07 november 2019

2019-11-07: Christenen ontvluchten Gaza vanwege Hamas en niemand die het wat kan schelen - Christians flee Gaza because of Hamas and no one cares


Christelijke Palestijnen verlaten de Gazastrook via de grensovergang van Erez met Israël op 22 december 2011 in het noorden van de Strook om in de stad Bethlehem in Judea & Samaria Kerstmis te vieren [beeldbron: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa]
 
Christian Palestinians leave the Gaza Strip via the Erez border crossing with Israel on December 22, 2011 in the north of the Strip to celebrate Christmas in the city of Bethlehem in Judea & Samaria [image source: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Sinds Hamas in 2007 aan de macht is gekomen in de Gazastrook, zijn christenen die in de sector wonen de zondebokken en een doelwit van zowel Hamas als van extremistische Salafi’s.

Door: Brabosh

Vanwege hun hachelijke situatie vluchtten de meesten van hen. Vele Gazaanse christenen gaan met de kerstdagen naar Judea & Samaria om nooit meer terug te keren. Van een gemeenschap van 4.200 mensen twaalf jaar geleden zijn er nu nog enkele honderden meer over.

Tot voor kort was Kamal Teresi er ook, maar wist 4 maanden geleden te ontsnappen: “De Hamas-mensen namen mijn huis over en veranderden het in oorlogsterrein,” zei hij. Teresi biedt een zeldzame blik op de ondraaglijke realiteit waarmee hij en zijn gemeenschap elke dag te maken hebben gehad.

“Ik werd in een aantal gevangenissen gezet en de Hamas-gevangenis is niets anders dan slaan en psychologische marteling,” herinnert hij zich. Volgens hem zijn de aanvallen op christenen in Gaza routine geworden en het stopt niet, zelfs niet in tijden van oorlog.

“Wij christenen zijn geen omstanders in Palestina, we zijn al tweeduizend jaar in Palestina, we zijn geen gasten,” zegt Kamal gekwetst. “Ze kwellen en kwetsen het christelijke publiek en christelijke instellingen, kerken en verenigingen.” Eén ding is zeker voor Kamal: hij heeft geen weg meer terug: “Ik kan niet terug naar Gaza; terugkeren zou mijn doodvonnis betekenen.”

Dus waarom zijn er geen rapporten van Amnesty International, Human Rights Watch of Oxfam over de situatie van christenen in Gaza geweest? Omdat die zogenaamde mensenrechten groepen hun best doen om Israëlische Joden er slecht te laten uitzien en om Palestijnen er goed te laten uitzien.

Voor Israël wordt elk klein probleem benadrukt. Voor Palestijnen echter worden alleen onmiskenbare misbruiken zoals marteling of zelfmoordbommen met tegenzin vermeld – en zelfs dan zijn ze semi-verontschuldigd door in een adem ook te praten over dingen als de ‘bezetting’.

Volgens deze rapporten is meer dan 80% van de christenen Gaza ontvlucht onder het Hamas-bewind. Onder de Palestijnse Autoriteit gaat het beter, maar niet zo veel. Vroeger was Bethlehem voor 70% christen en nu is dat minder dan 15%, omdat velen zijn geïntimideerd om te vertrekken.

Het komt zelden voor dat een christen in het dossier klagen over Palestijnse functionarissen, omdat ze weten wat de gevolgen kunnen zijn. Dus de meeste artikelen hebben plichtsgetrouw de lijn bewandelen “dat alles aan Israël te wijten is.” Slechts een paar verslaggevers nemen de moeite om onder de oppervlakte te kijken.

De meeste mensenrechtenorganisaties zijn eenvoudigweg niet geïnteresseerd. Als er nergens van veraf of van dichtbij een Jood of Israëliër is te bespeuren, heeft Palestijnse ellende geen enkele nieuwswaarde. “No Jews, no news”, raar maar waar.

Gaza, 23 december 2010. Een christen Palestijnse familie vanuit Gaza steekt de grens over naar Israël ter hoogte van de Erez grenspost. Het Israëlische leger liet ongeveer 550 Palestijnen uit Gaza toe om in Bethlehem (Judea, Israël) Kerstmis te vieren (foto: Reuters/Nir Elias)

Bronnen:

♦ naar een artikel van EoZ “Christians Flee Gaza Due to Hamas — and No One Cares” van 29 september 2019 op de site van The Algemeiner


____________________
ENGLISH:

Since Hamas came to power in the Gaza Strip in 2007, Christians living in the sector have been scapegoats and a target of both Hamas and extremist Salafis.

By: Brabosh

Most of them fled because of their predicament. Many Gazan Christians go to Judea & Samaria for Christmas to never return. From a community of 4,200 people twelve years ago there are now a few hundred more left.

Until recently, Kamal Teresi was there too, but managed to escape 4 months ago: "The Hamas people took over my house and turned it into a war zone," he said. Teresi offers a rare glimpse of the unbearable reality that he and his community have had to deal with every day.

"I was put in a number of prisons and Hamas prison is nothing but beating and psychological torture," he recalls. According to him, the attacks on Christians in Gaza have become routine and it does not stop even in times of war.

"We Christians are not bystanders in Palestine, we have been in Palestine for two thousand years, we are not guests," says Kamal hurt. "They are tormenting and hurting the Christian public and Christian institutions, churches and associations." One thing is certain for Kamal: he has no way back: "I cannot go back to Gaza; returning would mean my death sentence. "

So why have there been no reports from Amnesty International, Human Rights Watch or Oxfam about the situation of Christians in Gaza? Because those so-called human rights groups do their best to make Israeli Jews look bad and to make Palestinians look good.

For Israel every little problem is emphasized. For Palestinians, however, only unmistakable abuses such as torture or suicide bombs are reluctantly mentioned - and even then they are semi-apologized by also talking about things like "occupation" in the same breath.

According to these reports, more than 80% of Christians have fled Gaza under the Hamas regime. Things are better under the Palestinian Authority, but not so much. Bethlehem used to be 70% Christian and now it is less than 15% because many are intimidated to leave.

It is rare for a Christian to complain about Palestinian officials in the file because they know what the consequences might be. So most articles have dutifully walked the line "that everything is due to Israel." Only a few reporters take the trouble to look below the surface.

Most human rights organizations are simply not interested. If there is no Jew or Israeli anywhere from afar or close by, Palestinian misery has no news value whatsoever. "No Jews, no news", weird but true.

Gaza, December 23, 2010. A Christian Palestinian family from Gaza crosses the border to Israel at the Erez border post. The Israeli army allowed about 550 Palestinians from Gaza to celebrate Christmas in Bethlehem (Judea, Israel) (photo: Reuters / Nir Elias)

Sources:

♦ to an article by EoZ "Christians Flee Gaza Due to Hamas - and No One Cares" of September 29, 2019 on the site of The Algemeiner