03 december 2019

2019-12-03: Israël keurt de bouw goed van een nieuwe Joodse wijk in het centrum van Hebron - Israel approves the construction of a new Jewish neighborhood in the center of Hebron​

Nederlands- English

NEDERLANDS:

Minister van Defensie Naftali Bennett beval zondag de Coördinator van Overheidsactiviteiten in de Gebieden (COGAT) en het burgerlijk bestuur van Judea en Samaria om de gemeente Hebron in kennis te stellen van de planning van een nieuwe joodse wijk op de historische joodse markt. Bron: Brabosh

De beslissing werd genomen aan het einde van een reeks discussies die door de minister van Defensie werden gevoerd met de Public Service Administration, de Civil Administration en de Shin Bet. In overeenstemming met de richtlijn van de minister stuurt de civiele administratie een brief hierover naar de gemeente Hebron.

Verwacht wordt dat de beslissing een einde zal maken aan jaren van juridische en politieke gevechten over het lot van de markt, die tientallen jaren verlaten is gebleven, zelfs nadat Joden na de Zesdaagse Oorlog van 1967 naar Hebron begonnen terug te keren.

De nieuwe buurt zal een territoriaal continuüm creëren van de Grot van de Patriarchen naar de Avraham Avinu-wijk en het aantal Joodse inwoners in de stad verdubbelen. De marktgebouwen zullen worden gesloopt als onderdeel van de bouw en nieuwe winkels zullen in hun plaats worden gebouwd. De rechten van Arabieren op de begane grond blijven behouden zoals ze nu zijn.

De markt was eigendom van Joden voorafgaand aan het bloedbad van Hebron in 1929 waarbij zevenenzestig Joden op 24 augustus 1929 werden vermoord. Kort daarna werden alle Joden van Hebron geëvacueerd door de Britse autoriteiten.

Velen keerden terug in 1931, maar werden bijna allemaal geëvacueerd bij het uitbreken van de Arabische opstand van 1936-1939. Het bloedbad maakte deel uit van de Palestijnse rellen in 1929, waarbij in totaal 133 Joden werden gedood en maakte een einde aan de eeuwenoude Joodse aanwezigheid in Hebron.

Geen enkele Jood kon van 1929 tot 1967 in Hebron wonen. Het volgende decennium werd Israël opgericht, maar Hebron werd veroverd en bezet door het Arabische legioen van koning Abdullah tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 en uiteindelijk illegaal geannexeerd door Jordanië. Joden keerden pas terug naar de stad in 1968, een jaar nadat Israël Hebron tijdens de Zesdaagse Oorlog had bevrijd van de Jordaanse controle.

Jordanië weer boos Jordanië veroordeelde maandag het besluit van Israël om een nieuwe joodse wijk te bouwen op de historische joodse markt in Hevron. De minister van Buitenlandse Zaken van Jordanië, Ayman Safadi, zei dat de Israëlische aankondiging vredesinspanningen ondermijnt en een schending is van alle wetten en conventies,.

De minister benadrukte dat ‘Israëlische nederzettingen’ illegaal zijn volgens internationale wetten, en benadrukte dat de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid moet nemen om de Israëlische nederzettingen te stoppen en Israël te dwingen zich te houden aan de uitvoering van VN-resolutie 2334.

Safadi waarschuwde voor de voortdurende bouw van ‘nederzettingen’ door Israël, waarvan hij zei dat deze de tweestatenoplossing ondermijnt en alle kansen voor vrede doodt.

Bronnen:

♦ naar een artikel “Bennett approves new Jewish neighborhood in Hevron” van 1 december 2019 en een artikel van Elad Benari “Jordan: Construction in Hevron undermines peace” van 3 december 2019 op de site van Arutz Sheva


__________________________
ENGLISH:

Defense Minister Naftali Bennett ordered the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) and the civil administration of Judea and Samaria on Sunday to inform the Hebron community about the planning of a new Jewish neighborhood on the historic Jewish market.

Source: Brabosh

The decision was made at the end of a series of discussions that the Minister of Defense had with the Public Service Administration, the Civil Administration and the Shin Bet. In accordance with the ministerial directive, the civil administration sends a letter about this to the municipality of Hebron.

The decision is expected to end years of legal and political battles over the fate of the market, which has remained abandoned for decades, even after Jews began returning to Hebron after the 1967 Six-Day War.

The new neighborhood will create a territorial continuum from the Cave of the Patriarchs to the Avraham Avinu district and double the number of Jewish residents in the city. The market buildings will be demolished as part of the construction and new stores will be built in their place. The rights of Arabs on the ground floor remain as they are today.

The market was owned by Jews prior to the Hebron massacre in 1929 where sixty-seven Jews were killed on August 24, 1929. Shortly thereafter, all Jews from Hebron were evacuated by the British authorities.

Many returned in 1931, but nearly all were evacuated at the outbreak of the Arab uprising of 1936-1939. The massacre was part of the Palestinian riots in 1929, in which a total of 133 Jews were killed and put an end to the age-old Jewish presence in Hebron.

No Jew could live in Hebron from 1929 to 1967. The following decade Israel was founded, but Hebron was conquered and occupied by King Abdullah's Arab legion during the 1948 War of Independence and eventually illegally annexed by Jordan. Jews did not return to the city until 1968, a year after Israel freed Hebron from Jordanian control during the Six Day War.

Jordan angry again Jordan condemned Israel's decision on Monday to build a new Jewish neighborhood on the historic Jewish market in Hevron. Jordan's foreign minister, Ayman Safadi, said the Israeli announcement undermines peace efforts and is a violation of all laws and conventions.

The minister stressed that "Israeli settlements" are illegal under international laws, and stressed that the international community must take its responsibility to stop Israeli settlements and force Israel to comply with UN Resolution 2334.

Safadi warned of Israel's continued building of "settlements," which he said undermines the two-state solution and kills all opportunities for peace.

Sources:

♦ to an article "Bennett approves new Jewish neighborhood in Hevron" of 1 December 2019 and an article by Elad Benari "Jordan: Construction in Hevron undermines peace" of 3 December 2019 on the site of Arutz Sheva

(Google Translate)