15 november 2019

2019-11-15: Twaalf redenen waarom het Arabisch-Israëlische conflict blijft bestaan - Twelve reasons why the Arab-Israeli conflict persists

Een vredesplan dat werkelijk werkt

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Op zich valt de nieuwe poging te prijzen van de Amerikaanse Jared Kushner om een vreedzame oplossing voor het Arabisch-Israëlische conflict te bereiken.

Door: Tawfik Hamid, Egyptisch auteur. Ingekorte vertaling: Likoed Nederland, 15 november 2019.

Dat gezegd hebbende, vereist de niet-verrassende afwijzing door de Palestijnen nog voordat het voorstel zelfs is uitbracht enige uitleg.

Zonder dat inzicht zal elke poging om echte vrede in het Midden-Oosten te verkrijgen altijd mislukken. Als een insider met zowel een islamitische als Arabische achtergrond wil ik u die duidelijkheid geven. 

1. Het Arabisch-Israëlische conflict gaat niet over grenzen. Het gaat over het bestaan van de staat Israël.

In 1947 gaf het Delingsplan van de Verenigde Naties de Palestijnen en Arabieren het grootste deel van het Heilige Land. De afwijzing van dit plan voor vrede door de Arabische naties en hun daaropvolgende oorlogsverklaring aan Israël was de eerste duidelijke aanwijzing dat het doel geen Palestijnse staat was, maar om Israël van de kaart te vergen. Deze destructieve doelstelling komt terug in het Handvest van Hamas, de voortdurende oproepen van de Iraanse leiders om Israël te vernietigen en in veel commentaren op sociale media in de Arabische wereld. Naast de vernietiging van Israël te zien dienen alle Joden gedood te worden:

“Ik hoorde Allah’s Profeet [Mohammed] zeggen: ‘De Joden zullen met u vechten, en u zult overwinning over hen krijgen zodat een steen zal zeggen: ‘O moslim! Er is een Jood achter mij; dood hem!'” – Sahih al-Bukhari, deel 4, boek 56, nummer 791 

2. Ideologie

Het sterke ideologische geloof van veel moslims dat ze tegen de Joden móéten vechten en ze allemaal moeten doden, is een ander belangrijk obstakel voor het bereiken van echte vrede in het Midden-Oosten. Het is belangrijk op te merken dat een dergelijk geloof voornamelijk is gebaseerd op bovenstaande Hadith van de profeet Mohamed en niet van de koran zelf.

3. Gebrek aan hervormd begrip van de islam

Traditionele interpretaties van de islam hebben de neiging de verzen die positief over joden spreken tot het verleden te beperken en juist de verzen die kritisch zijn op de joden te generaliseren. 

4. De oorzaak van het probleem is níét de grond

Na de ineenstorting van het Ottomaanse rijk werden vele Arabische landen gecreëerd. De Arabische wereld accepteerde dit zonder enig probleem, aangezien dit moslimlanden waren. De afwijzing van de staat Israël hield verband met het feit dat het een joods land is. 

5. Waandenkbeelden

Die manier van denken onder velen in de Arabische wereld belemmert elke vreedzame oplossing voor het Arabisch-Israëlische conflict. Velen in de Arabische wereld geloven bijvoorbeeld sterk dat de Joden de oorzaak zijn van de economische ineenstorting van landen.

6. Het onvermogen van de Arabische mentaliteit om fouten toe te geven

Velen in de Arabische wereld geloven ten onrechte dat Israël alle Arabieren heeft verdreven. In feite zijn er bijna twee miljoen Israëlische Arabieren die als burgers in Israël wonen en die 20% van de bevolking uitmaken. Daarbij wordt genegeerd dat het de Arabieren waren die de Joden verdreven uit landen zoals Egypte, Irak en Algerije. Dat Arabieren hun eigen fouten en misdaden tegen hun Joodse gemeenschappen niet toegeven, vormt nog een obstakel.

7. Complottheorieën

De Arabische en islamitische reguliere media en sociale media beweren dat elk probleem dat zich in de Arabische wereld voordoet een ‘Israëlische samenzwering’ moet zijn. Of op zijn minst “kan het niet de schuld van de Arabieren zijn”. Dit afschuwelijke zelfbedrog komt voort uit zowel een gevoel van suprematie als van ontoereikendheid. Het de schuld geven aan Israël van alle problemen in plaats van het toegeven van eigen fouten, hebben pathologische en zelfvernietigende niveaus bereikt in de Arabische wereld.

8. Psychologische projectie

Psychologische projectie is een mentaal mechanisme waarin mensen zichzelf verdedigen tegen onbewuste impulsen, door die bij henzelf te ontkennen maar aan anderen toe te kennen. Zo wordt bijvoorbeeld de duidelijke discriminatie van niet-islamitische minderheden ontkent, maar wordt alleen naar Israël gewezen wanneer het over discriminatie gaat. Zo was de enige discriminatie die ik zag in Israël door moslims. In de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem mogen niet-moslims niet komen. (Helaas, omdat niet-moslims als onrein worden beschouwd). Daarentegen kon ik als moslim zonder problemen daar wel de Klaagmuur en de heilige Grafkerk bezoeken.

9. Ongekende niveaus van antisemitisme

Niets illustreert beter het niveau van antisemitisme in de moslimwereld dan de verklaring van Soad Saleh toen zij rechtvaardigde dat moslims Joodse vrouwen verkrachtten om hen te vernederen. Soad Saleh is een bekende geleerde aan de Al-Azhar Universiteit, de meest gerenommeerde islamitische universiteit ter wereld. Dergelijke barbaarse opvattingen zijn niet beperkt tot mensen zoals zij. Zij zijn wijd verbreid, zo laten sociale media zien. 

10. Gebrek aan pragmatisme

Er is een Arabisch gebrek aan pragmatisme. Een voorbeeld is dat veel Egyptenaren en Arabieren nog steeds de vrede met Egypte afwijzen. Terwijl die vrede vele economische voordelen heeft gebracht, zoals de teruggave van de Sinaï en de hernieuwde toegang tot het Suezkanaal. Beide zijn een zegen voor handel en toerisme. 

11. Onderwijs

Veel kinderen in de Arabische en moslimwereld versterken de vooroordelen tegen Joden. Bijvoorbeeld, een Saoedisch schoolboek van 2016-2017 over de Hadith (de uitspraken en acties toegeschreven aan de profeet Mohammed) beweert “dat het zionisme streeft naar de wereldheerschappij en een wereldwijde joodse regering.” (Dat is ook projectie: wereldoverheersing is wat de salafistische islam wil; het jodendom niet). Palestijnse schoolboeken zijn niet anders en dit neemt zelfs toe, concludeerde een studie van de NGO Impact-SE: “Het meest verontrustend is de systematische verheerlijking van geweld, martelaarschap en jihad in alle groepen en vakken.” En zo wordt niemand opgevoed voor vrede. 

12. Geld

De trieste realiteit is dat Palestijnse politici het conflict gebruiken om miljarden dollars aan ‘ontwikkelingshulp’ te krijgen.

_________________________
ENGLISH:

The new attempt by the American Jared Kushner to achieve a peaceful solution to the Arab-Israeli conflict is in itself commendable.

By: Tawfik Hamid, Egyptian author. Shortened translation: Likud Netherlands, November 15, 2019.

That said, the non-surprising rejection by the Palestinians requires some explanation even before the proposal has even been issued.

Without that understanding, any attempt to achieve true peace in the Middle East will always fail. As an insider with both an Islamic and Arabic background, I want to give you that clarity.

1. The Arab-Israeli conflict is not about borders. It is about the existence of the state of Israel.

In 1947, the United Nations Division Plan gave the Palestinians and Arabs most of the Holy Land. The rejection of this peace plan by the Arab nations and their subsequent declaration of war to Israel was the first clear indication that the goal was not a Palestinian state, but to get Israel off the map. This destructive objective is reflected in the Hamas Charter, the ongoing calls by Iranian leaders to destroy Israel and in many commentaries on social media in the Arab world. In addition to seeing the destruction of Israel, all Jews should be killed:

"I heard Allah's Prophet [Muhammad] say:" The Jews will fight with you, and you will have victory over them so that a stone will say: "O Muslim! There is a Jew behind me; kill him! '”- Sahih al-Bukhari, part 4, book 56, number 791
2. Ideology

The strong ideological belief of many Muslims that they must fight against the Jews and kill them all is another major obstacle to achieving true peace in the Middle East. It is important to note that such a belief is primarily based on the above-mentioned Hadith of the prophet Mohamed and not of the Quran itself.

3. Lack of reformed understanding of Islam

Traditional interpretations of Islam tend to limit the verses that speak positively about Jews to the past and to generalize the verses that are critical of the Jews.

4. The cause of the problem is not the ground

After the collapse of the Ottoman Empire, many Arab countries were created. The Arab world accepted this without any problem, since they were Muslim countries. The rejection of the state of Israel was related to the fact that it is a Jewish country.

5. Wall images

That way of thinking among many in the Arab world hinders any peaceful solution to the Arab-Israeli conflict. For example, many in the Arab world strongly believe that the Jews are the cause of the economic collapse of countries.

6. The inability of the Arab mentality to admit mistakes

Many in the Arab world mistakenly believe that Israel has expelled all Arabs. In fact, there are nearly two million Israeli Arabs who live in Israel as citizens and make up 20% of the population. It is also ignored that it was the Arabs who drove the Jews out of countries such as Egypt, Iraq and Algeria. The fact that Arabs do not admit their own mistakes and crimes against their Jewish communities is another obstacle.

7. Conspiracy theories

The Arab and Muslim mainstream media and social media claim that any problem that occurs in the Arab world must be an "Israeli conspiracy." Or at least "it can't be the fault of the Arabs". This horrible self-deception stems from both a sense of supremacy and inadequacy. Blaming Israel for all problems, rather than admitting their own mistakes, have reached pathological and self-destructive levels in the Arab world.

8. Psychological projection

Psychological projection is a mental mechanism in which people defend themselves against unconscious impulses, by denying them in themselves but by giving them to others. For example, the clear discrimination against non-Muslim minorities is denied, but Israel is only referred to when it comes to discrimination. For example, the only discrimination I saw in Israel was by Muslims. Non-Muslims are not allowed to enter the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. (Unfortunately, because non-Muslims are considered unclean). On the other hand, as a Muslim, I could visit the Wailing Wall and the Holy Sepulcher without any problems.

9. Unprecedented levels of anti-Semitism

Nothing better illustrates the level of anti-Semitism in the Muslim world than Soad Saleh's statement when she justified Muslims raping Jewish women to humiliate them. Soad Saleh is a well-known scholar at Al-Azhar University, the most renowned

(Google Translate)