10 februari 2019

2019-02-10 Israël 11e gelukkigste land; Tel Aviv en Jeruzalem veiliger dan Brussel - Israel 11th happiest country; Tel Aviv and Jerusalem safer than Brussels

(Foto: Brabosh) - (Photo: Brabosh)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De bevolking van Israël is de elfde gelukkigste op de lijst van de Better Life Index van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Ook België (15e plaats) en Nederland (6e plaats) worden uitvoerig in de index besproken

Bron: Brabosh, Jewish Press, OECD, 8 februari 2019


Op de vraag om hun algemene tevredenheid over dagelijks leven te beoordelen, op een schaal van 0 tot 10, scoorden de Israëli’s gemiddeld 7,2. Dat is hoger dan het OESO-gemiddelde van 6,5. In Israël rangschikt de bevolking het dagelijks leven boven het gemiddelde op het gebied van inkomen en rijkdom, werkgelegenheid en inkomsten, persoonlijke veiligheid, gezondheidsstatus en welzijn.

Ongeveer 69% van de Israëli’s tussen 15 en 64 jaar heeft een betaalde baan – een cijfer dat hoger ligt dan het OESO-gemiddelde van 67%. De levensverwachting bij geboorte in Israël is 82 jaar – twee jaar langer dan het OESO-gemiddelde, 80 jaar. In Israël is de levensverwachting voor vrouwen (84 jaar) langer dan die voor mannen (80 jaar).

Op het gebied van onderwijs heeft 87% van de Israëli’s van 25-64 jaar het hoger secundair onderwijs afgerond, dat hoger is dan het OESO-gemiddelde van 74%. Dit geldt meer voor vrouwen dan voor mannen, aangezien 86% van de mannen met succes de middelbare school heeft afgemaakt in vergelijking met 88% van de vrouwen.

Wat de publieke sfeer betreft, bestaat er een gevoel van gemeenschaps- en gematigde niveaus van burgerparticipatie in Israël, waar 87% van de mensen gelooft dat ze iemand kennen waarop ze kunnen vertrouwen in tijden van nood, wat in grote lijnen overeenkomt met het OESO-gemiddelde van 89%. De opkomst van de kiezer, een maat voor de deelname van burgers aan het politieke proces, was 72% tijdens recente verkiezingen, hoger dan het OESO-gemiddelde van 69%.

De antwoorden op het onderzoek waren echter niet allemaal rozengeur en maneschijn: Israëli’s zeiden dat ze niet zo gelukkig waren als de anderen volgens de OESO op het gebied van onderwijs en vaardigheden, huisvesting, milieukwaliteit, balans tussen werk en privéleven, sociale connecties en burgerbetrokkenheid – ook al weerspiegelen de cijfers voor het grootste deel een relatief hoge kwaliteit van leven.

Is de Joodse staat een betere plek om te wonen? Voor velen is het antwoord ‘ja’, hoewel de redenen voor dat antwoord variëren. De sterke economie van Israël is zeker een factor. Maar er zijn andere redenen.

Ten minste 40% van de Joodse bevolking in het Verenigd Koninkrijk zegt thans in alle ernst ‘ja’ over deze kwestie, gezien de stijgende cijfers van het antisemitisme in dat land en op het Europese continent. Joden in Frankrijk denken er al een tijdje over na en het aantal Joden dat vanuit Oekraïne emigreert, is het afgelopen jaar exponentieel gestegen.

Vergelijken kan interessant zijn. Neem nu Tel Aviv versus Brussel. Qua veiligheidsgevoel en gezondheid scoort Tel Aviv telkens 9,0 %, daarentegen Brussel resp. 6,9 % en 7,8 %. M.a.w., het is dus veiliger in Tel Aviv (en ook Jeruzalem) dan in de Belgische hoofdstad. Ook de Israëliërs zijn met 8,9% duidelijk veel gelukkiger dan de Brusselaars met 6,3%. Woningproblemen zijn wel groot in Jeruzalem en Tel Aviv (2,2%) ten opzichte van Brussel met 6,7%, hoewel er in Judea & Samaria nog veel bouwruimte is. Ook qua gezondheid scoort Tel Aviv met 9% duidelijk hoger dan Brussel (6,9%) en Amsterdam (7,1%).

___________

ENGLISH    

The population of Israel is the eleventh happiest on the list of the Better Life Index of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Belgium (15th place) and the Netherlands (6th place) are also discussed at length

By: Brabosh, Jewish Press, OECD, February 8, 2019


When asked to assess their general satisfaction with daily life, on a scale of 0 to 10, the Israelis scored 7.2 on average. This is higher than the OECD average of 6.5. In Israel, the population ranks daily life above the average in terms of income and wealth, employment and income, personal safety, health status and well-being.

Approximately 69% of Israelis between 15 and 64 have paid jobs - a figure higher than the OECD average of 67%. Life expectancy at birth in Israel is 82 years - two years longer than the OECD average, 80 years. In Israel, life expectancy for women (84 years) is longer than that for men (80 years).

In education, 87% of Israelis aged 25-64 have completed upper secondary education, which is higher than the OECD average of 74%. This applies more to women than men, as 86% of men have successfully completed high school compared to 88% of women.

As far as the public sphere is concerned, there is a sense of community and moderate levels of citizen participation in Israel, where 87% of people believe that they know someone they can trust in times of distress, which is broadly in line with the OECD average of 89%. The voter's rise, a measure of citizens' participation in the political process, was 72% in recent elections, higher than the OECD average of 69%.

The answers to the research, however, were not all rosy: Israelis said they were not as happy as the others according to the OECD in terms of education and skills, housing, environmental quality, balance between work and private life, social connections and civic involvement - even though the figures for the most part reflect a relatively high quality of life.

Is the Jewish state a better place to live? For many, the answer is 'yes', although the reasons for that answer vary. The strong economy of Israel is certainly a factor. But there are other reasons.

At least 40% of the Jewish population in the United Kingdom is now saying "yes" to this issue in all seriousness, given the rising numbers of anti-Semitism in that country and on the European continent. Jews in France have been thinking about it for a while and the number of Jews emigrating from Ukraine has increased exponentially over the past year.

Comparing can be interesting. Take Tel Aviv versus Brussels. In terms of safety and health, Tel Aviv scores 9.0% on both, whereas Brussels resp. 6.9% and 7.8%. In other words, it is safer in Tel Aviv (and also in Jerusalem) than in the Belgian capital. The Israelis are also clearly much happier with 8.9% than the Brussels population with 6.3%. Housing problems are high in Jerusalem and Tel Aviv (2.2%) compared to Brussels with 6.7%, although there is still a lot of building space in Judea & Samaria. In terms of health, Tel Aviv also scored significantly higher at 9% than Brussels (6.9%) and Amsterdam (7.1%).