude plek te ontdekken en te behouden.
Het project werd opnieuw geopend in juni met een nieuw centrum in Masuot Lookout.  
Het stemde hoopvol om eindelijk een lange-termijn-droom waar te kunnen maken, zijn bevindingen uitvoerig te publiceren en de bronnen te vinden die nodig zijn om het veelzijdige werk voort te zetten.
De Tempelberg, een plek die cruciaal is voor het Jodendom, het Christendom en de Islam, was ook de bron van archeologische controverses geworden, ondanks dat hij nooit goed werd opgegraven. 
Puin en aarde waren illegaal opgegraven door moslimautoriteiten.
Het was precies het soort materiaal dat het zeefproject heeft geprobeerd tot op zekere hoogte te corrigeren door het nauwkeuriger te sorteren. 

Het project zelf werd bijna 20 jaar geleden gestart nadat duizenden tonnen vuil van renovaties op de plek van de Tempelberg waren gedumpt.
Dit gebeurde ondanks een Israëlische oudheidswet die vereist dat er eerst archeologische opgravingen op oude locaties moeten worden gedaan voordat er gebouwd kan worden. 
De grond en de oude aanwezige objecten, werden als afval in de Kidron-vallei gedumpt.
De archeologen, Gabriel Barkay en Zachi Dvira, namen het initiatief om het gedumpte materiaal op te halen en het te doorzoeken, gewoon om oude vondsten te vinden. Het daaropvolgende Temple Mount Sifting Project wordt uitgevoerd onder bescherming van Bar-Ilan University en wordt gefinancierd door particuliere donoren via de Israel Archaeology Foundation. 

Het werk van het project is tweeledig: het zeefwerk zelf, en het daaropvolgende onderzoek en publicatie van de vondsten. Terwijl het zeefwerk was ondergebracht in een faciliteit die werd gefinancierd door de Stad van David van 2005 tot 2017, is de zeefoperatie de afgelopen twee jaar stopgezet. 
Het project richt zich sindsdien uitsluitend op onderzoek en publicatie, die plaatsvindt in het archeologische laboratorium van het project in het zuiden van Jeruzalem. Vorig jaar werd besloten het zeven te hervatten. 
Een nieuw huis en meer geld waren nodig om het zeven van de resterende grond en bevindingen te vergemakkelijken. In juni werd het project heropend in een nieuw centrum, waardoor kansen ontstonden om vooruitgang te boeken in het onderzoek.

De heropening viel samen met een openbare tentoonstelling die in première ging met een inscriptie op zeldzame klei-zegels met de naam van een priesterlijke familie die de schatkist uit de Eerste Tempel beheerde. 
Het opschrift werd aangeboden aan minister van Jeruzalem Zaken Ze'ev Elkin en aan premier Benjamin Netanyahu, die naar verluidt onder de indruk waren van het bewijs dat er priesters op de Tempelberg waren geweest.
Zij zagen daardoor de werkelijke waarde van het project in. SINDS DE heropening in juni van Temple Mount Sifting Project, gelegen op een locatie in de buurt van de Mount Scopus, campus van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, heeft het project vaart en aandacht gekregen.
De oprichters zeggen dat ze hopen dat zelfs met de kleine stappen die ze nu zien, het kan leiden tot een nieuwe weg voorwaarts.
“We zijn verrast door het feit dat we oogsten.
Zelfs met minimale publicatie slagen we erin om veel mensen aan het zeven te krijgen, ”zegt Dvira, mede-directeur van het project. 
“Met deze nieuwe opening - in tegenstelling tot de vorige periode, generatie of fase van het project - hebben we veel bezoekers gekregen uit landen die we vroeger niet hadden: China, Finland, Mexico, [sommigen uit zuid Amerika. 
Misschien komt dit omdat het Israëlische toerisme meer bezoekers uit die landen krijgt, waardoor meer mensen uit niet-Engelstalige landen deelnemen aan het zeven.

” De nieuwe locatie voor het project heeft ook een welkome impuls gegeven aan lokale contacten en vrijwilligerswerk. "Ook zijn veel Israëli's blij dat we zijn verhuisd ... ze vinden het nu veiliger ons te bezoeken", zegt Dvira.
 "En nu hebben we een auditorium om introducties, video's en presentaties te geven, wat een verrijkende ervaring is tijdens het bezoek."
Om de nieuwe medewerkers te trainen in het zeven heeft het huidige team gewerkt met een deel van het Tempelberg-puin dat gemengd is met modern puin.
Ook om de zoektocht naar belangrijke archeologische vondsten voort te zetten, zelfs onder het gemengde puin. 

Dus hoewel de frequentie van speciale archeologische vondsten de laatste tijd lager is geweest, zal het nieuw opgeleide personeel in korte tijd in staat zijn om te werken met een deel van de grond dat minder moderne puin zal hebben, en ze zullen in staat zijn om grond met rijker oud materiaal te behandelen, zegt Dvira. Evenzo hoopt hij dat de volgende fase van het Temple Mount Sifting-project een stabilisatiefase zal zijn, inclusief een betere infrastructuur voor het nieuwe huis van het project. Het personeel probeert eveneens een permanente tentoonstelling te bouwen. Het nieuwe huis van het project werd mogelijk gemaakt door de Amerikaanse Friends of Beit Orot, die de compound Masuot Lookout beheren. Maar het tempo van het project wordt belemmerd door wat vaak een oude vijand van vooruitgang is gebleken: de politiek.

"Op dit moment werken we met een smalle beurs", zegt Dvira. “De onderzoeksactiviteit van het lab is beperkt, maar we hopen meer geld op te halen. Misschien zal de nieuwe regering na de verkiezingen [helpen]. De voormalige regering heeft haar belofte herhaald [om de financiering van het project te verzekeren], en ook hooggeplaatste leden van de Blauwe en Witte Partij bezochten ons archeologisch laboratorium en verklaarden dat het project een nationale waarde heeft en door de staat moet worden gefinancierd. ” VOOR de verkiezingen van april werd beloofd dat het project 4 miljoen NIS van de regering zou ontvangen voor het verbeteren van het centrum en het bijdragen aan onderzoekswerk. 

Maar de financiering was niet tijdig goedgekeurd vóór de verkiezingen. Het is onduidelijk wat het lot van de financiering zal zijn nadat de kiezers in september naar de stembus zijn gegaan. "[Minister van Cultuur Miri] Regev heeft het niet voor zich uitgeschoven," zegt Dvira. “We weten niet wie er in de volgende regering zal zitten en of ze dit zullen implementeren. We weten niet hoe serieus ze zijn en wat hun positie zal zijn nadat de nieuwe regering is gevormd. ” Omdat al haar financieringsbronnen zijn verschoven naar de zeefoperatie en het project zijn financiering voor het volgende jaar nog moet veiligstellen heeft het project het onderzoeks- en publicatieproces van zijn vondsten stopgezet. Financiering uit particuliere bronnen zal een van de grootste uitdagingen voor het project zijn, geeft Dvira toe. “Tot nu toe hebben we ongeveer 10% opgehaald van wat we nodig hebben. We zijn daar niet goed in, en het inhuren van een fondsenwervingsbureau is erg duur, "zegt hij. 

“Ik ben bezig met het grafische ontwerp, het bewerken, regisseren van het onderzoek en vele andere dingen; heb vijf banen en werk 16 uur per dag. Ik ontvang nauwelijks een salaris. Israël heeft geluk gehad dat ze mij voor dit project hebben kunnen krijgen. ” Het uiteindelijke doel van het project is het publiceren van een zesdelige verzameling van zijn vondsten en onderzoekingen tot nu toe. Dvira zegt dat 186 categorieën zijn vastgesteld voor de verscheidenheid van archeologische vondsten, waaronder munten, aardewerk, metaal en architectuur.

 De eerste twee zijn van het allergrootste belang voor het team. Hoewel de hele publicatie meerdere jaren zal vergen om te worden voltooit, zullen de secties gewijd aan munten en aardewerk waarschijnlijk het eerst worden vrijgegeven. Ondanks alles - de gekrompen staf, de onzekere toekomst van de financiering, de lange uren - werpt het Immer-inscriptie van het Temple Mount Sifting Project zijn vruchten af voor de toekomst. De kleitablet bevat de tekst: "[Behoort tot] Ilyahu [zoon van] Immer", verwijzend naar een familie genoemd in het boek Jeremia, die leefde van de zevende tot zesde eeuw v.Chr. Die inscriptie zal waarschijnlijk het komende jaar worden gepubliceerd in een archeologisch tijdschrift, zegt Dvira, naast een uitgebreide publicatie over vloertegels uit de Romeinse periode waaraan het team nu werkt. "Dit project is veel complexer dan andere archeologische projecten", zegt hij. “Het puin, de vondsten en het onderzoek zijn veel gecompliceerder. Om belangrijke informatie te verkrijgen, moeten we meer investeren. We weten niet hoe we het op een andere manier moeten doen. '

_____________________________
ENGLISH:

The project, which re-opened in June with a new center at Masuot Lookout, has been hopeful to finally manifest a long-term dream of comprehensively publishing its findings.

 Source: The Jerusalem Post

While the ambitious Temple Mount Sifting Project has already seen a history of varying setbacks, it is managing to forge ahead with fresh motivation to uncover and preserve the finds at the ancient site.

The project, which re-opened in June with a new center at Masuot Lookout, has been hopeful to finally manifest a long-term dream of comprehensively publishing its findings, as well as find the sources needed to continue its multi-pronged work.

The Temple Mount, a site critical to Judaism, Christianity and Islam, had also become the source of archaeological controversy, despite never having been properly excavated. Debris and earth had been illegally excavated by Muslim authorities, and was precisely the type of material the sifting project has attempted to rectify this to some degree by sorting through it more meticulously.

The project itself was born nearly 20 years ago after thousands of tons of dirt from renovations at the Temple Mount site were dumped, despite an Israeli antiquities law requiring salvage archaeological excavations at ancient sites before construction can begin. The soil and ancient artifacts contained within it were dumped as garbage in the Kidron Valley. Archaeologists Gabriel Barkay and Zachi Dvira took the initiative to retrieve the dumped material and to start sifting through it, simply for the sake of recovering ancient finds.

The ensuing Temple Mount Sifting Project is conducted under the patronage of Bar-Ilan University, and is funded by private donors through the Israel Archaeology Foundation. The project’s work is two-fold: the sifting work itself, and the subsequent research and publication of the sifting’s findings.
While the sifting work was housed at a facility funded by the City of David from 2005 until 2017, the sifting operation has been on hold for the past two years. The project has since focused solely on research and publication, which takes place at the project’s archaeological lab in southern Jerusalem.

Last year, a decision was made to resume sifting. A new home and more funding were needed to facilitate sifting through remaining soil and findings. In June, the project reopened in a new center, opening opportunities to make headway in research.
The re-opening coincided with a public exhibition premiering a rare clay seal inscription that contained the name of a priestly family of First Temple treasury administrators. The inscription was touted to Jerusalem Affairs Minister Ze’ev Elkin and Prime Minister Benjamin Netanyahu, who were reportedly impressed by the evidence of priests at the Temple Mount and saw the project’s true value.

SINCE THE June reopening of Temple Mount Sifting Project, located at a site near the Hebrew University of Jerusalem’s Mount Scopus campus, the project has picked up steam and attention, and its founders say they hope that even with the small steps they see now, it can lead to a new path forward.

“We are surprised with the momentum we are gaining; even with minimal publication, we are managing to see many people joining the sifting,” says Dvira, co-director of the project. “With this new opening – unlike the previous period, generation, or phase of the project – we’ve been getting a lot of visitors from countries that we didn’t used to get in the past: China, Finland, Mexico, [some in] South America. Maybe it’s just a phenomenon that is happening for all Israeli tourism (because we have more visitors from those countries) – from non-English speaking countries participating in the sifting.”
The new location for the project has also provided a welcome boost to local volunteerism and connections.

“Also, many Israelis are happy we moved… they feel more secure in coming to visit,” Dvira says. “And now we have an auditorium to give introductions, videos and presentations, which is an enriching experience of the visit.”
The current team has been working with a section of the Temple Mount debris that has been mixed with modern debris, to help train new staff members in sifting and to continue the search for significant archaeological finds, even among the mixed debris. So while the frequency of special archaeological finds has been lower recently, in a short time the newly trained staff will be able to work with a section of soil that will have less modern debris mixed with it, and they will be capable of handling soil with richer ancient material, Dvira says.

Likewise, with the next phase of the Temple Mount Sifting Project, he hopes it will be a phase of stabilization, including better infrastructure to the project’s new home, as well as a permanent exhibition the staff is trying to build. The project’s new home was made possible by the American Friends of Beit Orot, who administer the Masuot Lookout compound.
But the project’s pace has been stymied by what is often an old foe of progress: politics.

“Right now we are working with very small funds,” Dvira says. “The research activity of the lab is limited, but we hope to raise more funds. Maybe the new government after the election [will help]. The former government has repeated its promise [to ensure funding for the project], and also, senior members of the Blue and White Party visited our archaeological lab and declared that the project has a national value and should be funded by the state.”

BEFORE THE April elections, the project was promised to receive NIS 4 million from the government for improving its center and contributing to research work. But the funding was not approved in time before the election. It remains unclear what the fate of the funding will be now that voters went to the booths in September.

“[Culture Minister Miri] Regev didn’t push it forward,” Dvira says. “We don’t know who will be in the next government, or whether they will implement this. We don’t know how serious they are, and what their positions will be after the new government is formed.”

Since all of its funding resources have shifted to the sifting operation, and the project has yet to secure its funding for the next year, the project has halted the process of research and publication of its findings. Funding from private sources will be one of the biggest challenges ahead for the project, Dvira admits.
“So far, we’ve raised about 10% of what we need; we’re very bad at that, and hiring a fundraiser is very expensive,” he says. “I’m doing the graphic design, the editing, directing the research, and many other things; doing five jobs, working 16 hours a day. I’m hardly taking a salary. Israel is lucky they have me on this project.”

As for the project’s ultimate goal, it is to publish a six-volume collection of its findings and research thus far. Dvira says 186 categories have been established for the variety of archaeological findings, including coins, pottery, metal and architecture. The first two are of utmost importance for the team, so while the entire publication may take several years more to complete, the sections devoted to coins and pottery are likely to be released first.

Despite it all – the shrunken staff, the uncertain future of funding, the long hours – the Temple Mount Sifting Project’s Immer inscription bears fruit for its future. The clay seal impression includes the text: “[Belonging to] Ilyahu [son of] Immer,” referring to a family mentioned in the Book of Jeremiah, who lived from the seventh to sixth centuries BCE. That inscription will likely be published in an archaeological journal in the coming year, Dvira says, in addition to an extensive publication about flooring tiles from the Roman period that the team is working on now.

“This project is a lot more complex than other archaeological projects,” he says. “The debris, the finds and the research are much more complicated. To extract significant information, you have to invest more. We don’t know how to do it any other way.”