24 januari 2019

2019-01-24 ​Nieuwe Nibiru-film geeft aan het einde der tijden de waarschuwing: Joden, kom naar huis, naar Israël - New Nibiru film issues end-of-days warning: Jews, come home to Israel​

Nibiru (Foto: Breaking Israel News) - Nibiru (Photo: Breaking Israel News)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Dan zal Ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, …”, Joel 3:3 (NBV)

Bron: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz, 10 januari 2019


Yuval Ovadia, wiens films over Nibiru honderdduizenden views hebben gekregen, produceerde een nieuwe video over dat onderwerp met één krachtige boodschap: Joden moeten nu naar Israël terugkeren.

Voor Ovadia,  die ook colleges geeft over dit onderwerp, werd het duidelijk dat er behoefte aan een nieuwe film was.  

"De belangstelling groeit”, vertelde Ovadia aan Breaking Israel News . "Mensen nemen contact met me op en hebben zoveel vragen, die een antwoord behoeven”.

Dit lijkt inderdaad het geval te zijn, want zijn video, die drie dagen geleden werd uitgebracht, heeft al meer dan 12.000 views gekregen. Hij merkte op dat, als natuurrampen zoals orkanen, vulkanen en tsunami's in toenemende aantallen en intensiteit voorkomen, mensen hém om uitleg vragen, omdat de uitleg door wetenschappers voor het grote publiek ontbreken.

"Vulkanen zijn overal in de Stille Oceaan en in de VS actief", zei Ovadia. "Tsunami’s komen regelmatig voor.  NASA zegt dat er nooit een ster als Nibiru heeft bestaan, dus het is duidelijk dat dit nooit in de toekomst kan gebeuren. NASA beweert dat ze alles in het heelal zien en dan 'Pop!', slaat een meteoor ergens in”.

In zijn films biedt Ovadia antwoorden op basis van de Bijbel en vanuit esoterische Joodse bronnen.

"De Bijbel beschrijft deze dingen alsof ze in het verleden gebeurd zijn”, zegt hij. "Ik draag voorbeelden aan die nu gebeuren en onthul ook wat de profetieën zeggen dat er in de toekomst zal gebeuren”. 

Ovadia legde uit dat de beroemde middeleeuwse geleerde Maimonides de profetie van Bileam in de Bijbel beschouwde als verwijzing naar astronomische verschijnselen die de Messias aankondigden.

“Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen, de kinderen van Set slaat hij neer”, Numeri 24:17 (NBV)

De Zohar, de basis van het Joodse esoterische onderwijs, beschrijft de Ster van Jacob tot in de kleinste details.

"Na veertig dagen, wanneer de kolom van de aarde naar de hemel oprijst voor de ogen van de hele wereld en de Messias is verschenen, zal er een ster, in vlammende kleuren, opkomen in het oosten, en zeven andere sterren zullen die ster omringen. En ze zullen er oorlog tegen voeren".

Maar de echte reden voor de film van Ovadia was de onderliggende boodschap: het is tijd dat de Joden thuiskomen in Israël.

"Zo snel mogelijk, nog liever eerder”, zei Ovadia. "De hele natuur zegt dat Nibiru onderweg is. Iedereen, zij die van Israël houden, zij die Israël haten, iedereen smeekt de Joden om naar huis te komen. Al honderden jaren was Israël leeg en verlaten. Plots hebben we hier de Hof van Eden. Dit komt allemaal omdat de tijd nadert”.

Ovadia legde uit dat wanneer Nibiru arriveert, Israël de veiligste plek ter wereld zal zijn. Hij merkte op dat de Talmoed naar Israël verwijst als de tabor (navel) van de schepping.

"De hele wereld ontleent zijn levensonderhoud aan Israël", zei Ovadia en vergeleek Israël, als zijnde het centrum van de wereld, met het steunpunt van een wip. "Terwijl de wereld draait en schudt, blijft het centrum kalm en op zijn plaats”.

Hij merkte ook op dat er een algemeen misverstand bestond over Nibiru, dat het een moordzuchtige ster zou zijn, die de wereld zal vernietigen.

"Dat is niet waar”, zei Ovadia. "Het zal catastrofaal zijn maar het zal de wereld niet vernietigen. Het zal tussen de aarde en de zon door passeren. Omdat het dicht langs de aarde passeert zal het enorme gebeurtenissen veroorzaken: de getijden zullen veranderen, elektromagnetische golven zullen elektrische systemen uitschakelen, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen zullen plaats vinden. Het zal de zon verduisteren”.

Ovadia legde uit dat Nibiru niet alleen de Joden thuisbrengt, maar ook een uniek doel voor ogen heeft: mensen over de hele wereld aanzetten tot gebed.

"Mensen zullen zich tot Hasjem wenden (God, letterlijk 'de naam')”, zei Ovadia. "Zelfs met Nibiru duidelijk boven hun hoofd, zullen sommige mensen weigeren te bidden. Ze wenden zich tot de wetenschappers die weigeren de waarheid te vertellen of weigeren toe te geven dat ze het niet weten, alsof de wetenschappers de planeten kunnen verplaatsen. De wijzen vertellen ons dat een slecht mens zich zelfs niet zal bekeren als hij aan de rand van de hel staat”.

Ovadia benadrukte dat het onmogelijk en contraproductief is om een datum voor het verschijnen van de ster te voorspellen.

"De Mishna (mondelinge wet) zegt dat je je moet bekeren één dag voordat je sterft", zei hij. Omdat je niet weet wanneer je sterft, is het het beste om je nu te bekeren. Het is in elk geval een goed advies, ongeacht wanneer Nibiru komt”.

Ondanks zijn advies merkt Ovadia op dat de tekenen steeds duidelijker worden dat Nibiru op komst is.

“Alle natuurrampen die we nu zien zijn storingen veroorzaakt doordat Nibiru dichterbij komt, zoals drijfhout dat voor een schip uit geduwd wordt. We zien nu dat Israël het veiligste land ter wereld is, hoewel het bedreigd wordt”, zei Ovadia. "Het is een bekend spiritueel proces dat het vallen de voorbereiding is tot opstijgen naar grotere hoogten. Nibiru zal alle gekte die we hebben opgebouwd afbreken, en dat alles om ons voor te bereiden op het geweldige tijdperk dat volgt”.

Video alleen in Engels

(Video: YouTube)

__________

ENGLISH

“And I will shew wonders in the heavens and in the earth blood and fire and pillars of smoke”, Joel 3:3 (The Israel Bible™)

By: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz, January 10


Yuval Ovadia, whose films on Nibiru have garnered hundreds of thousands of views, produced another video on the subject with one powerful message: Jews need to come home to Israel now.

The need for a new film became clear to Ovadia, who also lectures on the subject.

“Interest is growing”, Ovadia told Breaking Israel News. “People are contacting me with so many questions that need to addressed”.

This seems to indeed be the case as his video, released three days ago, has already garnered more than 12,000 views. He noted that as natural disasters like hurricanes, volcanoes, and tsunamis are occurring in increasing numbers and intensity, people ask him for explanations as those provided by scientists seem to fall short among the general public.

“Volcanoes are acting up all over the Pacific and inside the U.S.”, Ovadia pointed out. “Tsunamis are happening all the time. NASA says that there never was a star like Nibiru so it is clear it can never happen in the future. NASA claims they see everything in the heavens and then ‘Pop!’ a meteor hits somewhere”.

In his films, Ovadia provides answers based in the Bible and esoteric Jewish sources.

“The Bible describes these things as happening in the past”, he says. “I bring examples of these things happening now and also reveal what the prophecies say will happen in the future”.

Ovadia explained that the renowned medieval scholar Maimonides described the prophecy of Balaam in the Bible as referring to astronomical phenomena presaging the Messiah.

"What I see for them is not yet, What I behold will not be soon: A star rises from Yaakov, A scepter comes forth from Yisrael; It smashes the brow of Moab, The foundation of all children of Shet", Numbers 24:17

The Zohar, the basis of Jewish esoteric learning, describes the Star of Jacob in great detail.

“After forty days, when the pillar rises from earth to heaven in the eyes of the whole world and the Messiah has appeared, a star will rise up on the east, blazing in all colors, and seven other stars will surround that star. And they will wage war on it".

But the real reason for Ovadia’s film was the one underlying message he felt compelled to deliver: it is time for the Jews to come home to Israel.

“As soon as possible, if not sooner”, Ovadia said. “All of nature is saying that Nibiru is on the way. Everyone, those who love Israel, those who hate Israel, everyone is begging the Jews to come home. For hundreds of years, Israel was empty and desolate. All of a sudden, we have the Garden of Eden here. This is all because the time is drawing near”.

Ovadia explained that when Nibiru arrives, Israel will be the safest place in the world. He noted that the Talmud refers to Israel as the tabor (bellybutton) of creation.

“All the world derives its sustenance from Israel”, Ovadia said, comparing Israel as the center of the world to the fulcrum of a seesaw. “As the world spins and shakes, the center stays fixed an calm”.

He also noted that there was a general misunderstanding about Nibiru as a killer star that will destroy the world.

“That is not true”, Ovadia said. “It will be catastrophic but it will not destroy the world. It will pass between the earth and the Sun. Its proximity to the earth will cause massive events; the tides will change, electromagnetic pulses will shut down electrical systems, volcanoes, and earthquakes. It will block out the sun”.

Ovadia explained that in addition to bringing the Jews home, Nibiru has a singular global purpose: leading people around the world to prayer.

“It is all so people will turn to Hashem (God, literally ‘the name)”, Ovadia said. “Even with Nibiru clearly seen over their heads, some people will refuse to pray. They will turn to the scientists who will refuse to tell the truth or admit they don’t know, as if the scientists can move the planets. The sages tell us that an evil man won’t even repent when he stands on the edge of hell”.

Ovadia emphasized that it is impossible and counterproductive to predict a date for the arrival of the star.

“The Mishna (oral law) says to repent one day before you die”, he said. Since you don’t know when you will die, it is best to repent right now. It is good advice in any case, no matter when Nibiru comes”.

Despite his advice, Ovadia notes that the signs are becoming clearer that Nibiru is on its way.

“All the natural catastrophes we are seeing now are disturbances caused by Nibiru coming closer, like flotsam being pushed ahead of a ship. We see now that Israel is the safest country in the world even though it is under the shadow of threats”, Ovadia said. “It is a known spiritual process that falling down is the preparation for rising up to greater heights. Nibiru will tear down all the craziness we have built up, all to prepare us for the great era that follows”.


(Video: YouTube)