31 januari 2019

2019-01-31 Snack voor in het hiernamaals: pot met onthoofde padden gevonden in Kanaänitische tombe - Afterlife snack: pot with decapitated toads found in Canaanite tomb

Prof. Danny Rosenberg, van het Zinman Instituut voor Archeologie aan de Universiteit van Haifa, toont de gevonden 4000 jaar oud kruik met onthoofde padden uit de Kanaänitische periode (Foto: JPOST) - Prof. dr. Danny Rosenberg, from the Zinman Institute of Archeology at the University of Haifa, shows the 4000 year old jug with decapitated toads from the Canaanite period (Photo: JPOST)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Veel culturen laten een tussendoortje achter voor hun dierbare overledene om van te genieten in het hiernamaals

Bron: Brabosh, Smith Sonian, The Jerusalem Post, The Times of Israel, 30 januari 2019


De Egyptenaren lieten fruit en graan en zelfs vlees achter bij de doden. In Mexico, tijdens Día de Muertos, bieden familieleden de overleden snoepjes, tamales, brood, tequila en hun favoriete voedsel aan.

Een nieuwe ontdekking in het zuidwesten van Jeruzalem toont aan dat Kanaänieten uit het Bronzen Tijdperk, die het gebied 4000 jaar geleden bewoonden, een vergelijkbare ritueel hadden, maar hun aanbod was veel minder smakelijk. Amanda Borschel-Dan schrijft in The Times of Israel, dat de recent ontdekte begraving van een hiernamaals-snackpakket, onthoofde padden bevatte.

Volgens een persbericht van de Israel Antiquities Authority (IAA), werden de padden ontdekt in 2014 tijdens een opgraving in een deel van de wijk Manahat in de buurt van de Bijbelse Dierentuin van Jeruzalem. Op het moment van ontdekking konden onderzoekers de kleine botten in een pot niet identificeren, maar na analyse ontdekten ze dat ze de restanten waren van negen hoofdloze padden.

“Padden vinden is vrij ongebruikelijk”, vertelt co-directeur en archeoloog Shua Kisilevitz van de Antiquiteiten van Israël aan Borschel-Dan. “Naar mijn beste weten was de enige andere plaats in Israël met een padden-vondst in Wadi Ara, die dateert uit de Late Bronstijd”.

Kisilevitz vertelde Megan Gannon van LiveScience dat ze niet zeker weten of de padden werden begraven als een postume snack. De Egyptenaren beschouwden padden als een symbool van regeneratie en dat heeft mogelijk de keuze van het offer beïnvloed. Maar de onthoofding kan een aanwijzing zijn dat de padden werden klaargemaakt als voedsel, vergelijkbaar met de manier waarop inheemse mensen in Zuid-Amerika het hoofd en de tenen van kikkers verwijderen om gemakkelijker hun toxische huid te verwijderen, meldt Borschel-Dan.

De lading padden werd gevonden in één van 67 graven in een schacht, ontdekt op een bronzen begraafplaats tussen de dierentuin en een winkelcentrum, volgens het persbericht. De amfibieën waren niet de enige interessante vondsten. Onderzoekers ontdekten ook dat kruiken die in het graf waren achtergebleven, sporen bevatten van stuifmeel van dadelpalmen en mirtestruiken.

“Geen van deze planten is inheems in de omgeving van Jeruzalem, dus het is waarschijnlijk dat die planten opzettelijk in het gebied werden verbouwd. De dadelpalm”, zegt Dafna Langgut van de Universiteit van Tel Aviv, “symboliseerde vruchtbaarheid en verjonging en is mogelijk in de begraafplaatsen geplant om een funerair bos te creëren”.

Hoewel de padden misschien ongebruikelijk zijn, is het niet ongewoon om voedsel voor de overledene achter te laten. Borschel-Dan meldt dat geiten, schapen, ossen, antilopen en zelfs paarden al eerder zijn aangetroffen in graven uit de Kanaänieten van de Bronstijd.

Terwijl in de Bijbel de Kanaänieten het best bekend zijn als een stam die door God vernietigd is, zijn archeologen de laatste jaren vaker begonnen de cultuur te bestuderen, en ontdekten ze zelfs eerder dit jaar dat levende nazaten van de Kanaänieten in Libanon zijn gevonden.


De Kanaänitische Periode begon omstreeks 2500-2000 v. Chr. en eindigde omstreeks 1300 v. Chr., toen de Israëlieten het Beloofde Land veroverden en later bekende steden zoals Jeruzalem, Ashkelon, Beit She’an, Megiddo, Gezer, Acco, Siddon, Beit Shemesh, Jericho en vele anderen (Afbeelding: Brabosh)

____________

ENGLISH    

Many cultures leave a snack for their dear deceased to enjoy in the hereafter

By: Brabosh, Smith Sonian, The Jerusalem Post, The Times of Israel, January 30, 2019


The Egyptians left fruit and grain and even meat behind for the dead. In Mexico, during Día de Muertos, family members offer the pastries, tamales, bread, tequila and their favorite foods.

A new discovery in southwestern Jerusalem shows, that Canaanites from the Bronze Age, who inhabited the area 4,000 years ago, had a similar ritual, but their offer was much less appetizing. Amanda Borschel-Dan writes in The Times of Israel that the recently discovered burial of an afterlife snack package contained decapitated toads.

According to a press release by the Israel Antiquities Authority (IAA), the toads were discovered in 2014 during an excavation in a part of the Manahat district near the Biblical Zoo of Jerusalem. At the time of discovery, researchers could not identify the small bones in a pot, but after analysis they discovered that they were the remnants of nine headless toads.

"Finding toads is quite unusual”, says co-director and archaeologist Shua Kisilevitz of the Antiquities of Israel to Borschel-Dan. "To my best knowledge, the only other place in Israel a toad was discovered was in Wadi Ara, which dates back to the Late Bronze Age".

Kisilevitz told Megan Gannon of LiveScience that they are not sure if the toads were buried as a posthumous snack. The Egyptians considered toads as a symbol of regeneration and that may have influenced the choice of the sacrifice. But the decapitation may be an indication that the toads were prepared as food, similar to the way in which indigenous people in South America remove the head and toes of frogs to remove their toxic skin more easily, reports Borschel-Dan.

The cargo toad was found in one of 67 graves in a shaft, discovered on a bronze cemetery between the zoo and a shopping center, according to the press release. The amphibians were not the only interesting finds. Researchers also discovered that jars that had been left behind in the grave, contained traces of pollen from date palms and myrtle bushes.

"None of these plants is native to Jerusalem, so it is likely that those plants were deliberately grown in the area. The date palm”, says Dafna Langgut of the University of Tel Aviv, "symbolized fertility and rejuvenation and was possibly planted in the cemeteries to create a funerary forest".

Although the toads may be unusual, it is not uncommon to leave food for the deceased. Borschel-Dan reports that goats, sheep, oxen, antelopes and even horses have previously been found in tombs from the Canaanites of the Bronze Age.

While in the Bible the Canaanites are known as a tribe that has been destroyed by God, archaeologists have more often begun to study this culture in recent years, and even discovered earlier this year, that living descendants of the Canaanites are to be found in Lebanon.


The Canaanite Period began around 2500-2000 BCE and ended around 1300 BCE, when the Israelites conquered the Promised Land and later some well-known cities such as Jerusalem, Ashkelon, Beit She'an, Megiddo, Gezer, Acco, Siddon, Beit Shemesh, Jericho and many others ( Image: Brabosh)