12 november 2019

2019-11-12: Wie vermoordde Arafat - Who killed Arafat

Nederlands - English

NEDERLANDS:

15 jaar na dood Yasser Arafat beschuldigen Palestijnen Israël en vooral elkaar van ‘moord’ van hun leider

Bron Brabosh

Gisteren werd in de Palestijnse gebieden de 15de verjaardag herdacht van de dood op 75-jarige leeftijd van de Egyptische aartsterrorist Yasser Arafat en de Palestijnse media vragen opnieuw: “Wie heeft Abu Ammar vermoord?“, de nom de guerre van Yasser Arafat.

Lid van het Fatah Central Committee, Tawfiq Tirawi, bevestigde dat Al-Fatah hard werkt om resultaten te bereiken met betrekking tot de “moord op Abu Ammar” en op een dag een resultaat zal bereiken dat alle Palestijnse mensen tevreden stelt.

Hij merkte op dat de mensen haast hebben om het antwoord te weten. Hoezo? Het is toch maar pas 15 jaar geleden. Zulke dingen vragen tijd! 🙂

Lid van de uitvoerende comités van de PLO Azzam al-Ahmad zei:

Het is niet gemakkelijk om de precieze details te verkrijgen over de moord op martelaar President Yasser Arafat … De beslissende kwestie is dat Israël hem heeft vergiftigd, maar hoe? We zijn Op zoek naar een oplossing voor dit mysterie, maar alle grote leiders die Abu Ammar voorafgingen, werden op dezelfde manier vermoord, inclusief Nasser.

Met andere woorden: Hij weet dat het Israël was – aka de duizend jaar oude sneer “de Jood heeft het gedaan!” –  maar ze hebben alleen wat meer bewijs nodig! Het eeuwige mysterie is ook voer voor de strijd tussen de Palestijnse eeuwige rivalen in de terreur, Hamas en Al Fatah.

Een Hamas-website verklaarde botweg dat de huidige Palestijnse president Mahmoud Abbas de persoon was achter een enorme samenzwering om Arafat te vergiftigen en somde veel verondersteld indirect bewijs op, zoals Abbas destijds onderzoeken en de bewegingen van sommige mensen in de buurt van Arafat naar Israël.

De losse handjes van Arafat

Toen Yasser Arafat op 11 november 2004 overleed, werd Israël onmiddellijk beschuldigd voor het vergiftigen van de Palestijnse terroristenleider met Polonium 100. Maar dat kon nooit hard worden gemaakt. Tot iemand uit het team van Ahmad Jibril vertelde: “Om eerlijk te zijn, de Fransen overhandigden ons het medische rapport waarin werd gesteld dat Arafat gestorven was aan AIDS.”

In feite was dit iets waarvan iedereen uit de onmiddellijke omgeving van Arafat al lang van op de hoogte was. Het was een publiek geheim dat de pedofiele Yasser Arafat door zijn ontelbare homoseksuele contacten besmet was geraakt met Aids. Volgens insiders ging zijn seksuele voorkeur uit naar kleine jongetjes en later naar zijn bodyguards.

Arafat stierf in het militair ziekenhuis Percy de Clamart in een voorstad van Parijs op 11 november 2004, nadat zijn gezondheid plotseling verslechterde. De oorzaak van zijn dood is nooit opgehelderd. Sinds de Palestijnse terroristenleider de geest gaf, wordt door zowat elke Arabier ter wereld, met in hun zog duizenden linkse cohortes en andere antisemitische Israëlhaters in het Westen, Israël ervan beschuldigd Arafat vermoord te hebben.

Het mausoleum voor Yasser Arafat in Ramallah in Samaria, aka de Westelijke Jordaanoever, ter waarde van 3,4 miljoen dollar, betaald met westerse donorgelden. Eén van de vele voorbeelden van inherente corruptie binnen de Palestijnse Autoriteit 


_____________________
ENGLISH:

15 years after Yasser Arafat's death, Palestinians accuse Israel and especially each other of "killing" their leader

Source: Brabosh

Yesterday in the Palestinian Territories the 15th anniversary of the death of the Egyptian arch-terrorist Yasser Arafat at the age of 75 and the Palestinian media again ask: "Who killed Abu Ammar?", The nom de guerre of Yasser Arafat.

Member of the Fatah Central Committee, Tawfiq Tirawi, confirmed that Al-Fatah is working hard to achieve results on the "murder of Abu Ammar" and will one day achieve a result that will satisfy all Palestinian people.

He noted that people are in a hurry to know the answer. How so? It is only 15 years ago. Such things take time! 🙂

Member of the PLO executive committees Azzam al-Ahmad said:

It is not easy to get the precise details about the murder of martyr President Yasser Arafat ... The decisive issue is that Israel has poisoned him, but how? We are looking for a solution to this mystery, but all the great leaders who preceded Abu Ammar were killed in the same way, including Nasser.
In other words: He knows it was Israel - aka the thousand-year-old sneer "the Jew did it!" - but they just need some more evidence! The eternal mystery is also food for the struggle between Palestinian eternal rivals in terror, Hamas and Al Fatah.

A Hamas website bluntly stated that current Palestinian President Mahmoud Abbas was the person behind a huge conspiracy to poison Arafat and listed a lot of supposed indirect evidence, such as Abbas investigating at the time and the movements of some people near Arafat to Israel.

The loose hands of Arafat

When Yasser Arafat died on November 11, 2004, Israel was immediately accused of poisoning the Palestinian terrorist leader with Polonium 100. But that could never be proven. Until someone from Ahmad Jibril's team said, "To be honest, the French handed us the medical report that Arafat died of AIDS."

In fact, this was something that everyone in the immediate vicinity of Arafat had long been aware of. It was a public secret that the pedophile Yasser Arafat had been infected with Aids through his countless homosexual contacts. According to insiders, his sexual preference went out to little boys and later to his bodyguards.

Arafat died in the Percy de Clamart military hospital in a suburb of Paris on November 11, 2004, after his health suddenly deteriorated. The cause of his death has never been clarified. Since the Palestinian terrorist leader gave up the ghost, just about every Arab in the world, with thousands of left-wing cohorts and other anti-Semitic Israeli haters in the West, has accused Israel of killing Arafat.

The mausoleum for Yasser Arafat in Ramallah in Samaria, aka the West Bank, worth 3.4 million dollars, paid with western donor funds. One of the many examples of inherent corruption within the Palestinian Authority

(Google Translate)