16 november 2019

2019-11-16-11.30: Wie zal de Palestijnen na Abbas leiden? - Who will lead the Palestinians after Abbas?

Palestijnse president Mahmoud Abbas (Foto: AFP) (Foto: AFP)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Hoewel er geen poging is gedaan om Abbas uit zijn ambt te zetten, vereist zijn leeftijd en noodlijdende gezondheid dat degenen die strijden om zijn baan hun opties moeten overwegen terwijl ze wachten tot de natuur zijn beloop heeft.

Door: JewishNews-David
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com 

De aandacht die wordt besteed aan de Palestijnse arena, minimaal als in normale tijden, is vandaag de dag nog minder.

Van Irak tot Libanon, sociale en veiligheidskwesties komen in het nieuws, terwijl in Israël de politieke patstelling alles opslokt.

Down Town Ramallah op de Westelijke Jordaanoever (Foto: Reuters) (Foto: Reuters)

 Maar onder het oppervlak zijn werkelijke verschuivingen op komst, die de nabije toekomst kunnen beïnvloeden.

Met andere woorden: iedereen bereidt zich voor op de dag dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas niet langer de leiding heeft.

Het lijkt alsof er niets dramatisch is gebeurd. Abbas sterft niet of wordt zelfs niet in het ziekenhuis opgenomen, hoewel geruchten over zijn falende gezondheid elke paar weken opduiken.

Hij wordt 84 binnen tien dagen, hij heeft kanker, lijdt aan depressie en rookt als een schoorsteen.

Hij geeft de schuld aan president Donald Trump dat hij niet kan stoppen met roken, omdat die zoveel problemen heeft veroorzaakt.

Hoewel de 'Deal of the Century' nu van tafel lijkt te zijn, nemen de financiële problemen van de PA alleen maar toe en bevindt de Palestijnse nationale beweging zich op een van de diepste punten in haar geschiedenis.

Abbas's leeftijd en zwakke gezondheid hebben tot nu toe een strijd tussen potentiële opvolgers voorkomen.

Mensen geloven dat de natuur zijn gang zal gaan, dus er zijn geen pogingen gedaan om hem uit zijn ambt te zetten.

Omdat zowel Israëlische als PA-troepen zich jarenlange ingespannen hebben voor de veiligheid, is Hamas afwezig als militaire macht op de Westelijke Jordaanoever.

De leiders van Hamas hebben door dat hun hoop op controle via militaire middelen ijdel is en daarom zijn ze van plan gebruik te maken van de beschikbare democratische en procedurele middelen zoals parlementsverkiezingen.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze die winnen. Mocht dat wel het geval zijn dan zal een Hamas-lid de positie van voorzitter innemen, die de beweging perfect zal positioneren, om de presidentiële functie over te nemen wanneer Abbas niet langer in staat is die rol te vervullen.

De verkiezingsvooruitzichten van Hamas zijn moeilijk te voorspellen. Resultaten van de publieke opiniepeilingen die in de PA zijn gehouden, mogen niet als betrouwbaar worden beschouwd.

De laatste verkiezingen waren in 2006, en toen won Hamas een groot percentage van de stemmen.

Armoede in de Gazastrook (Foto: AFP)

 Maar dat was voordat ze de controle over de Gazastrook overnamen en de bevolking een leven van extreme armoede en honger oplegden.

Velen op de Westelijke Jordaanoever zijn gefrustreerd en kritisch over de huidige regering. Toch is het twijfelachtig dat zij de situatie in Gaza als een betere optie zien.

Een mogelijk pad naar het toekomstige leiderschap van de PLO kan afkomstig zijn van Fatah (de Palestijnse Nationale Bevrijdingsbeweging).

Twee mogelijke kandidaten, achter de coulissen, worden beschouwd als sterke kanshebbers:

Een daarvan is Jibril Rajoub, die momenteel verantwoordelijk is voor sport voor de PA en naam heeft gemaakt door het nationale voetbalteam.

Voorzitter van de Palestijnse voetbalbond Jibril Rajoub (Foto: Ohad Zwigenberg)

 De andere is Mohammad Dahlan, die door Abbas van de Westelijke Jordaanoever is verbannen, maar waarvan wordt aangenomen dat hij een sterke aanhang heeft in de Gazastrook. Hij geniet financiële steun van de VAE en lijkt ook de Egyptische president Sisi aan zijn kant te hebben, iets waar Abbas minder enthousiast over is.

Wie de opvolger ook zal zijn, de vijandigheid tegenover Hamas, uitgedrukt door de huidige leider, zal verdwijnen en de groeperingen zullen zeker moeite doen om betrekkingen te herstellen.

Zoals gemeld door Ynetnews

 

___________________________
ENGLISH:

Palestinian President Mahmoud Abbas (Photo: AFP) (Photo: AFP)

Opinion: Though no attempt has been made to push Abbas out of office, his age and ailing health requires those vying for his job to consider their options as they wait for nature to take its course

By: JewishNews-David

The attention given to the Palestinian arena, minimal as it is in normal times, is even less today.

From Iraq to Lebanon, social and security issues make headlines, while in Israel – the political stalemate is all consuming.

Down Town Ramallah on the West Bank (Photo: Reuters) (Photo: Reuters)

But below the surface, actual shifts are afoot, which may affect the near future.

In other words: everyone is preparing for the day after Palestinian President Mahmoud Abbas is no longer in charge.

It appears as if nothing dramatic as happened. Abbas is not dying or even hospitalized, though rumors about his failing health pop up every few weeks.

He will be 84 in ten days, he has cancer, suffers from depression and smokes like a chimney.

He blamed his failure to quit cigarettes on the troubles President Donald Trump has caused him.

Though the “Deal of the Century” seems now to be off the table, the PA’s financial troubles are only growing, and the Palestinian national movement is at one of the lowest points in its history.

Abbas’s age and frail health has so far prevented a battle between potential successors.

People believe nature will take its course so attempts to push him out of office have not been made.

Because both Israeli and PA security forces have invested years-long efforts, Hamas is absent as a military force in the West Bank.

Hamas’ leadership understands that their hopes of assuming control through military means will fail, so they intend to make use of the available democratic and procedural means such as parliamentary elections.

Winning those seems likely, and if successful, a Hamas member will assume the position of speaker, which will position the movement perfectly, to take over the presidential post when Abbas is no longer able to fill the role.

Hamas’s electoral prospects are difficult to foresee. Results of the public opinion polls conducted in the PA should not be considered trustworthy.

The last elections were in 2006, and then Hamas won a large percentage of the vote.

Poverty in the Gaza Strip (Photo: AFP)

 But that was before they took control of the Gaza Strip and imposed on its population a life of extreme poverty and hunger.

Many in the West Bank are frustrated and critical of the current government. Still, it is doubtful they see the situation in Gaza as a better option.

A possible path to the future leadership of the PLO may come from Fatah (the Palestinian National Liberation Movement).

Two possible candidates who have been waiting in the wings are considered strong contenders:

One is Jibril Rajoub, who is currently in charge of sports for the PA and has made a name for himself through the national soccer team.

Chairman of the Palestinian Soccer Association Jibril Rajoub (Photo: Ohad Zwigenberg)

 The other is Mohammad Dahlan, who has been banned from the West Bank by Abbas but is believed to have a strong following in the Gaza Strip, enjoyed financial support from the UAE and seems to have Egyptian President Sisi in his corner as well – something Abbas is less than thrilled about.

Whoever the successor will ultimately be, the animosity for Hamas, expressed by the current leader will disappear and the factions will certainly make the effort to mend fences.

As reported by Ynetnews

(Google Translate)