03 december 2019

2019-12-03: De Britten stalen 70% van het aan Israël toegezegde land - The British stole 70% of the land promised to Israel

Dit is het soort informatie dat de meeste mensen gewoon niet weten en degenen die dat wel doen, zijn te oneerlijk om het te bespreken. Het is belangrijk dat u dit leest en vervolgens deelt. Het is tijd om het verhaal te herroepen omwille van de waarheid!

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Jordanië is een staat die werd opgericht in 1946 (twee jaar vóór Israël). Het gebied stond bekend als Trans-Jordanië (de andere kant van de rivier de Jordaan) en maakte voor 70% deel uit van het Britse Mandaat voor Palestina. De Hasjemitische clan kwam uit Mekka en bezette het gebied van Trans-Jordanië.

Bron: Likoed Nederland

Hoewel het gebied van Trans-Jordanië door Sir Balfour al in 1917 aan de Joden was beloofd als onderdeel van het Joodse vaderland, heeft niemand iets gezegd over de illegale bezetting door de Hasjemitische clan.

De uit Saoedi-Arabië afkomstige Hasjemieten hebben geen enkele historische, nationale of religieuze banden met het land dat ze momenteel bezetten. In 1946 accepteerde de Volkenbond de illegale bezetting door de Hasjemieten en erkende een nieuwe staat genaamd Jordanië, die op 70% van wat door het Britse Mandaat voor Palestina werd verklaard.

Israël werd lid van de Verenigde Naties in mei 1949, terwijl Jordanië pas op 14 december 1955 in de VN werd erkend! In november 1947 keurde de VN resolutie 181 goed, die ook wel het Verdelingsplan (ook bekend als de tweestatenoplossing) wordt genoemd. Eén Joods land en één Arabisch land in het toenmalige Britse Mandaat Palestina.

Als een Jood die al 70% van het land Israël is beroofd, vind ik de naam ‘verdelingsplan’ al beledigend. Mijn inheemse land was al verdeeld en er was al een Arabisch land op 77% van wat Brits Palestina was.

Dus de VN hebben de resolutie aangenomen dat de resterende 30% van het land dat niet van het Joodse volk is geroofd, weer wordt opgedeeld en wordt aangeboden aan de Arabische Liga. Er was geen excuus voor de VN om een dergelijke resolutie te maken en toch accepteerden de Joden destijds de resolutie omdat we hongerden naar leven.

De Arabieren weigerden de tweestatenoplossing (en zullen dat daarna nog tientallen keren herhalen) omdat ze geen enkele Joodse aanwezigheid of uitspraak in het Land van Israël zouden accepteren. Als reactie op het Verdelingsplan vielen ze de kersverse Joodse staat aan met als doel het te vernietigen en de Joden de zee in te duwen. Met Gods hulp en vele zeer dappere Joodse soldaten won Israël de oorlog.

De kaart na 1948 was een puinhoop voor het Joodse volk. Jordanië bezette Jeruzalem, Judea en Samaria en hield de Joden weg uit alle gebieden. Ze bouwden een muur in Jeruzalem en elke Jood die probeerde de Oude Stad te bereiken, zou doodgeschoten worden. Talloze synagogen werden vernietigd door de Jordaniërs en de Joodse begraafplaatsen op de Olijfberg werden ontheiligd.

De beruchte ‘groene lijn’ dateert niet van 1967! Het is de wapenstilstandslijn van april 1948.

Toen de Arabieren beseften dat ze faalden in hun poging om het Joodse volk te vernietigen, stopten ze met vechten. De kleur van de lijn die met een stift over een kaart getrokken tot daar waar de Arabieren hun poging om ons te vernietigen stopten was … GROEN!

Jordanië regeerde over Judea en Samaria, Egypte regeerde over Gaza en Syrië regeerde over de Golanhoogvlakte. Voor degenen die het belang van de bovenstaande zin niet begrijpen, betekent dit dat al het gebied dat de Arabieren ‘bezet’ noemen, tussen 1948 en 1967 onder Arabische controle stonden! Was er vrede?

Het waren Jordanië, Egypte en Syrië die de vluchtelingenkampen bouwden en hun eigen Arabische broeders en zusters erin stopten om een vluchtelingenprobleem te creëren om Israël te bashen. Als het creëren van een nieuwe staat met de naam Palestina het doel was en alle Arabische landen zijn voorstander van een dergelijke staat, waarom hebben Jordanië, Egypte en Syrië de ‘Palestijnse’ Arabieren niet geholpen om in die 19 jaar (1948-1967) een eigen staat te stichten?

Israël bevrijdde Jeruzalem, Judea, Samaria, Gaza en de Golan van de bezetting door de Arabische staten en het heeft niets te maken met een Arabisch volk dat zichzelf (sinds 1964) Palestijnen noemt. Wij hebben nooit een Arabische plaats die Palestina heette bezet, er was nooit een Arabische plaats genaamd Palestina dat bezet zou kunnen worden.

U zult waarschijnlijk zeggen dat dit genoeg is om de anti-Israëlische propaganda volledig te vernietigen, maar het wordt veel beter (of erger). Vandaag wordt Jordanië geregeerd door een koning. Meer dan 75% van de bevolking van Jordanië zijn Arabieren die zichzelf ‘Palestijnen’ noemen!

Dus waarom heeft de meerderheid van de ‘Palestijnen’ het niet overgenomen? Omdat Jordanië hen geen volledige rechten geeft! In feite heeft Jordanië de grootste ‘Palestijnse’ vluchtelingenkampen!

Waar is de VN? Waar is UNRWA? Waar zijn de actiegroepen? Waar zijn alle linksen die geven om mensenrechten?

Samengevat: Jordanië bezit 77% van het Britse Palestina en heeft een meerderheid van meer dan 75% van de Arabieren die zichzelf ‘Palestijnen’ noemen. Waarom zijn niet de Arabieren, die zo een Palestijnse staat willen creëren, niet vechten voor meer dan 77% van het land waar ze een 75% meerderheid zijn? Waarom vechten ze over een kleine strook van 23% waar ze de minderheid zijn?

Het antwoord is simpel. Dit is nooit een strijd geweest om een nieuwe staat te stichten, Palestina genaamd, het is een strijd om dat ene ISRAËL te vernietigen.

Kunnen we nu gaan strijden voor de waarheid en stoppen met het geven van valse diplomatie die gebaseerd is op leugens?

Door Ari Fuld. Vertaling en bewerking: Brabosh. Artikel in nagedachtenis van de schrijver, Ari Fuld, die een jaar geleden in een Israëlisch winkelcentrum werd doodgestoken door een Palestijnse terrorist. 29 september 2019.


________________________
ENGLISH:

This is the kind of information that most people just don't know and those who do are too unfair to discuss it - it's important that you read this and then share it. It's time to revoke the story for the sake of truth!

Jordan is a state that was established in 1946 (two years before Israel). The area was known as Trans-Jordan (the other side of the Jordan River) and was 70% part of the British Mandate for Palestine. The Hashemite clan came from Mecca and occupied the area of Trans-Jordan.

Source:  Likoed Netherlands

Although the area of Trans-Jordan was promised to the Jews by Sir Balfour as part of the Jewish homeland in 1917, no one has said anything about the illegal occupation by the Hashemite clan.

The Hashemites from Saudi Arabia have no historical, national or religious ties with the country they currently occupy. In 1946, the League of Nations accepted the illegal occupation by the Hashemites and recognized a new state called Jordan, which is 70% of what the British Mandate declared for Palestine.

Israel became a member of the United Nations in May 1949, while Jordan was only recognized in the UN on December 14, 1955! In November 1947, the UN adopted resolution 181, which is also referred to as the Division Plan (also known as the two-state solution). One Jewish country and one Arab country in the then British Mandate of Palestine.

As a Jew who has already been robbed of 70% of the land of Israel, I find the name "distribution plan" offensive. My native country was already divided and there was already an Arab country at 77% of what was British Palestine.

So the UN adopted the resolution that the remaining 30% of the country that has not been robbed of the Jewish people will be redistributed and offered to the Arab League. There was no excuse for the UN to make such a resolution and yet the Jews accepted the resolution at the time because we were starving for life.

The Arabs refused the two-state solution (and will repeat it dozens of times afterwards) because they would not accept any Jewish presence or ruling in the Land of Israel. In response to the Division Plan, they attacked the brand new Jewish state with the aim of destroying it and pushing the Jews into the sea. With God's help and many very brave Jewish soldiers, Israel won the war.

The map after 1948 was a mess for the Jewish people. Jordan occupied Jerusalem, Judea and Samaria and kept the Jews away from all territories. They built a wall in Jerusalem and every Jew trying to reach the Old City would be shot. Countless synagogues were destroyed by the Jordanians and the Jewish cemeteries on the Mount of Olives were desecrated.

The notorious "green line" does not date from 1967! It is the truce line of April 1948.

When the Arabs realized that they had failed in their attempt to destroy the Jewish people, they stopped fighting. The color of the line drawn with a marker over a map to where the Arabs stopped their attempt to destroy us was ... GREEN!

Jordan ruled over Judea and Samaria, Egypt ruled over Gaza and Syria ruled over the Golan Heights. For those who do not understand the importance of the above sentence, this means that all the areas that the Arabs call "occupied" were under Arab control between 1948 and 1967! Was there peace?

It was Jordan, Egypt and Syria who built the refugee camps and put their own Arab brothers and sisters in it to create a refugee problem to bash Israel. If the goal was to create a new state called Palestine and all Arab countries are in favor of such a state, why did Jordan, Egypt and Syria not help the "Palestinian" Arabs in that 19 years (1948-1967) to establish its own state?

Israel freed Jerusalem, Judea, Samaria, Gaza and the Golan from the occupation by the Arab states and it has nothing to do with an Arab people calling themselves Palestinians (since 1964). We never occupied an Arab place called Palestine, there was never an Arab place called Palestine that could be occupied.

You will probably say that this is enough to completely destroy the anti-Israeli propaganda, but it is getting much better (or worse). Today, Jordan is ruled by a king. More than 75% of Jordan's population are Arabs who call themselves "Palestinians"!

So why didn't the majority of "Palestinians" take over? Because Jordan does not give them full rights! In fact, Jordan has the largest "Palestinian" refugee camps!

Where's the UN? Where's UNRWA? Where are the action groups? Where are all the lefts who care about human rights?

In summary: Jordan owns 77% of British Palestine and has a majority of me