11 december 2019

2019-12-11: Wetenschappers geven toe: Slangen hadden eens Poten zoals beschreven in het Boek Genesis - Scientists Admit: Snakes Once had Legs as Described in Book of Genesis

Blauwe adder slang close-up op tak, blauwe insularis, Trimeresurus Insularis (Afbeelding: Shutterstock)

“Ze zullen stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten komen, vol ontzag voor de Heer, onze God. Ze zullen u vrezen! ” Michah 7:17 (NBV)

Nederlands - English

NEDERLANDS

Paleontologen in Argentinië pakten hun Bijbels erbij nadat zij fossielen van slangen met achterpoten vonden. 

Door Adam Eliyahu Berkowitz 25 november 2019

Het rapport, gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances , onderzoekt fossielen op leeftijd. Dit fossiel werd in 2013 in de provincie Rio Negro, Patagonië gevonden. Het fossiel wordt verondersteld 95 miljoen jaar oud te zijn. De nieuwe ontdekking kreeg de toepasselijke naam najash rionegrina . De term ‘najash’ is gebaseerd op het Hebreeuwse woord נחש (nachash, snake). 

De wetenschappers baseerden hun theorie op fragmenten van een bijna volledige schedel waaruit bleek dat ze erg op hagedissen leken. De overeenkomsten in hun anatomie bracht wetenschappers ertoe te concluderen dat slangen zijn voortgekomen uit hagedissen. Eerdere theorieën beweerden dat slangen evolueerden van kleine wormachtige gravende hagedissen met vier poten. Er zijn nooit fossielen gevonden die deze theorie bevestigden. 

Eén theorie suggereerde dat de tweebenige fossielen een tijdelijk stadium vertegenwoordigden waarin de slangen van vier poten naar niets overgingen, maar de onderzoekers concludeerden dat het tweebenige stadium tientallen miljoenen jaren duurde.  

Hoewel sommige hagedissen geen poten hebben, is de nieuwe ontdekking van een schedel met een grote mond en scherpe tanden, geheel anders dan die van hagedissen. De schedel had ook mobiele gewrichten voor de kaak, net als moderne slangen. De ‘najash’ voedde zich waarschijnlijk met een grote prooi en was vergelijkbaar in grootte met de hedendaagse groothoofdige, grote hagedissen zoals de Komodovaraan.

'Het is bekend dat slangen geen poten hebben, maar dat geldt ook voor veel hagedissen. Wat slangen echt onderscheidt, is hun zeer mobiele schedel, waarmee ze grote prooidieren kunnen doorslikken ”, zei Dr. Alessandro Palci van de Flinders University in Australië tegen The Daily Mail . "Lange tijd ontbrak het ons aan gedetailleerde informatie over de overgang van de relatief stijve schedel van een hagedis naar de superflexibele schedel van slangen."

Onderzoekers zeggen dat ‘Najash’ de meest complete, driedimensionaal bewaarde schedel heeft van elke eeuwenoude slang die ooit is gevonden.

“In de schedel van moderne slangen zijn alle gewrichten flexibel, in deze werden er maar enkele gevonden. Het middenoor zit tussen dat van hagedissen en levende slangen in, en in tegenstelling tot alle levende slangen heeft het een goed ontwikkeld jukbeen, dat opnieuw doet denken aan dat van hagedissen ”, zei Dr. Palci.

De nieuwe ontdekking is consistent met het verhaal in Genesis waarin staat dat de slang werd gestraft voor het verleiden van Eva.

‘God de Heer zei tegen de slang: "Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang." Genesis 3:14 (NBV)

Omdat het voor de slang een straf was om op zijn buik te moeten kruipen, wordt vermoed dat de slang voorafgaand aan de straf niet kroop en misschien poten had.

In gematria (Hebreeuwse numerologie) is nachash (slang) נחש gelijk aan 358, hetzelfde als Moshiach (Messiah) משיח. De Zohar (de basis van de joodse mystiek) legde uit dat de kwade neiging, verpersoonlijkt door de slang in Eden, in de dagen vóór de Messias opnieuw de kop op zal steken en verleid zal worden zich te voeden met hoge niveaus van heiligheid die in de wereld zullen verschijnen in de eindtijd.

Een ander verband tussen de nederige slang en heiligheid blijkt uit de inhoud van de Hebreeuwse woorden. De letters van het woord נחש (nachash; slang) kunnen anders worden geschikt en dan betekent het חושן (choshen; borstschild), gedragen door de hogepriester in de tempel. De Zohar stelt dat de tikkun (fixering) van de zonde van de slang in de Hof van Eden zou worden bereikt in de Derde Tempel via het borstschild. Misschien, nadat de Derde Tempel is gebouwd, zullen slangen weer op hun poten lopen.

Maar het meest opmerkelijke niet-slangachtige aspect van de nieuwe vondst was een goed gedefinieerd heiligbeen dat een bekken en functionele achterpoten ondersteunt aan de buitenkant van de ribbenkast. Een andere theorie was dat slangen zich ontwikkelden tot zeereptielen, hun poten verloren in de oceanen en evolueerden naar (nu uitgestorven) zeehagedissen, die mosasaurus werden genoemd. Hoewel sommige soorten zeeslangen nog steeds overblijfselen hebben, was de ‘najash’ beslist een woestijnbewoner. 

De New Scientist  schreef: “Deze slang is een belangrijke toevoeging aan wat we wisten omdat het de eerste slang met een heiligbeen is. Dit vertegenwoordigt een tussenliggende morfologie die nog nooit eerder is gezien,” zegt Hussam Zaher, curator van herpetologie aan de Universiteit van São Paulo in Brazilië, samen met een deel van het onderzoeksteam.

'' Snakeness' is echt oud en daarom hebben we waarschijnlijk geen levende vertegenwoordigers van viervoetige slangen, zoals we wel van alle andere hagedissen hebben, " legt Michael Caldwell uit aan de New York Times. Caldwell is een paleontoloog van gewervelde fossielen aan de Universiteit van Alberta en een co- auteur van de studie.

"Slangen waren waarschijnlijk een van de eerste hagedisgroepen die ermee experimenteerden om zich voort te bewegen zonder poten. Wat echt intrigerend is, dat er bepaalde dingen aan hun schedels waren te zien, die speciaal kenmerkend voor hen zijn," voegde hij eraan toe. 


___________________________
ENGLISH:


Blue viper snake closeup on branch,blue insularis,Trimeresurus Insularis
(Image: Shutterstock)

Let them lick dust like snakes, Like crawling things on the ground! Let them come trembling out of their strongholds To Hashem our God; Let them fear and dread You!” Micah 7:17 (The Israel Bible™)

 By Adam Eliyahu Berkowitz November 25, 2019 

The report published in the journal, Science Advances, estimates the fossils found in the Rio Negro Province, Patagonia in 2013. The fossil is believed to be 95 million years old.  The new discovery was appropriately named najash rionegrina. The term najash is based on the Hebrew word נחש (nachash, snake). 

The scientists based their theory on fragments of a nearly complete skull which indicated they were very similar to lizards. Their shared anatomy led scientists to conclude that snakes evolved from lizards. Previous theories held that snakes evolved from small worm-like burrowing lizards with four legs. No fossils were ever found to corroborate this theory. 

One theory suggested that the two-legged fossils represented a temporary stage in which the snakes transitioned from four legs to none but the researchers concluded that the two-legged stage lasted tens of millions of years.  

Though some lizards are legless, the new discovery is of a skull with a large mouth and sharp teeth which is entirely different than that of lizards. The skull also had mobile joints for the jaw, much like modern snakes. The najash probably fed on large prey and were similar in size to the modern-day big-headed, big-bodied lizards like the Komodo dragon.

“Snakes are famously legless, but then so are many lizards. What truly sets snakes apart is their highly mobile skull, which allows them to swallow large prey items”, said Dr. Alessandro Palci, from Flinders University in Australia told The Daily Mail“For a long time, we have been lacking detailed information about the transition from the relatively rigid skull of a lizard to the super flexible skull of snakes.”

Researchers say that Najash has the most complete, three-dimensionally preserved skull of any ancient snake ever found.

“It has some, but not all of the flexible joints found in the skull of modern snakes. Its middle ear is intermediate between that of lizards and living snakes, and unlike all living snakes it retains a well-developed cheekbone, which again is reminiscent of that of lizards”, said Dr. Palci.

The new discovery is consistent with the story in Genesis which states that the snake was punished for tempting Eve.

Then Hashem said to the serpent, “Because you did this, More cursed shall you be Than all cattle And all the wild beasts: On your belly shall you crawl And dirt shall you eat All the days of your life. Genesis 3:14

Since the punishment was to crawl on its belly, it is surmised that prior to the punishment, the snake did not crawl and may have had legs.

In gematria (Hebrew numerology) nachash (snake)  נחש equals 358, the same as Moshiach (Messiah) משיח. The Zohar (the basis of Jewish mysticism) explained that the evil inclination, personified by the snake in Eden, will make a resurgence in the days before Messiah, tempted to come and drink sustenance from the enormous levels of holiness that will appear in the world in the end-of-days.

Another connection between the lowly snake and holiness is implicit in the Hebrew words. The letters of the word נחש (nachash; snake) can be rearranged to spell חושן (choshen; breastplate), worn by the high priest in the Temple. The Zohar states that the tikkun (fixing) of the snake’s sin in the Garden of Eden would be accomplished in the Third Temple by way of the breastplate. Perhaps, after the Third Temple is built, snakes will once again walk on their legs.

But the most remarkable non-snake-like aspect of the new find was a well-defined sacrum supporting a pelvis and functional hind legs outside of its ribcage. Another theory held that snakes developed as marine reptiles, losing their legs in the oceans, evolving from now-extinct marine lizards called mosasaurs. Though some species of sea snakes still have vestigial legs, the najash was decidedly a desert dweller. 

“This snake is an important addition because it is the first snake with a sacrum. This represents an intermediate morphology that has never before been seen,” says Hussam Zaher, curator of herpetology at the University of São Paulo in Brazil, and part of the research team told New Scientist.

“‘Snakeness’ is really old, and that’s probably why we don’t have any living representatives of four-legged snakes like we do all of the other lizards,” Michael Caldwell, a vertebrate paleontologist at the University of Alberta and a co-author of the study, explained to the New York Times.

“Snakes probably were one of the first lizard groups to start experimenting with limblessness, but what’s really intriguing is that they were also very clearly showing the characteristics of their skulls, which are their specialization,” he added.