13 november 2019

2019-11-13: Israel en VS willen meer toezicht op UNRWA - Israel and U.S. want more oversight of UNRWA

Nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Kelly Craft spreekt een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad op het hoofdkantoor van de VN in New York, VS, 12 september 2019; Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN) Danny Danon spreekt tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad op het VN-hoofdkantoor in New York. (fotocredit: REUTERS / LUCAS JACKSON / MIKE SEGAR)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israel en VS dringen er op aan het toezicht op UNRWA te verscherpen wanneer het mandaat wordt verlengd.
Israël en de VS hebben zich zeer kritisch geuit tegenover UNRWA, dat anders brede internationale steun geniet als een organisatie die humanitaire hulp biedt aan de Palestijnen.

Door: The Jerusalem Post
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

Israël en de Verenigde Staten voeren een diplomatieke inspanning uit om het toezicht op het Relief and Works Agency (UNRWA) van de Verenigde Naties te verscherpen wanneer haar mandaat om Palestijnse vluchtelingen te dienen wordt verlengd in december, volgens de afgevaardigde van Israël bij de VN. De vernieuwing, die om de drie jaar plaatsvindt, is meestal een standaardprocedure voor het 71-jarige agentschap, maar het proces zal naar verwachting dit jaar speciale aandacht krijgen in het licht van het voortdurende onderzoek van de VN naar ethisch wangedrag onder de hogere staf van UNRWA.

Aanbevolen door

Israël en de VS hebben zich zeer kritisch opgesteld tegenover UNRWA, dat anders brede internationale steun geniet als een organisatie die humanitaire hulp biedt aan de Palestijnen. De VS, die onder de Obama-regering de grootste donor van UNRWA was, heeft vorig jaar alle financiële hulp aan de organisatie ingetrokken. "UNRWA is een last voor de internationale gemeenschap," vertelde de Israëlische ambassadeur bij de VN Danny Danon woensdag aan The Jerusalem Post . “Het gebruikt de fondsen van de wereld voor het verspreiden van leugens en valse verhalen over de staat Israël en negeert systematisch het bereiken van het doel waarvoor het werd opgericht. Totdat de UNRWA-poorten permanent gesloten zijn, zullen we met alle beschikbare middelen eraan werken om het toezicht te verscherpen. " Er wordt aangenomen dat het mandaat van UNRWA wordt verlengd. Israël en de VS werken er daarom aan om ervoor te zorgen dat de VN een aantal toezichtsmaatregelen neemt wanneer dat mandaat wordt verlengd. "Er wordt verwacht dat de naties voor zullen stellen dat als nieuwe regel de driejarige verlenging veranderd zal worden in een eenjarige verlenging. " zei de afgevaardigde van Israël. Bovendien zou er meer "transparantie in de begroting en uitgaven van het agentschap” naar de VN-lidstaten moeten komen om onregelmatigheden en verduistering van middelen van de internationale gemeenschap te voorkomen," verklaarde de afgevaardigde. 

UNRWA bedient 5,4 miljoen vluchtelingen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, Jordanië, Syrië en Libanon. Het heeft een jaarlijks budget van $ 1,2 miljard. UNRWA is van mening dat de vluchtelingenstatus wordt overgedragen van de ene generatie op de volgende, totdat er een Palestijnse staat is. Israël en de VS hebben betoogd dat dit een steeds groter wordende groep van vluchtelingen creëert, wat een struikelblok vormt voor de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, vooral gezien de Palestijnse oproep tot het recht van terugkeer naar soeverein Israël. 

 

________________________
ENGLISH:


New U.S. Ambassador to the United Nations Kelly Craft addresses a meeting of the U.N. Security Council at U.N. headquarters in New York, U.S. September 12, 2019;Israel's Ambassador to the United Nations (UN) Danny Danon speaks during a meeting of the UN Security Council at UN headquarters in New Yor. (photo credit: REUTERS/LUCAS JACKSON/MIKE SEGAR)

Israel, U.S. to push for UNRWA oversight when mandate is renewed. Israel and the US have been highly critical of UNRWA, which otherwise enjoys broad international support as an organization that provides humanitarian assistance to the Palestinians.

By: The Jerusalem Post

Israel and the United States are heading a diplomatic effort to increase oversight of the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) when its mandate to service Palestinian refugees is renewed in December, according to Israel’s Mission to the UN. The renewal, which occurs every three years, is typically a fairly standard procedure for the 71-year old agency, but the process is expected to receive special attention this year in light of the UN’s ongoing investigation into ethical misconduct among UNRWA senior staff.

srael and the US have been highly critical of UNRWA, which otherwise enjoys broad international support as an organization that provides humanitarian assistance to the Palestinians. The US, which under the Obama administration had been UNRWA’s largest donor, cut off all financial assistance to the organization last year. “UNRWA is a burden on the international community,” Israel’s Ambassador to the UN Danny Danon told The Jerusalem Post on Wednesday. “It utilizes the world’s funds for disseminating lies and false narratives against the State of Israel and systematically ignores fulfilling the goal for which it was established. Until the UNRWA gates are permanently closed, we will work with all the tools at our disposal to increase oversight.” It’s presumed that UNRWA’s mandate will be renewed. Israel and the US are therefore working to ensure that the UN puts a number of oversight measures in place when it extends the mandate. “One of the new regulations the nations are expected to require is to amend the three-year renewal for UNRWA’s mandate to an annual renewal,” Israel’s mission said. Additionally, there would be expanded “transparency into the agency’s budget and expenses for UN member states to avoid irregularities and misappropriation of funds coming from the international community,” the mission stated.

UNRWA services 5.4 million refugees in Gaza, the West Bank, east Jerusalem, Jordan, Syria and Lebanon. It has an annual budget of $1.2 billion. UNRWA holds that refugee status is transferred from one generation to the next, until such time as there is a Palestinian state. Israel and the US have argued that this creates an ever expanding class of refugees, that creates a stumbling bloc to the resolution of the Israeli-Palestinian conflict, particularly given the Palestinian call for a right-of-return to sovereign Israel.