05 januari 2019

2019-01-05 Eeuwenoude Tempeldruiven gevonden! - Ancient Temple Grapes found!

Dr. Shivi Drori (Foto: The Heart of Israel) - Dr. Shivi Drori (Photo: The Heart of Israel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Denkt u ooit aan de historische evolutie van wijn?

Bron: The Heart of Israel, CPT. A.Y. KATSOF, 1 januari 2019


Wie heeft de eerste wijn gemaakt, welke methoden hebben ze gebruikt en van welke soort druiven is deze gemaakt? Dit is misschien nooit in u opgekomen, maar nu dat wellicht wel zo is – vraagt u uzelf misschien af wat voor soort wijn er in Bijbelse tijden werd geproduceerd? Wijn wordt al in de Bijbel genoemd ten tijde van Noach. Hij plantte na de zondvloed een wijngaard. Overal in de Bijbel is er sprake van wijn bij ceremonies en vieringen. De meesten van ons zijn gewend aan wijn, gemaakt van Europese druiven. Als we in de geschiedenis van de wijn teruggaan naar Bijbelse tijden, moeten er in het oude Israël wijngaarden zijn geweest. Wat is daarmee gebeurd? Dr. Shivi Drori van de universiteit van Ariel en zijn team gingen op zoek.

Dr. Shivi Drori woont in Givat Harel, een kleine gemeenschap bij Shiloh. Shivi en zijn vrouw waren één van de oprichters van de gemeenschap, en wat 20 jaar geleden begon met slechts drie gezinnen is uitgegroeid tot 70 gezinnen, waaronder Shivi en zijn 6 kinderen. Givat Harel beschikt over overvloedige landbouw en staat bekend om zijn olijfboomgaarden en wijngaarden. Shivi heeft zijn eigen wijnmakerij. Het begon als een hobby, maar nu verkoopt hij wijn over de hele wereld onder zijn label Gvaot Winery. Shivi is wijnmaker en stelt zelf de melanges samen. Hij leerde wijn te maken door het te doen en door wijnhuizen over de hele wereld te bezoeken, maar zijn academische achtergrond hielp er ook aan mee. Maar daar komen we nog op terug.

Shivi Drori in zijn wijngaard (Foto: The Heart of Israel)

 

Tijdens zijn Masterstudie aan de Landbouwfaculteit van de Hebreeuwse universiteit, werd het Shivi Drori snel duidelijk dat hij door wilde gaan voor een PhD-graad. Hij veranderde van studierichting en ontving een doctoraat in Plantkunde. Hij moest nu beslissen wat hij met zijn behaalde graad zou doen. Hij koos voor de wijntechnologie en de wijnstokgenetica. Hij startte een laboratorium aan de Ariel University en nam later deel uit van de staf op de afdeling chemische technologie. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen laboratorium en in de afgelopen 8 jaar heeft hij geprobeerd de identiteit van de wijndruiven van het oude Israël te ontdekken. 


Dr. Drori's onderzoek wordt beschouwd als revolutionair en trekt de aandacht van de hele wereld

Zijn verhaal begint toen hij oude wijnstokken bij zijn wijngaard in Givat Harel ontdekte in de buurt van een oude wijnpers. Dit zette hem aan het denken: welke druiven zijn inheems in het Land van Israël? Van welke druiven heeft koning David wijn gemaakt? Israëls oude wijnproductie kwam tot stilstand toen het Joodse volk werd verbannen en het land grotendeels werd bewoond door moslims, die niet drinken, laat staan wijn maken.

Volgens Dr. Drori vond er een natuurlijk proces plaats. De Moslim- en Druzenboeren teelden gewassen die ze konden gebruiken en verkopen. Wijndruiven waren niet nuttig voor de moslimgemeenschap, en dus concentreerden ze zich op het cultiveren van de heerlijke tafeldruiven die tegenwoordig in Israël te vinden zijn - ze zijn groter met een zachte schil, hebben minder suiker en zijn minder zuur.

Drori en zijn team begonnen de zoektocht naar de lang verloren wijndruiven van het oude Israël. Ze bekeken zowel islamitische als Joodse wijngaarden, screenden het land van boven naar beneden, en bewandelden en verkenden alle locaties waar ze druiven konden vinden. Vanwege de taaie aard van druiven, veronderstelden ze dat ze misschien een aantal overlevenden van de oude soort zouden vinden.

Drori's  ‘oude’ wijndruiven van goede kwaliteit (Foto: The Heart of Israel)

 

Tot nu toe heeft Drori's team minstens 82 unieke variaties aan druiven gevonden die inheems zijn in Israël en die niet elders in de wereld worden gevonden. Van die 82 soorten zijn er 20 goede wijndruiven, en dit team experimenteert met deze wijnen, waarbij het potentieel aan alcohol, kleur, aroma en nog veel meer, wordt gemeten. Wijnhuizen in heel Israël proberen deze van origine Bijbelse druiven in handen te krijgen!


De vraag is, hoe weten we precies welke druiven in de tijd van de Bijbel werden gebruikt? Van welke druiven hebben zij de wijn gemaakt die in de Tabernakel in Silo en in de Heilige Tempel in Jeruzalem werd gebruikt?

Dr. Drori werkt met archeologen in heel Israël samen op zoek naar overblijfselen van oude druivenpitten. Hij heeft zaden onderzocht van de zuidelijke muur van de Tempelberg, Masada, Timna, Herodian, Shiloh en andere belangrijke oude Bijbelse locaties waar rituelen plaatsvonden en waar ze overgebleven druivenpitten, of wellicht rozijnen vonden. Eerst wordt hun structuur onder de loep genomen - elke variant heeft een unieke zaadstructuur. Door middel van scannen met hoge resolutie kunnen oude zaden geïdentificeerd worden. Ze proberen een ‘match’ te vinden met bestaande varianten uit hun verzameling monsters. Vervolgens kunnen ze DNA uit oude zaden extraheren en proberen het te matchen met een reeks die ze al hebben. Deze methode is moeilijker, maar dit fascinerende onderzoek heeft de internationale aandacht getrokken van The New York Times, CNN en anderen. Iedereen wil weten hoe dit team te werk gaat om een oude praktijk nieuw leven in te blazen en oude wijn weer terug probeert te brengen.

Dr Drori's team vond oude druiven die nog nooit iemand had gevonden, en dus konden ze deze een naam geven. Ze noemden bijvoorbeeld de witte wijndruiven "Gendel" omdat dat de naam is van een wijn uit de Talmoed die dateert uit de tijd van de tabernakel.

Elk jaar produceert Shivi's wijnmakerij Gvaot Winery 50.000 flessen wijn. Daarvan bottelt hij 2000 van de oude Bijbelse druiven, die al zijn verkocht voordat ze zelfs maar in de schappen liggen. Mensen houden van Shivi's wijn, niet alleen vanwege de smaak en kwaliteit, maar ook omdat ze het gevoel hebben dat ze de wijn uit de Heilige Tempel drinken.

De wijngaard van Shivi Drori in het Hartland (Foto: The Heart of Israel) 


Helaas hebben mensen de producten uit het gebied geboycot, maar zelfs die ‘boycotters’ geven toe dat ze van deze kwaliteitswijn houden. De wijn heeft elke wedstrijd waaraan ze meegedaan hebben, ook in Europa, gewonnen.  De wijn wordt ook in de Verenigde Staten verkocht. Het wijnhuis heeft plannen om uit te breiden - ze hebben nauwelijks genoeg ruimte aan de muren om al hun medailles op te hangen!

Gvaot Winery bevindt zich vlak bij Ancient Shiloh, waar ze bij recente opgravingen 60 verbrande vaten hebben blootgelegd met druivenpitten aan de onderkant. Ze waren in staat om deze zaden te testen, die teruggingen tot de exacte datum die in het Boek Richteren staat toen de Tabernakel vernietigd werd. Vanwege de nadruk op de historiciteit van de wijn, zijn alle labels vernoemd naar forten in Israël zoals Massada en Gofna.

Er is een gebod in de Bijbel om in het Land van Israël een landbouwcyclus van zeven jaar aan te houden. Elk zevende jaar moet een sabbatsjaar zijn en mag het land niet bewerkt worden.

"Zes jaar lang zult u uw akker bezaaien en zes jaar zult u uw wijngaard snoeien en zijn opbrengst verzamelen, maar in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de Heer: uw akker zult u niet bezaaien, uw wijngaard zult u niet snoeien. Wat vanzelf opkomt van uw oogst, zult u niet inoogsten. …  De sabbatopbrengst van het land zal u tot voedsel zijn: u en uw slaaf en uw slavin, uw dagloner en uw bijwoner die bij u vertoeven ... ", Leviticus 25: 3-6 (NBG).

Veel boeren gebruiken de mazen in de wet om te voorkomen dat ze het bewerken van het land moeten opgeven tijdens het sabbatsjaar en daarmee hun levensonderhoud. Andere wijngaardeniers denken dat Shivi gek is, maar elk zevende jaar bewerkt hij een jaar lang zijn land niet. Logischerwijze kan geen enkel bedrijf overleven zonder een heel jaar te werken, maar er is geloof dat God, hen die zich aan de sabbatswetten in het achtste jaar houden, zal zegenen. Shivi zegt dat hij op alle manieren Gods zegeningen ervaart - alle prijzen die hij heeft gewonnen, al zijn succesvol onderzoek en te kunnen zien dat de profetieën met betrekking tot de volle bloei van Samaria uitkomen.

Shivi nodigt iedereen uit om het oude Shilo, de plaats van de Tabernakel, te bezoeken en dan de oude weg over te steken en de exquise oude wijn te proeven bij de Gvaot Winery.

___________

ENGLISH

Do you ever think about the historical evolution of wine?

By: The Heart of Israel, CPT. A.Y. KATSOF, January 1, 2019

 

Who made the first wine, what methods did they use, and what type of grapes was it made from? This may have never crossed your mind, but now that it has – do you wonder what type of wine was produced in Biblical times? Wine appears in the Bible as early as Noah, who planted a vineyard after the Flood and is found throughout the Bible for ceremony and celebration. Most of us are accustomed to wine made from European grapes. If you trace the history of wine back to Biblical times, there must have been vineyards in Ancient Israel. What happened to them? Dr. Shivi Drori of Ariel University and his team set out to find out.

Dr. Shivi Drori lives in Givat Harel, a small community near Shiloh. Shivi and his wife were among the founders, and what began 20 years ago with just three families has grown to 70 families, Shivi and his 6 children being among them. Givat Harel features abundant agriculture and is known for its olive orchards and vineyards. Shivi has his own winery which he began as a hobby, but now he sells wine all over the world under his label Gvaot Winery. Shivi is the winemaker – creating the blends himself. He learned wine-making on the job and by visiting wineries all over the world, but his academic background also helped with that. But we’ll get there soon enough.

Shivi Drori in his vineyard (Photo: The Heart of Israel) 


While studying for his MA in the Faculty of Agriculture at Hebrew University, it quickly became clear to Shivi Drori that he wanted to pursue a Ph.D. He transferred to the direct Ph.D. track and received a doctorate in Plant Science. He now had to decide what to do with his degree, and he chose to be involved in wine technology and grapevine genetics. He started a lab in Ariel University, and later on he became faculty in the chemical engineering department. Today, he has his own lab, and over the last 8 years or so, he has been trying to discover the identity of the wine grapes of Ancient Israel.


Dr. Drori’s research is considered revolutionary and is attracting attention from all over the world

His story began when he discovered old grapevines near his vineyard in Givat Harel near an ancient wine press. This got him thinking – what grapes are indigenous to the Land of Israel? What grapes did King David make wine from? Israel’s ancient wine production came to a halt when the Jewish People were exiled and the land was largely inhabited by Muslims, who do not drink, let alone make wine.

According to Dr. Drori, a natural process occurred – the Muslim and Druze farmers were growing crops that they could use and sell. Wine grapes were not useful to the Muslim community, and so they focused on cultivating the delicious table grapes found in Israel today – they are larger with soft skin, less sugar, and less acid.

Drori and his team began the search for the long-lost wine grapes of ancient Israel. They looked around Muslim and Jewish vineyards alike, surveying the country top to bottom, hiking and exploring anywhere they might find grapes. Due to the resilient nature of grapes, they hypothesized they might find some ancient survivors.

Drori’s quality ancient wine grapes (Photo: The Heart of israel)

 

So far, Drori’s team has found at least 82 unique varieties of grapes indigenous to Israel that are not found elsewhere in the world. Out of those 82 types, 20 are good wine grapes, and this team is experimenting with these wines, measuring alcohol potential, color potential, aromatic potential, and more. Wineries all over Israel are trying to get their hands on these potentially Biblical grapes!


The question is, how do we know exactly which grapes were used in the times of the Bible? From which grapes did they create the wine used in the Tabernacle in Shiloh? In the Holy Temple in Jerusalem?

Dr. Drori works with archaeologists throughout Israel searching for remnants of ancient grape seeds. He has examined seeds from the southern wall of the Temple Mount, Masada, Timna, Herodian, Shiloh, and other significant ancient Biblical sites where rituals took place. They found leftover grape seeds, or perhaps raisins. They are then analyzed first by their structure – each variety has a unique seed structure. High-resolution scanning can identify ancient seeds and they try to make a match to existing varieties from their collection of samples. Next, they can extract DNA from ancient seeds and try to match it to a sequence that they have already. This method is more difficult, but this fascinating research has attracted international attention from the likes of the New York Times, CNN, and more. Everyone wants to hear about how this team is renewing an ancient practice and reviving ancient wine!

Dr. Drori’s team found ancient grapes that no one had ever found before, and so they were able to name them. For example, they named the white wine grapes “Gendel” because that is the name of a wine found in the Talmud dating back to the Tabernacle.

Each year, Shivi’s personal winery, Gvaot Winery, produces 50,000 bottles of wine. Of those, he bottles 2,000 of the ancient Biblical grapes, which are quickly sold before even reaching the shelves. People love Shivi’s wine not only for the taste and quality, but also because they feel they are drinking the wine of the Holy Temple.

Shivi Drori’s vineyard in the Heartland (Photo: The Heart of Israel)

 

Unfortunately, people have been boycotting the products of the Settlements, but even those boy-cotters admit to loving this quality wine. They have won every contest they have ever entered, including contests throughout Europe. The wine is also sold throughout the United States. The winery has plans to expand – they hardly have enough room on the walls for all of their medals!

Gvaot Winery is located right near Ancient Shiloh, where in recent digs they uncovered 60 burnt barrels with grape seeds at the bottom. They were able to test these seeds, which dated back to the exact date that it says in the Book of Judges that the Tabernacle was destroyed. Because of the historic emphasis on the wine, all of the labels are named after fortresses in Israel such as Massada and Gofna.

There is a commandment in the Bible to keep an agricultural cycle of seven years in the Land of Israel. Every seven years, one must take a year of Sabbath and not work the land.

“For six years you shall sow your field, and for six years you shall prune your vineyard, and gather in its produce. But in the seventh year, the land shall have a complete rest, a Sabbath to the Lord; you shall not sow your field, you shall not prune your vineyard, nor shall you reap the aftergrowth of your harvest. And the produce of the Sabbath of the land shall be yours to eat for you, for your male and female servants, and for your hired worker and resident who live with you…“ (Leviticus 25:3–6).

Many farmers find loopholes to avoid having to give up working their land – and therefore their livelihood – during the Sabbath year. Other vineyards think that Shivi is crazy, but every seven years, he refrains from working his land for an entire year. Logically, no business can survive without working for an entire year, but the belief is that God will bless those who keep the Sabbath laws in the eighth year. Shivi says that he feels God’s blessings in every way – all of the awards he has won, all of his successful research, and watching prophecies come alive with the land of Samaria in full bloom.

Shivi invites everyone to come and visit Ancient Shilo, the site of the Tabernacle and then cross the ancient road and come taste the exquisite ancient wine at the Gvaot Winery.