21 november 2019

2019-11-21: De strijd waar je nooit over hoort: hoe intense vervolging bedreigde christenen uit Gaza verdrijft - The Battle You Never Hear About: How Intense Persecution is Driving Endangere

Nederlands-English

NEDERLANDS:

JERUZALEM, Israël - Terroristen in Gaza hebben de afgelopen week honderden raketten afgevuurd op Israëlische burgers en hele steden genoodzaakt zich in  hun schuilkelders terug te trekken. Als reactie bestookte Israël terreurdoelen in de Gazastrook met dodelijke luchtaanvallen.

BRON: CBN NEWS ISRAEL

Vlagen van geweld zoals deze zijn maar al te bekende werkelijkheden in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Er is echter een groep die tussen twee vuren zit: christenen. Over hen is weinig bekend en er wordt over hen bijna niet geschreven, maar deze groep verdwijnt snel uit Gaza.  

Christenen wonen sinds de tijd van Jezus in het Heilige Land, maar Gazaanse christenen zijn een kleine minderheid in een groot conflict. Met minder dan 1.000 christenen in Gaza, maakt een meedogenloze humanitaire ramp en intense vervolging door het Hamas-regime hen tot een van de meest kwetsbare groepen christenen in het Midden-Oosten.

"Palestijnse christenen bestaan in het algemeen al heel lang en vormen een zeer klein deel van de bevolking, slechts ongeveer 1 procent van het Palestijnse volk. Maar hun wortels gaan ver terug, tot voor de islam, tot vóór de Arabieren zelfs. Ze waren er vanaf het begin, ze zijn in alle opzichten afstammelingen van de oorspronkelijke kerk," vertelde Robert Nicholson, president van een christelijke organisatie genaamd het Philos Project , CBN News.  

Gazaanse christenen worden geconfronteerd met mishandeling, discriminatie en andere vormen van vervolging alleen omdat ze volgelingen van Christus zijn. Elke keer dat Israël wordt gedwongen door luchtaanvallen zich te verdedigen tegen terroristen in de Gazastrook wordt ook hun leven bedreigd. 

"Een Gazaanse christen legde me uit dat ze op de grond met Hamas te maken hebben en in de lucht worden ze geconfronteerd met de Israëlische luchtmacht,. Die twee partijen voeren tamelijk vaak oorlog. Deze christenen hebben gewoon het gevoel dat ze tussen twee vuren in zitten en ze willen vertrekken, "zei Nicholson.

Het Philos-project, dat positieve christelijke betrokkenheid in het Midden-Oosten wil bevorderen, helpt deze christenen te ontsnappen aan vervolging en te verhuizen naar de Westelijke Jordaanoever. Velen van hen hebben daar al familieleden, maar door geopolitieke beperkingen kunnen ze elkaar niet ontmoeten. 

"De Gaza Exodus- campagne is een initiatief dat we hier bij het Philos-project uitvoeren om welke christen dan ook, in dit geval Palestijnse christenen die willen vertrekken, te helpen vertrekken," verklaarde Nicholson. 

Philos helpt vier Gazaanse christelijke families te sponsoren om tegen de kersttijd legaal naar de Westelijke Jordaanoever te kunnen verhuizen. Om veiligheidsredenen wordt de identiteit van deze families niet bekendgemaakt. 


Gazaanse christenen voelen zich verlaten, maar het Philos-project gelooft dat hun geloofsgenoten in het Westen hun grootste bondgenoot zouden kunnen zijn.  

"Een Palestijnse christen beschreef het op deze manier voor mij. Hij zei: “Voor de Joden ben ik een Arabier en voor de Arabieren ben ik een christen.” Dus ongeacht van welke kant ze bekeken worden, ze worden gezien als een vreemdeling en daarom zijn velen van hen helemaal weggegaan, "zei Nicholson. 

Er wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen Gazaanse christenen en Palestijnse terroristen. De laatsten streven actief naar een totale vernietiging van de Joodse staat. Maar Nicholson zegt dat dat voor de christenen niet aan de orde is. 

"Als minderheid zitten ze gevangen tussen twee kanten. Ze zijn over het algemeen niet de mensen die het conflict aangaan. Het zijn geen terroristen. Het zijn niet de mensen die rellen ontketenen tegen de Israëlische politie. Je vindt uitzonderingen hier en daar maar over het algemeen zijn de Palestijnse christenen uit op vrede. "

Het Philos Project roept overal gelovigen op om volgelingen van Christus te helpen Gaza te verlaten en hun aanwezigheid en geschiedenis in het Midden-Oosten te behouden.

"We willen dat Palestijnse christenen in het land kunnen blijven, maar dan in een veilige situatie", legt Nicholson uit. "Op dit moment zijn de christenen in Gaza absoluut de meest bedreigde christenen die in het Heilige Land wonen."

 

___________________________
ENGLISH:

JERUSALEM, Israel - Terrorists in Gaza rained down hundreds of rockets on Israeli civilians over the last week, sending entire cities to their bomb shelters. In response, Israel pounded terror targets in the Gaza Strip with deadly airstrikes.

SOURCE:CBN NEWS ISRAEL

Bouts of violence like this one are all too familiar realities in the Israeli-Palestinian conflict. Caught in the middle is a little known, underreported group that is quickly disappearing from Gaza - Christians. 

Christians have been living in the Holy Land since the time of Jesus, but Gazan Christians are a tiny minority in a big conflict. With less than 1,000 Christians left in Gaza, a merciless humanitarian disaster and intense persecution from the Hamas regime makes them one of the most vulnerable groups of Christians in the Middle East.

"Palestinian Christians, in general, have been around for a very long time and they are a very small part of the population, only about 1 percent of the Palestinian people. But their roots go all the way back. Before Islam, before the Arabs even. They were there since the beginning, they are the descendants of the original church for all intents and purposes," Robert Nicholson, president of a Christian organization called the Philos Project, told CBN News.  

Gazan Christians face assault, discrimination, and other forms of persecution simply for being followers of Christ. Their lives are also endangered every time Israel is forced to defend itself against terrorists in the Gaza Strip through airstrikes. 

"One Gazan Christian explained to me they're facing Hamas at ground level and they're facing the IDF, or the Israeli airforce, in the skies above as the two sides go to war rather frequently. These Christians just feel like they're caught in the middle and they want to leave," said Nicholson.

The Philos Project, which seeks to promote positive Christian engagement in the Middle East, is helping these Christians escape persecution and relocate to the West Bank. Many of them already have family members there but due to geopolitical restraints, they are unable to see them. 

"The Gaza Exodus campaign is an initiative that we are running here at the Philos Project to help any Christian, Palestinian Christians, who want to leave, to leave," Nicholson explained. 

Philos is helping sponsor four Gazan Christian families to legally relocate to the West Bank by Christmas time. Due to safety concerns, the identities of these families remain undisclosed. 


Gazan Christians feel abandoned but the Philos Project believes their greatest ally could be their fellow believers in the West.  

"One Palestinian Christian described it to me this way. He said, 'To the Jews, I'm an Arab and to the Arabs, I'm a Christian.' So regardless of which side they're looking toward they're seen as a stranger which is why many of them have left altogether," said Nicholson. 

Gazan Christians are often mistaken to be no different than the Palestinian terrorists who actively seek a genocidal end to the Jewish State, but Nicholson says that is simply not true. 

"As a minority, they are caught between two sides. They are not, by in large, the people who are engaging in the conflict. They are not terrorists. They are not the people who are out rioting against the Israeli police. You find exceptions here and there but by in large the Palestinian Christians are peaceful."

The Philos Project is calling on believers everywhere to help followers of Christ exit Gaza and preserve their presence and history in the Middle East.

"We want Palestinian Christians to be able to stay in the land but they need to do so in a situation of safety," Nicholson explained. "Right now the Christians in Gaza are absolutely the most endangered Christians living in the Holy land."