26 januari 2019

2019-01-26 Jan van Barneveld: Profetieën, Psalmen en gerommel in het Midden-Oosten - Jan van Barneveld: Prophecies, Psalms and rumbling in the Middle East

Kaart DEBKAfile - Map DEBKAfile


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“Hoewel dit artikel reeds in 2010 is geschreven door Jan van Barneveld, geeft het 9 jaar na dato exact de huidige situatie weer in het Midden-Oosten, waarbij de profetieën en de inhoud van de psalmen letterlijk voor onze ogen werkelijkheid worden” – Redactie IsraelCNN

Bron: Jan van Barneveld, mei 2010


Oorlogszuchtig

Premier Netanyahu gaf in 2010 zijn ministers opdracht niets over Syrië te zeggen. Er kwam namelijk oorlogszuchtige taal uit Damascus. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken had gezegd dat de volgende oorlog 'binnen uw steden' gevoerd zal worden. President Bashar Assad baande de politieke weg naar die oorlog door kort daarop te verklaren dat 'Israël de regio naar een oorlog voert.' Sheik Hassan Nasrallah, de terroristenbaas van Hezbollah, deed ook een duit in het oorlogszakje. Hij merkte op dat Israël bezig is Libanon in een oorlog te trekken. Dit is typisch taal voor machthebbers die een oorlog voorbereiden.

Ook Ahmadinejad gaat enthousiast door met zijn voorbereidingen om Israël van de kaart de vegen. Dat is zijn religieuze roeping als moslim. Hij beloofde de 11e februari, de verjaardag van de islamitische revolutie in Iran, een 'flinke klap' uit te delen aan de 'arrogante wereld'. Dat zijn de VS (grote satan) en Israël (kleine satan). Israël is waakzaam en probeert voorzichtig olie op de verbale oorlogsgolven te gooien.

Geheime diensten

DEBKAfile bestaat uit een groep journalisten die zeer goed op de hoogte is door de relaties met geheime diensten en hoge functionarissen. Hun informatie is betrouwbaar gebleken. Zij publiceerden onlangs details over het 'geheime' oorlogsplan van Syrië, Iran, Hamas en Hezbollah. Let u even op onderstaande kaart. We geven een korte uitleg.

DEBKAfile over aanval op Israël

Het is een kaartje van Noord-Israël en Zuid-Libanon, met rechtsboven een stukje Syrië.

Iran heeft 5 brigades van elk 1.000 Hezbollah-terroristen intensief getraind. Op het kaartje ziet u de plek voor die brigades. Elke brigade kent tot in de details haar doelgebied en haar doel.

De 1e Brigade. Zij trekken de grens over. Van de VN-vredesmacht die daar gelegerd is zullen ze geen last hebben. In een snelle aanval moet de stad Nahariya (55.000 inwoners) veroverd worden. Ze moeten zoveel mogelijk gijzelaars maken. Die dienen als menselijke schilden als het Israëlische leger een tegenaanval uitvoert. Overzee komen terroristen via speedboten de aanval ondersteunen. Dat is het plan.

De 2e Brigade moet het strategische, Israëlische stadje Shlomi (6.500 inwoners) veroveren. Strategisch belangrijk, omdat Shlomi belangrijke wegen in Israël beheerst.

De 3e Brigade trekt verder naar het zuiden naar drie Arabische dorpen, Bi’na, Deïr el Asad en Majd el-Krum. Vanuit die plaatsen kunnen ondergrondse Hezbollah-cellen in Israël en op de Westbank geactiveerd worden. Dat moet leiden tot een opstand van Israëlische Arabieren in de gebieden op de kaart waar staat: Israël-Arabische opstand.

De 4e Brigade trekt naar het gebied rond de kibboets Yiftakh, het gebied van Naftali.

De 5e Brigade is reserve.

Syrië, zie de raketten rechtsboven, is er klaar voor. Syrië hoopt op z'n minst de Golan te heroveren. In het zuiden zal de Hamas weer een regen van raketten op Sdrot en omgeving afvuren. Ondergrondse terroristencellen op de Westbank zullen hun 'heilige jihadplicht' gaan doen. Iran heeft haast met de voorbereidingen en uitvoering van dit plan. Ahmadinejad en zijn mullahs weten dat de druk van de VS sterker wordt. Bovendien zijn ze bijna klaar met de atoombom! Tegelijk bereidt Ahmadinejad zich voor op een preventieve aanval van Israël en eventueel de VS. God verhoede het!

De bepaalde tijd

Het is erg spannend. Veel profetieën worden vervuld. Aan de hand van Gods Woord kunnen we Gods machtige Hand herkennen en zien we 'hoe laat het is op Gods klok'. Ook krijgen we aanwijzingen voor ons aandeel in deze strijd om Israël en de doorbraak van het Koninkrijk. Zal God nu ingrijpen, zoals Hij herhaaldelijk heeft gedaan?

"Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen", Psalm 102:14.

Wanneer is die 'bepaalde tijd' gekomen? Ook dat zegt deze Psalm: "Want uw knechten hebben behagen in haar stenen; zij hebben deernis met haar puin", vers 15.

Al een eeuw heeft het Joodse volk 'behagen in haar stenen'. Zijn ze bezig met het herstel en de opbouw van het land?. De HERE heeft daarover Zijn zegen gegeven, want er staat geschreven: "Ik zal de woestijn tot een waterplas maken... Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten. Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en dennenboom planten opdat men zie... dat de Hand van de HERE dit gedaan heeft", Jesaja 41:18-20.

Het herhaalde 'IK zal' benadrukt dat dit herstel van Israël een werk van de HERE is. Ook heeft de HERE Israël in een aantal oorlogen wonderlijke overwinningen gegeven. Zo bevestigt God dat de 'bepaalde tijd' is gekomen om Zich 'over Sion te erbarmen'. Dat gaat nooit automatisch. Bij de HERE zijn gebed en (geloofs)gehoorzaamheid belangrijke voorwaarden. Dit moeten we meenemen als we bidden: "HERE, wees een schild dat mij (lees: Israël) dekt", Psalm 3:4.

Damascus

Als Syrië inderdaad meedoet in een volgende oorlog, ziet het er voor Damascus niet best uit. 'Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval' (Jesaja 17:1). Maar de inwoners van Damascus kunnen ontsnappen: "Ontmoedigd is Damascus, het keert zich tot de vlucht en schrik heeft het bevangen... Hoe is de roemrijke stad verlaten. Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen en al de krijgslieden... omkomen", Jeremia 49:24-27.

Als Israël in het nauw gedreven wordt door een aanval van Hezbollah en Hamas, gesteund door Syrië en op de achtergrond Iran, is het heel goed mogelijk dat Israël dreigt Damascus te bombarderen. Damascus wordt dan eerst gewaarschuwd door pamfletten, radio en telefoon. De mensen slaan in paniek op de vlucht. Soldaten moeten blijven. Assad gaat door met zijn aanvallen op Israël. En… Damascus wordt een bouwval. De soldaten die de stad moeten bewaken komen om. Het komt allemaal wel erg dichtbij.

Tierende vijanden

Niet alleen de omringende islamlanden tieren tegen Israël (zie Psalm 83:3). Zo goed als de hele wereld zingt mee in het koor van Israël-haters. "Zij smeden een listige aanslag tegen Uw volk... Zij zeggen: Komt laten wij hen als volk verdelgen", vers 4. Het lijkt wel alsof Ahmadinejad en zijn mullah's, Bashar Assad, Nasrallah en Hamas aan het woord zijn. Maar deze Psalm is 3.000 jaar geleden geschreven. We zien het nu gebeuren. De Psalm profeteert ook dat Filistea (Hamas), Tyrus (Hezbollah) en Assur (deel van Syrië) meedoen met de 'listige aanslag' op Israël. DEBKAfile heeft zo'n listige aanslag onthuld. Zie het kaartje. Het profetische woord is zeer actueel.

Wat bidt Israël in deze tijd van dreigende gevaren? "Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o HERE. Laten zij voor altijd schaamrood worden en te gronde gaan, opdat zij weten dat alleen uw naam is: HERE", Psalm 83:17-19. Israël bidt voor de bekering van haar vijanden. Psalm 102 laat zien waar deze 'tijd' op uitloopt."Dan zullen de volken de naam van de HERE vrezen, alle koningen van de aarde uw heerlijkheid", vers 16,23.

Gods plan gaat door

Gods profetische woord is buitengewoon actueel. We melden nog kort bijzonder en positief nieuws. De stam Manasse komt terug! U weet dat er nog 7.200 van de Bnei Manasseh in Noordoost-India wachten op toestemming naar Israël te komen. In januari 2010 berichtte het grootste Israëlische dagblad dat nu voorbereidingen worden getroffen voor de aliya (terugkeer) van deze groep. Elke maand zullen 200-300 van de Bnei Manasseh naar Israël worden gebracht. Dat na 2.700 jaar ballingschap. "Dit is een wonder zoals we die alleen in de Bijbel tegenkomen", zegt Michael Freund van Shavei Israël, de organisatie, die 'verloren stammen' opspoort en terugbrengt. Wij zeggen: Amen! En: "Groot zijn de werken van de HERE", Psalm 111:2. God gaat gewoon door met Zijn plan.

-----    

Noot van de redactie: omdat het artikel in 2010 is geschreven, kunnen namen van leiders inmiddels zijn gewijzigd

_________

ENGLISH    

"Although this article was written in 2010 by Jan van Barneveld, 9 years later it exactly reflects the current situation in the Middle East, where the prophecies and the contents of the psalms literally become reality before our eyes" - Staff IsraelCNN

By: Jan van Barneveld, May, 2010


Warlike

Prime Minister Netanyahu ordered his ministers in 2010 not to say anything about Syria. There was warlike language from Damascus. The Syrian Minister of Foreign Affairs had said that the next war will be 'within your cities'. President Bashar Assad pushed the political path in the direction of that war by briefly declaring that "Israel is leading the region to war”. Sheik Hassan Nasrallah, the terrorist leader of Hezbollah, also played a part in the war pouch. He noted that Israel is in the process of drawing Lebanon into a war. This is typical language for those in power who are preparing a war.

Ahmadinejad also continues enthusiastically with his preparations to wipe Israel off the map. That is his religious calling as a Muslim. He promised to give a 'big bang' to the 'arrogant world' on the 11th of February, the anniversary of the Islamic revolution in Iran. He meant the US (big satan) and Israel (small satan). Israel is vigilant and tries carefully to throw oil on the verbal war waves.

Secret Services

DEBKAfile consists of a group of journalists who are very well informed through their relations with secret services and senior officials. Their information has proven to be reliable. They recently published details about the 'secret' war plan of Syria, Iran, Hamas and Hezbollah. Pay attention to the map below. We give a brief explanation.

DEBKAfile about attack on Israel

It's a map of Northern Israel and Southern Lebanon, with a piece of Syria on the upper right.

Iran has intensively trained 5 brigades of 1,000 Hezbollah terrorists. On the map you see the location for those brigades. Each brigade knows its target area and it’s purpose in detail.

The 1st Brigade. They cross the border. They will not suffer from the UN peacekeeping force stationed there. In a quick attack, the city of Nahariya (55,000 inhabitants) must be conquered. They must make as many hostages as possible. They serve as human shields if the Israeli army performs a counterattack. Overseas terrorists will support the attack via speedboats. That's the plan.

The 2nd Brigade must capture the strategic Israeli town of Shlomi (6,500 inhabitants). Strategically important, because Shlomi controls important roads in Israel.

The 3rd Brigade continues south to three Arab villages, Bi na, Deïr el Asad and Majd el-Krum. From these places, underground Hezbollah cells can be activated in Israel and on the West Bank. This should lead to an uprising of Israeli Arabs in the areas on the map that state: Israel-Arab uprising.

The 4th Brigade moves to the area around the kibbutz Yiftakh, the area of Naphtali.

The 5th Brigade is reserve.

Syria, see the missiles at the top right, is ready. Syria hopes to recapture the Golan at least. In the south, the Hamas will fire a rain of rockets at Sdrot and its surroundings. Underground terrorist cells in the West Bank will do their 'holy jihad duty'. Iran is in a hurry to prepare and implement this plan. Ahmadinejad and his mullahs know that the pressure of the US is getting stronger. In addition, they are almost done with the atomic bomb! At the same time, Ahmadinejad is preparing for a preventive attack by Israel and possibly the US. God forbid it!

The determined time

It's very exciting. Many prophecies are fulfilled. On the basis of God's Word we can recognize God's mighty Hand and we see 'what time it is on God's clock'. We also receive instructions for our share in this battle for Israel and the breakthrough of the Kingdom. Will God intervene now, as He has repeatedly done?

“Thou shalt arise, and have mercy upon Zion: for the time to favour her, yea, the set time, is come”, Psalms 102:13 (KJB)

When did that 'set time' arrive? This says this Psalm also: "For thy servants take pleasure in her stones, and favour the dust thereof", verse 14 (KJB).

The Jewish people have been 'pleased in her stones' for a century already. Are they engaged in the recovery and building of the country? The LORD has given His blessing on this, for it is written: “I will open rivers in high places, and fountains in the midst of the valleys: …. I will plant in the wilderness the cedar, the shittah tree, and the myrtle, and the oil tree; I will set in the desert the fir tree, and the pine, and the box tree together: That they may see, and know, and consider, and understand together, that the hand of the LORD hath done this, and the Holy One of Israel hath created it”, Isaiah 41: 18-20 (KJB).

The repeated 'I will' emphasizes that this restoration of Israel is a work of the LORD. Also the LORD gave Israel wondrous victories in a number of wars. Thus God confirms that the 'set time' has come to ‘have mercy upon Zion'. That never happens automatically. With the Lord, prayer and (religious) obedience are important conditions. We must take this into account when we pray: "But thou, O LORD, art a shield for me (read: Israel)", Psalm 3:3 (KJB).

Damascus

If Syria does indeed participate in a subsequent war, it does not look good for Damascus. "The burden of Damascus. Behold, Damascus is taken away from being a city, and it shall be a ruinous heap", Isaiah 17: 1 (KJB). But the inhabitants of Damascus can escape: "Damascus is waxed feeble, and turneth herself to flee, and fear hath seized on her ... How is the city of praise not left? Therefore her young men shall fall in her streets, and all the men of war shall be cut off in that day ...", Jeremiah 49: 24-27 (KJB).

If Israel is stymied by an attack by Hezbollah and Hamas, backed by Syria and in the background Iran, it is very possible that Israel threatens to bomb Damascus. Damascus is then first warned by pamphlets, radio and telephone. People are on the run in panic. Soldiers must stay. Assad continues his attacks on Israel. And?? Damascus is a construction trap. The soldiers who have to guard the city are killed. It is all very near.

Bullying enemies

Not only the surrounding Islamic countries are against Israel (see Psalm 83:3). Almost as the whole world sings in the choir of Israel haters. "They have taken crafty counsel against thy people ... They have said, Come, and let us cut them off from being a nation …", verse 4 (KJB). It looks if Ahmadinejad and his mullahs, Bashar Assad, Nasrallah and Hamas are talking. But this Psalm was written 3000 years ago. We are seeing it happening now. The Psalm also prophesies that Philistia (Hamas), Tire (Hezbollah) and Assur (part of Syria) are participating in the "crafty counsel" on Israel. DEBKAfile has revealed such a crafty counsel. See the map. The prophetic word is very current.

What does Israel pray at this time of threatening dangers? "Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish: That men may know that thou, whose name alone is LORD, art the most high over all the earth”, Psalm 83: 17-18 (KJB). Israel prays for the conversion of her enemies. Psalm 102 shows where this 'time' ends. "So the heathen shall fear the name of the LORD, and all the kings of the earth thy glory", verse 15 (KJB).

God's plan continues

God's prophetic word is extremely topical. We briefly report special and positive news. The Manasseh tribe is coming back! You know that there are still 7,200 of the Bnei Manasseh in Northeast India waiting for permission to come to Israel. In January 2010, the largest Israeli newspaper reported that preparations are now being made for the aliya (return) of this group. Every month 200-300 of the Bnei Manasseh will be brought to Israel. After 2,700 years of exile. "This is a miracle as we only encounter it in the Bible”, says Michael Freund of Shavei Israel, the organization that traces and returns 'lost tribes'. We say: Amen! And, "The works of the LORD are great", Psalm 111: 2 (KJB). God just continues with His plan.

-----    

Note from the editors: because the article was written in 2010, names of leaders might be changed