02 januari 2019

2019-01-02 ‘Ten From the Nations’ biedt platform voor niet-Joden om Torah Awakening te delen - 'Ten From the Nations' offers platform for non-Jews to share Torah Awakening

'Ten From The Nations': Torah Awakening onder niet-Joden door Dr. Rivkah Lambert Adler (Foto: Breaking Israel news) - Ten From The Nations: Torah Awakening among non-Jews by Dr. Rivkah Lambert Adler (Photo: Breaking Israel News)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

"Zo zegt de HEERE der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken  van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip aan een Judese man, en zeggen: " Wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is", Zacharia 8:23 (NBG)

Bron: Breaking Israel News, Eliana Rudee, 26 december 2018

 

Voor het eerst in 2000 jaar, laten niet-Joden van over de hele wereld een verlangen zien naar een verbinding met de Thora, met het Land van Israël, met de God van Israël en met het Joodse volk. Auteur Dr. Rivkah Lambert Adler verricht in haar boek Ten From The Nations: Torah Awakening Among Non-Jews baanbrekend werk door een inkijkje te geven in het fenomeen: de huidige en voormalige christenen beginnen een ontwakende belangstelling te krijgen voor de Thora.

Adler, geboren in New York en geëmigreerd naar Israël, begon in 2014 te schrijven voor Breaking Israel News (BIN). In 2015 signaleerde zij een opkomende belangstelling van niet-Joden voor de Thora. "Toen ik begon met het schrijven van artikelen, namen enkele lezers contact met me op. Ze wilden me in Israël ontmoeten. Ze vertelden me hoe ze verbonden raakten met Israël, dat ze Hebreeuws aan het leren waren, de Sabbat op dezelfde dag als het Joodse volk vierden, de Bijbelse feesten vierden en zelfs de parsha (Thora-onderdeel van de week) bestudeerden. Ik was verbaasd dat ze zelfs dat woord kenden”, zei Adler. "Ik had nog nooit niet-Joden ontmoet die met deze ideeën bekend waren. Ik dacht dat het Joodse aangelegenheden waren", vertelde ze Breaking Israel News. "We bevinden ons in een uniek deel van de geschiedenis waarin christenen, voor de eerste keer, grote belangstelling hebben voor wat het Joodse volk te zeggen heeft”.


Dr. Rivkah Lambert Adler zit een rondetafelgesprek voor (Foto: Adam Eliyahu Berkowitz)


Geïnteresseerd in het verder verkennen van het onderwerp en het delen van haar bevindingen met anderen, begon Adler in april 2017 met het samenstellen en schrijven van het boek. Tegen oktober was het boek klaar. De snelheid waarmee Adler dit boek geschreven heeft, noemt zij "een testament van het grote aantal christenen en Joden, dat bereid was om hun verhalen over dit fenomeen te delen”.

Dit fenomeen, vond Adler, is niet alleen fascinerend maar ook profetisch. Zacharia profeteert over de Geula (Verlossing), wanneer veel naties zullen kijken naar het volk van Israël om meer te leren over de God van Israël. "Dat is wat we nu zien”, zei Adler.  

Maar niet-Joden zijn niet de enigen die leren van de verhalen die in het boek worden verteld. Adler verklaarde: "Ik dacht altijd dat de Thora het exclusieve eigendom van het Joodse volk was, dat een 'licht voor de naties' zijn alleen voor Joden was, die naar Israël kwamen, dat de Joden een volmaakte samenleving zouden creëren gebaseerd op Thora-principes en dat de naties dat zouden bewonderen en zich eraan zouden spiegelen”.

Maar door de ontmoeting met niet-Joden, ontdekte Adler echter dat een licht zijn voor de naties niet alleen betekent het ontvangen, behouden en ontwikkelen van Gods instructies, maar ook het onderwijzen van de universele boodschappen van de Thora - zijn licht - aan de wereld. Adler beweert dat ze niet de enige is die niet goed begrepen heeft wat het betekent om een licht voor de naties te zijn. Daarom is Adler's boek een perspectief-veranderende aanrader.

De reactie van christenen, zei Adler, was overweldigend positief. Dit blijkt uit het feit dat het boek 4.8 tot 5-sterren krijgt op de ranglijst op Amazon, met beoordelingen afkomstig van mensen die eerder dachten dat ze helemaal alleen waren in hun interesse in de Hebreeuwse Bijbel als de wortel zijnde van hun eigen geloof. Zij kregen door dat ze eigenlijk deel uitmaken van een wereldwijde beweging.

"Sommigen zijn uit hun kerk verstoten en hebben zelfs banden met vrienden en familie verbroken, vanwege wat zij geloofden dat de waarheid was”, vertelde Adler. "Zelfs nu ze nog steeds een minderheid vormen onder christenen (Adler schat dat ze ongeveer 22 miljoen mensen vertegenwoordigen), het feit dat ze weten dat er een Joodse persoon is die bereid is met hen te praten, hun vragen te beantwoorden, met hen in contact te treden en hen te ontmoeten in Israël, stelt hen gerust".

"Vanuit een christelijk perspectief is het aantal christenen dat de Thora bestudeert een kleine minderheid. Vanuit het perspectief van Joden, die bruggen willen bouwen en naties die geïnteresseerd zijn in onderricht door Joden willen verwelkomen en onderwijzen, is het een enorm aantal mensen om mee te werken. Ik hoop dat christenen dit groeiende aantal Joden dat bereid is hen te ontvangen, te onderwijzen en hen aan te moedigen wanneer ze geestelijk eenzaam zijn, zullen onderkennen”.

Pastor Pete Rambo, die naar zichzelf als lid ziet van B'nei Efraim (kinderen van Efraim of Efraimiten), noemde het boek een ‘ratelende paradigma’ en moedigde aan om het boek te lezen en aan de slag te gaan met de inhoud. Hij bracht hulde aan Adler omdat ze zo dapper durfde te zijn om als bliksemafleider te dienen, dat aanleiding gaf tot verbazingwekkende gesprekken. Rambo's verhaal staat op de pagina's 192-197 van het boek, waar hij zijn onderzoekingstocht deelt naar Kosjer eten, het houden van de Sabbat en de Bijbelse feesten.

Over het boek zegt hij: "Gedurende de laatste 30 tot 40 jaar voltrekt zich een stille revolutie binnen zowel het christendom als het Jodendom die langzaam openbaar wordt. Adler’s belangrijke werk, ‘Ten From the Nations’, begint de wijdte, breedte en diepte van deze revolutie in kaart te brengen. Als bij een ijsberg, waarvan 90% van zijn massa zich onder het oppervlak bevindt, is er wereldwijd een Torah Awakening gaande. Christenen worden langzaam, als uit een diepe slaap, wakker. Zij krijgen oog voor de nog altijd geldende relevantie van de Thora, de vijf boeken van Mozes en de daarin opgenomen Instructies voor Gerechtigheid”.

Hij vervolgt: "Zowel Joden als christenen zien dit toenemen, zelfs versnellen. Er vindt een verschuiving en een intensivering van de betekenis plaats. Interessant genoeg weten de meeste christenen niet dat dit een directe vervulling is van meerdere profetieën. Dr. Adler probeert, wijselijk, niet te sturen of commentaar te geven op wat er gebeurt, maar verzamelt verhalen om de breedte en wijdte van deze profetische verschuiving te verkennen en te onthullen.

Helaas reageren sommige christenen hier negatief op. Zij geloven dat Adler hen wil bekeren tot het Judaïsme. Adler is er duidelijk over en onvermurwbaar dat zij daar absoluut niet op uit is. Ze begint het boek met een ontkenning: “Zij, die aan dit boek een bijdrage geleverd hebben representeren een scala van theologische standpunten. Daardoor zijn er hoofdstukken in dit boek, die ongemakkelijk kunnen zijn voor sommige Joden en sommige mensen van The Nations. Als je bereid bent om de geestelijke verhalen van mensen waarmee je het theologisch niet eens bent te lezen, zal je dit een baanbrekend boek vinden".

De meerderheid van de Joden die het boek lezen, is geïntrigeerd door het concept, hoewel sommigen beweren dat het verbreken van de historische grenzen tussen het Jodendom en het Christendom gevaarlijk is. "Die mensen zijn een minderheid, maar zijn zeer uitgesproken en actief op sociale media", legt Adler uit, erop wijzend dat het Joodse volk historisch (en om een goede reden) over het algemeen een defensieve houding heeft, en in het bijzonder tegenover christenen.

"Ik wilde hen laten zien dat niet alle christenen met hetzelfde sop zijn overgoten - er zijn nuances tussen de landen en niet alle christenen hebben een voornemen om ons te bekeren of zijn antisemitisch. Er zijn er die echt van het Joodse volk en de Thora houden en zij doen gewoon hun best om Gods Woord zo goed mogelijk te volgen, soms zelfs tegen een hoge prijs”.

Bovendien, door te laten zien dat de Bijbelse profetie vandaag leeft, hoopt Adler dat "meer Joden de Thora zullen vertegenwoordigen en willen delen met hen, die met een open hart komen om van het Joodse volk er meer over te horen”. Ze vervolgde: "Dit is God die de hele wereld in overeenstemming brengt met Zijn Thora. Wij zien alleen de beginfase ervan”.

___________

ENGLISH

“Thus said the lord of Hosts: In those days, ten men from nations of every tongue will take hold—they will take hold of every Yehudi by a corner of his cloak and say, Let us go with you, for we have heard that Hashem is with you”, Zechariah 8:23 (The Israel Bible)

By:  Breaking Israel News, Eliana Rudee, December 26, 2018


For the first time in 2000 years, non-Jews around the world are expressing a desire to connect with Torah, the Land of Israel, the God of Israel and the Jewish people. Author Dr. Rivkah Lambert Adler in her book Ten From The Nations: Torah Awakening Among Non-Jews pioneers a look inside this phenomenon of a Torah awakening among current and former Christians.

Adler, New York native and immigrant to Israel, began writing for Breaking Israel News (BIN) in 2014 when she started noticing a trend of non-Jewish ‘Torah awakening’ in 2015. “Once I started writing articles, some of the readers contacted me, wanting to meet me in Israel. They would tell me how they became connected to Israel, how they learn Hebrew, observe Shabbat on the same day as the Jewish people, keep the Biblical festivals and even study the parsha (Torah portion of the week) – I was shocked they even knew that word", Adler exclaimed. “I had never met non-Jews familiar with these concepts – I thought they were Jewish things", she told Breaking Israel News. “We are in a unique part of history in which, for the first time, Christians have great interest in what the Jewish people have to say".


Dr. Rivkah Lambert Adler addresses a roundtable discussion (Photo: Adam Eliyahu Berkowitz)


Interested in exploring the topic further and sharing her findings with others, in April 2017, Adler began compiling and writing the book and by October, the book was finished, a speed at which Adler calls “a testament to the great number of Christians and Jews of all kinds who were willing to share their stories about this phenomenon".

This phenomenon, Adler found, is not only fascinating but also prophetic. Zechariah prophesies about the Geula (Redemption), when many nations will look to the people of Israel to learn more about the God of Israel. “That’s what we are seeing right now", said Adler.  

But non-Jews are not the only ones learning because of the stories told in the book. Explained Adler, “I used to think that the Torah was the exclusive property of the Jewish people, that to be a ‘light unto the nations’ is for Jews come to Israel, create a perfect society based on Torah principles and the nations would admire it from afar and mirror".

However, through the process of meeting non-Jews, Adler found that being a light unto the nations not only means receiving, keeping and developing God’s instructions but also teaching the universal messages of the Torah – its light – to the world. Adler maintains that she is not alone in misunderstanding what it means to be a light unto the nations, making Adler’s book a perspective-changing must-read.

The reaction of Christians, said Adler, has been overwhelmingly positive – and this shows in the 4.8/5 stars ranking the book has on Amazon, with reviews coming from people who had previously thought they were all alone in their interest in the Hebrew Bible as the roots of their own faith, only to learn that they are actually part of a worldwide movement.

“Some have been ostracized, made to leave their original congregation of worship or even break ties with friends and family because of what they believed to be true", related Adler. “Even if they are still a minority among Christians (Adler estimates that they represent about 22 million people), knowing that there is a Jewish person willing to talk with them, answer their questions, engage with them and meet them in Israel has given them comfort".

“From a Christian perspective the number learning Torah is a small minority, but from a Jewish perspective of building bridges and welcoming and teaching the nations who are interested in being taught by Jews, it’s a huge number of people to work with and I hope that Christians will see this growing number of Jews who are willing to receive and teach them and encourage them when they are spiritually lonely".

Pastor Pete Rambo, who refers to himself as a part of B’nei Efraim (children of Efraim, or Efraimites), called the book “paradigm rattling” and encouraged reading and wrestling with the contents of the book. He applauded Adler for “courageously daring to become the lightning rod around which an amazing conversation is taking place". Rambo’s story appears on pages 192-197 of the book, where he shares his journey to clean eating, keeping the Sabbath and the Biblical feasts.

He says of the book, “Over the last 30 to 40 years a quiet revolution has begun within both Christendom and Judaism that is beginning to be felt very publicly and Adler’s important work, 'Ten From the Nations', begins to chart the breadth, width and depth of this revolution. Like an iceberg, with 90 percent of its mass hidden under the waters, a Torah Awakening has been happening across the globe. Christians are quietly waking, as if from deep slumber, to the continued relevance of the Torah, the five books of Moses and the contained Instructions in Righteousness".

He continues, “Both Jews and Christians are seeing this growing, even accelerating, shift and grappling with its significance. Interestingly, most Christians are unaware that this is a direct fulfillment of multiple prophecies. Dr. Adler, wisely, does not try to steer or comment on what is happening so much as collect stories to explore and reveal the width and breadth of this prophetic shift".

Nevertheless, some Christians have had a negative reaction, believing that Adler is attempting to convert them to Judaism. Adler is clear and adamant that she is not interested in doing so in the slightest. She begins the book with a disclaimer: “The contributors to this book represent a wide range of theological positions. As a result, there are chapters in this volume that have the potential to make some Jews and some people from the Nations uncomfortable. If you’re willing to read about the spiritual stories of people with whom you don’t agree theologically, you’ll find that this book is groundbreaking".

The majority of Jews who read the book are intrigued by the concept, although some maintain that breaking the historic boundaries between the Jewish and Christian people is dangerous. “Those people are a minority but are very vocal and active on social media", Adler explains, noting that the Jewish people historically (and for good reason) have a generally defensive attitude about Christians in particular.

“I wanted to show them that not all Christians can be painted with the same brush – there are nuances among the nations and not all Christians have an agenda to convert us or are anti-Semitic. There are genuine lovers of the Jewish people and Torah and they are simply trying their best to follow God’s word as best they can, even at great personal costs".

In addition, by showing that Biblical prophecy is alive today, Adler hopes that “more Jews will represent and share Torah with those coming with open hearts to hear about it from the Jewish people". She continued, “This is God bringing the whole world in alignment with his Torah and we are only seeing the beginning stages of it".