23 december 2019

2019-12-23-14.00:Conferentie in het Europees Parlement over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Israël - Conference in the European Parliament on trade relations between the EU and Israel

Woensdag 11 december jl. vond in Brussel de jaarlijkse conferentie plaats van de European Christian Political Movement

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Pillaroffire.nl

Woensdag 11 december jl. vond in Brussel de jaarlijkse conferentie plaats van de European Christian Political Movement. Op uitnodiging van de ECPM was een groep van 90 mensen namens Pillar of Fire hierbij aanwezig. Thema van de conferentie dit keer was “Empowering Israel-EU Trade Relations” (het versterken van de handelsrelatie tussen de EU en Israël) en het handelsverdrag met de Europese Unie.


Tijdens de conferentie gaven diverse sprekers korte presentaties. Onderwerpen waren het genoemde handelsverdrag, voorbeelden van handelssamenwerking, de noodzaak van samenwerking tussen de EU en Israël op terreinen zoals (cyber)veiligheid. Maar ook de vele gebieden waarin Israël de EU veel te bieden heeft, zoals in innovatie, technologie, medische wetenschap, landbouw etc. Ook kwam aan de orde de beperkingen in handelssamenwerking waarmee Israël wordt geconfronteerd, als gevolg van politiek gemotiveerde besluiten (de kwestie van het geen handel willen toestaan met bedrijven in betwiste gebieden) en bijvoorbeeld de BDS-beweging*.

*BDS = Boycot, Divestment & Sanctions (boycot, desinvestering en sancties). De oprichter van de BDS-beweging maakt er geen geheim van, dat hij principieel tegenstander is van een Joodse staat. En dit is ook de doelstelling van deze beweging: ageren tegen alles wat Joods is en het willen boycotten van Israël op alle gebieden.

De president van de ECPM, Branislav Skripek, sprak over het handelsassociatieverdrag tussen de EU en Israël, dat in feite sinds 2012 “slapend” is. Terwijl samenwerking op gebieden als economie en veiligheid zo belangrijk is. EU-parlementslid Antonia Lopez-Isturiz: “Israël is een land van start-ups (beginnende bedrijven – red.) en heeft veel kennis op veel gebieden. Kennis die de EU ten goede kan komen. Samenwerking zou los moeten staan van politiek.”

Israëlisch ambassadeur voor de EU en de NAVO, Aharon Leshno-Yaar, sprak over het Europees Joods Congres van dinsdag 10 december jongstleden, waarin het stijgende antisemitisme in Europa aan de orde kwam. “Maar er zal geen Europa zijn, zonder Europese Joden” was de stelling van EU-Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. Ook de ambassadeur vraagt zich af, waarom het handelsassociatieverdrag stil ligt. “Als jullie (de EU) willen dat wij naar jullie luisteren, dan moeten jullie ook naar ons luisteren en oog hebben voor onze situatie.”

Skripek: “make no war of doing business” (“maak geen oorlog van zakendoen”). In Judea en Samaria, gebieden waarin Israël volgens internationaal recht (op de juiste manier uitgelegd) alle recht heeft om zich te vestigen, proberen mensen bedrijven op te bouwen om groei en welvaart te bevorderen. Waar zowel Jood als Arabier voordeel van heeft. Welvaart ondersteunt de vrede in het gebied. “Make business, not war”. In Israël zijn van veel grote bedrijven onderzoeks- en ontwikkelingscentra gevestigd (nu 60 in totaal).

Josh Reinstein (Israel Allies Foundation): “Er zijn 200 (!) betwiste gebieden in de wereld. Maar alleen Israël is doelwit, als het gaat om bijvoorbeeld het labellen (etiketteren) van goederen. “This is outrageous” (“dit is schandalig”). “Het zijn weer de Joden die het doelwit zijn, net als in de jaren ’30. Maar jullie landen staan nu op het spel. Wie Israël zegent, wordt gezegend, wie Israël vervloekt, wordt vervloekt! Sta op tegen de verplichte labelling van goederen. Wij hebben jullie nodig!” En: “If you love the Book, love the country!” (“Als je het Boek liefhebt, heb dan ook het Land lief!”)

Michiel Malotoux, vertegenwoordiger van de Nederland-Israël Kamer van Koophandel, gaf drie voorbeelden waarin beide landen samenwerken: cyberveiligheid, medisch en in technologie. “Cooperation between start-up nation Israel and scale-up nation the Netherlands can be very productive”.

Alan Clemmons, lid van het Huis van Afgevaardigden van South Carolina (VS), hield een pleidooi voor het belang van de Judeo-christelijke waarden. Zijn staat erkent unaniem de Joodse staat. In 27 van de 50 Amerikaanse staten is de BDS-beweging nu verboden. Clemmons had hier een belangrijk aandeel in.

Jenny Aharon, directeur van Golden Gate Public Affairs, benadrukte de onevenwichtige behandeling van Israël in de handel. “Producten van Joden uit de betwiste gebieden zouden verboden moeten zijn, in de ogen van EU-consumenten. Dat is het gevolg van het besluit van het Europees Hooggerechtshof met betrekking tot de verplichte etikettering. Maar dit brengt grote schade aan Jood en Arabier. En dus ook de vooruitzichten op vrede.”

Professor Eugene Kontorovich sprak over de legale implicaties van het Associatieverdrag. “Openheid is hier essentieel. Maar de realiteit is anders. Israël wordt anders behandeld dan andere landen. Men wil ahw een juridisch getto creëren voor Israël. Dit heet ‘“differentiatie”. De EU waarschuwt eigenlijk: ‘Handel met bedrijven in de West-bank? Gevaar, pas op!’ Maar over een vergelijkbare situatie in Marokko of op Cyprus zegt men niets. Die worden niet gedwongen tot etikettering, Israël wel. Vooral de European Council of Foreign Relations pusht dit erg. Het is puur politieke druk die nergens goed voor is. En door hun dubbele standaarden maken ze zichzelf ongeloofwaardig.”

Na de sprekers was er gelegenheid om vragen te stellen. Hiervan werd goed gebruik gemaakt. Zo stelde iemand de vraag “Waarom is er nu interesse voor Israël, maar niet voor de Joden tijdens de WO II”. Antwoord Josh Reinstein (Israel Allies Foundation): “Psalm 126. Vanaf dat God de gevangenen van Sion deed terugkeren (vanaf 1948 met name), zeggen de volken “God heeft grote dingen bij hen gedaan!” “


En er klonk naar ons de oproep: “Doe wat je kan, schrijf je volksvertegenwoordigers aan als daar aanleiding toe is, reageer naar de media als je leugens hoort, elk klein ding dat je kan doen, telt mee! Bid voor de vrede van Jeruzalem, ga er op bezoek, word betrokken.”

Jack van der Tang mocht ook kort spreken over de vergadering van juristen in het Vredespaleis in juni 2017, het Jerusalem Prayer Breakfast in juni 2019 en het juridische Statement dat eruit voortvloeide. Hij overhandigde enkele exemplaren van de Verklaring aan professor Eugene Kontorovich, Alan Clemmons (VS) en Bert-Jan Ruissen (SGP).


Tijdens ons bezoek aan het EU-gebouw in Brussel, waren we ook kort aanwezig in de plenaire zaal, bij het die dag ingelaste debat over de “Green Deal”, de klimaatplannen van Frans Timmermans. Daarnaast kregen we nog een korte rondleiding door het gebouw.


____________________
ENGLISH:

On Wednesday 11 December, the annual conference of the European Christian Political Movement took place in Brussels.

Source: Pillaroffire.nl

On Wednesday 11 December, the annual conference of the European Christian Political Movement took place in Brussels. At the invitation of the ECPM, a group of 90 people was present on behalf of Pillar of Fire. The theme of the conference this time was "Empowering Israel-EU Trade Relations" (strengthening the trade relationship between the EU and Israel) and the trade agreement with the European Union.


Various speakers gave short presentations during the conference. Subjects were the trade agreement mentioned, examples of trade cooperation, the need for cooperation between the EU and Israel in areas such as (cyber) security. But also the many areas in which Israel has much to offer the EU, such as in innovation, technology, medical science, agriculture, etc. Also discussed were the restrictions on trade cooperation that Israel is confronted with as a result of politically motivated decisions (the issue of refusing to allow trade with companies in disputed areas) and, for example, the BDS movement *.

* BDS = Boycott, Divestment & Sanctions (boycott, divestment and sanctions). The founder of the BDS movement makes no secret that he is in principle opposed to a Jewish state. And this is also the objective of this movement: to act against everything that is Jewish and to want to boycott Israel in all areas.

The president of the ECPM, Branislav Skripek, spoke about the trade association agreement between the EU and Israel, which has in fact been "asleep" since 2012. While cooperation in areas such as economy and security is so important. EU Member of Parliament Antonia Lopez-Isturiz: “Israel is a country of start-ups (starting companies - ed.) And has a lot of knowledge in many areas. Knowledge that can benefit the EU. Cooperation should be independent of politics. "

Israeli ambassador for the EU and NATO, Aharon Leshno-Yaar, spoke about the European Jewish Congress on Tuesday, December 10, in which rising anti-Semitism in Europe was discussed. "But there will be no Europe without European Jews" was the statement of EU Commission President Ursula von der Leyen. The ambassador also wonders why the trade association treaty has stopped. "If you (the EU) want us to listen to you, then you must listen to us and be aware of our situation."

Skripek: "make no war or doing business" ("don't make business war"). In Judea and Samaria, areas in which Israel has the right to settle under international law (properly explained), people try to build businesses to promote growth and prosperity. Which benefits both Jew and Arab. Prosperity supports peace in the area. "Make business, not war". Research and development centers of many large companies are located in Israel (now 60 in total).

Josh Reinstein (Israel Allies Foundation): “There are 200 (!) Disputed areas in the world. But only Israel is a target when it comes to, for example, the labeling (labeling) of goods. "This is outrageous" ("this is outrageous"). "It is again the Jews who are targeted, just like in the 1930s. But your countries are now at stake. He who blesses Israel is blessed, he who curses Israel is cursed! Stand up against the mandatory labeling of goods. We need you! ”And:“ If you love the Book, love the country! ”(“ If you love the Book, then love the Country too! ”)

Michiel Malotoux, representative of the Netherlands-Israel Chamber of Commerce, gave three examples in which both countries work together: cyber security, medical and technology. "Cooperation between start-up nation Israel and scale-up nation the Netherlands can be very productive".

Alan Clemmons, member of the House of Representatives of South Carolina (US), argued for the importance of Judeo Christian values. His state unanimously recognizes the Jewish state. The BDS movement is now banned in 27 of the 50 American states. Clemmons played an important part in this.

Jenny Aharon, director of Golden Gate Public Affairs, emphasized the unbalanced treatment of Israel in trade. “Products from Jews from the disputed areas should be banned, in the eyes of EU consumers. This is the result of the decision of the European Supreme Court regarding mandatory labeling. But this brings great damage to Jew and Arab. And so also the prospects for peace. "

Professor Eugene Kontorovich spoke about the legal implications of the Association Agreement. “Openness is essential here. But the reality is different. Israel is treated differently from other countries. They want to create a legal ghetto for Israel. This is called "differentiation." The EU actually warns: "Trade with companies in the West Bank? Danger, beware! "But nothing is said about a similar situation in Morocco or Cyprus. They are not forced to be labeled, but Israel is. The European Council of Foreign Relations in particular is pushing this a lot. It is purely political pressure that is not good for anything. And through their double standards, they make themselves unbelievable. "

After the speakers there was an opportunity to ask questions. Good use was made of this. Someone asked the question "Why is there now interest in Israel, but not for the Jews during WWII". Answer Josh Reinstein (Israel Allies Foundation): "Psalm 126. From the time God brought the prisoners of Zion back (in particular from 1948), the nations say" God has done great things to them! "


And there was a call to us: “Do what you can, write to your representatives if there is reason to do so, respond to the media if you hear lies, every little thing you can do counts! Pray for the peace of Jerusalem, visit, get involved. "

Jack van der Tang also spoke briefly about the meeting of lawyers in the Peace Palace in June 2017, the Jerusalem Prayer Breakfast in June 2019 and the legal Statement that resulted from it. He handed over a few copies of the Declaration to Professor Eugene Kontorovich, Alan Clemmons (US) and Bert-Jan Ruissen (SGP).


During our visit to the EU building in Brussels, we were also briefly present in the plenary room, during the debate introduced that day about the "Green Deal", the climate plans of Frans Timmermans. In addition, we were given a short tour of the building.

(Google Translate)