10 november 2019

2019-11-10: Vrede kan niet gemaakt worden met antisemieten en negationisten - Peace cannot be made with anti-Semites and negationists

Een conferentie getiteld ‘The Holocaust – the Biggest Lie in Modern History’ werd gehouden in Jordanië en uitgezonden door Al-Finiq TV (Jordanië) op 14 oktober 2019 [beeldbron: Memri]
A conference entitled "The Holocaust - the Biggest Lie in Modern History" was held in Jordan and broadcast by Al-Finiq TV (Jordan) on October 14, 2019 [image source: Memri]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Holocaustontkenning in westerse landen of in Israël is een strafbaar feit dat mogelijk wordt bestraft met uitgebreide gevangenisstraffen, maar in Arabische landen is dit helemaal niet het geval. In deze landen wordt de Holocaust niet alleen op scholen onderwezen, het bestaan ervan wordt actief ontkend in een poging Israël en het Joodse volk te kwetsen.

Door: Brabosh

Ongeveer drie weken geleden, op 14 oktober 2019, woonden Jordaanse journalisten en onderzoekers een conferentie bij in hun land onder de naam: ‘De holocaust – de grootste leugen in de moderne geschiedenis.’

In onderstaande video van het Midden-Oosten Media Research Institute (MEMRI) onthulde verschillende racistische uitingen van de panelleden. Onder de commentaren werd beweerd dat het aantal slachtoffers dat omkwam in concentratiekampen tussen 600.000 en 800.000 lag; En dat slechts de helft van hen Joden waren. Met andere woorden, hoogstens 400.000 Joden werden vermoord in de Holocaust.


In een andere antisemitische trope riep een panellid de ‘destructieve invloed’ van joden in de Duitse samenleving op. In de conclusie werd gesuggereerd dat er geen bewijs is gevonden dat het bestaan van de Holocaust ondersteunt, zoals lichamen, as, gaskamers en dergelijke, ondanks de overvloed aan dergelijk bewijs dat is gedocumenteerd en voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is.

Tegen het einde van de conferentie citeerde een van de panelleden de nazi-minister van Propaganda Joseph Goebbels om de Joden als leugenaars af te beelden: “Lieg en lieg opnieuw totdat de mensen u geloven. De Joden zeggen: Lieg en lieg opnieuw totdat u uzelf gelooft.”

Deze verachtelijke conferentie had niet kunnen plaatsvinden zonder goedkeuring van de Jordaanse regering, wiens ambtenaren de Holocaust publiekelijk en openlijk ontkennen. Dit is gewoon een vervalsing van geschiedenis en wetenschap en een afwijzing van feiten en decennia-lang academisch onderzoek.

Niet alleen moedigt deze gebeurtenis de ontkenning van de Holocaust in de Arabische wereld aan, maar ook antisemitisme, dat overal in de Arabische wereld en overal ter wereld toeneemt. Boven alles is het echter overweldigend duidelijk dat het belangrijkste doel van de conferentie was om Joden te demoniseren en Israël te delegitimeren, door zowel het belang als de omvang van de Holocaust te minimaliseren.

In een misleide poging om prioriteit te geven aan andere zaken, heeft Israël gefaald, en in wezen gefaald om het groeiende fenomeen van Holocaustontkenning in de Arabische wereld bloot te leggen en te bestrijden.

Op de website van Mahmoud Abbas, maakt de president van de Palestijnse Autoriteit reclame voor zijn boek “Het Andere Gezicht – De geheime contacten tussen Nazisme en Zionisme“, uit 1984. Daaril ontkent en of minimaliseert de Palestijnse leider de Holocaust (in het Arabisch: “al-Wajh al-Akhar: al-‘Alaqat as-Sirriya bayna an-Naziya wa’s-Sihyuniya.“)

Zo’n drie jaar geleden vertaalde ik het boek van de Palestijnse Autoriteit, president Mahmoud Abbas, gebaseerd op zijn doctoraat, dat voornamelijk gericht was op het ontkennen van de Holocaust (plaatje hierboven).

Tot mijn spijt heeft geen enkele organisatie, inclusief universiteiten en instituten zoals Yad Vashem, ingestemd met het publiceren van het boek, misschien vrezend dat het het vredesproces of de vooruitzichten op vernieuwing zou schaden.

Het is tijd om te stoppen met het onderdrukken van het fenomeen en te zorgen voor een gevecht met degenen die het omarmen. Dialoog en toenadering kan toch niet uitgaan van een positie van antisemitisme en ontkenning van de Holocaust.

Bronnen:

♦ naar een artikel van Dr. Edy Cohen “Peace cannot be made with anti-Semites” van 7 november 2019 op de site van Israel Hayom

♦ naar een artikel en een video “Researchers at Holocaust Denial Conference in Jordan: Jews Were Not Systematically Murdered in Holocaust, “Final Solution” Was to Expel Jews Due to Their Destructive Influence” van 14 oktober 2019 op de site van The Middle East Media Research Institute (MEMRI)


______________________________
ENGLISH:

Holocaust denial in Western countries or in Israel is a criminal offense that may be punished with extensive prison sentences, but in Arab countries this is not the case at all. In these countries the Holocaust is not only taught in schools, its existence is actively denied in an effort to hurt Israel and the Jewish people.

By: Brabosh

About three weeks ago, on October 14, 2019, Jordanian journalists and researchers attended a conference in their country under the name: "The Holocaust - the greatest lie in modern history."

In the video below from the Middle East Media Research Institute (MEMRI) revealed various racist expressions from the panel members. Among the comments it was claimed that the number of victims who died in concentration camps was between 600,000 and 800,000; And that only half of them were Jews. In other words, at most 400,000 Jews were killed in the Holocaust.

In another anti-Semitic tropic, a panel member evoked the "destructive influence" of Jews in German society. The conclusion was suggested that no evidence was found to support the existence of the Holocaust, such as bodies, ashes, gas chambers, and the like, despite the abundance of such evidence that is documented and easily accessible to all.

Towards the end of the conference, one of the panel members quoted Propaganda Nazi Minister Joseph Goebbels to portray the Jews as liars: “Lie and lie again until people believe you. The Jews say: Lie and lie again until you believe yourself. "

This despicable conference could not have taken place without the approval of the Jordanian government, whose officials publicly and openly deny the Holocaust. This is just a fake of history and science and a rejection of facts and decades of academic research.

Not only does this event encourage Holocaust denial in the Arab world, but also anti-Semitism, which is increasing everywhere in the Arab world and around the world. Above all, however, it is overwhelmingly clear that the main goal of the conference was to demonize Jews and delegate Israel by minimizing both the importance and size of the Holocaust.

In a misguided attempt to prioritize other matters, Israel has failed, and essentially failed to expose and combat the growing phenomenon of Holocaust denial in the Arab world.

The website of Mahmoud Abbas, the President of the Palestinian Authority advertises his book "The Other Face - The Secret Contacts between Nazism and Zionism", from 1984. In that respect, the Palestinian leader denies and / or minimizes the Holocaust Arabic: "al-Wajh al-Akhar: al-'Alaqat as-Sirriya bayna an-Naziya wa's-Sihyuniya.")

About three years ago, I translated the book of the Palestinian Authority, President Mahmoud Abbas, based on his doctorate, which focused primarily on denying the Holocaust (picture above).

To my regret, no organization, including universities and institutions such as Yad Vashem, agreed to publish the book, perhaps fearing it would harm the peace process or the prospects for renewal.

It is time to stop suppressing the phenomenon and make a fight with those who embrace it. Dialogue and rapprochement cannot be based on a position of anti-Semitism and denial of the Holocaust.

Sources:

to an article by Dr. Edy Cohen “Peace cannot be made with anti-Semites” from 7 November 2019 on the site of Israel Hayom

to an article and a video"Researchers at Holocaust Denial Conference in Jordan: Jews Were Not Systematically Murdered in Holocaust," Final Solution "Was to Expel Jews Due to Their Destructive Influence" of October 14, 2019 on The Middle East Media site Research Institute (MEMRI)

(Google Translate)