27 november 2019

2019-11-27 - Taranis gewasbewaking helpt boeren - Taranis crop monitoring helps farmers

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ongeveer 19.000 boeren in acht landen maken gebruik van het Taranis beeldvormings- en analyseplatform om ziekten en plagen in grote groepen gewassen te helpen voorkomen. Zo helpt Israëlische technologie boeren wereldwijd om hun gewassen te verbeteren.

Bron: Israeltoday.nl

De start-up Taranis, die vier jaar geleden in een garage werd opgericht door Ofir Schlam, die in zijn diensttijd bij de IT-afdeling van het leger werkte, is een goed voorbeeld van kennis die is opgedaan in het leger en wordt toegepast in het bedrijfsleven.

De kennis, die hij daar opdeed over drones, gebruikt hij nu voor een techniek om gewassen te inspecteren. Een vliegtuig vliegt met 200 km per uur, of een drone met 55 km per uur, over een groot landbouwareaal en maakt van elke plant een scan met zeer hoge resolutie op bladniveau, waarop beestjes, plekjes, ziektes, onkruid en gebrek aan voedingsstoffen herkenbaar zijn. Een computer­programma bepaalt daarna waar gewas­bescher­mings­middelen nodig zijn. Deze precisie­landbouw zorgt voor minder milieubelasting en een betere oogst.

Schlam is opgegroeid in een boerenfamilie, en geloofde dat nauwkeurigere voorspellende modellen veel gewas­verliezen, veroorzaakt door het weer, bemestings­tekorten, ziekten en aantastingen door insecten en onkruid, die wereldwijd voor miljarden schade aan­richten, konden voorkomen, zie bericht.

Ongeveer 19.000 boeren gebruiken het landbouw­platform om beslissingen te nemen over het voorkomen van ziekten en plagen in gewassen zoals tarwe, maïs, sojabonen, katoen en aardappelen op in totaal 8 miljoen hectare akkers in Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Israël, Rusland, de Verenigde Staten en Oekraïne.

Taranis CEO Ofir Schlam gebruikt de app in het veld. (Foto: Taranis).

'De laatste drie jaar zijn vrij verbazingwekkend', erkent Taranis CEO Ofir Schlam van het hoofdkantoor van het bedrijf in Tel Aviv. 'Er zijn veel meer behoeften in het veld, veel vraag naar ons product en meer manieren om onze basistechnologie beter te gebruiken'. Na vier jaar heeft het Israëlische agro-techische bedrijf bijna 60 werknemers, vijf buitenlandse kantoren, twee overgenomen bedrijven en 30 miljoen dollar aan investeringen.


______________________________
ENGLISH:

About 19,000 farmers in eight countries use the Taranis imaging and analysis platform to help prevent pests and diseases in large groups of crops. Israeli technology helps farmers worldwide to improve their crops.

Source: Israeltoday.co.il

The Taranis start-up, which was established four years ago in a garage by Ofir Schlam, who worked in the military's IT department during his service, is a good example of knowledge acquired in the army and applied in the business.

He now uses the knowledge he gained there about drones for a technique for inspecting crops. A plane flies over a large agricultural area at 200 km per hour or a drone at 55 km per hour and turns every plant into a very high-resolution scan at leaf level, on which insects, spots, diseases, weeds and nutrient deficiencies are recognizable. . A computer program then determines where plant protection products are needed. This precision agriculture ensures less environmental impact and a better harvest.

Schlam grew up in a farming family, believing that more accurate predictive models could prevent many crop losses caused by weather, fertilizer shortages, diseases and insect and weed infestations that cause billions of damage worldwide, see report.

About 19,000 farmers use the agricultural platform to make decisions about the prevention of pests and diseases in crops such as wheat, maize, soybeans, cotton and potatoes on a total of 8 million hectares of fields in Argentina, Australia, Brazil, Canada, Israel, Russia, the United States and Ukraine.

Taranis CEO Ofir Schlam uses the app in the field. (Photo: Taranis).

"The last three years have been pretty amazing," recognizes Taranis CEO Ofir Schlam from the Tel Aviv company headquarters. "There are many more needs in the field, much demand for our product and more ways to make better use of our basic technology." After four years, the Israeli agro-tech company has nearly 60 employees, five foreign offices, two acquired companies and 30 million dollars in investments.

(Googel Translate)