05 december 2019

2019-12-05: Israël zal de VN vragen om 800.000 Joodse vluchtelingen uit Arabische landen te erkennen - Israel will ask the UN to recognize 800,000 Jewish refugees from Arab countries

 Het Joodse Kwartier in Tripoli in Libië voor de Tweede Wereldoorlog. In 1931 woonden er nog 21.000 Joden in Libië. In 1974 nog een 20-tal. De laatste Jood van Libië, Rina Debach, verliet het land in 2003 [beeldbron]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door. Brabosh

De Israëlische ambassadeur bij de VN, Danny Danon, heeft een plan aangekondigd om een resolutie voor te stellen waarin Joodse vluchtelingen uit Arabische landen en Iran worden erkend, met als doel de voorgestelde zogenaamde Palestijnse resoluties te ondermijnen.

Danon zal de resolutie aankondigen tijdens een bespreking van de Algemene Vergadering om 72 jaar te markeren sinds het partitieplan van 1947 dat de staat Israël vestigde. Danon zei:

De internationale gemeenschap is, zoals zo vaak, comfortabel met alleen te focussen op Palestijnse vluchtelingen en wist tegelijkertijd het verhaal van honderdduizenden joden van de geschiedenispagina’s. Maar de staat Israël zal de waarheid uitspreken en het historische onrecht corrigeren door een einde te maken aan de oorverdovende stilte van de internationale gemeenschap.

Joden hadden duizenden jaren in de Arabische landen gewoond en veel van hun gemeenschappen gingen aan de komst van de islam vooraf.

Maar in de 20ste eeuw, met de opkomst van het Arabische nationalisme en het conflict in Israël, begonnen de nieuwe Arabische regimes een campagne van massale schendingen van de rechten van hun Joodse burgers.

Arabische staten onteigenden de eigendommen, gronden en handelsaken van hun inheemse Joden en velen van hen werden gedenaturaliseerd, verdreven, gearresteerd, gemarteld en vermoord.

Het land Israël was meer dan drieduizend jaar geleden de geboorteplaats van het Joodse volk, en vanaf de oudheid werden centra van Joodse beschaving gevestigd in veel delen van de aangrenzende regio’s.

Belangrijke Joodse gemeenschappen bestonden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Babylon, de Levant, het Arabische schiereiland, Jemen en de Golfregio meer dan 2000 jaar, eeuwen vóór de komst van de islam en de Arabische verovering.

Israël bereidt zich erop voor een vergoeding te eisen van in totaal $ 250 miljard uit zeven Arabische landen en Iran voor eigendommen en bezittingen die zijn achtergelaten door Joden die gedwongen waren om die landen te ontvluchten na de oprichting van de staat Israël.

“De tijd is gekomen om de historische onrechtvaardigheid van de pogroms (tegen de Joden) in zeven Arabische landen en Iran te corrigeren en om honderdduizenden Joden die hun eigendom hebben verloren te vergoeden, wat rechtmatig van hun is”, zei Israëls Minister voor Sociale Gelijkheid, Gila Gamliel, die de behandeling van de kwestie door de Israëlische regering coördineert.

Israël gaat daarbij op zoek gaat naar 35 miljard dollar aan compensatie voor verloren Joodse bezittingen uit Tunesië en $ 15 miljard dollars uit Libië. In totaal meldde het tv-rapport dat Israël meer dan $ 250 miljard van deze twee landen zal zoeken plus Marokko, Irak, Syrië, Egypte, Jemen en Iran.

Justice for Jews from Arab Countries (JJAC), een internationale overkoepelende groep van Joodse gemeenschapsorganisaties, schat dat ongeveer 856.000 Joden uit 10 Arabische landen – de andere twee waren Algerije en Libanon – zijn gevlucht of zijn uitgewezen in 1948 en daarna, terwijl gewelddadige Arabieren rellen vele Joden hebben gedood of verwond.

Gamliel, een lid van de Likoed-partij van premier Benjamin Netanyahu, zei hierover:

U kunt niet over het Midden-Oosten praten zonder rekening te houden met de rechten van de Joden die gedwongen werden om hun bloeiende gemeenschappen te verlaten te midden van geweld. Alle misdaden die tegen die Joodse gemeenschappen zijn gepleegd, moeten worden erkend.


Een documentaire van Pierre Rehov te zien op israelcnn.com

The Silent Exodus Nederlands
The Silent Exodus Duits
The Silent Exodus English

Bronnen:

♦ naar een artikel “Israel will ask UN to recognize 800,000 Jewish refugees from Arab countries” van 3 december 2019 op de site van Behind The News (BTN)


_________________________
ENGLISH:

The Jewish Quarter in Tripoli in Libya before the Second World War. In 1931, 21,000 Jews still lived in Libya. About 20 in 1974. The last Jew of Libya, Rina Debach, left the country in 2003 [image source]

By: Brabosh

The Israeli ambassador to the UN, Danny Danon, has announced a plan to propose a resolution recognizing Jewish refugees from Arab countries and Iran, with the aim of undermining the proposed so-called Palestinian resolutions.

Danon will announce the resolution at a General Assembly meeting to mark 72 years since the 1947 partition plan established by the State of Israel. Danon said:

As is often the case, the international community is comfortable focusing solely on Palestinian refugees and at the same time knows the story of hundreds of thousands of Jews from the history pages. But the state of Israel will speak the truth and correct the historical injustice by putting an end to the deafening silence of the international community.

Jews had lived in Arab countries for thousands of years and many of their communities preceded the advent of Islam.

But in the 20th century, with the rise of Arab nationalism and the Israeli conflict, the new Arab regimes started a campaign of massive violations of the rights of their Jewish citizens.

Arab states expropriated the property, lands, and trades of their indigenous Jews, and many of them were denaturalized, expelled, arrested, tortured, and killed.

The land of Israel was the birthplace of the Jewish people more than three thousand years ago, and from ancient times, centers of Jewish civilization were established in many parts of the neighboring regions.

Important Jewish communities existed in the Middle East, North Africa, Babylon, the Levant, the Arabian Peninsula, Yemen, and the Gulf region for over 2,000 years, centuries before the advent of Islam and the Arab conquest.

Israel is preparing to demand a compensation of a total of $ 250 billion from seven Arab countries and Iran for properties left behind by Jews forced to flee those countries after the founding of the state of Israel.

"The time has come to correct the historical injustice of the pogroms (against the Jews) in seven Arab countries and Iran and to compensate hundreds of thousands of Jews who have lost their property, which is legitimately theirs," said Israel's Social Equality Minister , Gila Gamliel, who coordinates the Israeli government's handling of the issue.

Israel goes in search of $ 35 billion in compensation for lost Jewish possessions from Tunisia and $ 15 billion dollars from Libya. In total, the TV report reported that Israel will seek more than $ 250 billion of these two countries plus Morocco, Iraq, Syria, Egypt, Yemen and Iran.

Justice for Jews from Arab Countries (JJAC), an international umbrella group of Jewish community organizations, estimates that about 856,000 Jews from 10 Arab countries - the other two were Algeria and Lebanon - fled or were deported in 1948 and beyond, while violent Arabs riot many Jews have killed or injured.

Gamliel, a member of Prime Minister Benjamin Netanyahu's Likud party, said:

You cannot talk about the Middle East without regard for the rights of the Jews who were forced to leave their thriving communities in the midst of violence. All crimes committed against those Jewish communities must be recognized.

The Silent Exodus, a documentary by Pierre Rehov on IsraelCNN.com

The Silent Exodus Nederlands
The Silent Exodus Duits
The Silent Exodus English

Sources:

♦ to an article "Israel will ask UN to recognize 800,000 Jewish refugees from Arab countries" from December 3, 2019 on the Behind The News (BTN) site

(Google Translate)