11 februari 2019

2019-02-11 Pro-Palestijnse beweging: meestal alleen actief als er een Jood in de buurt is - Pro-Palestinian movement: usually only active if there is a Jew around

Het is bittere armoede in het Nahr al-Bared vluchtelingenkamp in het noorden van Libanon, augustus 2012. Hier leven sinds 1948 bijna 30.000 (nakomelingen van) Palestijnse vluchtelingen, dicht opeen gepakt in krotten. Het patent op deze politieke ‘open zweer’ in Arabistan ligt bij het Westen, de Arabische Liga, de Moslimwereld en de Verenigde Naties (Foto: Brabosh) - It is bitter poverty in the Nahr al-Bared refugee camp in the north of Lebanon, August 2012. Since 1948 almost 30,000 (offspring of) Palestinian refugees have been living here, densely packed in shacks. The patent on this political 'open swear' in Arabistan lies with the West, the Arab League, the Muslim world and the United Nations (Photo: Brabosh)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een Palestijn die probeert een zak cement of ander bouwmateriaal in een vluchtelingenkamp te brengen om een huis te bouwen, wordt onderworpen aan arrestatie, ondervraging, berechting door de militaire rechtbank en een boete

Bron: Brabosh, The Gatestone Institute, 2 februari 2019


Gebeurt dit in de Gazastrook? Nee. Op de Westelijke Jordaanoever misschien? Nee. Deze inhumane en onrechtvaardige praktijk vindt plaats in een Arabisch land waar meer dan 500.000 Palestijnen wonen: Libanon.

Bovendien straft dit verbod op de toegang van bouwmateriaal niet alleen de levenden, maar ook de doden. Palestijnen zeggen dat ze vanwege het verbod zelfs niet genoeg stenen en cement kunnen vinden om graven te creëren.

De ellendige situatie van de Palestijnen die in Libanon wonen, wordt vaak genegeerd door zowel de internationale gemeenschap als de westerse mainstream-media. De enige Palestijnen waar de internationale gemeenschap om schijnt te geven, zijn degenen die op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook wonen – oftewel waarbij de schuld voor hun grieven bij Israël gelegd kunnen worden.

De meeste Palestijnen in Libanon wonen in 12 vluchtelingenkampen, waar zij lijden onder armoede, overbevolking en geweld, evenals de discriminerende en apartheidswetten en -maatregelen van Libanon die hen fundamentele rechten ontzeggen.

De Libanese autoriteiten beweren dat het verbod op de toegang van bouwmaterialen tot de kampen is ontworpen om het ‘recht op terugkeer’ van de Palestijnen in hun voormalige dorpen en steden in Israël te garanderen. De Libanese autoriteiten vertellen de Palestijnen: “We willen niet dat je nieuwe huizen bouwt in ons land: dat zou een compromis betekenen voor je (vermeende) recht op terugkeer!”

De Libanese autoriteiten weten heel goed dat Israël nooit honderdduizenden Palestijnen naar Israël zal laten gaan als onderdeel van een ‘recht op terugkeer’. Voor Israël zou dat betekenen dat Joden een minderheid in hun eigen land zouden worden, en dat in Israël dan drie Palestijnse staten ontstaan: Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever.

Dit kleine detail heeft Libanon en andere Arabische landen die onderkomen bieden voor Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen niet tegengehouden om tegen hen te liegen en hen valse hoop te geven dat ze ooit terug zullen gaan naar de huizen van hun vaders, grootvaders en overgrootvaders in Israël.

Het verbod op bouwmateriaal voor Palestijnen in Libanon is slechts één voorbeeld van de discriminatie waarmee zij de afgelopen decennia in dit Arabische land werden geconfronteerd.

Palestijnen in Libanon zijn ook bij wet verboden om bepaalde geselecteerde beroepen uit te oefenen, waaronder de vakgebieden geneeskunde, techniek, verpleging, boekhouding, geneesmiddelen en onderwijzen. In Libanon worden Palestijnen beschouwd als buitenlanders en kunnen ze om die reden geen eigendom bezitten, verkopen of nalaten.

Woningrenovaties in Palestijnse kampen vereisen voorafgaande toestemming van de Libanese veiligheidsautoriteiten vanwege zorgen dat het materiaal voor militaire doeleinden kan worden gebruikt. Als de vergunning wordt verleend, legt het leger meestal strenge maatregelen op, zoals het tellen van het aantal cementzakken of het controleren van de hoeveelheid stenen die de Palestijn in het kamp wil brengen.

Protesten van de Palestijnen in Libanon zullen waarschijnlijk geen aandacht trekken van de internationale gemeenschap, waaronder de zogenaamde pro-Palestijnse groepen die met name actief zijn op universiteitscampussen in de VS en Canada, naast andere plaatsen. Zolang er geen Jood of Israëli betrokken is bij hun ellende, kan het de pro-Palestijnen geen moer schelen.

De echte ‘pro-Palestijnse’ groepen zijn degenen die bereid zijn hun stem te verheffen tegen de mishandeling van Palestijnen door toedoen van hun Arabische broeders. De echte ‘pro-Palestijnse’ groepen zijn degenen die bereid zijn om de rechten te verdedigen van vrouwen en homo’s die leven onder Hamas in de Gazastrook.

De echte ‘pro-Palestijnse’ groepen zijn degenen die bereid zijn om te pleiten voor democratie en vrije meningsuiting voor Palestijnen die leven onder de repressieve regimes van de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever en Hamas in de Gazastrook. De echte ‘pro-Palestijnse’ groepen zijn degenen die bereid zijn Libanon te veroordelen vanwege zijn racistische en discriminerende maatregelen tegen Palestijnen, zowel levend als dood.

Zich verbergen op een universiteitscampus en het uiten van haat tegen Israël maakt niemand ‘pro-Palestijns’. Integendeel, het maakt iemand tot een Israël-hater. Zullen de ‘pro-Palestijnse’ groepen luisteren naar de SOS-berichten van de mensen die zij beweren te vertegenwoordigen in Libanon? Waarschijnlijk niet. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze gewoon door blijven gaan met hun anti-Israëlische agenda, aangezien Palestijnen in Libanon doorgaan met stenen uit hun eigen huis hakken om graven te creëren voor hun dierbaren.

___________

ENGLISH    

A Palestinian who tries to bring a bag of cement or other building material into a refugee camp to build a house is subjected to arrest, interrogation, trial by the military court and a fine

By: Brabosh, The Gatestone Institute, February 2, 2019


Is this happening in the Gaza Strip? No. Maybe in the West Bank? No. This inhumane and unjust practice takes place in an Arab country where more than 500,000 Palestinians live: Lebanon.

Moreover, this ban on the access of building material punishes not only the living, but also the dead. Palestinians say that because of the ban they can not even find enough stones and cement to create graves.

The miserable situation of Palestinians living in Lebanon is often ignored by both the international community and Western mainstream media. The only Palestinians that the international community seems to care about are those who live in the West Bank and the Gaza Strip – the one who can be blamed for their grievances: Israel.

Most Palestinians in Lebanon live in 12 refugee camps, where they suffer from poverty, overpopulation and violence, as well as the discriminatory and apartheid laws and measures of Lebanon that deny them fundamental rights.

The Lebanese authorities claim that the ban on access of building materials to the camps is designed to guarantee the "right of return" of the Palestinians to their former towns and cities in Israel. The Lebanese authorities tell the Palestinians: "We do not want you to build new houses in our country: that would mean a compromise for your (alleged) right to return!"

The Lebanese authorities know very well that Israel will never allow hundreds of thousands of Palestinians to go to Israel as part of a 'right of return'. For Israel, that would mean that Jews would become a minority in their own country, and that in Israel then three Palestinian states would arise: Gaza, Israel and the West Bank.

This small detail has not prevented Lebanon and other Arab countries that provide shelter for Palestinian refugees and their descendants, to lie to them and give them false hopes that one day they will return to the homes of their fathers, grandfathers and great-grandfathers in Israel.

The ban on building material for Palestinians in Lebanon is just one example of the discrimination they have to face in this Arab country in recent decades.

Palestinians in Lebanon are also legally prohibited from practicing certain selected professions, in the fields of medicine, technology, nursing, accounting, medicines and teaching. In Lebanon, Palestinians are considered foreigners and for that reason, they can not own, sell or neglect property.

Housing renovations in Palestinian camps require prior approval from the Lebanese security authorities due to concerns that the material can be used for military purposes. If the license is granted, the army usually imposes strict measures, such as counting the number of cement bags or checking the quantity of stones that a Palestinian wants to bring into the camp.

Protests by the Palestinians in Lebanon are unlikely to attract attention from the international community, including the so-called pro-Palestinian groups that are mainly active on university campuses in the US and Canada, among other places. As long as there is no Jew or Israeli around involved in their misery, the pro-Palestinians do not care.

The real 'pro-Palestinian' groups are those who are prepared to raise their voices against the ill-treatment of Palestinians through the help of their Arab brothers. The real 'pro-Palestinian' groups are those who are prepared to defend the rights of women and homosexuals living under Hamas in the Gaza Strip.

The real 'pro-Palestinian' groups are those who are prepared to advocate for democracy and freedom of expression for Palestinians living under the repressive regimes of the Palestinian Authority in the West Bank and Hamas in the Gaza Strip. The real 'pro-Palestinian' groups are those who are prepared to condemn Lebanon because of its racist and discriminatory measures against Palestinians, both living and dead.

Hiding on a university campus and expressing hatred against Israel does not make a person 'pro-Palestinian'. On the contrary, it makes someone an Israel-hater. Will the 'pro-Palestinian' groups listen to the SOS messages of the people they claim to represent in Lebanon? Probably not. In all likelihood, they will just continue with their anti-Israel agenda, as Palestinians in Lebanon continue to cut stones from their own homes to create tombs for their loved ones.