30 december 2019

​2019-12-30: BiomX: Een hamer op zoek naar spijkers - BiomX: A hammer in search of nails

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In het medische artikel van vorige week keken we naar het microbioom, de grote aantallen microben in en om ons lichaam. Dit vervolgartikel gaat over fagen, een lange tijd vergeten methode om met behulp van virussen ongewenste microben selectief te vernietigen. 

Het Israëlische startup-bedrijf Biomx richt zich op faagtherapie met behulp van natuurlijke en synthetische bacteriofagen - virussen die bacteriën infecteren en vernietigen, schrijft Abigail Klein Leichman op de nieuwssite Israel21c 

Deze aanpak is gebaseerd op onderzoek van het Weizmann Institute of Science in Rechovot, Israël, en het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology, en suggereert dat fagen-'cocktails' op specifieke schadelijke bacteriën kunnen worden gericht, zonder andere bewoners van het microbioom te storen, zoals antibiotica dat doen.   

Fagen werden 100 jaar geleden ontdekt, maar niet meer als therapie gebruikt toen de antibiotica werden uitgevonden. Dankzij onderzoek van o.a. Weizmann's Rotem Sorek wordt nu begrepen hoe bacteriën zich verdedigen en hoe faagtherapie om dat afweersysteem heen kan.   BiomX werkt aan haar eerste product, de behandeling van acne, in samenwerking met een internationaal cosmeticabedrijf. De volgende indicatie zal chronische darmontsteking (IBD) zijn, gevolgd door een zeldzame leverziekte en oncologie.   'We houden een hamer vast en zijn op zoek naar de spijkers', vertelt CEO Jonathan Solomon. 'Niet elke ziekte kan worden verklaard door een specifiek soort bacterie. Maar we zullen er meer vinden, en we zullen de precisie-instrumenten hebben om er achteraan te gaan.'

BiomX ontwikkelt momenteel diagnostische biomarkers om te voorspellen wie het best zal reageren op een van de belangrijkste geneesmiddelen voor chronische darmontsteking van investeerder Johnson & Johnson. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door 'fantastische rekentools' die door Segal zijn uitgevonden en verder zijn ontwikkeld door RondinX, een Israëlisch bedrijf dat BiomX in 2017 heeft overgenomen.   

'Op een dag zou je een analyse van je microbioom kunnen laten maken van een klein monster van de ontlasting om uit te vinden welk medicijn het beste voor je werkt, of de dokter zou fagen kunnen voorschrijven om chronische darmontsteking te beheersen en de ontstekingsreactie onder controle te houden', zegt BiomX's hoofd van het bedrijf, Assaf Oron.  

 'De jury is nog niet overtuigd van hoe goed deze therapieën werken,' voegt hij eraan toe. 'Maar we geloven dat faagtherapie voor bepaalde indicaties standaard zal worden in de toekomst.' BIOMX test momenteel bacteriofagen in pilvorm, en waarschijnlijk is dit medicijn ein 2020 in een laatste testfase beschikbaar voor patiënten in Israël.  Zie ook deze video 'Een bacteriofagenpil tegen chronische darmontstekingen?' van het AvroTros programma Dokters van morgen.

Redactie Israeltoday.nl


_______________________
ENGLISH:

In last week's medical article, we looked at the microbiome, the large numbers of microbes in and around our body. This follow-up article is about phages, a long-forgotten method of selectively destroying unwanted microbes using viruses.

The Israeli startup company Biomx focuses on phage therapy using natural and synthetic bacteriophages - viruses that infect and destroy bacteria, Abigail Klein writes Leichman on the news site Israel21c.    

This approach is based on research by the Weizmann Institute of Science in Rechovot, Israel, and the American Massachusetts Institute of Technology, and suggests that phage cocktails can be targeted at specific harmful bacteria without disturbing other residents of the microbiome, as antibiotics do.   

Phages were discovered 100 years ago, but were no longer used as therapy when the antibiotics were invented. Thanks to research by, among others, Weizmann's Rotem Sorek, it is now understood how bacteria defend themselves and how phage therapy can go around that immune system.   BiomX is working on its first product, acne treatment, in collaboration with an international cosmetics company. The following indication will be chronic bowel inflammation (IBD), followed by a rare liver disease and oncology.   "We are holding a hammer and are looking for the nails," says CEO Jonathan Solomon. 'Not every disease can be explained by a specific type of bacteria. But we'll find more, and we'll have the precision tools to go after it. "

BiomX is currently developing diagnostic biomarkers to predict who will best respond to one of the most important drugs for chronic inflammatory bowel disease from investor Johnson & Johnson. This is made possible in part by 'fantastic calculation tools' that were invented by Segal and further developed by RondinX, an Israeli company that acquired BiomX in 2017.   

"One day you could have a microbiome analysis made of a small sample of stool to find out which medicine works best for you, or the doctor could prescribe phages to control chronic bowel inflammation and control the inflammatory response "BiomX's head of the company, Assaf Oron, says.   "The jury is not yet convinced of how well these therapies work," he adds. "But we believe phage therapy for certain indications will become standard in the future."

BIOMX is currently testing bacteriophages in pill form, and this drug is likely to be available in patients in Israel in a final test phase by the end of 2020.  See also this video "A bacteriophage pill against chronic bowel infections?" of the AvroTros program Doctors of tomorrow.

Editors Israeltoday.nl

(Google Translate)