19 december 2019

2019-12-19: Antisemitisme en Brexit verbrijzelen Corbyns dromen voor een wereldwijde extreem-linkse revolutie - Anti-Semitism and Brexit shatter Corbyn’s dreams of global far-left revolution

Britse oppositiepartijleider van Labour Jeremy Corbyn, rechts, wacht op de uitslag over zijn zetel in de algemene verkiezingen van 2019 in Islington, Londen, 13 december 2019 (AP Photo / Alberto Pezzali)

Nederlands - English

NEDERLANDS   

De Labour-leider trok jonge aanhangers aan, maar een breder publiek kon hij niet aan zich binden vanwege zijn weigering om een standpunt in te nemen over Brexit, de beschuldigingen van Jodenhaat en sympathie voor terroristen

Door ALICE RITCHIE en ROBIN MILLARD13 december 2019

LONDEN (AFP) - Jeremy Corbyn had gehoopt de voorhoede te worden van een wereldwijde socialistische beweging, maar moet vernederd aftreden, nadat zijn partij de ergste nederlaag sinds 1935 had geleden.

Aan zijn aanhangers bood de 70-jarige een kans om een radicale linkse agenda te realiseren, de economie op zijn kop te zetten en een decennium van bezuinigingen op overheidsuitgaven door de Conservatieven terug te draaien.

Zijn visie trok veel jonge aanhangers, steun van beroemdheden en de goedkeuring van andere figuren van de wereldwijde socialistische beweging, met spraakmakende Amerikaanse congresvrouw Alexandria Ocasio-Cortez, die een ondersteunende tweet stuurde op de verkiezingsdag.

Maar het bredere publiek kon hij niet aan zich binden. Die situatie werd verergerd door zijn weigering om een standpunt in te nemen over de Brexit, de beschuldigingen van antisemitisme en sympathie voor terroristen.

De Britse premier en leider van de conservatieve partij, Boris Johnson, spreekt tijdens een campagne-evenement in het centrum van Londen op 13 december 2019 om het resultaat van de algemene verkiezingen te vieren (Daniel Leal-Olivas / AFP)

Met nog twee zetels te verdelen, hebben de Conservatieven van premier Boris Johnson het ergste verlies aan Labour toegebracht sinds 1935.

Een van de eerste resultaten legde de nadruk op de misère voor Labour toen de eerder veilige zetel voor Labour van Blyth Valley in wat eens een mijngebied in het noordoosten van Engeland was, voor het eerst in hun geschiedenis over ging naar Tory.  

Toen hij zijn afscheid als leider aankondigde, verdedigde Corbyn zijn 'manifest van hoop' en handhaafde hij de stelling dat zijn voorstellen 'extreem populair' waren tijdens de campagne, maar dat zijn boodschap werd overschaduwd door Brexit.

Critici uit het centrum van Labour bleven rond hun leider staan, terwijl de hashtag #Corbynout snel populair werd op sociale media.

"In wezen was de verkiezing een referendum over Corbyn," zei Andrew Adonis, die diende als minister onder voormalig Labour-premier Tony Blair.

Brexit-neutraliteit

Als geheelonthouder met baard, met een liefde voor het maken van jam en het vinden van putdeksels, was Corbyn zijn leven lang een campagnevoerder voor socialistische doelen. Hij bracht veel gelukkige jaren aan de rand van de Labour-partij door.

Maar hij stelde zich op voor het Labour-leiderschap in 2015 om ervoor te zorgen dat een linkse stem werd vertegenwoordigd. Hij verraste iedereen door te winnen, omhooggestuwd door steun van onderaf.

Hij werd in het zadel geholpen door de cult-achtige aanbidding van jonge aanhangers in de grotere stedelijke centra van Engeland, en in de verkiezingen van 2017 gebruikte hij dit met enorm effect.

De Britse Labour-partijleider Jeremy Corbyn spreekt tijdens een bijeenkomst buiten de gemeenteraad van Bristol tijdens het parcours van de algemene verkiezingen in Bristol, Engeland, 9 december 2019. (Joe Giddens / PA via AP)

Hij hield grote bijeenkomsten in het hele land en dat jaar zongen tienduizenden zijn naam terwijl hij het Glastonbury Festival toesprak.

Maar hij verloor een deel van zijn glans voor veel pro-Europese jongeren met zijn ambivalente houding ten opzichte van de Brexit, en het brede publiek was niet overtuigd.

Hij ging deze verkiezing in als de meest impopulaire oppositieleider die streed om de Britse stem.

Corbyn veroorzaakte nogal problemen voor Johnson door de premier te beschuldigen van een samenzwering om de National Health Service te verkopen in een "giftige" handelsovereenkomst na de Brexit aan de Amerikaanse president Donald Trump.

De Britse oppositiepartij Labour-partij Jeremy Corbyn (L) wisselt een blik met de Brexit Party-kandidaat Yosef David (R) terwijl ze op het podium staan te wachten op het resultaat van de verkiezingsrace voor het kiesdistrict Islington North in het centrum van het graafschap in Islington, Noord-Londen, op 13 december 2019 (ISABEL INFANTES / AFP)

Zijn waarschuwingen over de impact van jaren van soberheid, terwijl de conservatieven meer geld beloofden voor openbare diensten, droegen bij aan het verschuiven van het debat.

Maar met betrekking tot Brexit werd hij ervan beschuldigd geen leiderschap te tonen in het oplossen van het grootste probleem van de dag.

Er was al een opstand over zijn leiderschap geweest na het referendum om de EU te verlaten in juni 2016, ook over zijn matte houding in de officiële campagne van Labour om in de EU te blijven.

Hij was zijn leven lang euroscepticus. Later stemde hij in met het beleid van Labour voor een tweede referendum. Maar zei dat hij neutraal zou blijven.

Onzekerheid

Corbyn komt uit een onberispelijke socialistische achtergrond - zijn ouders ontmoetten elkaar als activisten in Groot-Brittannië tijdens de Spaanse burgeroorlog.

Maar hij geeft toe dat hij als student ‘academisch gezien niet succesvol' was. Hij werkte voor vakbonden voordat hij in 1983 werd gekozen in het Lagerhuis.

De conservatieven beschuldigden Corbyn van het veroorzaken van alleen meer onzekerheid over Brexit en schilderden hem af als een wanhopige aanbieder van samenzweringstheorieën.

Jeremy Corbyn (tweede van links) met een krans tijdens een bezoek aan de Martelaren van Palestina, in Tunesië, in oktober 2014. (Facebook-pagina van de Palestijnse ambassade in Tunesië)

Ze waarschuwden ook dat hij een veiligheidsrisico was, een zienswijze die zijn weerklank vond bij een lid van zijn partij.

Corbyn, die een lange geschiedenis heeft van verzet tegen Britse en Amerikaanse militaire interventies, werd ook beschuldigd van sympathie voor verboden terroristische organisaties - van de IRA tot Hamas.

Ze beschuldigden hem er ook van dat onder zijn leiding in de Labour-partij het antisemitisme floreerde. 

De meest vooraanstaande rabbijn van Groot-Brittannië suggereerde dat antisemitisme een 'nieuw gif' binnen de partij was, dat 'van bovenaf getolereerd werd'.

Corbyn slaagde er niet in om tijdens een televisie-interview met de BBC een ruzie te temperen, waarbij hij herhaaldelijk kansen om zich te verontschuldigen voor de Joodse gemeenschap van Groot-Brittannië uit de weg ging.

Hij kan ook prikkelbaar en ontwijkend zijn wanneer hij wordt uitgedaagd, zoals in 2018 over de vraag of hij vier jaar eerder een krans voor Palestijnse terroristen had gelegd.

De derde vrouw van de Arsenal-voetbalfan is Laura Alvarez, die 20 jaar jonger is en een bedrijf runt dat koffie importeert uit haar geboorteland Mexico.

 

______________________
ENGLISH:

British opposition Labour Party leader Jeremy Corbyn, right, waits for the declaration of his seat in the 2019 general election in Islington, London, Dec. 13, 2019 (AP Photo/Alberto Pezzali)

Labour leader attracted young supporters but wider public failed to warm to him over his refusal to take a position on Brexit, accusations of Jew hatred and sympathy for terrorists

By ALICE RITCHIE and ROBIN MILLARD13 December 2019, 11:19 am  38

LONDON (AFP) — Jeremy Corbyn had hoped to become the vanguard of a global socialist movement but will step down in humiliation after overseeing his party’s worst election defeat since 1935.

To his supporters, the 70-year-old offered a chance to deliver a radical leftist agenda, shaking up the economy and reversing a decade of Conservative public spending cuts.

His vision attracted droves of young supporters, celebrity backing and the endorsement of other figures of the global socialist movement, with high-profile US congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez sending a supportive tweet on polling day.

But the wider public failed to warm to him, a situation made worse by his refusal to take a position on Brexit and accusations of anti-Semitism and sympathizing with terrorists.

Britain’s Prime Minister and leader of the Conservative Party, Boris Johnson speaks during a campaign event to celebrate the result of the General Election, in central London on December 13, 2019 (Daniel Leal-Olivas / AFP)

With two seats left to declare, Prime Minister Boris Johnson’s Conservatives inflicted Labour’s worst loss since 1935.

One of the first results emphasized Labour’s woes, with the former safe seat of Blyth Valley in a one-time mining area in northeastern England voting Tory for the first time in its history.

As he announced he was stepping down as leader, Corbyn defended his “manifesto of hope” and maintained his proposals were “extremely popular” during the campaign. But his message was eclipsed by Brexit.

Critics from the center of Labour rounded on the leader, while the hashtag #Corbynout was quickly trending on social media.

“Essentially the election was a referendum on Corbyn,” said Andrew Adonis, who served as a minister under former Labour premier Tony Blair.

Brexit neutrality

Bearded and teetotal, with a love of making jam and spotting manhole covers, Corbyn was a lifelong campaigner on socialist causes who spent many years happily on the fringes of the Labour party.

But he put himself forward for the Labour leadership in 2015 to ensure a left-wing voice was represented — and surprised everyone by winning, propelled to power thanks to grassroots support.

He commands cult-like adoration from young supporters in England’s larger urban centers, and in the 2017 election used this to huge effect.

Britain’s Labour Party leader Jeremy Corbyn speaks at a rally outside Bristol City Council while on the General Election campaign trail, in Bristol, England, December 9, 2019. (Joe Giddens/ PA via AP)

He held huge rallies around the country, and that year tens of thousands sang his name as he addressed the Glastonbury Festival.

But he lost some of his sheen for many pro-European youngsters with his ambivalent stance on Brexit, and the wider public were not convinced.

He went into this election as the most unpopular opposition leader to have contested a British vote.

Corbyn caused some trouble for Johnson by accusing the prime minister of plotting to sell off the National Health Service in a “toxic” post-Brexit trade deal with US President Donald Trump.

Britain’s opposition Labour Party leader Jeremy Corbyn (L) exchanges a glance with the Brexit Party candidate Yosef David (R) as they stand on the stage waiting for the result from the election race for the constituency of Islington North at the count center in Islington, north London, on December 13, 2019 (ISABEL INFANTES / AFP)

His warnings of the impact of years of austerity also helped shift the debate, with the Conservatives promising more money for public services.

But with Brexit, he was accused of an absence of leadership on the biggest issue of the day.

There had already been a rebellion over his leadership after the June 2016 referendum vote to leave the EU, over his lacklustre performance in Labour’s official campaign to stay in.

A lifelong eurosceptic, he later agreed to Labour’s policy to call for a second referendum but said he would stay neutral.

Security fears

Corbyn comes from an impeccable socialist background — his parents met as activists in Britain during the Spanish Civil War.

But he admits as a student he was “not academically successful.” He worked for trade unions before being elected to the House of Commons in 1983.

The Conservatives accused Corbyn of offering only more uncertainty over Brexit and portrayed him as a desperate conspiracy theorist.

Jeremy Corbyn (second from left) holding a wreath during a visit to the Martyrs of Palestine, in Tunisia, in October 2014. (Facebook page of the Palestinian embassy in Tunisia)

They also warned he was a security risk, a view echoed by a member of his front bench.

Corbyn, who has a long history of opposing British and US military interventions, has also been accused of sympathizing with proscribed terrorist organisations — from the IRA to Hamas.

They also highlighted allegations of anti-Semitism flourishing in the Labour movement under his stewardship.

Britain’s most senior rabbi suggested anti-Semitism was a “new poison” within the party, which had been “sanctioned from the very top.”

Corbyn failed to dampen the row during a television interview with the BBC, side-stepping repeated chances to apologize to Britain’s Jewish community.

He can also be tetchy and evasive when challenged, such as in 2018 over whether he had laid a wreath for Palestinian terrorists four years previously.

The Arsenal football fan’s third wife is Laura Alvarez, who is 20 years his junior and runs a company importing coffee from her native Mexico.