04 februari 2019

2019-02-04 Toren van Babel: Eeuwenoud tablet beschrijft Mesopotamisch bouwwerk - Tower of Babel: Ancient tablet describes Mesopotamian structure

Een oud tablet dat 100 jaar na zijn ontdekking is ontcijferd, waarop, naar men aanneemt, de Bijbelse toren van Babel staat. Het kan de allereerste afbeelding van de echte toren zijn, die in Bijbelse tijden in Babel stond (Screenshot) - An ancient tablet believed to depict the Biblical Tower of Babel has been deciphered 100 years after its discovery and may represent the first-ever image of the real tower when it stood in Babylon during Biblical times (Screenshot)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Zij zeiden: Laten wij een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken", Genesis 11:4 (NBV)

Bron: Breaking News Israel, Adam Eliyahu Berkowitz, mei 2017

 

Dit tablet uit de zesde eeuw voor Christus geeft een Babylonische toren weer die bekend staat als een ‘ziggoerat’. Het is een eeuw geleden gevonden, maar als onderdeel van een privécollectie, is het tot nu toe nooit bestudeerd of tentoongesteld. Na het ontcijferen van de tablet raakte Dr. Andrew George, een expert in de geschiedenis van het oude Babylon, ervan overtuigd dat dit het beroemde Bijbelse verhaal bevestigt.


Het reliëf van de toren op de tablet (Screenshot)


Het verbazingwekkende verhaal van het tablet wordt verteld in een serie geproduceerd door Smithsonian. Voor geleerden biedt het tablet het bewijs, dat de Toren van Babel niet alleen fictie was, betoogt de serie, maar 'een echt gebouw uit de oudheid'.

In de eerste aflevering van de serie onderzoekt dr. George, een professor in de Babylonische geschiedenis aan de Universiteit van Londen, het tablet. Daarop staat een afbeelding van de ziggoerat, een enorm getrapt bouwwerk, met daarnaast een figuur met een staf. De professor vertaalt de inscriptie, die het bouwwerk benoemt als de "Toren van de Tempel van Babel".

De inscriptie bevestigt dat het gebouw een toren in Mesopotamische stijl was en het laat de zeven lagen van het oude mega-gebouw zien. Het laat ook duidelijk de man zien, die afgebeeld is naast de toren. Het is de beroemdste heerser van Mesopotamië, koning Nebukadnezar II. De vertaling van het tablet door Dr. George geeft een gedetailleerd verslag weer van de bouw van de toren door de Babylonische koning.


De gravure van de toren en Nebuchadnezzer II (screenshot)


Er staat: ‘Van de Bovenzee, (lees: de Middellandse Zee), tot aan de Benedenzee, (lees: de Perzische Golf), mobiliseerde ik uit de verafgelegen landen een massa mensen uit de bewoonde gebieden, om dit gebouw te bouwen’.

De inscriptie was één van de sleutels tot het identificeren van de ‘ziggoerat’ die op het tablet wordt beschreven als de Bijbelse toren. Dr. George gelooft dat de aanleiding tot de vernietiging van de toren lag in de vele talen die door de bouwers, afkomstig uit de hele regio, gesproken werden

“In de stele wordt beschreven dat er vele volkeren in dienst zijn genomen bij de bouw van de toren. De mythe over de vele talen komt uit die context”, zei professor George in een interview met Breaking Israel News. "Er werden veel talen gesproken op de bouwplaats. Mogelijk heeft de Bijbel het daarom over die spraakverwarring”.

"Laten we naar hen toegaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan", Genesis 11:7 (NBV)

"Als een Assyrioloog, ben ik niet bij de Bijbel betrokken en ben ik geen religieus persoon, maar in dit geval kan ik zeggen dat er een echt gebouw is geweest dat de inspiratie lijkt te zijn voor het Bijbelse verhaal”, erkende Dr. George.

Steeds vaker vinden archeologen het bewijs dat Bijbelse verhalen in verband staan met historische gebeurtenissen. Dr. George ziet geen tegenstelling tussen wetenschap en de Bijbel. De professor beschrijft dat de kloof tussen wetenschap en religie in zijn vakgebied geleidelijk wordt gedicht.

Dr. Andrew George, hoogleraar Babylonische geschiedenis aan de universiteit van Londen (SOAS) (Foto: Breaking Israel News)


"Nadat Darwin het verhaal van een schepping in zes dagen in twijfel had getrokken, begonnen mensen zich af te vragen wat er nog meer in de Bijbel niet waar zou zijn”, zei dr. George. "In de 19e eeuw werd ontdekt dat de Assyrische koningen, beschreven in de Bijbel, echt bestaan hebben. Dit werd gestaafd door archeologisch bewijs, waardoor we ons nu afvragen, wat er nog meer in de Bijbel waar is”.

Archeologen zijn het er in het algemeen over eens dat de locatie van de toren ligt in de oude stad Babylon, een gebied dat tegenwoordig bekend staat als Al Qasr, ongeveer 129 km ten zuiden van Bagdad. De oorspronkelijke stad, vermoedelijk gebouwd in 2300 v. Chr., werd in 1595 v. Chr.  door de Hethieten geplunderd. In 612 v. Chr. herbouwde Nebukadnezar II de stad en maakte het zijn hoofdstad. Hij bouwde een grote ziggoerat rond de oorspronkelijke oude toren.

Nebukadnezars ziggoerat, door archeologen aangeduid als de Etemenanki, zou bijna 91,5 meter hoog zijn geweest, staande op een vierkante basis van 91,5 meter bij 91,5 meter. Het omringde het eerdere bouwsel, gemaakt van zongebakken bakstenen, met een 15 meter dikke muur van ovengebakken baksteen.

Tot de inval van de VS in Irak in 2003, werd de plek verwaarloosd, omdat de lokale bevolking de oude stenen stal voor eigen bouwwerkzaamheden. Saddam Hussein reconstrueerde een deel van het oude Babylon in 1985 en vernietigde daarbij delen van de oude ruïnes. Volgens oude gewoonten voegde hij er zijn eigen inscriptie aan toe, uitgehouwen in de stenen: "Dit werd gebouwd door Saddam Hoessein, de zoon van Nebukadnezar, om Irak te verheerlijken", en liet een enorm portret van zichzelf maken, naast die van de Bijbelse koning.


Video: Bewijs dat de toren van Babel echt is (alleen Engels)

(Video: YouTube)

____________

ENGLISH

“And they said: Come, let us build us a city, and a tower, with its top in heaven, and let us make us a name; lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth", Genesis 11:4 (The Israel Bible™)

By: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz, May, 2017


The sixth-century BCE tablet, found a century ago but, as part of a private collection, never studied or exhibited until now, depicts a Babylonian tower known as a ziggurat. After deciphering the tablet, Dr. Andrew George, an expert on ancient Babylon, became convinced it shows the true source of the famed Biblical story.


The relief carving of the tower on the tablet (Screenshot)

The amazing tale of the tablet is told in a series produced by the Smithsonian. For scholars, the tablet offers proof that the Tower of Babel wasn’t just a work of fiction, the series argues, but “an actual building from antiquity".

In the first installment of the series, Dr. George, a professor of Babylonian at the University of London, examines the tablet, showing an image of the ziggurat, a massive stepped structure, and a figure holding a staff. The professor translates the inscription, which identifies the structure as the “Tower of Temple of Babylon”.

The inscription confirms the building was a Mesopotamian-style tower and illustrates the seven tiers of the ancient megastructure. Significantly, it also identifies the man behind it, depicted next to the tower – Mesopotamia’s most famous ruler, King Nebuchadnezzar II. Dr. George’s translation of the tablet reveals a detailed account of the tower’s construction by the Babylonian king.


The engraving of the tower and Nebuchadnezzer II (Screenshot)


It reads, ‘from the Upper Sea, which is the Mediterranean, to the Lower Sea, which is the Persian Gulf, the far-flung lands and the teeming people of the habitations, I mobilized in order to construct this building’.

The inscription was one of the keys to identifying the ziggurat described in the tablet as the Biblical tower. Dr. George believes that its builders, hailing from all over the region, could represent the Biblical ‘multitudes’ of languages which led to the tower’s destruction.

“The myth about the multitude of tongues comes from the context described in the stele about the multitude of peoples enlisted in the construction of the tower", Professor George told Breaking Israel News in an interview. “There were many languages spoken on the construction site. From that it may be that the Bible got the idea of the confusion of tongues".

"Come, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another’s speech", Genesis 11:7

“As an Assyriologist, I don’t deal in the Bible, and I am not a religious person, but in this case, I can say there is an actual building which does seem to be the inspiration for the Biblical narrative", Dr. George acknowledged to Breaking Israel News.

More and more, archaeologists are finding proof that Biblical stories relate to historical events. Dr. George sees no contradiction between science and the Bible. The professor described how this schism between science and religion is gradually being reconciled in his field.

Dr. Andrew George, Professor of Babylonian at the University of London (SOAS) (Photo: Breaking Israel News)


“After Darwin cast a doubt on the story of a six-day creation, people began to ask what else in the Bible might not be true", Dr. George said. “In the 19th century there was a discovery that the Assyrian kings described in the Bible were real and corroborated by archaeological evidence, making us ask now, how much more in the Bible is true”.

Archaeologists generally agree that the site of the tower is in the ancient city of Babylonia, an area known today as Al Qasr, approximately 80 miles south of Baghdad. The original city, believed to have been built in 2300 BCE, was sacked in 1595 BCE by the Hittites. In 612 BCE, Nebuchadnezzar II rebuilt the city, turning it into his capital. He constructed a large ziggurat  around the original ancient tower.

Nebuchadnezzar’s ziggurat, referred to by archaeologists as the Etemenanki, is believed to have been almost 300 feet tall, with a square base measuring 300 feet on each side. It encased the earlier structure, made of sunbaked bricks, inside a 49-foot -thick wall of oven-baked brick.

Until the US incursion into Iraq in 2003, the site was neglected, due to local people stealing the ancient bricks for construction. Saddam Hussein reconstructed part of ancient Babylon in 1985, destroying sections of the ancient ruins. Hearkening back to the ancient practice, he added his own inscription, stamping into its bricks, “This was built by Saddam Hussein, son of Nebuchadnezzar, to glorify Iraq”, and installing a huge portrait of himself alongside the Biblical king.

Video: Evidence the Tower of Babel is real

(Video: YouYube)